Najnowsze analizy uzupełniające

Najnowsze analizy uzupełniające

 

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Wyszukiwanie dokumentów
 

Dokumenty można wyszukiwać według: komisji właściwej zlecającej analizę uzupełniającą, porządku chronologicznego, numeru referencyjnego lub rodzaju dokumentu, słowa w tytule lub w tekście, bądź też przy pomocy kilku z tych metod równocześnie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Słowo/słowa
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 
 
Prezentacja i kompetencje
 

Delegacje podtrzymują i rozwijają międzynarodowe kontakty Parlamentu.

W związku z tym działalność delegacji zmierza z jednej strony do podtrzymania i zacieśnienia kontaktow z parlamentami krajow będących tradycyjnymi partnerami Unii Europejskiej oraz, z drugiej strony, przyczynia się do propagowania w państwach trzecich wartości stanowiących fundament Unii Europejskiej, mianowicie zasad wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz państwa prawa (art. 6 i art. 11 ust. 1 tiret piąte Traktatu o UE).

Międzynarodowe kontakty Parlamentu regulowane są przez zasady prawa międzynarodowego publicznego.

Międzynarodowe kontakty Parlamentu zmierzają do promowania, tam gdzie jest to moŜliwe i właściwe, parlamentarnego wymiaru stosunkow międzynarodowych.

(Artykuł 3 - zasady regulujące działalność delegacji, przyjęte przez Konferencję Przewodniczących w dniu 21 września 2006 r.)