Despre delegații

Delegațiile Parlamentului European întrețin relații și schimburi de informații cu parlamentele țărilor terțe. Prin intermediul delegațiilor sale, Parlamentul European contribuie la reprezentarea Uniunii Europene în străinătate și la promovarea, în țările terțe, a valorilor care stau la baza Uniunii Europene, și anume principiile libertății și democrației, respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și statul de drept.

În prezent, există 44 de delegații. Numărul membrilor fiecărei delegații variază de la 12 la peste 70, în cazul adunărilor parlamentare.

Putem diferenția mai multe categorii de delegații:

 • comisiile parlamentare mixte;
 • comisiile parlamentare de cooperare;
 • celelalte delegații interparlamentare;
 • delegațiile la adunările parlamentare multilaterale.

Președinții delegațiilor își coordonează activitatea în cadrul Conferinței președinților de delegație.

Reuniunile interparlamentare au loc odată sau de două ori pe an, alternativ, într-unul dintre locurile de desfășurare a activității Parlamentului European și, respectiv, într-un loc stabilit de parlamentul partener în țara terță în cauză.

Comisiile parlamentare mixte

Comisiile parlamentare mixte sunt constituite împreună cu parlamentele statelor asociate la Uniune sau ale statelor cu care au fost angajate negocieri în vederea aderării.

În cadrul reuniunilor, membrii celor două delegații (a Parlamentului European și, respectiv, a parlamentului țării terțe în cauză) se informează reciproc cu privire la prioritățile lor și la aplicarea acordurilor de asociere.

Comisiile parlamentare mixte pot formula recomandări adresate parlamentului țării candidate la aderarea la UE, precum și Parlamentului European. De asemenea, urmăresc desfășurarea procesului de aderare.

Competențele comisiilor parlamentare mixte sunt definite de Parlamentul European și prin acordurile încheiate cu țările terțe.

Normele de procedură pe baza cărora își desfășoară activitatea aceste comisii sunt prevăzute de acordurile în cauză. Acestea se bazează pe paritatea dintre delegația Parlamentului European și cea a parlamentului partener. Comisiile parlamentare mixte se reunesc, în general, de două ori pe an.

Comisiile parlamentare de cooperare

Comisiile parlamentare de cooperare sunt instituite în conformitate cu un acord de cooperare semnat între Uniunea Europeană (UE) și țara terță în cauză.

Comisiile parlamentare de cooperare colaborează cu statele cărora le este consacrată politica europeană de vecinătate și cu statele care au semnat un acord de parteneriat strategic cu UE.

Numărul membrilor variază de la o comisie la alta. Numărul membrilor din partea Parlamentului European care intră în componența acesteia este egal cu cel al membrilor din partea parlamentului țării terțe în cauză.

Celelalte delegații interparlamentare

Celelalte delegații interparlamentare au drept misiune să întrețină și să promoveze relațiile cu parlamentele țărilor care nu fac parte din Uniunea Europeană și nu sunt candidate la aderare.

Aceste delegații își desfășoară activitatea în cooperare cu comisiile pentru afaceri externe, pentru dezvoltare și pentru comerț internațional.

La propunerea Conferinței președinților, Parlamentul stabilește numărul membrilor acestor delegații.

Aceștia sunt aleși pentru întreaga durată a legislaturii.

Comisia pentru afaceri externe asigură coordonarea lucrărilor comisiilor parlamentare mixte și de cooperare, precum și a delegațiilor interparlamentare, a delegațiilor ad-hoc și a misiunilor de observare a alegerilor care se încadrează în sfera sa de competență.

Delegațiile la adunările parlamentare multilaterale

Există cinci adunări parlamentare paritare:

 • Adunarea Parlamentară Paritară Africa, Caraibe, Pacific - Uniunea Europeană (ACP-UE)
 • Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana (AP-UpM)
 • Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană (EUROLAT)
 • Adunarea Parlamentară EURONEST
 • Delegația pentru relațiile cu Adunarea Parlamentară a NATO
Adunarea Parlamentară Paritară Africa, Caraibe, Pacific - Uniunea Europeană (ACP-UE)

Această adunare multilaterală, care reunește reprezentanții diferitelor țări, urmărește să creeze un forum parlamentar destinat cooperării UE cu țările ACP.

Acest parteneriat se bazează pe Acordul de la Cotonou (acordul de parteneriat ACP-UE).

Adunarea urmărește următoarele obiective:

 • stabilirea unei cooperări strânse între țările ACP și UE;
 • îmbunătățirea nivelurilor de viață și de dezvoltare economică ale țărilor ACP;
 • promovarea drepturilor omului și a democrației.

Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana

Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana este constituită din 120 de deputați care reprezintă țările europene și dintr-un număr egal de deputați ai celor 10 țări partenere din bazinul mediteraneean. Această adunare are drept misiune să abordeze chestiuni de interes comun, de ordin politic, economic sau cultural, și să poarte dezbateri pe tema modalităților de consolidare a parteneriatului euro-mediteranean.

Adunarea exercită un rol consultativ în ceea ce privește toate subiectele legate de parteneriatul euro-mediteranean.


Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană (EUROLAT)

Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană este constituită din 120 de membri.

În calitate de instituție parlamentară a parteneriatului strategic biregional Uniunea Europeană - America Latină și Caraibe, Adunarea EUROLAT constituie un forum de consultare, control și monitorizare parlamentară, acoperind trei mari domenii de acțiune:

 • chestiunile legate de democrație, politică externă, buna guvernare, integrare, pace și drepturile omului;
 • afacerile economice, financiare și comerciale;
 • afacerile sociale, schimburile interumane, mediul, educația și cultura.

Adunarea este reglementată în conformitate cu norme paritare.


Adunarea Parlamentară EURONEST

Delegația Parlamentului European la Adunarea Parlamentară Euronest a fost constituită la începutul celei de-a șaptea legislaturi (la sfârșitul lui septembrie 2009). Adunarea reprezintă dimensiunea parlamentară a Parteneriatului estic. Această politică lansată de Uniunea Europeană urmărește apropierea de țările din vecinătatea estică și sprijinirea eforturilor depuse de acestea în cadrul proceselor de reforme politice, economice și sociale. Acest sprijin se concretizează, în special, prin încheierea de noi acorduri de asociere, crearea de zone de liber schimb, precum și prin punerea la dispoziție de resurse financiare.

Euronest este constituită din 60 de membri din partea Parlamentului European și din 10 membri ai parlamentelor naționale ale fiecăruia dintre „partenerii estici”: Armenia, Azerbaidjanul, Georgia, Moldova și Ucraina.

Din rațiuni politice, participarea Belarusului este suspendată cu titlu temporar. Parlamentarii intenționează să-i primească în rândurile lor pe colegii din Belarus de îndată ce condițiile politice vor permite acest lucru, și anume în urma organizării de alegeri libere și democratice.

Euronest este o instituție consacrată dialogului parlamentar multilateral în numeroase domenii de interes comun, precum stabilitatea, democrația, apropierea legislațiilor și a normelor, comerțul, energia, contactele între popoare etc.


Delegația pentru relațiile cu Adunarea Parlamentară a NATO

Adunarea Parlamentară a NATO este organizația interparlamentară a legiuitorilor din țările membre ale Alianței Nord-Atlantice, precum și din treisprezece membri asociați, inclusiv Parlamentul European.

Obiectivul principal al adunării este de a ajuta la informarea parlamentelor și de a contribui la înțelegerea reciprocă a pozițiilor parlamentarilor din alianță cu privire la principalele provocări în materie de securitate cu care se confruntă parteneriatul transatlantic și politicile NATO.

Adunarea organizează circa patruzeci de evenimente pe an. Principalele două reuniuni ale adunării sunt sesiunea de primăvară și sesiunea anuală. Până la zece membri ai Delegației pentru relațiile cu Adunarea Parlamentară a NATO pot participa la fiecare dintre cele două sesiuni.


Conferinţa preşedinţilor de delegaţie

Conferinţa preşedinţilor de delegaţie este organul politic al Parlamentului care examinează în mod periodic toate problemele legate de buna funcţionare a delegaţiilor interparlamentare şi a delegaţiilor la comisiile parlamentare mixte.

Conferinţa preşedinţilor de delegaţie: componenţă

Conferinţa preşedinţilor de delegaţie se compune din preşedinţii tuturor delegaţiilor interparlamentare permanente; aceasta îşi alege preşedintele.

Conferinţa preşedinţilor de delegaţie: atribuţii

Conferinţa preşedinţilor de delegaţie poate face recomandări Conferinţei preşedinţilor cu privire la lucrările delegaţiilor.
Conferinţa preşedinţilor de delegaţie întocmeşte un proiect de calendar anual al reuniunilor interparlamentare şi al reuniunilor comisiilor parlamentare mixte.
Biroul şi Conferinţa preşedinţilor pot delega anumite sarcini Conferinţei preşedinţilor de delegaţie.