Veuillez remplir ce champ

Úvod

O delegáciách

Delegácie Európskeho parlamentu sú oficiálne skupiny poslancov EP, ktorých úlohou je rozvíjať vzťahy s parlamentmi nečlenských krajín EÚ, regiónov alebo organizácií.

Členovia delegácii diskutujú o situácii v partnerských krajinách a o vzťahoch medzi EÚ a jej partnermi na pravidelných zasadnutiach v Bruseli a v Štrasburgu. Delegácie si prizývajú odborníkov, ktorí nie sú zamestnancami Európskeho parlamentu (napr. expertov z veľvyslaneckej či akademickej sféry či zamestnancov diplomatickej služby EÚ). Vedú prednáška a podieľajú sa na výmenách názorov s poslancami EP.

Hosťami delegácií sú často aj tí, ktorých hlas by inak zostal nevypočutý: opoziční politici a zástupcovia občianskej spoločnosti. Počas krátkych, často len hodinových schôdzí si poslanci vďaka ich prezentáciám prehlbujú a rozširujú svoje vedomosti.

Delegácie tiež organizujú medziparlamentné schôdze, kde majú možnosť diskutovať o otázkach priamo s volenými zástupcami krajín, na ktoré sa zameriavajú.

Schôdze sa konajú raz alebo dvakrát za rok a trvajú niekoľko hodín či dní. Miesto ich konania sa strieda: na jednu schôdzu vycestujú poslanci EP do iného parlamentu mimo EÚ a na ďalšej privítajú hostí priamo v priestoroch Európskeho parlamentu.

Pri vycestovaní mimo EÚ sa poslanci EP snažia stretnúť aj s ľuďmi mimo parlamentného prostredia a navštíviť miesta projektov financovaných EÚ.

Stále delegácie

V súčasnosti má Európsky parlament 44 stálych delegácií. V nasledujúcom volebnom období so začiatkom v roku 2019 sa ich počet môže zmeniť. Parlament sa tiež môže rozhodnúť zriadiť ad hoc delegácie, ktoré sa medzitým zameriavajú na konkrétnu oblasť.

Tesne po posledných voľbách parlament schválil uznesenie „o počte členov medziparlementných delegácií." V uznesení sa uvádza zoznam delegácií, ktoré pôsobia počas tohto funkčného obdobia, a tiež počet členov každej z nich.

Rozloženie a veľkosť delegácií môže v jednotlivých volebných obdobiach výrazne kolísať. Napr. v predchádzajúcom volebnom období (2009-2014) spolupracovala s Albánskom, Bosnou a Hercegovinou, Srbskom, Čiernou Horou a Kosovom jedna delegácia. Od polovice roka 2014 existujú pre tieto krajiny štyri samostatné delegácie.

Zloženie

Najpočetnejšie delegácie sa zvyčajne zúčastňujú na tzv. parlamentných zhromaždeniach, kde sa schádza viacero parlamentov.

Delegáciu Európskeho parlamentu, ktorá sa zúčastňuje na polročnom fóre združujúcom všetky vnútroštátne parlamenty afrických, karibských a tichomorských štátov (štáty AKT), tvorí 78 poslancov EP. Na zhromaždení sa poslanci EP stretnú so 78 ďalšími poslancami, pričom každý pochádza z jedného zo 78 štátov AKT.

Takáto početná delegácia je však skôr výnimkou. Väčšina parlamentných delegácií máva 15 a menej členov. Tie najmenšie ich majú len 8.

Štruktúra všetkých delegácií je rovnaká a nie je podmienená počtom členov: členovia delegácie si volia predsedu a dvoch podpredsedov. Všetkých členov delegácie nominujú politické skupiny Parlamentu, pričom konečné zloženie delegácie odzrkadľuje celkové rozloženie politických síl v Parlamente.

Každý poslanec EP je zároveň členom niektorej z delegácií. Niektorí poslanci sú členmi viacerých delegácií.

Rokovací poriadok

Delegácie musia dodržiavať prísny rokovací poriadok, ktorý je uvedený v oficiálnom dokumente s názvom Vykonávacie ustanovenia, ktorými sa riadi činnosť delegácií a misií mimo Európskej únie.

V dokumente sú vymedzené základné ciele delegácií: „udržiavanie a zlepšovanie kontaktov s parlamentmi štátov, ktoré sú tradičnými partnermi Európskej únie, a [...] podpore hodnôt, na ktorých je založená Európska únia."

Ustanovenia tiež definujú podobu spolupráce parlamentných delegácií s parlamentnými výbormi a zosúladenie ich operácií s stanoviskami a normami Parlamentu.

S cieľom minimalizovania nákladov sa prísne kontroluje počet členov delegácií, ktorí cestujú mimo EÚ. Všetky cesty mimo EÚ musia byť schválené vopred.

O delegáciách Európskeho parlamentu © European Parliament

Prezentácia a právomoci

Delegácie udržiavajú a rozvíjajú medzinárodné kontakty Parlamentu a prispievajú k posilneniu úlohy a väčšej viditeľnosti Európskej únie na svete.

Preto sa činnosti delegácie na jednej strane zameriavajú na udržiavanie a zlepšovanie kontaktov s parlamentmi štátov, ktoré sú tradičnými partnermi Európskej únie, a na druhej strane v tretích krajinách prispievajú k podpore hodnôt, na ktorých je založená Európska únia, predovšetkým zásad slobody, demokracie, dodržiavania ľudských práv a základných slobôd, ako aj právneho štátu (článok 6 Zmluvy o Európskej Únii).

Medzinárodné kontakty Parlamentu sa riadia zásadami medzinárodného verejného práva.

Medzinárodné kontakty Parlamentu sa zameriavajú na posilňovanie parlamentného rozmeru medzinárodných vzťahov všade, kde je to možné a vhodné.

(Článok 3, zásady upravujúce činnosti delegácií, ktoré prijala konferencia predsedov 29. októbra 2015)