Prezentácia a právomoci
 

Delegácieudrţiavajú a rozvíjajú medzinárodné kontakty Parlamentu a prispievajú kposilneniu úlohy a väčšej viditeľnosti Európskej únie na svete.

Preto sa činnostidelegácie na jednej strane zameriavajú na udrţiavanie a zlepšovanie kontaktov sparlamentmi štátov, ktoré sú tradičnými partnermi Európskej únie, a na druhejstrane v tretích krajinách prispievajú k podpore hodnôt, na ktorých je zaloţenáEurópska únia, predovšetkým zásad slobody, demokracie, dodrţiavania ľudskýchpráv a základných slobôd, ako aj právneho štátu (článok 6 Zmluvy o EurópskejÚnii).

Medzinárodnékontakty Parlamentu sa riadia zásadami medzinárodného verejného práva.

Medzinárodnékontakty Parlamentu sa zameriavajú na posilňovanie parlamentného rozmerumedzinárodných vzťahov všade, kde je to moţné a vhodné.

(Článok 3, zásadyupravujúce činnosti delegácií, ktoré prijala konferencia predsedov 29. októbra2015)