Kalendár schôdzí

Kalendár schôdzí

 
 

Žiadna schôdza

 
Prezentácia a právomoci
 

Delegácie udržiavajú a rozvíjajú medzinárodné kontakty Parlamentu.

Preto sa činnosti delegácie na jednej strane zameriavajú na udržanie a zlepšenie kontaktov s parlamentmi krajín, ktoré sú tradičnými partnermi Európskej únie, a na druhej strane v tretích krajinách prispievajú k rozvíjaniu hodnôt, na ktorých je založená Európska únia, predovšetkým zásad slobody, demokracie, rešpektovania ľudských práv a základných slobôd, ako aj právnych princípov (článok 6 a článok 11 ods. 1, piata zarážka Zmluvy o EÚ).

Medzinárodné kontakty Parlamentu sa riadia zásadami medzinárodného verejného práva.

Medzinárodné kontakty Parlamentu sa zameriavajú všade, kde je to možné a vhodné, na posilňovanie parlamentného rozmeru medzinárodných vzťahov.

(Článok 3, zásady upravujúce činnosti delegácií, ktoré prijala konferencia predsedov 21. septembra 2006)