Veuillez remplir ce champ

Konferenca predsednikov delegacij

Konferenca predsednikov delegacij je politično telo Evropskega parlamenta, ki usklajuje delo vseh 44 stalnih delegacij.

Poleg tega zagotavlja, da delegacije delujejo učinkovito in usklajeno z ostalimi strukturami Parlamenta. Na njenih rednih sejah potekajo razprave o vprašanjih in izzivih, s katerimi se soočajo delegacije.

Sestava in predsedstvo

Člani konference so predsedniki 44 delegacij Parlamenta in treh odborov, ki delujejo na področju mednarodnih odnosov.

Eden izmed 44 predsednikov delegacij je izvoljen za predsednika konference. Njegov mandat traja dve leti in pol oz. polovico petletnega parlamentarnega obdobja Evropskega parlamenta.

Trenutna predsednica konference predsednikov delegacij je Inés Ayala Sender, ki se ji mandat izteče leta 2019 ob koncu osmega parlamentarnega obdobja.

Inés Ayala Sender je španska poslanka v Skupini naprednega zavezništva socialistov in demokratov in predsednica delegacije za odnose z državami Magreba in Unijo arabskega Magreba ter članica delegacije v parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje.

Načrtovanje

Seje konference predsednikov delegacij običajno potekajo v torek med plenarnim zasedanjem v Strasbourgu, torej se konferenca sestane dvanajstkrat na leto.

Konferenca dvakrat na leto določi, kdaj bodo potekale seje delegacij v naslednjem polletju. Osnutek časovnega razporeda predloži odborom za zunanje zadeve, mednarodno trgovino in razvoj, ki ga nato posredujejo konferenci predsednikov, političnemu telesu Evropskega parlamenta, ki ga sestavljajo predsednik Parlamenta in predsedniki političnih skupin.

Konferenca predsednikov je pristojna za odobritev časovnega razporeda delegacij.

Priporočila, ki jih konferenca predsednikov delegacij predloži drugim političnim telesom ali pa jih od njih prejme

Konferenca predsednikov delegacij včasih tudi predloži predloge za delo delegacij konferenci predsednikov.

Konferenca predsednikov lahko skupaj s predsedstvom Evropskega parlamenta, še enim političnim telesom, ki ga sestavljajo predsednik Parlamenta in podpredsedniki, konferenci predsednikov delegacij dodeli posebne naloge.

Sodelovanje med delegacijami ter med delegacijami in odbori

Konferenca predsednikov delegacij je zagovornica dobrih praks, zato je sprejela skupne pristope in smernice za delovanje delegacij.

Poleg tega sodeluje tudi s konferenco predsednikov odborov, sorodnim političnim telesom, ki usklajuje delo odborov.

Tako so dejavnosti odborov in delegacij Parlamenta usklajene.

To pa še okrepi pristojnosti Evropskega parlamenta pri izvajanju nadzora nad zunanjimi odnosi Evropske unije.

Okvir

Konferenca predsednikov delegacij je opisana v Poslovniku Parlamenta.

V trenutni različici Poslovnika jo opredeljuje člen 30 z naslednjimi štirimi določbami:

1. Konferenca predsednikov delegacij je sestavljena iz predsednikov vseh stalnih medparlamentarnih delegacij. Konferenca izvoli svojega predsednika.

2. Če predsednik ni navzoč, sejo konference vodi najstarejši navzoči poslanec.

3. Konferenca predsednikov delegacij lahko konferenci predsednikov daje priporočila v zvezi z delom delegacij.

4. Predsedstvo in konferenca predsednikov lahko na konferenco predsednikov delegacij preneseta opravljanje določenih nalog.