Veuillez remplir ce champ

Predstavitev

O delegacijah

Delegacije Evropskega parlamenta so uradne skupine poslancev Evropskega parlamenta, ki razvijajo odnose s parlamenti tretjih držav, regijami in organizacijami.

Na rednih sejah v Bruslju in Strasbourgu člani delegacij razpravljajo o razmerah v partnerskih državah in njihovih povezavah z EU. Delegacije povabijo tudi strokovnjake, ki ne delajo v Evropskem parlamentu, ampak so na primer zaposleni na ambasadah, univerzah ali pri Evropski službi za zunanje delovanje, da predstavijo določeno temo in s poslanci izmenjajo mnenja.

Pogosto so povabljeni tudi gosti, katerih glas bi bil drugače morda preslišan, kot so člani politične opozicije ali civilne družbe. S pomočjo teh kratkih predstavitev, ki pogosto trajajo samo eno uro, poslanci širijo svoja obzorja.

Delegacije organizirajo tudi medparlamentarna srečanja, na katerih lahko poslanci o vprašanjih razpravljajo neposredno z izvoljenimi predstavniki iz držav, za katere je delegacija pristojna.

Ta srečanja potekajo največ dvakrat na leto in lahko trajajo od nekaj ur do nekaj dni. Srečanja potekajo izmenično v različnih krajih. Poslanci Evropskega parlamenta na eno srečanje potujejo v parlament države zunaj EU, drugo pa gostijo v Evropskem parlamentu.

Ko poslanci Evropskega parlamenta potujejo zunaj EU, se skušajo srečati tudi z ljudmi zunaj parlamenta in obiskati projekte, ki jih financira EU.

Stalne delegacije

V Evropskem parlamentu je trenutno 44 stalnih delegacij, kar pa se lahko spremeni že v naslednjem parlamentarnem obdobju, ki se začne leta 2019. Parlament se lahko medtem odloči tudi za sestavo ad hoc delegacij, ki svoje delo usmerijo na točno določeno področje.

Po zadnjih volitvah je Parlament sprejel resolucijo o „številčni sestavi medparlamentarnih delegacij", v kateri so naštete delegacije, ki bodo delovale v tem parlamentarnem obdobju, in število poslancev v posamezni delegaciji.

Porazdelitev in velikost delegacij se lahko od obdobja do obdobja močno razlikuje. V prejšnjem parlamentarnem obdobju (2009-2014) je bila za Albanijo, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno Goro in Kosovo zadolžena ena delegacija, od sredine leta 2014 pa so za te države pristojne štiri različne delegacije.

Sestava

Največje delegacije so običajno tiste, ki sodelujejo na parlamentarnih skupščinah, na katerih se sreča več parlamentov.

Tak primer je delegacija, ki se dvakrat na leto udeleži foruma parlamentov skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP) in ima 78 članov. Ko ti poslanci Evropskega parlamenta potujejo na skupščino, se srečajo z 78 poslanci, po enim iz vsake države skupine AKP.

Vendar so tako številčne delegacije redke, saj običajno štejejo 15 ali manj članov, najmanjše pa imajo le 8 članov.

Ne glede na velikost pa imajo vse delegacijo enako strukturo: predsednika in dva podpredsednika, ki jih izvolijo člani delegacije. Člane delegacij imenujejo politične skupine Parlamenta, sestava delegacije pa odraža politično ravnotežje v Parlamentu.

Vsak poslanec Evropskega parlamenta je tudi član delegacije, nekateri pa so celo v več delegacijah.

Pravila

Delegacije morajo upoštevati stroga pravila, ki so določena v uradnem dokumentu z naslovom Izvedbene določbe, ki urejajo delo delegacij in misij zunaj Evropske unije.

V tem dokumentu je opredeljen tudi glavni cilj delegacij, in sicer „vzdrževanje in krepitev stikov s parlamenti držav, ki so tradicionalno partnerice Evropske unije, in /.../ spodbujanje /.../ vrednot, na katerih temelji Evropska unija".

V določbah je opisano tudi, kako delegacije Parlamenta sodelujejo s parlamentarnimi odbori in da morajo pri svojih dejavnostih upoštevati stališča in standarde Parlamenta.

Zaradi omejevanja stroškov se strogo nadzoruje število poslancev, ki potujejo v države zunaj EU, za vsa potovanja pa je potrebna tudi predhodna odobritev.

Delegacije Evropskega parlamenta - akterji z globalnim dosegom © European Parliament

Predstavitev in pristojnosti

Delegacijevzdržujejo in razvijajo mednarodne stike Parlamenta ter prispevajo k okrepitvivloge in prepoznavnosti Evropske unije v svetu.

Dejavnostidelegacij so torej na eni strani usmerjene v vzdrževanje in krepitev stikov sparlamenti držav, ki so tradicionalno partnerice Evropske unije, na drugi paprispevajo k temu, da se v tretjih državah spodbujajo vrednote, na katerihtemelji Evropska unija, in sicer načela svobode, demokracije, spoštovanjačlovekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravne države (člen 6 Pogodbe oEvropski uniji).

Mednarodni stikiParlamenta se urejajo po načelih mednarodnega javnega prava.

Mednarodni stiki Parlamenta sousmerjeni v spodbujanje parlamentarne dimenzije mednarodnih odnosov, kjerkolije mogoče in primerno.

(Člen 3, načela, kiurejajo dejavnosti delegacij in ki jih je sprejela konferenca predsednikov 29. oktobra2015)