Predstavitev in pristojnosti
 

Delegacije vzdržujejo in razvijajo mednarodne stike Parlamenta.

Dejavnosti delegacij so torej na eni strani usmerjene v vzdrževanje in krepitev stikov s parlamenti držav, ki so tradicionalno partnerice Evropske unije, in na drugi strani prispevajo k temu, da se v tretjih državah spodbujajo vrednote, na katerih temelji Evropska unija, in sicer načela svobode, demokracije, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravne države (člena 6 in 11(1), peta alineja, Pogodbe EU).

Mednarodni stiki Parlamenta se urejajo po načelih mednarodnega javnega prava.

Mednarodni stiki Parlamenta so usmerjeni v spodbujanje parlamentarne dimenzije mednarodnih odnosov, kjerkoli je to mogoče in primerno.

(Člen 3, načela, ki urejajo dejavnosti delegacij in ki jih je sprejela konferenca predsednikov 21. septembra 2006)