Om delegationer

Europaparlamentets delegationer upprätthåller förbindelserna och utbyter information med parlamenten i länder utanför EU. Via sina delegationer bidrar parlamentet till EU:s representation utanför unionen och till att där främja de värden som EU grundar sig på, nämligen principerna om frihet, demokrati samt respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande rättigheterna liksom de rättsstatliga principerna.

För närvarande finns det 44 delegationer. Antalet ledamöter i en delegation varierar från 12 till över 70 för parlamentariska församlingar.

Det finns flera olika kategorier av delegationer, exempelvis :

 • delegationer till de gemensamma parlamentarikerkommittéerna
 • delegationer till de parlamentariska samarbetskommittéerna
 • övriga interparlamentariska delegationer
 • delegationer till multilaterala parlamentariska församlingar.

Delegationsordförandena ska samordna sitt arbete inom ramen för delegationsordförandekonferensen.

De interparlamentariska sammanträdena hålls en till två gånger per år, varannan gång på en av parlamentets arbetsorter och varannan gång på en ort som bestäms av parlamentet i det aktuella landet utanför EU.

De gemensamma parlamentarikerkommittéerna

De gemensamma parlamentarikerkommittéerna inrättas tillsammans med parlamenten i stater associerade med unionen eller med parlamenten i stater med vilka anslutningsförhandlingar har inletts.

Under sammanträdena har medlemmarna av de båda delegationerna, dvs. Europaparlamentets delegation och delegationer från parlamenten i de aktuella länderna utanför EU, möjlighet att informera sig om sina respektive prioriteringar och genomförandet av associeringsavtalen.

De gemensamma parlamentarikerkommittéerna får utfärda rekommendationer till ett kandidatlands parlament liksom till Europaparlamentet. De gemensamma parlamentarikerkommittéerna följer anslutningsprocessen.

De gemensamma parlamentarikerkommittéernas befogenheter fastställas av Europaparlamentet och genom de avtal som ingås med länderna utanför unionen.

Kommittéernas arbetsordning finns införd i de aktuella avtalen. Dessa bestämmelser grundar sig på principen om jämlikhet mellan Europaparlamentets delegation och det berörda parlamentets delegation.De gemensamma parlamentarikerkommittéerna sammanträder vanligtvis två gånger per år.

De parlamentariska samarbetskommittéerna

Parlamentariska samarbetskommittéer kan tillsättas genom att ett samarbetsavtal ingås mellan EU och det aktuella landet utanför unionen.

Dessa kommittéer samarbetar med de stater som omfattas av EU:s grannskapspolitik och de stater som ingått ett avtal om strategiskt partnerskap med EU.

Antalet medlemmar varierar mellan kommittéerna. De parlamentariska samarbetskommittéerna består av lika många medlemmar från Europaparlamentet som från de aktuella länderna utanför EU.

Övriga interparlamentariska delegationer

De övriga interparlamentariska delegationerna har till uppgift att upprätthålla och vårda förbindelserna med parlamenten i de länder utanför union som inte är kandidatländer.

Deras verksamhetsplan utarbetas tillsammans med utskottet för utrikesfrågor, utskottet för utveckling och utskottet för internationell handel. På talmanskonferensens förslag fastställer Europaparlamentet hur många medlemmar som ska ingå i delegationen.

Medlemmarna i dessa delegationer utses för hela valperiodens längd. Utskottet för utrikesfrågor ska samordna arbetet i de gemensamma parlamentariska kommittéerna, de parlamentariska samarbetskommittéerna och de interparlamentariska delegationerna samt i de ad hoc-delegationer och valövervakningsdelegationer som hör till dess ansvarsområden.

Delegationer till multilaterala parlamentariska församlingar

Det finns fem gemensamma parlamentariska församlingar:

 • den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen (AVS–EU)
 • den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet
 • den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika (Eurolat)
 • den parlamentariska församlingen Euronest
 • Delegationen för förbindelserna med Natos parlamentariska församling
Den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen (AVS–EU)

Denna multilaterala församling, där företrädare för de olika länderna ingår, upprättades för att skapa ett parlamentarisk forum för samarbete mellan EU och AVS-länderna.

Detta samarbete grundar sig på Cotonouavtalet (AVS–EU-partnerskapsavtalet).

Församlingen har till uppgift att:

 • få till stånd ett nära samarbete mellan AVS-länderna och EU,
 • förbättra levnadsstandarden och den ekonomiska utvecklingen i AVS-länderna, samt
 • främja mänskliga rättigheter och demokrati.

Den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet

Den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet består av 120 ledamöter från de europeiska länderna och lika många ledamöter från de tio partnerskapsländerna vid Medelhavet. Denna församling har till uppgift att ta upp politiska, ekonomiska och kulturella frågor av gemensamt intresse och att diskutera hur man kan förstärka partnerskapet.

Församlingen har en rådgivande roll i samtliga frågor som avser Europa-Medelhavspartnerskapet.


Den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika (Eurolat)

Den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika består av 120 medlemmar.

Eurolat är en parlamentarisk institution i det biregionala strategiska partnerskapet mellan EU och länderna i Latinamerika och i Västindien. Församlingen är tänkt att fungera som ett forum för diskussion, parlamentarisk kontroll och uppföljning på följande tre övergripande områden:

 • Frågor rörande demokrati, utrikespolitik, goda styrelseformer, integration, fred och mänskliga rättigheter.
 • Ekonomiska, finansiella och handelsrelaterade frågor.
 • Sociala frågor, utbytesverksamhet, miljöfrågor, utbildning och kultur.

Församlingen styrs enligt gemensamt fastställda bestämmelser.


Den parlamentariska församlingen Euronest

Europaparlamentets delegation till den parlamentariska församlingen Euronest bildades i början på den sjunde valperioden, i slutet av september 2009. Församlingen utgör den parlamentariska dimensionen av det östliga partnerskapet. Denna politiska strategi som lanserades av EU syftar till att föra EU:s östliga grannar närmare och stödja deras strävan mot politiska, ekonomiska och sociala reformer. Detta sker bland annat genom nya associeringsavtal, inrättande av frihandelsområden och uppbådande av finansiella resurser.

Euronest består av 60 ledamöter från Europaparlamentet och tio ledamöter från vart och ett av följande länder i det östliga partnerskapet: Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien och Ukraina.

Av politiska skäl har Vitryssland tillfälligt uteslutits ur församlingen. De vitryska ledamöterna är välkomna tillbaka när de politiska villkoren tillåter detta, det vill säga när fria och demokratiska val hålls i landet.

Euronest är en institution för multilateral parlamentarisk dialog på flera områden av gemensamt intresse, såsom stabilitet, demokrati, tillnärmning av lagstiftning och normer, handel, energi, mellanfolkliga kontakter med mera.


Delegationen för förbindelserna med Natos parlamentariska församling

Natos parlamentariska församling är den interparlamentariska organisationen för lagstiftare från Natos medlemsländer och 13 associerade medlemmar, däribland Europaparlamentet.

Församlingens främsta mål är att främja parlamentarisk medvetenhet och skapa ömsesidig förståelse bland Natos ledamöter kring särskilt viktiga säkerhetsutmaningar för det transatlantiska partnerskapet och Nato-politiken.

Församlingen anordnar ungefär 40 evenemang årligen. Vårsessionen och den årliga sessionen är de två viktigaste mötena. Upp till tio ledamöter från Delegationen för förbindelserna med Natos parlamentariska församling kan delta i respektive session.


Delegationsordförandekonferensen

Delegationsordförandekonferensen är det av Europaparlamentets politiska organ som har till uppgift att regelbundet behandla alla typer av frågor som rör de interparlamentariska delegationernas och de gemensamma parlamentarikerkommittéernas arbete.

Delegationsordförandekonferensen – sammansättning

Delegationsordförandekonferensen består av ordförandena i alla ständiga interparlamentariska delegationer. Den väljer själv sin ordförande.

Delegationsordförandekonferensen – befogenheter

Delegationsordförandekonferensen kan lämna rekommendationer till talmanskonferensen angående delegationernas arbete.
Delegationsordförandekonferensen utarbetar ett förslag till årlig planering för interparlamentariska möten och sammanträden i gemensamma parlamentarikerkommittéer.
Presidiet och talmanskonferensen kan ge delegationsordförandekonferensen i uppdrag att utföra vissa uppgifter.