Veuillez remplir ce champ

Introduktion

Om delegationerna

Europaparlamentets delegationer är officiella grupper av ledamöter som utvecklar relationer med parlament, regioner och organisationer utanför EU.

Vid regelbundna möten i Bryssel och Strasbourg diskuterar delegationsmedlemmarna situationen i sina partners länder och förbindelserna mellan sina partner och EU. Delegationerna bjuder in experter som arbetar utanför Europaparlamentet - t.ex. på ambassader eller universitet eller i EU:s diplomattjänst - för att hålla anföranden och diskutera med Europaparlamentets ledamöter.

Delegationerna bjuder ofta in gäster som annars kanske inte skulle kunna göra sina röster hörda, såsom medlemmar av den politiska oppositionen eller det civila samhället. Deras berättelser ökar ledamöternas förståelse under korta möten som ofta inte varar mer än en timme.

Delegationerna organiserar även "interparlamentariska möten" där de har möjlighet att ta upp frågor direkt med valda företrädare från de länder de fokuserar på.

Dessa möten hålls som mest två gånger om året och varar i några timmar eller dagar. De äger rum växelvis: för ett möte reser ledamöterna till det andra parlamentet utanför EU, och för nästa tar de emot sina gäster i Europaparlamentet.

När ledamöterna reser utanför EU för dessa möten försöker de också träffa personer utanför parlamentet och besöka EU-finansierade projekt.

Ständiga delegationer

Europaparlamentet har för närvarande 44 ständiga, dvs. permanenta, delegationer. Detta kan komma att ändras till nästa mandatperiod, som börjar 2019. Europaparlamentet kan även besluta att skapa tillfälliga delegationer för att fokusera temporärt på ett visst område.

Strax efter det senaste valet fattade Europaparlamentet ett beslut "om antalet ledamöter i de interparlamentariska delegationerna". I detta beslut anges de delegationer som är verksamma under valperioden och antalet ledamöter i varje delegation.

Delegationernas fördelning och storlek kan variera betydligt mellan olika valperioder. Under den förra valperioden (2009-2014) arbetade exempelvis en delegation med Albanien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Montenegro och Kosovo. Sedan mitten av 2014 täcks dessa länder av fyra separata delegationer.

Sammansättning

De största delegationerna är vanligtvis de som deltar i "parlamentariska församlingar", där flera parlament samlas.

Det finns t.ex. 78 ledamöter i Europaparlamentets delegation till det forum som två gånger om året samlar alla parlament i länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-gruppen). När dessa ledamöter reser till församlingen träffar de 78 andra parlamentsledamöter - en ledamot från vart och ett av de 78 länderna i AVS-gruppen.

Men det är ovanligt med så stora delegationer, och de flesta av Europaparlamentets delegationer består av 15 eller färre ledamöter. De minsta har endast åtta ledamöter.

Oavsett delegationernas storlek har de alla samma struktur: en ordförande och två vice ordförande, som väljs av delegationen. Alla ledamöterna i delegationen utses av Europaparlamentets politiska grupper, så att delegationens sammansättning återspeglar den övergripande politiska balansen i parlamentet.

Varje ledamot av Europaparlamentet tillhör en delegation. Några tillhör fler än en.

Bestämmelser

Delegationerna måste följa strikta bestämmelser som fastställs i ett officiellt dokument kallat "Genomförandebestämmelser för delegationernas arbete och tjänsteresor utanför Europeiska unionen".

I denna text anges det allmänna syftet med delegationerna: "bibehålla och förbättra kontakterna med stater som traditionellt sett är Europeiska unionens partner [och] främja de värden som Europeiska unionen bygger på".

Bestämmelserna beskriver även hur delegationerna ska arbeta med parlamentets utskott och hur deras verksamhet ska ta hänsyn till parlamentets ståndpunkter och normer.

För att hålla nere kostnaderna krävs förhandstillstånd för alla resor, och antalet ledamöter som reser till länder utanför EU kontrolleras strikt.

EP delegations, actors with a global reach

Presentation och ansvarsområde

Delegationerna ska upprätthålla och utveckla parlamentets internationella kontakter och bidra till att förstärka Europeiska unionens roll och synlighet i världen.

Delegationernas verksamhet ska således dels inriktas på att bibehålla och förbättra kontakterna med stater som traditionellt sett är Europeiska unionens partner, dels bidra till att i tredjeländer främja de värden som Europeiska unionen bygger på, det vill säga principerna om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt rättsstatsprincipen (artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen).

Parlamentets internationella kontakter ska omfattas av principerna för allmän internationell rätt.

Parlamentets internationella kontakter ska syfta till att där så är möjligt och lämpligt främja den parlamentariska dimensionen i de internationella förbindelserna.

(Artikel 3, principer för delegationernas verksamhet, antagna av talmanskonferensen den 29 oktober 2015)