Presentation och ansvarsområde
 

Delegationerna skall upprätthålla och utveckla parlamentets internationella kontakter.

Delegationernas verksamhet skall således å ena sidan inriktas på att bibehålla och förbättra kontakterna med stater som traditionellt sett är Europeiska unionens partner, å andra sidan bidra till att i tredjeländer främja de värden som Europeiska unionen bygger på, det vill säga principerna om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt rättsstatsprincipen (artikel 6 och artikel 11.1 femte strecksatsen i EU-fördraget).

Parlamentets internationella kontakter skall omfattas av principerna för allmän internationell rätt.

Parlamentets internationella kontakter skall syfta till att där så är möjligt och lämpligt främja den parlamentariska dimensionen i de internationella förbindelserna.

(Artikel 3, principer för delegationernas verksamhet, antagna av talmanskonferensen den 21 september 2006)