Процедура : 2014/2041(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0003/2014

Внесени текстове :

A8-0003/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/09/2014 - 9.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0016

ДОКЛАД     
PDF 208kWORD 133k
11.9.2014
A8-0003/2014

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/000 TA 2014 – Техническа помощ по инициатива на Комисията)

(COM(2014)0366 – C8‑0031/2014 – 2014/2041(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Лиа Ни Риада

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/000 TA 2014 – Техническа помощ по инициатива на Комисията)

(COM(2014)0366 – C8‑0031/2014 – 2014/2041(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0366 – C8‑0031/2014),

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 28 – 29 юни 2012 г. относно Пакта за растеж и работни места,

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 7 – 8 февруари 2013 г.,

–  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) (Регламент за ЕФПГ),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

–  като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

–  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8–0003/2014),

A.  като има предвид, че Европейският съюз е създал законодателни и бюджетни инструменти за осигуряване на допълнителна подкрепа за работници, засегнати от последиците от значими структурни промени в моделите на световната търговия, драстично утежнени от икономическата, финансовата и социалната криза, и за подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че сумата от 330 000 EUR, която Комисията предлага да бъде мобилизирана за техническа помощ през 2014 г., е под максимума от 0,5% от максималния годишен размер за ЕФПГ от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.), предвиден в член 11, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ;

В.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде подходяща и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от ЕФПГ;

Г.  като има предвид, че заключенията на вътрешния одит на Комисията показват, че за подобряване и обезпечаване на функционалностите на базата данни на ЕФПГ ще са необходими външни експертни знания;

Д.  като има предвид, че до 0,5% от максималния годишен размер на средствата за ЕФПГ, могат да се използват за техническа помощ по инициатива на Комисията за покриване на разходи за дейности по подготовката, осъществяването на мониторинг, събирането на данни и създаването на база от знания, административна и техническа подкрепа, информационни и комуникационни дейности, както и дейности по извършване на одит, контрол и оценка, необходими за прилагането на регламента за ЕФПГ, както е посочено в член 11, параграф 1 от този регламент; като има предвид, че техническата помощ включва и предоставянето на информация и насоки на държавите членки за използването, мониторинга и оценката на ЕФПГ, както и на насоки относно използването на ЕФПГ на европейските и националните социални партньори, както се посочва в член 11, параграф 4 от Регламента за ЕФПГ;

Е.  като има предвид, че разходите за техническа помощ за 2014 г. са значително намалени в сравнение с предходната година, което се дължи и на факта, че няма да е необходимо да се предоставят средства за оценки;

Ж.  като има предвид, че съгласно член 12, параграф 2 от Регламента за ЕФПГ Комисията е задължена да поддържа и актуализира интернет уебсайт, достъпен на всички езици на Съюза, за да предоставя и разпространява информация, свързана със заявленията, и за ролята на бюджетния орган,

З.  като има предвид, че финалната фаза на последващото оценяване на ЕФПГ беше проведена през 2013 г.;

И.  като има предвид, че позовавайки се на горепосочените членове, Комисията поиска мобилизиране на ЕФПГ за покриване на разходи за техническа помощ за извършване на мониторинг на постъпилите заявления и на тези, по които е извършено плащане, както и за предложените и предприети мерки, за разширяване на уебсайта и превод на новите елементи на всички езици на ЕС, за увеличаване на видимостта на ЕФПГ, за издаване на публикации и аудио-визуални пособия, за създаване на база от знания и за предоставяне на административна и техническа подкрепа на държавите членки и регионалните органи, без да иска финансиране за оценки през 2014 г.;

Й.  като има предвид, че броят на приключените до настоящия момент заявления по ЕФПГ осигурява значителни на брой качествени и количествени данни относно влиянието на ЕФПГ по отношение на пригодността за заетост на работниците, съкратени поради последиците от глобализацията и финансовата и икономическа криза;

K.  като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ;

Л.  като има предвид, че разходите за информационните дейности през 2014 г. са значително намалени;

M.  като има предвид, че работните групи за ЕФПГ често подчертаваха необходимостта от по-добра видимост на ЕФПГ като общностен инструмент за солидарност със съкратените работници;

Н.  като има предвид подготовката, която тече с оглед интегрирането на ЕФПГ в електронната система за обмен на данни (SFC2014);

O.  като има предвид, че техническата помощ, предоставяна от Комисията на държавите членки, подкрепя и увеличава използването на ЕФПГ чрез предоставяне на информация за заявленията и разпространяване на добри практики сред държавите членки;

1.  изразява съгласие предложените от Комисията мерки да бъдат финансирани като техническа помощ в съответствие с член 11, параграфи 1 и 4, както и член 12, параграфи 2, 3 и 4 от Регламента за ЕФПГ;

2.  припомня значението на изграждането на мрежи и обмена на информация относно ЕФПГ; затова подкрепя финансирането на експертната група на лицата за контакт за ЕФПГ, както и други дейности за изграждане на мрежи между държавите членки, включително тазгодишния семинар за изграждане на мрежи на прилагащите органи относно прилагането на ЕФПГ; подчертава необходимостта от по-нататъшно засилване на връзките между всички, които имат отношение към заявленията по ЕФПГ, включително социалните партньори и заинтересованите лица на регионално и местно равнище, за да се създадат колкото е възможно повече взаимодействия;

3.  отбелязва, че разходите за информационни дейности са значително намалени през 2014 г.; подчертава колко е важно да не бъде допуснато това да окаже отрицателно влияние върху публикуването и достатъчното разпространение на информационни материали и необходимите напътствия във връзка с новия Регламент за ЕФПГ през първата година на прилагането му;

4.  насърчава Комисията да засили още повече работата си по стандартизираните процедури за опростяване на заявленията, за по-бързото обработване на заявленията и подобряване на отчитането, с цел намаляване на административната тежест за държавите членки; насърчава Комисията да увеличава видимостта на ЕФПГ при по-нататъшни действия;

5.  подчертава значението на увеличаването на информираността на широката общественост за ЕФПГ и на неговата видимост; напомня на кандидатстващите държави членки ролята им за разпространяването на информация за финансираните от ЕФПГ действия сред целевите бенефициенти, местните и регионалните органи, социалните партньори, медиите и широката общественост, съгласно член 12 от Регламента за ЕФПГ;

6.  отбелязва факта, че Комисията ще осигури печатно издание в малък тираж с последващата оценка на ЕФПГ, заедно с публикуването ѝ в интернет;

7.  приветства факта, че финалната фаза на последващото оценяване на ЕФПГ (2007 – 2013 г.) беше проведена през 2013 г.; призовава за навременното публикуване на крайната оценка, в съответствие със срока, посочен в член 17 от предходния Регламент за ЕФПГ (Регламент (ЕО) № 927/2006);

8.  призовава съзаконодателите да въведат специални разпоредби за улесняване на мобилизирането на ЕФПГ за държави членки, изправени пред особено сериозни социални, икономически и финансови ограничения;

9.   отбелязва, че Комисията още през 2011 г. започна да работи по електронния формуляр за заявления и по стандартизираните процедури за опростяване на заявленията, по-бързото им обработване и по-доброто отчитане; отбелязва освен това подготовката за интегриране на ЕФПГ в електронната система за обмен на данни (SFC2014); отправя искане към Комисията да представи напредъка, постигнат след използването на техническа помощ между 2011 и 2013 г.;

10.  изразява дълбоко съжаление, че Комисията не анализира своевременно ефективността на използването на критерия за дерогация във връзка с кризата, особено предвид на това, че тези случаи не бяха подобаващо разгледани при прегледа на рамката на ЕФПГ; изразява съжаление, че резултатите не пристигнаха навреме, за да бъдат включени в дискусиите относно новия регламент за ЕФПГ (2014 – 2020 г.), особено по отношение на ефективността на използването на критерия за дерогация във връзка с кризата; продължава да счита, че това следва да се вземе предвид при бъдещата оценка на ЕФПГ; призовава съзаконодателите да обмислят незабавното повторно въвеждане на тази мярка, особено в контекста на извънредните от социална гледна точка ситуации в няколко държави членки;

11.  припомня значението на работата в мрежа и обмена на информация относно ЕФПГ, особено във връзка с разпоредбите на новия Регламент за ЕФПГ; подкрепя поради това финансирането на експертната група на лицата за контакт за ЕФПГ; призовава Комисията да кани Парламента на срещите и семинарите на експертната група, като използва съответните разпоредби на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия(4); подчертава освен това значението на поддържането на връзки с всички, които имат отношение към заявленията за ЕФПГ, включително социалните партньори;

12.  настоятелно приканва държавите членки да се възползват от обмена на най-добри практики и да се поучат по-специално от онези държави членки, регионални и местни органи, които вече са изградили национални информационни мрежи за ЕФПГ, включващи социалните партньори и заинтересованите страни на местно и регионално равнище, за да разполагат с добра структура за подпомагане в случай на възникването на ситуация, попадаща в обхвата на ЕФПГ; посочва необходимостта от насърчаване на самостоятелен и лесен достъп до подпомагане на регионално равнище, с цел прилагане на подход отдолу нагоре и създаване на възможност за приемане на решения на местно равнище при възникване на ситуация, попадаща в обхвата на ЕФПГ;

13.  отправя искане към държавите членки и всички участващи институции да положат необходимите усилия за подобряване на процедурните и бюджетните разпоредби с цел ускоряване на мобилизирането на средства от ЕФПГ; отбеляза в този смисъл подобрената процедура, установена от Комисията вследствие на искането на Парламента за ускоряване на отпускането на безвъзмездни средства, насочена към представянето на бюджетния орган на оценката на Комисията относно допустимостта на заявление за ЕФПГ, заедно с предложението за мобилизиране на средства от ЕФПГ; отбелязва приемането на новия Регламент за ЕФПГ, който ще позволи по-голяма ефективност, прозрачност, отчетност и видимост на ЕФПГ;

14.  е твърдо убеден в значението на упражняването на строг контрол върху съотношението разходи/ползи на разходите на Съюза; отправя искане към Комисията ясно да очертае добавената стойност под формата на осезаеми резултати от създаването на отделен бюджетен ред за ЕФПГ;

15.  приветства разширяването на целите и критериите на регламента за ЕФПГ, влязъл в сила през декември 2013 г., с цел интегриране и улесняване на заявленията от региони и държави с по-малка демографска плътност; изразява дълбокото си съжаление, че това разширяване е приложимо само при извънредни обстоятелства и е ограничено до максимум 15% от максималната годишна стойност по ЕФПГ, въпреки че тези региони са засегнати много по-силно от последиците на глобалната социална, икономическа и финансова криза;

16.  приветства разширяването на обхвата на фонда по отношение на отговарящите на изискванията бенефициенти, а именно включването на самостоятелно заетите лица и предоставянето на персонализирани, съфинансирани от ЕФПГ услуги за млади хора, които не работят и не са ангажирани в никаква форма на образование и обучение, които са под 25-годишна възраст, или, когато държавите членки решат – под 30-годишна възраст; независимо от това счита, че фондът ще бъде много по-ефективен и ще има много по-голямо въздействие, ако прагът за задействането му бъде свален от 500 на 200 работници;

17.  настоява, след разширяването на обхвата на приложното поле, критериите и отговарящите на критериите бенефициенти по линия на ЕФПГ, на необходимостта от повишаване на равнището на бюджетните кредити на разположение на ЕФПГ, както под формата на бюджетни кредити за поети задължения, така и под формата на бюджетни кредити за плащания, поне до това от 2013 г., т.е. до най-малко 500 милиона евро, в пълно съответствие с политическите приоритети на Съюза по отношение на насърчаването на инвестициите за растеж и работни места; освен това напомня на Съвета позицията на Парламента за разглеждане на възможността за интегриране на ЕФПГ към бюджета на Съюза в рамките на прегледа на МФР 2014 – 2020 в съответствие с принципа на единство на бюджета;

18.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

19.  възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

20.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(3)

ОВ С 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47.


ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (EGF/2014/000 TA 2014 – Техническа помощ по инициатива на Комисията)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1), и по-специално член 11, параграф 2 от него,

като взеха предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 12 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 13 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)  Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден за да осигурява подкрепа за съкратени работници и самостоятелно заети лица, чиято дейност е преустановена в резултат на мащабни структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, в резултат от продължаващата световна финансова и икономическа криза, която е предмет на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 546/2009(4), или в резултат на нова световна финансова и икономическа криза, и за подпомагане на повторната им интеграция на пазара на труда.

(2)  Както е посочено в член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020, ЕФПГ не надхвърля максималния годишен размер от 150 млн. евро (по цени от 2011 г.).

(3)  В Регламент (ЕС) № 1309/2013 е посочено, че по инициатива на Комисията всяка година за техническа помощ могат да бъдат използвани най-много 0,5% от максималния годишен размер на средствата от ЕФПГ. Комисията предлага следователно да бъдат мобилизирани средства в размер на 330 000 EUR.

(4)  поради това следва да бъдат мобилизирани средства от ЕФПГ за предоставяне на техническа помощ по инициатива на Комисията,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година се мобилизират средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за осигуряването на 330 000 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент  За Съвета

Председател   Председател

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(3)

ОВ С 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(4)

OВ L 167, 29.6.2009 г., стр. 26.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. Контекст

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работници, засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия.

Съгласно разпоредбите на точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1) (сега заменено от МИС от 2 декември 2013 г.) и член 12 от Регламент (ЕО) № 1927/2006(2) (сега заменен от Регламент № 1309/2013) фондът не можеше да надхвърля сумата от 500 милиона евро годишно, взети от резерва в рамките на тавана за общите разходи за предходната година и/или от освободените бюджетни кредити за поети задължения от предходните две години, с изключение на свързаните с функция 1б.

Съгласно разпоредбите на член 12 от Регламент (EC, Eвратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(3) и на член 15 от Регламент (ЕС) № 1309/2013(4) ЕФПГ не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.). Съответните суми се вписват в бюджета на Съюза като провизии.

Що се отнася до процедурата, съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(5), за да мобилизира средства от фонда, Комисията, в случай на положителна оценка на дадено заявление, представя предложение за мобилизиране на фонда пред бюджетния орган, като същевременно отправя съответно искане за трансфер. В случай на несъгласие се открива тристранна процедура.

II. Предложението на Комисията

На 24 юни 2014 г. Комисията прие ново предложение за решение за мобилизирането на ЕФПГ.

То касае мобилизацията на 330 000 EUR от фонда за техническа помощ по инициатива на Комисията. Целта на техническата помощ е финансиране на дейности като мониторинг, създаване на интерфейс за база от знания и консултиране на държавите членки относно използването, проследяването и оценяването на ЕФПГ. Съгласно член 11, параграф 1 от регламента за ЕФПГ, 0,5% от максималния годишен размер на средствата на ЕФПГ(т.е. 750 000 EUR по цени от 2011 г.) могат да бъдат използвани всяка година за техническа помощ по инициатива на Комисията.

Съгласно предложението на Комисията през 2014 г. исканата сума е предназначена да покрие следните дейности:

Мониторинг: Комисията ще продължи да събира данни за постъпилите и изплатените заявления, както и за предложените и предприети мерки, и ще актуализира „Статистически портрет на ЕФПГ“. Въз основа на постигнатото през последните години по-голямата част от предвиденото може да се извърши с обичайните административни ресурси на Комисията. Въпреки това ще са необходими известни външни експертни знания за подобряване и обезпечаване на функционалностите на базата данни на ЕФПГ съобразно заключенията от вътрешния одит на Комисията. Прогнозните разходи за тези дейности възлизат на 20 000 EUR.

Информация: Уебсайтът за ЕФПГ(6) , създаден от Комисията като част от рубриката, посветена на заетостта, социалните въпроси и приобщаването и поддържан в съответствие с изискванията на член 12, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1309/2013, ще бъде осъвременяван редовно, като ще бъде добавяна и нова информация, преведена на всички езици на ЕС. Ще бъде изготвена информация относно новия регламент за ЕФПГ, а последващата оценка на ЕФПГ ще бъде отпечатана като издание с малък тираж и ще бъде публикувана онлайн. Осведомеността на широката общественост за ЕФПГ и неговата видимост ще бъдат насърчавани. Информация за ЕФПГ ще бъде включена в различни публикации и аудио-визуални дейности на Комисията. Прогнозните разходите за всички тези дейности възлизат на 20 000 EUR.

Създаване на база от знания: Комисията продължава да работи по въвеждането на електронни формуляри за заявления и стандартизирани процедури за подаване и обработване на заявления по ЕФПГ, което ще позволи опростяването на заявленията съгласно новия регламент, по-бързото им обработване и по-лесното генериране на отчети за различни нужди. Продължава стандартизацията на окончателните доклади, за да се облекчи административната тежест за държавите членки. Прогнозните разходи за тези дейности възлизат на 100 000 EUR.

Административна и техническа подкрепа: Експертната група на лицата за контакт за ЕФПГ, в която влиза по един член от всяка държава членка, ще проведе две заседания, като общите разходи за двете се изчисляват на 70 000 EUR.

Освен това Комисията ще организира работа в мрежа между държавите членки, като ще проведе два семинара на изпълнителните органи на ЕФПГ в държавите членки на приблизително едни и същи дати. Акцент ще се постави върху проблемите, свързани с тълкуването на новия регламент за ЕФПГ, в частност евентуалното включване в мерките на лица, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение. Прогнозните разходи за тези дейности възлизат на 120 000 EUR.

Оценка: Няма да е необходимо да се предоставят средства за оценки през 2014 г. Обществената поръчка за междинната оценка ще започне през 2015 г., за да може оценката да приключи до 30 юни 2017 г., съгласно изискванията в член 20, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 1309/2013.

III. Процедура

За да се мобилизира фондът, Комисията е представила на бюджетния орган искане за трансфер за обща сума от 330 000 EUR от резерва за ЕФПГ (40 02 43) и бюджетни кредити за плащания (04 0401) към бюджетния ред за ЕФПГ (04 01 04 04).

Това е петото предложение за трансфер за мобилизиране на средства от фонда, представено на бюджетния орган към момента през 2014 г.

В случай на несъгласие се открива тристранна процедура съгласно разпоредбите на член 15, параграф 4 на Регламента за ЕФПГ.

В съответствие с вътрешно споразумение комисията по заетост и социални въпроси следва да бъде асоциирана към процеса с цел осигуряване на конструктивна подкрепа и участие в оценката на заявленията, отправени до фонда.

V. Становище на докладчика

Докладчикът е съгласна с мерките, предложени от Комисията за финансиране под формата на техническа помощ, като счита, че те ще допринесат за опростяване на процедурата по подаване на заявления и ще подобрят достъпа до съответните данни.

Тя подкрепя по-специално предложените мерки за споделяне на знания и информация посредством уебсайта на ЕФПГ и чрез експертни групи и мрежи на местно, регионално и национално равнище, които, съчетани с по-добрия поглед върху функционирането на ЕФПГ, ще доведат до по-ефикасно изпълнение на мерките по ЕФПГ в бъдеще.

Докладчикът силно приветства разширяването на обхвата на ЕФПГ по отношение на отговарящите на изискванията бенефициенти, а именно включването на самостоятелно заетите лица и предоставянето на персонализирани, съфинансирани от ЕФПГ услуги за млади хора, които не работят и не са ангажирани в никаква форма на образование и обучение, които са под 25-годишна възраст, или, когато държавите членки решат – под 30-годишна възраст, което освен това оправдава необходимостта от увеличаване на средствата, достъпни по линия на ЕФПГ;

Докладчикът насърчава засилването на допълнителното подпомагане, характеризиращо се с независимост и лесен достъп, на регионално равнище, което дава възможност за приемане на местни решения на местно и регионално равнище при възникване на ситуация, попадаща в обхвата на ЕФПГ.

Докладчикът приветства разширяването на целите и критериите на регламента за ЕФПГ, с цел интегриране и улесняване на заявленията от региони и държави с по-малка демографска плътност; докладчикът обаче изразява съжаление, че това важи само при извънредни ситуации и счита, че е необходим по-висок годишен праг. Тя също така счита, че прагът за задействане на фонда следва да бъде свален от 500 на 200 работници, за увеличаване на достъпа до фонда.

Докладчикът настоява на необходимостта поне от възстановяване на предишното равнище на бюджетните кредити за ЕФПГ от 500 милиона евро, особено като се има предвид разширяването на обхвата на фонда в съответствие с политическите приоритети, поставени от ЕС. Освен това, ръководена от принципа на единство на бюджета, докладчикът счита, че в името на прозрачността и отчетността е от изключително значение да се подкрепи интегрирането на ЕФПГ в бюджета на ЕС.

Докладчикът настоява по-специално на неотложната необходимост от връщане на дерогацията във връзка с кризата и от въвеждане на специални разпоредби за улесняване на мобилизирането на ЕФПГ за държави членки, изправени пред особено сериозни социални, икономически и финансови ограничения.

Докладчикът препоръчва засилване на връзките между всички, имащи отношение към заявленията по ЕФПГ и призовава държавите членки да прилагат набор от допълващи мерки на местно, регионално и национално равнище, за да се гарантира предоставянето на адекватна подкрепа на работниците от една страна, и приемането на подходящи законови разпоредби за предотвратяване на злоупотребите със средства от ЕФПГ, от друга.

(1)

ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

(2)

ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.

(3)

  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(4)

  ОВ L 347, 30.12.2013 г., стр. 855.

(5)

  ОВ С 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(6)

http://ec.europa.eu/egf


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

ZP/ch D(2014)39257

г-н Жан Артюи

Председател на комисията по бюджети

ASP 09G205

Относно: Становище относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) във връзка със заявление EGF/2014/000 TA 2014 – Техническа помощ по инициатива на Комисията (COM(2014)366 final)

Уважаеми господин Председател,

Комисията по заетост и социални въпроси (EMPL), както и нейната работна група относно ЕФПГ, разгледаха мобилизирането на средства от ЕФПГ във връзка със заявлението EGF/2014/000 Technical Assistance 2014 и приеха следното становище.

Комисията по заетост и социални въпроси и работната група за ЕФПГ подкрепят мобилизирането на средства от фонда по отношение на въпросното искане. Във връзка с това комисията по заетост и социални въпроси представя някои забележки, без обаче да поставя под въпрос трансфера на плащанията.

Разискванията на комисията по заетост и социални въпроси се основават на следните съображения:

А)  като има предвид, че сумата от 330 000 EUR, която Комисията предлага да бъде мобилизирана за техническа помощ през 2014 г., е под максимума от 0,5% от максималния годишен размер за ЕФПГ (150 милиона евро по цени от 2011 г.), предвиден в член 11, параграф 1 от Регламента (EС) № 1309/2013 (Регламент за ЕФПГ);

Б)  като има предвид, че заключенията на вътрешния одит на Комисията показват, че за подобряване и обезпечаване на функционалностите на базата данни на ЕФПГ ще са необходими външни експертни знания;

В)  като има предвид, че разходите за техническа помощ за 2014 г. са значително намалени в сравнение с предходната година, което се дължи и на факта, че няма да е необходимо да се предоставят средства за оценки;

Г)  като има предвид, че финалната фаза на последващото оценяване на ЕФПГ (2007 – 2013 г.) беше проведена през 2013 г.;

Д)  като има предвид, че броят на приключените до настоящия момент заявления по ЕФПГ осигурява значителни на брой качествени и количествени данни относно влиянието на ЕФПГ по отношение на пригодността за заетост на работниците, съкратени поради последиците от глобализацията или финансовата или икономическата криза;

Е)  като има предвид, че разходите за информационните дейности през 2014 г. са значително намалени;

Ж) като има предвид, че работната група за ЕФПГ често подчертава необходимостта от по-добра видимост на ЕФПГ като общностен инструмент за солидарност със съкратените работници;

З)  като има предвид подготовката, която тече с оглед интегрирането на ЕФПГ в електронната система за обмен на данни (SFC2014);

И)  като има предвид, че техническата помощ, предоставяна от Комисията на държавите членки, подкрепя и увеличава използването на ЕФПГ чрез предоставяне на информация за заявленията и разпространяване на добри практики сред държавите членки;

Следователно комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме относно мобилизирането на фонда за техническа помощ по инициатива на Комисията, следните предложения:

1. изразява съгласие с предложените от Комисията мерки, които да бъдат финансирани като техническа помощ в съответствие с член 11, параграфи 1 и 4, като и член 12, параграфи 2, 3 и 4 от Регламента за ЕФПГ;

2. отбелязва, че разходите за информационни дейности са значително намалени през 2014 г.; подчертава колко е важно да не бъде допуснато това да окаже отрицателно влияние върху публикуването и разпространението на информационни материали и необходимите напътствия във връзка с новия Регламент за ЕФПГ през първата година на прилагането му;

3. подчертава значението на увеличаването на широката информираност за ЕФПГ и на неговата видимост; напомня на кандидатстващите държави членки ролята им за разпространяването на информация за финансираните от ЕФПГ действия сред целевите бенефициенти, местните и регионалните органи, социалните партньори, медиите и широката общественост, съгласно член 12 от регламента;

4. приветства факта, че финалната фаза на последващото оценяване на ЕФПГ (2007 – 2013 г.) беше проведена през 2013 г.; призовава за навременното публикуване на крайната оценка, в съответствие със срока, посочен в член 17 от предишния Регламент за ЕФПГ (Регламент (ЕО) № 1927/2006);

5. отбелязва, че Комисията още през 2011 г. започна да работи по електронния формуляр за заявления и по стандартизираните процедури с цел опростяване на заявленията, както и за по-бързото им обработване и по-доброто отчитане; отбелязва освен това подготовката за интегриране на ЕФПГ в електронната система за обмен на данни (SFC2014); отправя искане към Комисията да представи напредъка, постигнат след използването на техническа помощ между 2011 и 2013 г.;

6. припомня значението на работата в мрежа и обмена на информация относно ЕФПГ, особено във връзка с разпоредбите на новия регламент подкрепя поради това финансирането на експертната група на лицата за контакт за ЕФПГ; призовава Комисията да кани Парламента на срещите и семинарите на експертната група, като използва съответните разпоредби на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия(1); подчертава освен това значението на поддържането на връзки с всички, които имат отношение към заявленията по линия на ЕФПГ, включително социалните партньори;

С уважение,

Марита УЛВСКОГ,

Действащ председател, първи заместник-председател

(1)

Официален вестник на Европейския съюз L 304, 20.11.2010 г., стр. 47.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

11.9.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

26

3

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Iris Hoffmann, Kaja Kallas, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Marian Olbrycht, Pina Picierno, Pedro Silva Pereira, Patricija Šulin, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Georgios Kyrtsos, Giovanni La Via, Janusz Lewandowski, Ivan Štefanec, Anders Primdahl Vistisen

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Albert Deß

Правна информация