Procedure : 2014/2041(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0003/2014

Indgivne tekster :

A8-0003/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/09/2014 - 9.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0016

BETÆNKNING     
PDF 171kWORD 88k
11.9.2014
PE 536.167v02-00 A8-0003/2014

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/000 TA 2014 – teknisk bistand på Kommissionens initiativ)

(COM(2014)0366 – C8-0031/2014 – 2014/2041(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Liadh Ni Riada

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/000 TA 2014 – teknisk bistand på Kommissionens initiativ)

(COM(2014)0366 – C8-0031/2014 – 2014/2041(BUD))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0366 – C8-0031/2014),

–       der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner om en vækst- og beskæftigelsespagt af 28.-29. juni 2012,

–       der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 7.-8. februar 2013,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014‑2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–       der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–       der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–       der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–       der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–       der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0003/2014),

A.     der henviser til, at Den Europæiske Union har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, som er ramt af konsekvenserne af store strukturændringer i verdenshandelen, der er drastisk forværret af den økonomiske, finansielle og sociale krise, og som skal hjælpe dem til atter at finde fodfæste på arbejdsmarkedet;

B.     der henviser til, at beløbet på 330 000 EUR, som Kommissionen foreslår skal anvendes til teknisk bistand i 2014, ligger under maksimum på 0,5% af det årlige maksimale beløb, som EGF råder over (150 mio. EUR i 2011-priser), som fastsat i artikel 11, stk. 1, i EGF-forordningen;

C.     der henviser til, at EU’s økonomiske bistand til arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse, bør være tilstrækkelig og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om anvendelse af fonden;

D.     der henviser til, at det på grundlag af resultaterne af Kommissionens interne revision foreslås at forbedre og sikre overensstemmelsen af funktionerne i EGF-databasen, hvilket kræver ekstern ekspertbistand;

E.     der henviser til, at op til 0,5 % af det årlige maksimale beløb, som Globaliseringsfonden råder over, hvert år kan stilles til rådighed til teknisk bistand på Kommissionens initiativ til at finansiere forberedelse, overvågning, dataindsamling og oprettelse af en videnbase, administrativ og teknisk støtte, oplysning og kommunikation samt aktiviteter vedrørende revision, kontrol og evaluering, der er nødvendige for at gennemføre EGF-forordningen, jf. artikel 11, stk. 1, i nævnte forordning; der henviser til, at den tekniske bistand også omfatter information og vejledning af medlemsstaterne og de europæiske og nationale arbejdsmarkedsparter vedrørende anvendelse af, tilsyn med og evaluering af EGF, jf. artikel 11, stk. 4, i EGF-forordningen;

F.     der henviser til, at udgifterne til teknisk bistand i 2014 er faldet betydeligt i forhold til det foregående år, bl.a. fordi der ikke er evalueringer, der skal finansieres;

G.     der henviser til, at Kommissionen i overensstemmelse med EGF-forordningens artikel 12, stk. 2, skal oprette en hjemmeside på alle EU-sprog for at tilvejebringe og udbrede oplysninger om ansøgninger og for at fremhæve budgetmyndighedens rolle;

H.     der henviser til, at den sidste fase af den efterfølgende evaluering af EGF (2007-2013) blev gennemført i 2013;

I.      der henviser til, at Kommissionen på grundlag af disse artikler har anmodet om, at EGF anvendes til at dække omkostninger til teknisk assistance med henblik på at kontrollere de ansøgninger, der er modtaget og betalt, og de foranstaltninger, der er foreslået og gennemført, at udvide hjemmesiden og oversætte flere publikationer til alle EU-sprog, at øge EGF's synlighed, udarbejde publikationer og audiovisuelle værktøjer, etablere en videnbase, yde administrativ og teknisk bistand til medlemsstaterne og til de regionale myndigheder, og ikke at anmode om midler til evalueringer i 2014;

J.      der henviser til, at antallet af EGF-sager, som hidtil er blevet afsluttet, har givet et betydeligt antal kvalitative og kvantitative data vedrørende EGF's indvirkning på beskæftigelsesegnetheden hos arbejdstagere, der er blevet afskediget som følge af globaliseringen og den økonomiske og finansielle krise;

K.     der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, som er fastsat i EGF-forordningen;

L.     der henviser til, at omkostningerne for informationsaktiviteter i 2014 er betydeligt mindsket;

M.    der henviser til, at EGF-arbejdsgrupperne hyppigt har understeget nødvendigheden af at gøre Globaliseringsfonden mere synlig som et fællesskabsinstrument for solidaritet med afskedigede arbejdstagere;

N.     der henviser til, at der er forberedelser i gang med henblik på at integrere EGF i det elektroniske dataudvekslingssystem (SFC2014);

O.     der henviser til at teknisk bistand fra Kommissionen til medlemsstaterne understøtter og styrker anvendelsen af EGF ved at tilvejebringe oplysninger om anvendelsen af den og ved at udbrede bedste praksis i medlemsstaterne;

1.      støtter de foranstaltninger, som Kommissionen har foreslået finansieret som teknisk bistand i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1 og 4, og artikel 12, stk. 2, 3 og 4, i EGF-forordningen;

2.      understreger betydningen af netværksarbejde og udveksling af oplysninger om EGF; støtter derfor finansieringen af EGF's ekspertgruppe af kontaktpersoner samt andre netværkssamarbejdsaktiviteter medlemsstaterne imellem, herunder dette års netværksseminar for personer med kendskab til praksis om gennemførelsen af EGF; understreger behovet for yderligere at forbedre kontakten mellem alle, der er involveret i EGF-ansøgninger, herunder navnlig arbejdsmarkedets parter og interessenter på regionalt og lokalt plan, for at skabe så mange synergier som muligt;

3.      bemærker, at omkostningerne for informationsaktiviteter er betydeligt mindsket i 2014; understreger, at det er vigtigt, at dette ikke har en skadelig indvirkning på produktionen og den tilstrækkelige uddeling af informationsmateriale og nødvendige vejledning om den nye EGF-forordning i det første år af dens gennemførelse;

4.      opfordrer Kommissionen til yderligere at prioritere sit arbejde med at udarbejde standardprocedurer for forenklede ansøgninger, hurtigere behandling af ansøgningerne og bedre rapportering med det formål at lette den administrative byrde for medlemsstaterne; opfordrer Kommissionen til at iværksætte yderligere tiltag med henblik på at øge EGF's synlighed;

5.      understreger, at det er vigtigt at øge den generelle opmærksomhed på EGF og dens synlighed; minder ansøgermedlemsstaterne om deres rolle i forbindelse med at skabe offentlig omtale af aktioner finansieret af EGF henvendt til de personer, der er tiltænkt støtte, myndighederne, arbejdsmarkedets parter, medierne og den brede offentlighed som fastsat i artikel 12 i EGF-forordningen;

6.      bemærker, at Kommissionen har til hensigt at stille en trykt udgave af den efterfølgende EGF-evaluering til rådighed sammen med en online-offentliggørelse;

7.      glæder sig over, at den sidste fase af den efterfølgende evaluering af EGF (2007-2013) blev gennemført i 2013; opfordrer til en rettidig offentliggørelse af den endelige evaluering i overensstemmelse med fristen i artikel 17 i den tidligere EGF-forordning (forordning (EF) nr. 1927/2006);

8.      opfordrer medlovgiverne til at indføre særlige bestemmelser med henblik på at lette anvendelsen af EGF for medlemsstater, der står over for særligt alvorlige sociale, økonomiske og finansielle problemer;

9.      bemærker, at Kommissionen allerede i 2011 indledte arbejdet med den elektroniske ansøgningsformular og en standardiseret procedure for forenklede ansøgninger, hurtigere behandling af ansøgninger og bedre tilbagemelding; bemærker endvidere forberedelserne på at integrere EGF i det elektroniske dataudvekslingssystem (SFC2014); anmoder Kommissionen om at redegøre for de opnåede fremskridt efter anvendelsen af teknisk bistand i 2011 og 2013;

10.    beklager dybt, at Kommissionen ikke har foretaget en grundig analyse af effektiviteten af anvendelsen af kriseundtagelseskriteriet, navnlig i betragtning af at der i forbindelse med evalueringen af EGF-rammen ikke blev taget behørigt hensyn til disse EGF-sager; beklager imidlertid, at resultaterne ikke forelå i tide til at kunne indgå i drøftelserne om den nye forordning for EGF for 2014-2020, navnlig med hensyn til effektiviteten af anvendelsen af kriseundtagelseskriteriet; mener fortsat, at der bør tages hensyn hertil i den fremtidige evaluering af EGF; opfordrer medlovgiverne til at overveje straks at genindføre denne foranstaltning, navnlig i lyset af de sociale nødsituationer i flere medlemsstater;

11.    understreger betydningen af netværksarbejde og udveksling af oplysninger om EGF, særlig i forbindelse med bestemmelserne i den nye EGF-forordning; støtter derfor finansieringen af EGF's ekspertgruppe af kontaktpersoner; opfordrer Kommissionen til at indbyde Parlamentet til ekspertgruppens møder og seminarer i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen(4); understreger endvidere betydningen af at etablere kontakt med alle, der er involveret i EGF-ansøgninger, herunder arbejdsmarkedets parter;

12.    tilskynder kraftigt medlemsstaterne til at udnytte udvekslingen af bedste praksis og til at tage ved lære af især de medlemsstater og regionale og lokale myndigheder, der allerede har indført nationale EGF-informationsnetværk med deltagelse af arbejdsmarkedets parter og interessenter på lokalt plan, med henblik på at have en god bistandsstruktur på plads, når en situation, der falder ind under EGF's anvendelsesområde, opstår; understreger, at der er behov for at tilskynde til bistand med selvstændighed og let adgang på regionalt plan og indføre en bottom-up tilgang, der fremmer lokale løsninger på regionalt plan, når en situation, der falder ind under EGF's anvendelsesområde, opstår;

13.    anmoder medlemsstaterne og de involverede institutioner om at tage de nødvendige skridt til at forbedre de procedure- og budgetmæssige bestemmelser for at fremskynde mobiliseringen af EGF; bemærker i denne sammenhæng den forbedrede procedure, som Kommissionen har indført efter Parlamentets krav om en fremskyndelse af støttefrigivelsen, som har til formål at sikre, at Kommissionens vurdering af, hvorvidt ansøgningen opfylder kriterierne for støtteberettigelse, forelægges budgetmyndigheden sammen med forslaget om at anvende EGF; bemærker vedtagelsen af den nye EGF-forordning, der vil gøre EGF mere effektiv, gennemsigtig, ansvarlig og synlig;

14.    er fast overbevist om, at det er meget vigtigt, at Unionens udgifter overvåges nøje med hensyn til at sikre mest valuta for pengene: anmoder Kommissionen om klart at redegøre for merværdien i form af håndgribelige resultater med hensyn til oprettelsen af en separat budgetpost for EGF;

15.    glæder sig over udvidelsen af EGF-forordningens målsætninger og kriterier i december 2013 med henblik på at integrere og lette ansøgninger fra regioner og lande med en lavere demografisk tæthed; beklager dybt, at udvidelsen er af exceptionel karakter og er begrænset til et loft på højst 15 % af EGF's maksimale årlige beløb, på trods af at disse regioner i langt højere grad lider under virkningerne af den globale sociale, økonomiske og finansielle krise;

16.    glæder sig over udvidelsen af fondens anvendelsesområde med hensyn til støtteberettigede modtagere, herunder selvstændige erhvervsdrivende, og over tilvejebringelsen af individualiserede tilbud samfinansieret af EGF til en række unge, der hverken er under uddannelse eller erhvervsuddannelse eller i beskæftigelse, og som er under 25 år eller, hvis medlemsstaten beslutter det, under 30 år; er imidlertid af den opfattelse, at det ville øge fondens effektivitet og have en langt større virkning, hvis den generelle tærskel var på 200 arbejdstagere i stedet for 500;

17.    fastholder i forlængelse af udvidelsen af EGF's målsætninger, kriterier og støtteberettigede modtagere, at der er behov for at øge de disponible bevillinger til EGF både for så vidt angår forpligtelser som betalinger til mindst 2013-niveau, dvs. til mindst 500 mio. EUR, i fuld overensstemmelse med de af Unionen fastlagte politiske mål med hensyn til fremme af investeringer i vækst og beskæftigelse; minder endvidere Rådet om Parlamentets holdning med hensyn til gennemgangen af FFR for 2014-2020 om, at det bør overvejes at integrere EGF i EU-budgettet i overensstemmelse med princippet om budgetenhed;

18.    godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

19.    pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

20.    pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(4)

EUT L 304 af 20.11.2010, s. 47.


BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (EGF/2014/000 TA 2014 – teknisk bistand på Kommissionens initiativ)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020), og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006(1), særlig artikel 11, stk. 2,

under henvisning til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3), særlig punkt 13,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

ud fra følgende betragtninger:

(1)      Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev oprettet med henblik på at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige erhvervsdrivende, hvis virksomhed er ophørt som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdens handelsmønstre, der kan tilskrives globaliseringen, som følge af en fortsættelse af den internationale finansielle og økonomiske krise som omhandlet i forordning (EF) nr. 546/2009(4), eller som følge af en ny international finansiel og økonomisk krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)      EGF må ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (2011-priser), jf. artikel 12 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013.

(3)      I henhold til forordning (EU) nr. 1309/2013 kan 0,5 % af det årlige maksimale beløb fra EGF hvert år stilles til rådighed til teknisk bistand på Kommissionens initiativ. Kommissionen foreslår derfor, at der ydes en støtte på 330 000 EUR.

(4)      Globaliseringsfonden bør følgelig anvendes til at yde teknisk bistand på Kommissionens initiativ —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I forbindelse med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 330 000 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne                   På Rådets vegne

Formand                                                       Formand

(1)

             EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(2)

             EUT L 347 af 20.12 2013, s. 884.

(3)

             EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(4)

             EUT L 167 af 29.6.2009, s. 26.


BEGRUNDELSE

I. Baggrund

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen er oprettet for at kunne yde supplerende støtte til arbejdstagere, der rammes af følgerne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene.

Fonden kan i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1) (erstattet af IIA af 2. december 2013) og artikel 12 i forordning (EF) nr. 1927/2006(2) (erstattet af forordning (EU) nr. 1309/2013) ikke overstige et beløb på 500 mio. EUR (i løbende priser), som kan hentes fra enhver eksisterende margen under det samlede udgiftsloft for det foregående år, og/eller fra annullerede forpligtelsesbevillinger fra de to foregående år, eksklusive forpligtelsesbevillinger i relation til udgiftsområde 1B i den finansielle ramme.

I henhold til bestemmelserne i artikel 12 i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(3) og i artikel 15 i forordning (EF) nr. 1309/2013(4) kan fonden ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (2011-priser). De passende beløb opføres i Unionens almindelige budget som en hensættelse.

For så vidt angår proceduren for anvendelse af fonden forelægger Kommissionen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(5) i tilfælde af en positiv vurdering af en ansøgning et forslag om anvendelse af fonden for budgetmyndigheden og samtidig en tilsvarende anmodning om en bevillingsoverførsel. I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure.

II. Kommissionens forslag

Kommissionen vedtog den 24. juni 2014 et nyt forslag til afgørelse om anvendelse af Globaliseringsfonden.

Den vedrører anvendelse af 330 000 EUR fra fonden til dækning af teknisk bistand for Kommissionen. Målet med den tekniske bistand er at finansiere overvågning, information, at etablere en videnbase og rådgive medlemsstaterne vedrørende anvendelse, opfølgning og evaluering af EGF. I henhold til EGF-forordningens artikel 11, stk. 1, kan 0,5 % af det årlige maksimale beløb, som EGF råder over (dvs. 750 000 EUR i 2011-priser), hvert år stilles til rådighed til teknisk bistand på Kommissionens initiativ.

Ifølge Kommissionens forslag skal det beløb, der er anmodet om for 2014, dække følgende aktiviteter:

Overvågning: Kommissionen vil fortsat indsamle oplysninger om de ansøgninger, der er modtaget og betalt, og de foranstaltninger, der er foreslået og gennemført, og det vil ajourføre de statistiske oplysninger over EGF; Med udgangspunkt i de seneste års forberedende arbejde vil det meste af dette blive gennemført inden for Kommissionens normale administrative ressourcer. Der vil imidlertid være behov for en vis ekstern ekspertbistand for at forbedre og sikre overensstemmelsen af funktionerne i EGF-databasen i forhold til resultaterne af Kommissionens interne revision. Omkostningerne i forbindelse med disse aktiviteter anslås til 20 000 EUR.

Information Den hjemmeside om EGF(6), som Kommissionen har oprettet inden for sit område om beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion, og som den skal forvalte i henhold til artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1309/2013, ajourføres og udvides regelmæssigt, og alle nye elementer oversættes til samtlige EU-sprog. Der vil blive udarbejdet oplysninger om den nye EGF-forordning, og den efterfølgende EGF-evaluering vil blive trykt i et lille oplag og stillet til rådighed sammen med en online-offentliggørelse. Der vil blive skabt generel opmærksomhed om EGF, og den vil blive gjort mere synlig. EGF vil blive omtalt i forskellige publikationer fra Kommissionen og i dennes audiovisuelle aktiviteter. Omkostningerne i forbindelse med disse aktiviteter anslås til 20 000 EUR.

Etablering af en videnbase: Kommissionen fortsætter sit arbejde med at etablere en elektronisk ansøgningsformular og standardprocedurer for EGF-ansøgninger, som gør det muligt under den nye forordning at forenkle fremtidige ansøgninger og behandle dem hurtigere, og det bliver nemmere at trække rapporter ud til forskellige formål. Standardiseringen af de endelige rapporteringsformularer fortsættes også med det formål at lette den administrative byrde for medlemsstaterne. Omkostningerne i forbindelse med disse punkter anslås til 100 000 EUR.

Administrativ og teknisk bistand: EGF's ekspertgruppe af kontaktpersoner, der har ét medlem fra hver medlemsstat, afholder to møder budgetteret til i alt 70 000 EUR.

Herudover tilrettelægger Kommissionen netværkssamarbejde blandt medlemsstaterne med to seminarer om EGF-gennemførelsesorganer i medlemsstaterne omkring de samme datoer, hvor der fokuseres på spørgsmål i forbindelse med fortolkningen af den nye EGF-forordning, navnlig for så vidt angår den eventuelle optagelse af unge, som ikke er under uddannelse eller erhvervsuddannelse eller i beskæftigelse, i foranstaltningerne. Omkostningerne i forbindelse med disse punkter anslås til 120 000 EUR.

Evaluering: Der vil ikke være behov for at yde støtte til evalueringer i 2014. En offentlig indkøbsprocedure i forbindelse med midtvejsevalueringen vil blive lanceret i 2015 med henblik på at afslutte evalueringen senest den 30. juni 2017, jf. artikel 20, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1309/2013.

III. Procedure

Med henblik på anvendelse af EGF har Kommissionen forelagt budgetmyndigheden en anmodning om overførsel af et samlet beløb på 330 000 EUR fra EGF-reserven (40 02 43) og betalingsbevillinger (04 0401) til EGF-budgetposten (04 01 04 04).

Dette er det femte overførselsforslag om anvendelse af EGF, der er forelagt budgetmyndigheden til dato i 2014.

I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure, jf. artikel 15, stk. 4, i EGF-forordningen.

Ifølge en intern aftale bør Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender inddrages i processen for at sikre konstruktiv støtte og bidrag til vurderingen af ansøgninger om anvendelse af fonden.

IV. Ordførerens holdning

Ordføreren støtter de foranstaltninger, som Kommissionen har foreslået, og som skal finansieres som teknisk bistand, hvilket hun mener vil forenkle ansøgningsproceduren og give lettere adgang til de relevante data.

Hun støtter især de foreslåede foranstaltninger med henblik på viden- og informationsdeling via EGF's hjemmeside og via ekspertgrupper og netværk på lokalt, regionalt og nationalt plan, der kombineret med et bedre overblik over, hvordan EGF fungerer, vil føre til en mere effektiv gennemførelse af EGF-foranstaltninger i fremtiden.

Ordføreren glæder sig over udvidelsen af fondens anvendelsesområde med hensyn til støtteberettigede modtagere, herunder selvstændige erhvervsdrivende, og over tilvejebringelsen af individualiserede tilbud samfinansieret af EGF til en række unge, der hverken er under uddannelse eller erhvervsuddannelse eller i beskæftigelse, og som er under 25 år eller, hvis medlemsstaten beslutter det, under 30 år, hvilket yderligere retfærdiggør behovet for at øge de disponible bevillinger til EGF.

Ordføreren ønsker at tilskynde til yderligere bistand med selvstændighed og let adgang på regionalt plan, der fremmer lokale løsninger på regionalt plan, når en situation, der falder ind under EGF's anvendelsesområde, opstår.

Ordføreren glæder sig over udvidelsen af EGF-forordningens målsætninger og kriterier med henblik på at integrere og lette ansøgninger fra regioner og lande med en lavere demografisk tæthed. Ordføreren beklager imidlertid denne foranstaltnings exceptionelle karakter og mener, at der bør fastlægges et højere årligt loft. Hun mener endvidere, at tærsklen på 500 arbejdstagere burde reduceres til 200 arbejdstagere for at fremme adgangen til fonden.

Ordføreren insisterer på behovet for at øge de disponible bevillinger til EGF både for så vidt angår forpligtelser som betalinger til det tidligere niveau, dvs. til mindst 500 mio. EUR, navnlig i betragtning af udvidelsen af fondens anvendelsesområde som følge af de af Unionen fastlagte politiske mål. Desuden, og jf. budgetprincippet om enhed, mener ordføreren, at det af gennemsigtigheds og ansvarligheds hensyn er af største betydning at fremme en integration af EGF i EU-budgettet.

Ordføreren insisterer navnlig på det hastende behov for at genintegrere "kriseundtagelsen" og for at indføre særlige bestemmelser for at lette mobiliseringen af EGF for medlemsstater, der står over for særligt alvorlige sociale, økonomiske og finansielle problemer.

Endelig anbefaler ordføreren en forbedring af kontakten mellem alle, der er involveret i EGF-ansøgninger, og opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre en række supplerende foranstaltninger på lokalt, regionalt og nationalt plan for at sikre, at der på den ene side gives den nødvendige støtte til de ansatte, og at der på den anden side etableres tilstrækkelige lovbestemmelser for at undgå misbrug af EGF.

(1)

EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(2)

EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.

(3)

EUT L 347 af 20.12 2013, s. 884.

(4)

EUT L 347 af 30.12.2013, s. 855.

(5)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(6)

http://ec.europa.eu/egf


BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER

ZP/ch D(2014)39257

Jean Arthuis

Formand for Budgetudvalget

ASP 09G205

Om: Udtalelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (Globaliseringsfonden) i forbindelse med ansøgning EGF/2014/000 - teknisk bistand (COM(2010)366 final)

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) og dets Arbejdsgruppe om Globaliseringsfonden har behandlet anvendelsen af Globaliseringsfonden i forbindelse med ansøgning EGF/2014/000 - teknisk bistand 2014 og vedtaget følgende udtalelse.

EMPL og Arbejdsgruppen om EGF støtter mobiliseringen af fonden i forbindelse med denne ansøgning. I den anledning vil EMPL gerne fremsætte nogle bemærkninger uden dog at sætte spørgsmålstegn ved overførslen af beløbene.

Drøftelserne i EMPL tog udgangspunkt i følgende betragtninger:

A)  der henviser til, at det af Kommissionens foreslåede beløb på 330 000 EUR til teknisk bistand i 2014 ligger under det maksimale beløb på 0,5% af det årlige maksimumbeløb, som EGF råder over (150 millioner EUR i 2011-priser), sådan som det er fastsat i artikel 11, stk. 1, i forordning (EU) Nr. 1309/2013 (EGF-forordningen);

B)  der henviser til, at det i henhold til resultaterne af Kommissionens interne revision foreslås at forbedre og sikre overensstemmelsen af funktionerne i EGF-databasen, hvilket kræver ekstern ekspertbistand;

C)  der henviser til, at udgifterne til teknisk bistand i 2014 er faldet betydeligt i forhold til det foregående år, bl.a. fordi der ikke er nogen evalueringer, der skal finansieres;

D)  der henviser til, at den sidste fase af den efterfølgende evaluering af EGF (2007-2013) blev gennemført i 2013;

E)  der henviser til, at antallet af EGF-sager, som hidtil er blevet afsluttet, har givet et betydeligt antal kvalitative og kvantitative data vedrørende EGF's indvirkning på beskæftigelsesegnetheden hos de arbejdstage, der er blevet afskediget som følge af globaliseringen eller den økonomiske og finansielle krise;

F)  der henviser til, at omkostningerne for informationsaktiviteter i 2014 er betydeligt mindsket;

G)  der henviser til, at EGF-arbejdsgruppen hyppigt har understeget nødvendigheden af at gøre Globaliseringsfonden mere synlig som et fællesskabsinstrument for solidaritet med afskedigede arbejdstagere;

H)  der henviser til, at der er forberedelser i gang med henblik på at integrere EGF i det elektroniske dataudvekslingssystem (SFC2014);

I)  der henviser til, at teknisk bistand fra Kommissionen til medlemsstaterne understøtter og styrker anvendelsen af EGF ved at tilvejebringe oplysninger om anvendelsen af den og ved at udbrede bedste praksis i medlemsstaterne;

opfordrer derfor Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag om anvendelse af fonden til dækning af teknisk bistand for Kommissionen, det vedtager:

1.  støtter de foranstaltninger, som Kommissionen har foreslået finansieret som teknisk bistand i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1 og 4, og artikel 12, stk. 2, 3 og 4, i EGF-forordningen;

2.  bemærker, at omkostningerne for informationsaktiviteter er betydeligt mindsket i 2014; understreger, at det er vigtigt, at dette ikke får en skadelig indvirkning på produktionen og en tilstrækkelig uddeling af informationsmateriale og nødvendige vejledning om den nye EGF-forordning i det første år af dens gennemførelse;

3.  understreger, at det er vigtigt at øge den generelle opmærksomhed på EGF og dens synlighed; minder ansøgermedlemsstaterne om deres rolle med hensyn til at skabe offentlig omtale af de aktioner, der finansieres af EGF, med henblik på støttemodtagerne, myndigheder, arbejdsmarkedets parter, medierne og den brede offentlighed, som fastsat i artikel 12 i EGF-forordningen;

4.  glæder sig over, at den sidste fase af den efterfølgende evaluering af EGF (2007-2013) blev gennemført i 2013; opfordrer til en rettidig offentliggørelse af den endelige evaluering i overensstemmelse med fristen i artikel 17 i den tidligere EGF-forordning (forordning (EF) nr. 1927/2006);

5.  bemærker, at Kommissionen allerede i 2011 indledte arbejdet med den elektroniske ansøgningsformular og en standardiseret procedure for forenklede ansøgninger, hurtigere behandling af ansøgninger og bedre tilbagemelding; bemærker endvidere forberedelserne på at integrere EGF i det elektroniske dataudvekslingssystem (SFC2014); anmoder Kommissionen om at redegøre for de fremskridt, der er opnået efter anvendelsen af teknisk bistand i 2011 og 2013;

6.  understreger betydningen af netværksarbejde og udveksling af oplysninger om EGF, særlig i forbindelse med bestemmelserne i den nye EGF-forordning; støtter derfor finansieringen af EGF's ekspertgruppe af kontaktpersoner; opfordrer Kommissionen til at indbyde Parlamentet til ekspertgruppens møder og seminarer i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen(1); understreger endvidere betydningen af at etablere kontakt med alle, der er involveret i EGF-ansøgninger, herunder arbejdsmarkedets parter;

Med venlig hilsen

Marita ULVSKOG

Fungerende formand, første næstformand

(1)

Den Europæiske Unions Tidende L 304 af 20.11.2010, s. 47.


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

11.9.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

26

3

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Iris Hoffmann, Kaja Kallas, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Marian Olbrycht, Pina Picierno, Pedro Silva Pereira, Patricija Šulin, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Georgios Kyrtsos, Giovanni La Via, Janusz Lewandowski, Ivan Štefanec, Anders Primdahl Vistisen

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Albert Deß

Juridisk meddelelse