Διαδικασία : 2014/2041(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0003/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0003/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/09/2014 - 9.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0016

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 217kWORD 137k
11.9.2014
PE 536.167v02-00 A8-0003/2014

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/000 TA 2014 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής)

(COM(2014)0366 – C8-0031/2014 – 2014/2041(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγήτρια: Liadh Ni Riada

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/000 TA 2014 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής)

(COM(2014)0366 – C8-0031/2014 – 2014/2041(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0366 – C8-0031/2014),

       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με ένα Σύμφωνο για την ανάπτυξη και την απασχόληση, της 28ης και 29ης Ιουνίου 2012,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 7ης και 8ης Φεβρουαρίου 2013,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1), (κανονισμός για το ΕΤΠ),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–       έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία (ΔΣ), της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–       έχοντας υπόψη τη διαδικασία για τριμερή διάλογο που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–       έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0003/2014),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου, οι οποίες επιδεινώνονται σημαντικά από την οικονομική, χρηματοπιστωτική και κοινωνική κρίση, καθώς και για να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητοποίηση ποσού 330.000  ευρώ που προτείνεται από την Επιτροπή για τεχνική βοήθεια το 2014 είναι κατώτερη του μεγίστου ποσοστού 0,5% του ετησίου μεγίστου ποσού του ΕΤΠ (150 εκατομμύρια ευρώ σε τιμές 2011) όπως αυτό ορίζεται από το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠ·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να είναι επαρκής και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε στη συνεδρίαση συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008 και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα ορίζει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σε σχέση με την έγκριση αποφάσεων για την κινητοποίηση του ΕΤΠ·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμπεράσματα του εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής προτείνουν τη βελτίωση και διασφάλιση των λειτουργικών δυνατοτήτων της βάσης δεδομένων του ΕΤΠ, κάτι που απαιτεί εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι έως το 0,5% του ετησίου ποσού του ΕΤΠ μπορεί να διατίθεται κάθε χρόνο για τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής, προκειμένου να χρηματοδοτούνται μέτρα προετοιμασίας, παρακολούθησης, συλλογής στοιχείων και δημιουργίας βάσης γνώσεων, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, δραστηριοτήτων ενημέρωσης και επικοινωνίας, καθώς και δραστηριοτήτων ελέγχου, επιθεώρησης και αξιολόγησης που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του κανονισμού ΕΤΠ, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνική βοήθεια πρέπει να περιλαμβάνει επίσης την παροχή πληροφοριών και καθοδήγησης στα κράτη μέλη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του ΕΤΠ στους ευρωπαϊκούς και εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, όπως ορίζεται στο άρθρο 11, παράγραφος 4 του κανονισμού για το ΕΤΠ·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δαπάνες για την τεχνική βοήθεια το έτος 2014 έχουν υποστεί σημαντική μείωση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, διότι, μεταξύ άλλων, δεν χρειάζεται να χρηματοδοτηθούν αξιολογήσεις·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού για το ΕΤΠ, η Επιτροπή οφείλει να δημιουργήσει ιστότοπο στο Διαδίκτυο, που να διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της Ένωσης, για την παροχή και διάδοση πληροφοριών σχετικά με την υποβολή αιτήσεων, και ο οποίος να αναδεικνύει τον ρόλο της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελική φάση της εκ των υστέρων αξιολόγησης του ΕΤΠ (2007-2013) διεξήχθη το 2013·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει αυτών των άρθρων, η Επιτροπή ζήτησε την κινητοποίηση του ΕΤΠ για την κάλυψη των δαπανών σε σχέση με την τεχνική βοήθεια προκειμένου να παρακολουθούνται οι αιτήσεις που παραλαμβάνονται και τα ποσά που καταβάλλονται, καθώς και τα μέτρα που προτείνονται και υλοποιούνται, καθώς και να επεκταθεί ο δικτυακός τόπος και να μεταφραστούν τα νέα στοιχεία σε όλες τις γλώσσες της Ένωσης, να αυξηθεί η προβολή του ΕΤΠ, να εκπονηθούν δημοσιεύσεις και οπτικοακουστικά εργαλεία, να δημιουργηθεί βάση γνώσεων, να παρασχεθεί διοικητική και τεχνική υποστήριξη στα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές και να μην ζητηθούν κονδύλια για αξιολογήσεις το 2014,

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλήθος των περιπτώσεων με τις οποίες ασχολήθηκε το ΕΤΠ καθιστά δυνατή την εξαγωγή σημαντικού αριθμού δεδομένων ποιοτικού και ποσοτικού χαρακτήρα όσον αφορά την επίδραση του ΕΤΠ στην απασχολησιμότητα των εργαζομένων που απολύθηκαν λόγω των συνεπειών της παγκοσμιοποίησης και της χρηματοπιστωτικής κρίσης·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος των δράσεων ενημέρωσης έχει μειωθεί σημαντικά το 2014 ·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ομάδες εργασίας ΕΤΠ έχουν επισημάνει κατ' επανάληψη την ανάγκη μεγαλύτερης προβολής του ΕΤΠ ως κοινοτικού οργάνου αλληλεγγύης στους απολυθέντες εργαζόμενους·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν ξεκινήσει ήδη οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την ενσωμάτωση του ΕΤΠ στο σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (SFC2014) ·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνική βοήθεια που παρέχει η Επιτροπή στα κράτη μέλη υποστηρίζει και ενισχύει την αξιοποίηση του ΕΤΠ μέσω της ενημέρωσης σχετικά με τις αιτήσεις και μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών·

1.      συμφωνεί με τα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή να χρηματοδοτηθούν με τη μορφή της τεχνικής βοήθειας σύμφωνα με τα άρθρα 11 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφοι 2, 3 και 4 του κανονισμού ΕΤΠ·

2.      υπενθυμίζει τη σημασία της δικτύωσης και της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΕΤΠ· τάσσεται, συνεπώς, υπέρ της χρηματοδότησης της ομάδας εμπειρογνωμόνων αρμόδιων επικοινωνίας για το ΕΤΠ και υπέρ άλλων δραστηριοτήτων δικτύωσης μεταξύ των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένου του σεμιναρίου δικτύωσης για επαγγελματίες σχετικά με την υλοποίηση του ΕΤΠ· υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των επαφών μεταξύ όλων όσοι εμπλέκονται στις αιτήσεις για κινητοποίηση του ΕΤΠ και ιδίως των κοινωνικών εταίρων και των ενδιαφερομένων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, προκειμένου να δημιουργηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες συνέργειες·

3.      παρατηρεί ότι το κόστος των δράσεων ενημέρωσης έχει μειωθεί σημαντικά το 2014· επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι να μην έχει η μείωση αυτή αρνητικές επιπτώσεις επί της παραγωγής και της ικανοποιητικής διανομής του ενημερωτικού υλικού και επί της αναγκαίας καθοδήγησης σχετικά με τον νέο κανονισμό ΕΤΠ κατά το πρώτο έτος της εφαρμογής του·

4.      παροτρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει περαιτέρω τις εργασίες της για τη θέσπιση τυποποιημένων διαδικασιών με στόχο την απλούστευση των αιτήσεων, την ταχύτερη επεξεργασία τους και τη βελτίωση της υποβολής εκθέσεων με στόχο την ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου για τα κράτη μέλη· παροτρύνει την Επιτροπή να αυξήσει την προβολή του ΕΤΠ σε επόμενες δράσεις της·

5.      επισημαίνει την σημασία της αυξημένης ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου σχετικά με το ΕΤΠ και την προβολή αυτού· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη που υποβάλλουν αιτήσεις ότι έχουν το καθήκον να διαφημίζουν τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ στους αντίστοιχους δικαιούχους, στις αρχές, στους κοινωνικούς εταίρους, στα μέσα ενημέρωσης και στο ευρύ κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού ΕΤΠ·

6.      σημειώνει το γεγονός ότι η Επιτροπή θα θέσει στη διάθεση του κοινού μια έντυπη έκδοση της εκ των υστέρων αξιολόγησης του ΕΤΠ, μαζί με τη διαδικτυακή της δημοσίευση·

7.      εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η τελική φάση της εκ των υστέρων αξιολόγησης του ΕΤΠ (2007-2013) διεξήχθη το 2013· ζητεί να δημοσιοποιηθεί εγκαίρως η τελική αξιολόγηση εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο άρθρο 17 του προηγουμένου κανονισμού ΕΤΠ (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1927/2006)·

8.      ζητεί από τους συννομοθέτες να θεσπίσουν ειδικές διατάξεις προκειμένου να γίνεται ευκολότερα η κινητοποίηση του ΕΤΠ σε εκείνα τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ιδιαιτέρως σοβαρούς κοινωνικούς, οικονομικούς και δημοσιονομικούς περιορισμούς·

9.      παρατηρεί ότι η Επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει να εργάζεται από το 2011 επί του εντύπου ηλεκτρονικής αίτησης και επί των τυποποιημένων διαδικασιών για απλουστευμένες αιτήσεις, ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων και καλύτερη διαδικασία υποβολής εκθέσεων· επισημαίνει επιπλέον τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την ενσωμάτωση του ΕΤΠ στο σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (SFC2014) · καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί χάρη στην εφαρμογή της τεχνικής βοήθειας μεταξύ 2011 και 2013 ·

10.    εκφράζει τη έντονη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν ανέλυσε δεόντως την αποτελεσματικότητα της χρήσης του κριτηρίου παρέκκλισης λόγω κρίσης, ιδίως αν ληφθεί υπόψη το ότι αυτές οι περιπτώσεις χρήσης του ΕΤΠ δεν εξετάστηκαν κατά την επανεξέταση του πλαισίου του ΕΤΠ· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για το γεγονός ότι τα αποτελέσματα δεν έγιναν γνωστά εγκαίρως ώστε να μπορέσουν ληφθούν υπόψη στην συζήτηση για τον νέο κανονισμό ΕΤΠ της περιόδου 2014-2020, ιδίως όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της χρήσης του κριτηρίου παρέκκλισης λόγω κρίσης· εξακολουθεί να πιστεύει ότι αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στη μελλοντική αξιολόγηση του ΕΤΠ· ζητεί από τους συννομοθέτες να επανεξετάσουν την επανεισαγωγή του μέτρου αυτού, χωρίς καθυστέρηση, ιδίως στο πλαίσιο των καταστάσεων κοινωνικής έκτακτης ανάγκης σε διάφορα κράτη μέλη·

11.    υπενθυμίζει την σημασία που έχουν η δικτύωση και η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το ΕΤΠ , ιδίως σε σχέση με τις διατάξεις του νέου κανονισμού ΕΤΠ· τάσσεται , συνεπώς , υπέρ της χρηματοδότησης της ομάδας εμπειρογνωμόνων αρμόδιων επικοινωνίας για το ΕΤΠ· ζητεί να προσκαλείται από την Επιτροπή στις συνεδριάσεις και τα σεμινάρια της ομάδας εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι οικείες διατάξεις της συμφωνίας - πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής(4)· υπογραμμίζει επιπλέον την σημασία των σταθερών επαφών με όλους τους εμπλεκόμενους στις υποβολές αιτήσεων προς το ΕΤΠ , συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων·

12.    παροτρύνει τα κράτη μέλη να επωφεληθούν από την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να αξιοποιήσουν ιδίως την πείρα των κρατών μελών και περιφερειακών και τοπικών αρχών που έχουν ήδη δημιουργήσει εθνικά δίκτυα πληροφοριών για το ΕΤΠ, στα οποία συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι και οι ενδιαφερόμενοι σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να υπάρχει μια καλή δομή παροχής βοήθειας σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε κατάσταση δικαιολογεί την εφαρμογή του ΕΤΠ· επισημαίνει την ανάγκη να προαχθεί η παροχή βοήθειας που θα χαρακτηρίζεται από αυτονομία και ευκολία πρόσβασης σε περιφερειακό επίπεδο προκειμένου να εφαρμοστεί μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή, η οποία να ενισχύει την αναζήτηση τοπικών λύσεων σε περιφερειακό επίπεδο, σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε κατάσταση δικαιολογεί την εφαρμογή του ΕΤΠ·

13.    ζητεί από τα κράτη μέλη και από όλα τα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη βελτίωση των διαδικαστικών και δημοσιονομικών ρυθμίσεων με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών κινητοποίησης του ΕΤΠ· σημειώνει σε αυτό το πλαίσιο τη βελτιωμένη διαδικασία που καθιέρωσε η Επιτροπή, σε συνέχεια του αιτήματος του Κοινοβουλίου για επίσπευση της διάθεσης των κονδυλίων, βάσει της οποίας η αξιολόγηση της Επιτροπής όσον αφορά την επιλεξιμότητα μιας αίτησης για κινητοποίηση του ΕΤΠ υποβάλλεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μαζί με την πρόταση κινητοποίησης του ΕΤΠ· λαμβάνει υπό σημείωση την έγκριση του νέου κανονισμού για το ΕΤΠ που θα αυξήσει την αποδοτικότητα, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την προβολή του ΕΤΠ·

14.    πιστεύει ακράδαντα ότι είναι ουσιαστική ανάγκη να ασκείται εξονυχιστικός έλεγχος των δαπανών της Ένωσης με γνώμονα τον συσχετισμό ποιότητας και τιμής· ζητεί από την Επιτροπή να περιγράψει με σαφήνεια την προστιθέμενη αξία όσον αφορά τα απτά αποτελέσματα που επιφυλάσσει η δημιουργία χωριστής γραμμής προϋπολογισμού για το ΕΤΠ·

15.    εκφράζει την ικανοποίησή του για την επέκταση των στόχων και των κριτηρίων του κανονισμού για το ΕΤΠ που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2013, με στόχο να ενσωματωθούν και να διευκολυνθούν οι αιτήσεις από πιο αραιοκατοικημένες περιφέρειες και χώρες· εκφράζει έντονα την λύπη του για το γεγονός ότι το παραπάνω μέτρο έχει έκτακτο χαρακτήρα και δεν μπορεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% του μέγιστου ετησίου ποσού του ΕΤΠ, παρόλο που αυτές οι περιοχές πλήττονται πολύ περισσότερο από τις επιπτώσεις της παγκόσμιας κοινωνικής, οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης·

16.    εκφράζει την ικανοποίησή του για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του Ταμείου, ώστε να περιλαμβάνονται στους επιλέξιμους δικαιούχους και οι αυτοαπασχολούμενοι και ώστε να παρέχονται εξατομικευμένες υπηρεσίες συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠ σε ορισμένους νέους εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης ηλικίας κάτω των 25 ή, εφόσον έτσι αποφασιστεί από τα κράτη μέλη, κάτω των 30 ετών· ωστόσο, πιστεύει ότι η αποδοτικότητα του Ταμείου θα αυξηθεί και ο αντίκτυπός του θα πολλαπλασιαστεί εάν το γενικό όριο τοποθετηθεί στους 200 εργαζόμενους, αντί για τους 500·

17.    μετά την επέκταση των στόχων, των κριτηρίων και των επιλέξιμων δικαιούχων του ΕΤΠ, επιμένει ότι είναι ανάγκη να αυξηθεί το ύψος των διαθέσιμων πιστώσεων για το ΕΤΠ τόσο για τις αναλήψεις υποχρεώσεων όσο και για τις πληρωμές ώστε να φτάσει τουλάχιστον στο επίπεδο του 2013, δηλαδή στα 500 εκατομμύρια  EUR τουλάχιστον, προκειμένου να βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση με τις προτεραιότητες πολιτικής που ορίζονται από την Ένωση σχετικά με την προώθηση των επενδύσεων για την ανάπτυξη και την απασχόληση· επιπλέον, υπενθυμίζει στο Συμβούλιο τη θέση του Κοινοβουλίου σύμφωνα με την οποία πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης του ΕΤΠ στον προϋπολογισμό της Ένωσης στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020, σύμφωνα με την αρχή της ενότητας του προϋπολογισμού·

18.    εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

19.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την παρούσα απόφαση και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

20.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, περιλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1)

EE L 347, 20.12.2013, σ. 855

(2)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(3)

ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 304, 20.11.2010, σ. 47.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (EGF/2014/000 TA 2014 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1927/2006(1), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 13,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)      Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε για να στηρίζει εργαζόμενους που απολύονται, καθώς και αυτοαπασχολούμενους των οποίων οι δραστηριότητες έπαυσαν, ως αποτέλεσμα μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, ως αποτέλεσμα της συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, όπως νοείται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 546/2009(4), ή ως αποτέλεσμα μιας νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, και για να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

(2)      Το ΕΤΠ δεν υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (σε τιμές του 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013.

(3)      Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 ορίζει ότι έως 0,5 % του μέγιστου ετήσιου ποσού του ΕΤΠ μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε χρόνο για τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής. Η Επιτροπή προτείνει συνεπώς τη διάθεση ποσού ύψους 330 000 EUR.

(4)      Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση τεχνικής βοήθειας με πρωτοβουλία της Επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την παροχή ποσού 330 000 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Πρόεδρος

(1)

              ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 855.

(2)

             ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(3)

              ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(4)

             ΕΕ L 167, 29.6.2009, σ. 26.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Ιστορικό του φακέλου

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που υφίστανται τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου.

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του σημείου 28 της Διοργανικής Συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1) (η οποία πλέον έχει αντικατασταθεί από τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013) και του άρθρου 12 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1927/2006(2) (ο οποίος έχει πλέον αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1309/2013), το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το ανώτατο ετήσιο ποσό των 500 εκατομμυρίων EUR, που αντλούνται από οποιοδήποτε περιθώριο κάτω από το συνολικό ανώτατο όριο δαπανών του προηγούμενου οικονομικού έτους και/ή από τις ακυρωθείσες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων των τελευταίων δύο ετών, εκτός εκείνων που σχετίζονται με τον τομέα 1β.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3) και του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1309/2013(4), το Ταμείο δεν μπορεί πλέον να υπερβεί το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011). Τα κατάλληλα ποσά εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προσωρινή πίστωση.

Όσον αφορά τη διαδικασία, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(5), προκειμένου να δραστηριοποιηθεί το Ταμείο, η Επιτροπή, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης μιας αίτησης, παρουσιάζει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου και, ταυτόχρονα, αντίστοιχο αίτημα για μεταφορά πιστώσεων. Στην περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου.

II. Η πρόταση της Επιτροπής

Στις 24 Ιουνίου 2014, η Επιτροπή ενέκρινε νέα πρόταση για την έκδοση απόφασης σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ.

Αφορά την εκταμίευση 330 000 EUR από το Ταμείο, τα οποία καλύπτουν την τεχνική βοήθεια για την Επιτροπή. Ο στόχος της τεχνικής βοήθειας είναι η χρηματοδότηση της παρακολούθησης, της παροχής πληροφοριών, της δημιουργίας μιας διεπαφής βάσης γνώσεων και της παροχής συμβουλών στα κράτη μέλη σχετικά με τη χρησιμοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του ΕΤΠ. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού για το ΕΤΠ, το 0,5 % του ετήσιου μέγιστου ποσού του ΕΤΠ (δηλ. 750 000 EUR σε τιμές του 2011) μπορεί να διατίθεται κάθε χρόνο για τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, το ποσό που ζητήθηκε για το 2014 προορίζεται να καλύψει τις εξής δραστηριότητες:

Παρακολούθηση: Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συγκεντρώνει δεδομένα σχετικά με τις αιτήσεις που ελήφθησαν και τα ποσά που καταβλήθηκαν, καθώς και σχετικά με τα μέτρα που προτάθηκαν και υλοποιήθηκαν, και θα επικαιροποιεί τη στατιστική απεικόνιση του ΕΤΠ. Με βάση τις προκαταρκτικές εργασίες των πρόσφατων ετών, αυτό θα γίνει κατά κύριο λόγο με τους συνήθεις διοικητικούς πόρους της Επιτροπής. Ωστόσο, θα χρειαστούν ορισμένοι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες, προκειμένου να βελτιωθούν και να εξασφαλιστούν οι λειτουργικές δυνατότητες της βάσης δεδομένων του ΕΤΠ σύμφωνα με τα πορίσματα του εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής. Το κόστος για όλες αυτές τις δραστηριότητες υπολογίζεται σε 20 000 EUR.

Πληροφόρηση: Ο ιστότοπος για το ΕΤΠ(6), τον οποίο δημιούργησε η Επιτροπή εντός του τομέα της απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και κοινωνικής ένταξης και του οποίου έχει αναλάβει τη διαχείριση δυνάμει του άρθρου 12, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1309/2013, θα επικαιροποιείται τακτικά και θα διευρύνεται, ενώ όλα τα νέα στοιχεία θα μεταφράζονται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Θα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον νέο κανονισμό για το ΕΤΠ και η εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΕΤΠ θα διατεθεί σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων και παράλληλα θα δημοσιευτεί στο διαδίκτυο. Θα προωθηθεί η γενικότερη ευαισθητοποίηση όσον αφορά το ΕΤΠ, καθώς και η προβολή του. Το ΕΤΠ θα εξετάζεται επίσης σε διάφορα δημοσιεύματα και οπτικοακουστικές δραστηριότητες της Επιτροπής. Το κόστος όλων αυτών των στοιχείων υπολογίζεται σε 20 000 EUR.

Δημιουργία βάσης γνώσεων: Η Επιτροπή συνεχίζει τις εργασίες της με στόχο τη δημιουργία εντύπου ηλεκτρονικής αίτησης καθώς και τυποποιημένων διαδικασιών για τις αιτήσεις του ΕΤΠ, γεγονός που θα καταστήσει δυνατή την απλούστευση των αιτήσεων στο πλαίσιο του νέου κανονισμού, την επιτάχυνση της επεξεργασίας τους και την ευκολότερη εκπόνηση εκθέσεων για την κάλυψη ποικίλων αναγκών. Συνεχίζεται επίσης η τυποποίηση των εντύπων υποβολής τελικής έκθεσης με στόχο να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος των κρατών μελών. Το κόστος για όλα αυτά τα στοιχεία υπολογίζεται σε 100 000 EUR.

Διοικητική και τεχνική υποστήριξη: Η ομάδα εμπειρογνωμόνων αρμόδιων επικοινωνίας για το ΕΤΠ, με ένα μέλος από κάθε κράτος μέλος, θα πραγματοποιεί δύο συνεδριάσεις των οποίων το κόστος υπολογίζεται στα 70 000 EUR.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα οργανώσει το δίκτυο επαφών μεταξύ των κρατών μελών, με την πραγματοποίηση δύο σεμιναρίων των εκτελεστικών οργάνων του ΕΤΠ στα κράτη μέλη περίπου στις ίδιες ημερομηνίες, εστιάζοντας σε ζητήματα που ανακύπτουν όσον αφορά την ερμηνεία του νέου κανονισμού για το ΕΤΠ, ιδίως όσον αφορά το ενδεχόμενο ένταξης των νέων που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ) στα μέτρα. Το κόστος των στοιχείων αυτών υπολογίζεται σε 120 000 EUR.

Αξιολόγηση: Δεν θα χρειαστεί να προβλεφθούν πόροι για τις αξιολογήσεις το 2014. Το 2015 θα δρομολογηθεί σύναψη δημόσιων συμβάσεων για την ενδιάμεση αξιολόγηση, έτσι ώστε η αξιολόγηση να ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2017, όπως απαιτείται από το άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 1309/2013.

III. Διαδικασία

Για την κινητοποίηση του Ταμείου, η Επιτροπή υπέβαλε στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αίτηση μεταφοράς ποσού συνολικού ύψους 330 000 EUR από το αποθεματικό για το ΕΤΠ (40 02 43) και πιστώσεων πληρωμών (04 04 01) στην γραμμή του προϋπολογισμού για το ΕΤΠ (04 01 04 04).

Πρόκειται για την πέμπτη πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου που υποβάλλεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή το 2014.

Σε περίπτωση διαφωνίας κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού για το ΕΤΠ.

Βάσει εσωτερικής συμφωνίας, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων θα πρέπει να συμμετάσχει στη διεργασία, για να παρασχεθεί εποικοδομητική στήριξη και συμβολή στην αξιολόγηση των αιτήσεων από το Ταμείο.

V. Θέση της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια συμφωνεί με την πρόταση της Επιτροπής περί χρηματοδότησης των μέτρων ως τεχνικής βοήθειας, καθώς πιστεύει ότι τούτο θα συμβάλει στην απλούστευση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και ότι θα καταστήσει δυνατή την καλύτερη πρόσβαση στα συναφή δεδομένα.

Υποστηρίζει ιδίως τα προτεινόμενα μέτρα περί ανταλλαγής της γνώσης και των πληροφοριών μέσω του ιστότοπου του ΕΤΠ και μέσω ομάδων και δικτύων εμπειρογνωμόνων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, τα οποία, σε συνδυασμό με μια καλύτερη επισκόπηση της λειτουργίας του ΕΤΠ, θα οδηγήσουν στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή των μέτρων του ΕΤΠ στο μέλλον.

Η εισηγήτρια επικροτεί θερμά την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του ΕΤΠ ώστε να περιλαμβάνονται στους επιλέξιμους δικαιούχους και οι αυτοαπασχολούμενοι και ώστε να παρέχονται εξατομικευμένες υπηρεσίες συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠ σε ορισμένους ΕΕΑΚ (νέους εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης) κάτω των 25 ή, εφόσον έτσι αποφασιστεί από τα κράτη μέλη, κάτω των 30 ετών. Η επέκταση αυτή του πεδίου εφαρμογής δικαιολογεί επίσης την αύξηση των πόρων που διατίθενται στο ΕΤΠ.

Η εισηγήτρια ενθαρρύνει την περαιτέρω παροχή βοήθειας χαρακτηριζόμενης από αυτονομία και ευκολία πρόσβασης σε περιφερειακό επίπεδο, ενισχύοντας την αναζήτηση τοπικών λύσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο σε περίπτωση που ανακύπτουν συνθήκες που δικαιολογούν την εφαρμογή του ΕΤΠ·

Η εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για την επέκταση των στόχων και των κριτηρίων του κανονισμού για το ΕΤΠ, έτσι ώστε να ενσωματωθούν και να διευκολυνθούν οι αιτήσεις από πιο αραιοκατοικημένες περιοχές και χώρες· ωστόσο, εκφράζει τη λύπη της που το παραπάνω μέτρο έχει έκτακτο χαρακτήρα και πιστεύει ότι πρέπει να οριστεί υψηλότερο ετήσιο όριο. Πιστεύει επίσης ότι το όριο των 500 εργαζόμενων θα πρέπει να μειωθεί στους 200 εργαζόμενους, έτσι ώστε να ενισχυθεί η πρόσβαση στο Ταμείο.

Η εισηγήτρια επιμένει ότι είναι αναγκαία η επαναφορά τουλάχιστον του προηγούμενου επιπέδου πιστώσεων του ΕΤΠ, που αντιστοιχούσε σε 500 εκατομμύρια EUR, ιδίως λαμβανομένης υπόψη της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής του Ταμείου με βάση τις πολιτικές προτεραιότητες που έχει θέσει η ΕΕ. Η εισηγήτρια πιστεύει επίσης, σύμφωνα με την αρχή της ενότητας του προϋπολογισμού και για λόγους διαφάνειας και λογοδοσίας, ότι είναι απόλυτη ανάγκη να υποστηριχθεί η ενσωμάτωση του ΕΤΠ στον προϋπολογισμό της Ένωσης.

Επιμένει επίσης ότι πρέπει επειγόντως να γίνει επαναφορά του κριτηρίου της «παρέκκλισης λόγω κρίσης» και να εγκριθούν ειδικές διατάξεις προκειμένου να διευκολύνεται η κινητοποίηση του ΕΤΠ για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σοβαρούς κοινωνικούς, οικονομικούς και δημοσιονομικούς περιορισμούς.

Τέλος, η εισηγήτρια συνιστά την ενίσχυση των επαφών μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στις αιτήσεις κινητοποίησης του ΕΤΠ και καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν δέσμη συμπληρωματικών μέτρων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο προκειμένου να διασφαλίσουν αφενός ότι παρέχεται στους εργαζόμενους επαρκής στήριξη και αφετέρου ότι υπάρχουν επαρκείς νομικές διατάξεις για την αποτροπή οποιασδήποτε κατάχρησης των πόρων του ΕΤΠ.

(1)

 ΕΕ C 139, 14.06.2006, σ. 1

(2)

          ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.

(3)

           ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(4)

           ΕΕ L 347, 30.12.2013, σ. 855.

(5)

            ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(6)

http://ec.europa.eu/egf


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

/ch D(2014)39257

Κ. Jean Arthuis

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ASP 09G205

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την υπόθεση ΕΤΠ/2014/000 Τεχνική βοήθεια 2014 (COM(2014)366 τελικό)

Dear Chair,

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) καθώς και η ομάδα εργασίας της για το ΕΤΠ εξέτασαν την κινητοποίηση του ΕΤΠ στην περίπτωση της EGF/2014/000 Τεχνική βοήθεια 2014 και ενέκριναν την κατωτέρω γνωμοδότηση.

Η επιτροπή EMPL και η ομάδα εργασίας της για το ΕΤΠ τάσσονται υπέρ της κινητοποίησης του Ταμείου για το συγκεκριμένο αίτημα. Στο πλαίσιο αυτό, η επιτροπή EMPL παρουσιάζει ορισμένες παρατηρήσεις χωρίς όμως να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των πληρωμών.

Τα συμπεράσματα της επιτροπής EMPL βασίζονται στις ακόλουθες παρατηρήσεις:

Α) λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητοποίηση ύψους 330 000 ευρώ που προτείνεται από την Επιτροπή για τεχνική βοήθεια το 2014 είναι κατώτερη του μεγίστου ποσοστού 0,5% του ετησίου μεγίστου ποσού του ΕΤΠ (150 εκατομμύρια ευρώ σε τιμές 2011) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 (Κανονισμός ΕΤΠ)·

Β) λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμπεράσματα του εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής αφήνουν να εννοηθεί ότι έχουν βελτιωθεί και εξασφαλιστεί οι λειτουργικές δυνατότητες της βάσης δεδομένων του ΕΤΠ , γεγονός που προϋποθέτει εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη

Γ) λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δαπάνες για την τεχνική βοήθεια το έτος 2014 έχουν υποστεί σημαντική μείωση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος , διότι , μεταξύ άλλων , δεν χρειάζεται να χρηματοδοτηθούν αξιολογήσεις·

Δ) λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελική φάση της εκ των υστέρων αξιολόγησης του ΕΤΠ (2007-2013) διεξήχθη το 2013·

Ε) λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλήθος των περιπτώσεων με τις οποίες ασχολήθηκε το ΕΤΠ καθιστά δυνατή την εξαγωγή σημαντικού αριθμού δεδομένων ποιοτικού και ποσοτικού χαρακτήρα όσον αφορά την επίδραση του ΕΤΠ στην απασχολησιμότητα των εργαζομένων που απολύθηκαν λόγω των συνεπειών της παγκοσμιοποίησης ή της χρηματοπιστωτικής κρίσης·

ΣΤ) λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος των δράσεων ενημέρωσης έχει μειωθεί σημαντικά το 2014 ·

Ζ) λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα εργασίας ΕΤΠ έχει επισημάνει κατ ` επανάληψη την ανάγκη μεγαλύτερης προβολής του ΕΤΠ ως κοινοτικού οργάνου αλληλεγγύης στους απολυθέντες εργαζόμενους·

Η) λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν ξεκινήσει ήδη οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την ενσωμάτωση του ΕΤΠ στο σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (SFC2014) ·

Θ) λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνική βοήθεια που παρέχει η Επιτροπή στα κράτη μέλη υποστηρίζει και ενισχύει την αξιοποίηση του ΕΤΠ μέσω της ενημέρωσης σχετικά με τις αιτήσεις και μέσω της ανταλλαγής βελτίστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών·

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου για τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  συμφωνεί ότι τα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή πρέπει να χρηματοδοτηθούν με τη μορφή της τεχνικής βοήθειας σύμφωνα με τα άρθρα 11 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφοι 2, 3 και 4 του κανονισμού ΕΤΠ·

2.  παρατηρεί ότι το κόστος των δράσεων ενημέρωσης έχει μειωθεί σημαντικά το 2014 · επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι να μην έχει η μείωση αυτή οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις επί της παραγωγής και της ικανοποιητικής διανομής του ενημερωτικού υλικού και επί της αναγκαίας καθοδήγησης σχετικά με τον νέο κανονισμό ΕΤΠ κατά το πρώτο έτος της εφαρμογής του·

3.  επισημαίνει την σημασία της αυξημένης ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου σχετικά με το ΕΤΠ και την προβολή αυτού· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη που υποβάλλουν αιτήσεις ότι έχουν το καθήκον να διαφημίζουν τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ στους αντίστοιχους δικαιούχους , στις αρχές , στους κοινωνικούς εταίρους , στα μέσα ενημέρωσης και στο ευρύ κοινό , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού ΕΤΠ·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η τελική φάση της εκ των υστέρων αξιολόγησης του ΕΤΠ (2007-2013) διεξήχθη το 2013 · ζητεί να δημοσιοποιηθεί εγκαίρως η τελική αξιολόγηση εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο άρθρο 17 του προηγουμένου κανονισμού ΕΤΠ ( κανονισμός ( ΕΚ ) αριθ . 1927/2006)

5.  παρατηρεί ότι η Επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει να εργάζεται από το 2011 επί της ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης και επί των τυποποιημένων διαδικασιών για απλουστευμένες αιτήσεις , ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων και καλύτερη διαδικασία υποβολής εκθέσεων· επισημαίνει επιπλέον τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την ενσωμάτωση του ΕΤΠ στο σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (SFC2014) · καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί χάρη στην εφαρμογή της τεχνικής βοήθειας μεταξύ 2011 και 2013 ·

6.  υπενθυμίζει την σημασία που έχουν η δικτύωση και η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το ΕΤΠ , ιδίως σε σχέση με τις διατάξεις του νέου κανονισμού ΕΤΠ τάσσεται , συνεπώς, υπέρ της χρηματοδότησης της ομάδας εμπειρογνωμόνων αρμόδιων επικοινωνίας για το ΕΤΠ· ζητεί να προσκληθεί από την Επιτροπή στις συνεδριάσεις και τα σεμινάρια της ομάδας εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι οικείες διατάξεις της συμφωνίας - πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής(1)· υπογραμμίζει επιπλέον την σημασία των σταθερών επαφών με όλους τους εμπλεκόμενους στις υποβολές αιτήσεων προς το ΕΤΠ , συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων·

Με εκτίμηση,

Marita ULVSKOG,

Προεδρεύουσα, πρώτη Αντιπρόεδρος

(1)

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 304/47 20.11.2010


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

11.9.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

3

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Iris Hoffmann, Kaja Kallas, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Marian Olbrycht, Pina Picierno, Pedro Silva Pereira, Patricija Šulin, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni, Неджми Али

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Giovanni La Via, Janusz Lewandowski, Ivan Štefanec, Anders Primdahl Vistisen, Γεώργιος Κύρτσος

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Albert Deß

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου