Postupak : 2014/2041(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0003/2014

Podneseni tekstovi :

A8-0003/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 17/09/2014 - 9.1
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0016

IZVJEŠĆE     
PDF 194kWORD 137k
11.9.2014
PE 536.167v02-00 A8-0003/2014

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji, u skladu s točkom 13. Međuinstitucijskog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/000 TA 2014 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije)

(COM(2014)0366 – C8‑0031/2014 – 2014/2041(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestiteljica: Liadh Ni Riada

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
 EXPLANATORY STATEMENT
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji, u skladu s točkom 13. Međuinstitucijskog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/000 TA 2014 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije)

(COM(2014)0366 – C8‑0031/2014 – 2014/2041(BUD))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0366 – C8‑0031/2014),

–       uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća o Paktu za rast i zapošljavanje od 28. i 29. lipnja 2012.,

–       uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća od 7. i 8. veljače 2013.,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1), (Uredba o EGF-u),

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2014. do 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–       uzimajući u obzir Međuinstitucijski sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju(3) (Međuinstitucijski sporazum od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

–       uzimajući u obzir postupak trijaloga iz točke 13. Međuinstitucijskog sporazuma od 2. Prosinca 2013.,

–       uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0003/2014),

A.     budući da je Europska unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u svjetskim trgovinskim tokovima, koje su drastično pogoršane gospodarskom, financijskom i socijalnom krizom, te kako bi im se pomoglo pri ponovnom uključivanju na tržište rada;

B.     budući da je iznos od 330 000 EUR, koji je Komisija predložila da se mobilizira za tehničku pomoć u 2014., niži od gornje granice od 0,5 % najvišeg godišnjeg iznosa EGF-a (150 milijuna EUR po cijenama iz 2011.) u skladu s člankom 11. stavkom 1. Uredbe o EGF-u;

C.     budući da bi financijska pomoć Unije otpuštenim radnicima trebala biti primjerena i stavljena na raspolaganje što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008., te uzimajući u obzir Međuinstitucijski sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji EGF-a;

D.     budući da se u skladu s rezultatima unutarnje revizije Komisije predlaže poboljšanje i osiguranje funkcionalnosti baze podataka EGF-a, za što je potrebno vanjsko stručno znanje;

E.     budući da se na inicijativu Komisije do 0,5 % godišnjeg iznosa EGF-a može svake godine staviti na raspolaganje za tehničku pomoć kako bi se financirala priprema, praćenje, prikupljanje podataka i stvaranje baze znanja, administrativna i tehnička podrška, informacijske i komunikacijske aktivnosti te revizija, kontrola i evaluacija aktivnosti potrebnih za provedbu Uredbe o EGF-u, kao što je utvrđeno člankom 11. stavkom 1. te Uredbe; budući da tehnička pomoć također uključuje davanje informacija i smjernica državama članicama pri korištenju, praćenju i evaluaciji EGF-a te davanje informacija i smjernica europskim i nacionalnim socijalnim partnerima, kao što je utvrđeno člankom 11. stavkom 4. Uredbe o EGF-u;

F.     budući da su troškovi tehničke pomoći u 2014. znatno smanjeni u usporedbi s prethodnom godinom, između ostalog i zbog činjenice da nema evaluacija koje treba financirati;

G.     budući da Komisija u skladu s člankom 12. stavkom 2. Uredbe o EGF-u mora pokrenuti internetske stranice, dostupne na svim jezicima Unije, kako bi pružila informacije o podnošenju zahtjeva i naglasila ulogu proračunskog tijela;

H.     budući da je posljednja faza ex-post evaluacije EGF-a (2007. – 2013.) provedena 2013. godine;

I.      budući da je na temelju tih članaka Komisija zatražila da se EGF mobilizira za pokrivanje rashoda u vezi s tehničkom pomoći kako bi se pratili primljeni i plaćeni zahtjevi te predložene i provedene mjere, proširila internetska stranica i novi dijelovi preveli na sve jezike Unije, povećala prepoznatljivost EGF-a, izradile publikacije i audiovizualna sredstva, stvorila baza znanja, osigurala administrativna i tehnička pomoć državama članicama i regionalnim tijelima bez potražnje sredstava za evaluacije u 2014.,

J.      budući da dosadašnji broj zaključenih predmeta EGF-a pruža znatnu količinu kvalitativnih i kvantitativnih podataka o utjecaju EGF-a u pogledu mogućnosti ponovnog zapošljavanja radnika otpuštenih zbog učinaka globalizacije ili financijske i gospodarske krize;

K.     budući da zahtjev ispunjava kriterije prihvatljivosti utvrđene Uredbom o EGF-u;

L.     budući da se trošak aktivnosti informiranja u 2014. znatno smanjio;

M.    budući da su radne skupine za EGF više puta istaknule potrebu za većom prepoznatljivošću EGF-a kao instrumenta Zajednice za solidarnost s otpuštenim radnicima;

N.     budući da su u tijeku pripreme za uključivanje EGF-a u sustav elektroničke razmjene podataka (SFC2014);

O.     budući da Komisija pružanjem tehničke pomoći državama članicama podupire i unapređuje korištenje EGF-a dostavljanjem informacija o zahtjevima i širenjem najbolje prakse među državama članicama;

1.      slaže se s tim da se mjere koje je predložila Komisija financiraju kao tehnička pomoć u skladu s člankom 11. stavcima 1. i 4. te člankom 12. stavcima 2., 3. i 4. Uredbe o EGF-u;

2.      podsjeća na važnost umrežavanja i razmjene informacija o EGF-u; stoga podržava financiranje stručne skupine kontakt osoba EGF-a te druge aktivnosti umrežavanja među državama članicama, uključujući ovogodišnji seminar za stručnjake o provedbi EGF-a; ističe potrebu za daljnjim poboljšanjem veza među svima onima koji sudjeluju u obradi zahtjeva povezanih s EGF-om, uključujući posebno socijalne partnere i dionike na regionalnoj i lokalnoj razini, kako bi se stvorilo što više sinergija;

3.      napominje da se trošak aktivnosti informiranja u 2014. znatno smanjio; ističe kako je važno da ta činjenica nema negativne posljedice za proizvodnju i dostatnu distribuciju informacijskog materijala i potrebnih smjernica u vezi s novom Uredbom o EGF-u u prvoj godini njezine provedbe;

4.      potiče Komisiju da dodatno poboljša rad na standardiziranim postupcima za jednostavnije podnošenje zahtjeva, njihovu bržu obradu i bolje izvješćivanje u cilju smanjenja administrativnog tereta državama članicama; potiče Komisiju da poveća prepoznatljivost EGF-a u daljnjim aktivnostima;

5.      ističe da je važno povećati opću osviještenost o EGF-u i njegovu prepoznatljivost; podsjeća države podnositeljice zahtjeva na njihovu ulogu da o aktivnostima koje se financiraju iz EGF-a informiraju moguće korisnike, vlasti, socijalne partnere, medije te širu javnost u skladu s člankom 12. Uredbe o EGF-u;

6.      napominje činjenicu da će Komisija u manjoj nakladi tiskati i objaviti na internetu ex-post evaluaciju EGF-a;

7.      pozdravlja činjenicu da je posljednja faza ex-post evaluacije EGF-a (2007. – 2013.) provedena 2013.; poziva na pravovremenu objavu konačne evaluacije u skladu s rokom iz članka 17. prethodne Uredbe o EGF-u (Uredba (EZ) br. 1927/2006);

8.      poručuje suzakonodavcima da uvedu posebne odredbe kojima bi se olakšala mobilizacija EGF-a u državama članicama koje se suočavaju s posebno teškom socijalnom, gospodarskom i financijskom oskudicom;

9.      napominje da je Komisija još 2011. započela s radom na izradi elektroničkog obrasca za podnošenje zahtjeva i standardiziranim postupcima za pojednostavljene zahtjeve, njihovu bržu obradu te bolje izvješćivanje; nadalje, svjestan je priprema za uključenje EGF-a u sustav elektroničke razmjene podataka (SFC2014); traži od Komisije da iznese izvješće o napretku ostvarenom nakon korištenja tehničke pomoći u razdoblju od 2011. do 2013.;

10.    duboko žali zbog činjenice da Komisija nije propisno provela analizu učinkovitosti primjene kriterija izuzeća zbog krize, posebno imajući u vidu da se ti predmeti povezani s EGF-om nisu uzeli u obzir pri pregledu okvira EGF-a; žali, međutim, što rezultati nisu stigli na vrijeme kako bi bili uključeni u raspravu o novoj Uredbi o EGF-u za razdoblje 2014. – 2020., posebno u odnosu na učinkovitost primjene kriterija izuzeća zbog krize; i dalje vjeruje da bi to trebalo uzeti u obzir pri budućoj evaluaciji EGF-a; poziva suzakonodavce da bez odgađanja razmotre ponovno uvođenje te mjere, posebno u kontekstu izvanrednog socijalnog stanja u nekoliko država članica;

11.    podsjeća na važnost umrežavanja i razmjene informacija o EGF-u, poglavito u pogledu odredbi nove Uredbe o EGF-u; stoga podržava financiranje stručne skupine kontakt osoba EGF-a; traži od Komisije da pozove Parlament na sastanke i seminare stručne skupine u skladu s relevantnim odredbama Okvirnog sporazuma o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije(4); nadalje ističe važnost povezivanja sa svima koji su uključeni u postupke u vezi sa zahtjevima EGF-a, uključujući socijalne partnere;

12.    potiče države članice da ostvare korist od razmjene najboljih praksi i da posebno uče od onih država članica, regionalnih i lokalnih vlasti koje su već uvele nacionalne informacijske mreže o EGF-u u koje su uključeni socijalni partneri i dionici na lokalnoj i regionalnoj razini u cilju uspostave dobre i djelotvorne strukture za pružanje pomoći u slučajevima koji su unutar područja primjene EGF-a; ukazuje na potrebu da se potakne pomoć uz autonomiju i lakoću pristupa na regionalnoj razini kako bi se proveo pristup odozdo prema gore, čime bi se osnažila lokalna rješenja na regionalnoj razini u slučajevima koji su unutar područja primjene EGF-a;

13.    traži od država članica i svih uključenih institucija da učine potrebne korake kako bi unaprijedili postupovne i proračunske mjere radi ubrzavanja mobilizacije EGF-a; u tom smislu svjestan je poboljšanog postupka koji je uvela Komisija, nakon zahtjeva Parlamenta da ubrza oslobađanje sredstava, u cilju da se proračunskom tijelu predstavi ocjena Komisije o prihvatljivosti zahtjeva za EGF zajedno s prijedlogom za mobilizaciju EGF-a; uzima na znanje donošenje nove Uredbe o EGF-u koja će omogućiti veću učinkovitost, transparentnost, odgovornost i vidljivost EGF-a;

14.    čvrsto vjeruje kako je nužno da se rashodi Unije pomno nadgledaju na temelju načela dobivene vrijednosti za uloženi novac; traži od Komisije da jasno odredi dodanu vrijednost uvođenja zasebne proračunske linije za EGF u obliku konkretnih rezultata;

15.    pozdravlja proširenje ciljeva i kriterija Uredbe o EGF-u koji su u nju uključeni u prosincu 2013. u cilju integriranja i olakšavanja podnošenja zahtjeva iz regija i zemalja s manjom gustoćom naseljenosti; duboko žali što je proširenje isključivog karaktera te je ograničeno na prag od najviše 15 % najvišeg godišnjeg iznosa EGF-a, dok su te regije snažnije pogođene svjetskom socijalnom, gospodarskom i financijskom krizom;

16.    pozdravlja proširenje područja primjene fonda u pogledu mogućih korisnika, to jest samozaposlenih osoba, i pružanja personaliziranih usluga koje se sufinanciraju iz EGF-a brojnim osobama mlađim od 25, ili ako države članice tako odluče mlađim od 30 godina, koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju se; vjeruje, ipak, da bi fond mogao povećati svoju učinkovitost i imati jači utjecaj kad bi opći prag bio postavljen na 200 radnika, umjesto 500;

17.    nakon proširenja ciljeva, kriterija i mogućih korisnika EGF-a ustraje na potrebi za povećanjem razina odobrenih sredstava dostupnih za EGF i u obliku sredstava za preuzimanje obveza i u obliku sredstava za plaćanja najmanje na razinu iz 2013., odnosno najmanje na 500 milijuna EUR u potpunom skladu s političkim prioritetima koje je Unija postavila u pogledu promicanja ulaganja za rast i zaposlenost; također podsjeća Vijeće na stav Parlamenta da se razmotri integracija EGF-a u proračun Unije u okviru revizije VFO-a za razdoblje 2014. – 2020., u skladu s načelom proračunskog jedinstva;

18.    odobrava odluku priloženu ovoj rezoluciji;

19.    nalaže svojem predsjedniku da zajedno s predsjednikom Vijeća potpiše ovu Odluku te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

20.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(2)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(3)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(4)

SL L 304, 20.11.10., str. 47.


PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji, u skladu s točkom 13. Međuinstitucijskog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/000 TA 2014 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1), a posebno njezin članak 11. stavak 2.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2014. do 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

uzimajući u obzir Međuinstitucijski sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju(3), a posebno njegovu točku 13.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)      Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF) osnovan je radi pružanja potpore otpuštenim radnicima i samozaposlenim osobama koje su se prestale baviti svojom djelatnošću uslijed velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine uzrokovanih globalizacijom, uslijed dugotrajne svjetske financijske i gospodarske krize spomenute u Uredbi (EZ) br. 546/2009 (4) ili uslijed nove svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im se pružila pomoć prilikom njihovog ponovnog uključivanja na tržište rada.

(2)      EGF ne smije premašiti najveći godišnji iznos od 150 milijuna EUR (po cijenama iz 2011.), kako je utvrđeno člankom 12. Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013.

(3)      Uredbom (EU) br. 1309/2013 određeno je da se svake godine na inicijativu Komisije za tehničku pomoć može upotrijebiti najviše 0,5 % najvišeg godišnjeg iznosa EGF-a. Komisija stoga predlaže oslobađanje iznosa od 330 000 EUR.

(4)      EGF bi se stoga trebao mobilizirati za pružanje tehničke pomoći na inicijativu Komisije,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

Europski fond za prilagodbu globalizaciji mobilizira se u okviru općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014. kako bi se osigurao iznos od 330 000 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanja.

Članak 2.

Ova se Odluka objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu,

Za Europski parlament                                 Za Vijeće

Predsjednik                                                   Predsjednik

(1)

              SL L 347, 20.12.13., str. 855.

(2)

             SL L 347, 20.12.13., str. 884.

(3)

              SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(4)

             SL L 167, 29.6.2009., str. 26.


EXPLANATORY STATEMENT

I. Background

The European Globalisation Adjustment Fund has been created in order to provide additional assistance to workers suffering from the consequences of major structural changes in world trade patterns.

According to the provisions of point 28 of the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 on budgetary discipline and sound financial management(1) (now replaced by the IIA of 2 December 2013) and of Article 12 of Regulation (EC) No 1927/2006(2) (now replaced by Regulation No 1309/2013), the Fund could not exceed a maximum amount of EUR 500 million, drawn from any margin under the global expenditure ceiling from the previous year, and/ or from the cancelled commitment appropriations from the previous two years, excluding those related to Heading 1b.

According to the provisions of Article 12 of Regulation (EU, Euratom) No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020(3) and of Article 15 of Regulation (EU) No 1309/2013(4), the Fund may now not exceed a maximum annual amount of EUR 150 million (2011 prices). The appropriate amounts are entered into the general budget of the Union as a provision.

As concerns the procedure, according to point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management(5), in order to activate the Fund the Commission, in case of a positive assessment of an application, presents to the budgetary authority a proposal for mobilisation of the Fund and, at the same time, a corresponding request for transfer. In the event of disagreement, a trilogue shall be initiated.

II. The Commission proposal

On 24 June 2014, the Commission adopted a new proposal for a decision on the mobilisation of the EGF.

It concerns the mobilisation of EUR 330 000 from the Fund, covering technical assistance for the Commission. The objective of the technical assistance is to finance monitoring, information, to create a knowledge base interface and to advice Member States on using, following up and evaluating the EGF. According to Article 11(1) of the EGF Regulation, 0.5% of the annual maximum amount of the EGF (i.e. EUR 750 000 in 2011 prices) can be made available each year for technical assistance at the initiative of the Commission.

According to the Commission's proposal, in 2014 the requested amount is intended to cover the following activities:

Monitoring: The Commission will continue to collect the data on applications received and paid, and the measures proposed and implemented, and it will update the Statistical Portrait of the EGF. Building on the preparatory work of recent years, most of this will be done with the Commission's normal administrative resources. However, some external expertise will be required to improve and secure the functionalities of the EGF database in accordance with the findings of the Commission's Internal Audit. The cost for all these activities is estimated at EUR 20 000.

Information: The website on the EGF(6), which the Commission has set up within its Employment, Social Affairs and Inclusion area, and which it is maintaining as required under Article 12(2) of Regulation (EU) No 1309/2013, will be regularly updated and expanded, with each new element also being translated into all EU languages. Information on the new EGF Regulation will be produced, and a small print run of the EGF ex-post evaluation will be made available together with an online publication. General awareness of the EGF and its visibility will be encouraged. The EGF will be covered in various Commission publications and audio-visual activities. The cost for all these items is estimated at EUR 20 000.

Creation of a knowledge base: The Commission is continuing its work with a view of setting up an electronic application form and standardised procedures for EGF applications, which will allow applications under the new Regulation to be simplified, their processing to be sped up and reports to be more easily extracted for varying needs. Standardisation of final reporting forms is also continuing, with the objective of easing the administrative burden of the Member States. The cost for these items is estimated at EUR 100 000.

Administrative and technical support: The Expert Group of Contact Persons of the EGF, with one member from each Member State, will be holding two meetings, together estimated at EUR 70 000.

In addition, the Commission will be organising networking among the Member States, with two seminars of EGF implementing bodies in the Member States around the same dates, focusing on issues arising with the interpretation of the new EGF Regulation, particularly as regards the possible inclusion of NEETs in the measures. The cost of these items is estimated at EUR 120 000.

Evaluation: There will be no need to provide funds for evaluations in 2014. Public procurement for the mid-term evaluation will be launched in 2015, with a view to concluding the evaluation by 30 June 2017, as required by Article 20(1)(a) of Regulation (EU) 1309/2013.

III. Procedure

In order to mobilise the Fund, the Commission has submitted to the Budgetary Authority a transfer request for a global amount of EUR 330 000 from the EGF reserve (40 02 43) and payment appropriations (04 0401) to the EGF budget line (04 01 04 04).

This is the fifth transfer proposal for the mobilisation of the Fund transmitted to the Budgetary Authority to date during 2014.

The trilogue procedure shall be initiated in the event of disagreement, as provided for in Article 15(4) of the EGF Regulation.

According to an internal agreement, the Employment and Social Affairs Committee should be associated to the process, in order to provide constructive support and contribution to the assessment of the applications from the Fund.

V. Opinion of the rapporteur

Your rapporteur agrees with the measures proposed by the Commission to be financed as technical assistance which she believes will help simplify the application procedure and enable better access to the relevant data.

She supports in particular the proposed measures for knowledge and information sharing via the EGF website and via expert groups and networks at local, regional and national level which combined with a better overview of the functioning of the EGF would lead to more efficient implementation of EGF measures in the future.

Your rapporteur very much welcomes the extension of the scope of the EGF regarding eligible beneficiaries, namely self-employed persons and the provision of personalised services co-financed by the EGF to a number of NEETs (a young person "Not in Education, Employment, or Training") under the age of 25, or when the Member States decide under the age of 30, which furthermore justifies the need to increase the resources made available for the EGF.

Your rapporteur encourages the enhancement of further assistance, with autonomy and ease of access at regional level, empowering local solutions at local and regional level where any situation which falls under the scope of the EGF might occur.

Your rapporteur welcomes the extension of the objectives and criteria of the EGF, in order to integrate and facilitate applications from regions and countries with a smaller demographic density; however, the rapporteur regrets the exceptional character of this measure and believes that a higher annual threshold should be set. She also believes that the 500 workers threshold should be reduced to 200 workers, in order to promote the access to the fund.

Your rapporteur insists on the need to at least come back to the previous level of appropriations of the EGF of at EUR500 million, especially taking into account the extension of the scope of the fund following the political priorities set by the EU. Furthermore and under the budgetary unity principle, your rapporteur considers that for transparency and accountability reasons, it is of the utmost importance to promote the integration of the EGF in the EU budget.

Your rapporteur insists in particular on the urgent need to reintegrate the "crisis derogation" criterion and to introduce special provisions to facilitate the mobilisation of the EGF fund to the Member States, which are facing particularly serious social, economic and financial constraints.

Your rapporteur recommends the enhancement of the liaison between all those involved in the EGF applications and calls on the Member States to implement a set of complementary measures at the local, regional and national level to ensure that the adequate support is given to the workers on one hand and that adequate legal provisions are set in place in order to prevent any misuse of the EGF funds, on the other hand.

(1)

            OJ C 139, 14.6.2006, p. 1.

(2)

          OJ L 406, 30.12.2006, p. 1.

(3)

           OJ L 347, 20.12.2013, p. 884.

(4)

           OJ L 347, 30.12.2013, p. 855.

(5)

            OJ C 373, 20.12.2013, p. 1.

(6)

http://ec.europa.eu/egf


PRILOG: PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA

ZP/ch D(2014)39257

Jean Arthuis

Predsjednik Odbora za proračune

ASP 09G205

Predmet: Mišljenje o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) za predmet EGF/2014/000 Tehnička pomoć 2014. (COM(2014)366 završna verzija)

Poštovani predsjedniče,

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL) kao i njegova radna skupina o EGF-u ispitali su mobilizaciju EGF-a za predmet EGF/2014/000 Tehnička pomoć 2014. i donijeli sljedeće mišljenje.

Odbor EMPL i radna skupina za EGF slažu se da se sredstva fonda mobiliziraju u svrhu tog zahtjeva. U tom smislu odbor EMPL iznosi nekoliko primjedbi, ne dovodeći time u pitanje prijenos sredstava.

Razmatranja odbora EMPL temelje se na sljedećim mišljenjima:

A)  budući da je Komisija predložila da se za tehničku pomoć u 2014. mobilizira iznos od 330 000 EUR, koji je niži od gornje granice od 0,5 % najvišeg godišnjeg iznosa EGF-a (150 milijuna EUR po cijenama iz 2011.) u skladu s člankom 11. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1309/2013 (Uredba o EGF-u);

B)  budući da se u skladu s rezultatima unutarnje revizije Komisije predlaže poboljšanje i osiguranje funkcionalnosti baze podataka EGF-a, za što je potrebno vanjsko stručno znanje;

C)  budući da su troškovi za tehničku pomoć u 2014. znatno smanjeni u usporedbi s prethodnom godinom, između ostalog i zbog činjenice da nema evaluacija koje treba financirati;

D)  budući da je posljednja faza ex-post evaluacije EGF-a (2007. – 2013.) provedena 2013.;

E)  budući da dosadašnji broj zaključenih predmeta EGF-a pruža znatnu količinu kvalitativnih i kvantitativnih podataka o utjecaju EGF-a u pogledu mogućnosti ponovnog zapošljavanja radnika otpuštenih zbog učinaka globalizacije ili financijske i gospodarske krize;

F)  budući da se trošak aktivnosti informiranja u 2014. znatno smanjio;

G)  budući da je radna skupina EGF-a više puta istaknula potrebu za većom prepoznatljivošću EGF-a kao instrumenta Zajednice za solidarnost s otpuštenim radnicima;

H)  budući da su u tijeku pripreme za uključivanje EGF-a u sustav elektroničke razmjene podataka (SFC2014);

I)  budući da Komisija pružanjem tehničke pomoći državama članicama podupire i unapređuje korištenje EGF-a dostavljanjem informacija o zahtjevima i širenjem najbolje prakse među državama članicama;

Stoga Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za proračun, kao nadležni odbor, da u svoj prijedlog rezolucije u vezi s mobilizacijom fonda za tehničku pomoć Komisije uključi sljedeće prijedloge:

1.  slaže se s tim da se mjere koje je predložila Komisija financiraju kao tehnička pomoć u skladu s člankom 11. stavcima 1. i 4. te člankom 12. stavcima 2., 3. i 4. Uredbe o EGF-u;

2.  napominje da se trošak aktivnosti informiranja u 2014. znatno smanjio; ističe kako je važno da ta činjenica nema negativne posljedice za proizvodnju i dostatnu distribuciju informacijskog materijala i potrebnih smjernica u vezi s novom Uredbom o EGF-u u prvoj godini njezine provedbe;

3.  ističe da je važno povećati osviještenost o EGF-u i njegovu prepoznatljivost; podsjeća države podnositeljice zahtjeva na njihovu ulogu da o aktivnostima koje se financiraju iz EGF-a informiraju moguće korisnike, vlasti, socijalne partnere, medije te širu javnost u skladu s člankom 12. Uredbe;

4.  pozdravlja činjenicu da je posljednja faza ex-post evaluacije EGF-a (2007. – 2013.) provedena 2013.; poziva na pravovremenu objavu konačne evaluacije u skladu s rokom iz članka 17. prethodne Uredbe o EGF-u (EZ) br. 1927/2006;

5.  napominje da je Komisija još 2011. započela s radom na izradi elektroničkog obrasca za podnošenje zahtjeva i standardiziranim postupcima za pojednostavljene zahtjeve, njihovu bržu obradu te bolje izvješćivanje; nadalje, svjestan je priprema za uključenje EGF-a u sustav elektroničke razmjene podataka (SFC2014); traži od Komisije da iznese izvješće o napretku ostvarenom nakon korištenja tehničke pomoći u razdoblju od 2011. do 2013.;

6.  podsjeća na važnost umrežavanja i razmjene informacija o EGF-u, poglavito u pogledu odredbi nove Uredbe; stoga podržava financiranje stručne skupine kontakt osoba EGF-a; traži od Komisije da pozove Parlament na sastanke i seminare stručne skupine u skladu s relevantnim odredbama Okvirnog sporazuma o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije(1); nadalje ističe važnost povezivanja sa svima koji su uključeni u postupke u vezi sa zahtjevima EGF-a, uključujući socijalne partnere.

S poštovanjem,

Marita ULVSKOG,

Vršiteljica dužnosti predsjednika, prva potpredsjednica

(1)

Službeni list Europske unije L 304/47 20.11.2010.


REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

11.9.2014

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

26

3

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Iris Hoffmann, Kaja Kallas, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Marian Olbrycht, Pina Picierno, Pedro Silva Pereira, Patricija Šulin, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Georgios Kyrtsos, Giovanni La Via, Janusz Lewandowski, Ivan Štefanec, Anders Primdahl Vistisen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Albert Deß

Pravna napomena