Procedūra : 2014/2041(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0003/2014

Pateikti tekstai :

A8-0003/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/09/2014 - 9.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0016

PRANEŠIMAS     
PDF 196kWORD 126k
11.9.2014
PE 536.167v02-00 A8-0003/2014

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (paraiška „EGF/2014/000 TA 2014 – techninė parama Komisijos iniciatyva“)

(COM(2014) 0366 – C8‑0031/2014 – 2014/2041(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėja: Liadh Ní Riada

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą ( paraiška „EGF/2014/000 TA 2014 – techninė parama Komisijos iniciatyva“)

(COM(2014) 0366 – C8‑0031/2014 – 2014/2041(BUD))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014) 0366 – C8‑0031/2014),

       atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 28–29 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl Susitarimo dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. vasario 7–8 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1), (EGF Reglamentas),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS 13 punkte nustatytą trišalio dialogo procedūrą,

–       atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8‑0003/2014),

A.     kadangi Europos Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių, kuriuos itin neigiamai veikia ekonomikos, finansų ir socialinė krizė, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.     kadangi Komisijos siūloma panaudoti 2014 m. techninei paramai 330 000 EUR suma yra mažesnė, nei maksimali metinė 0,5 proc. EGF suma (150 mln. EUR 2011 m. kainomis), kaip nurodyta EGF reglamento 11 straipsnio 1 dalyje;

C.     kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS nuostatas dėl sprendimo mobilizuoti EGF lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė pagalba iš darbo atleistiems darbuotojams turėtų būti tinkama ir prieinama kiek galima greičiau ir veiksmingiau;

D.     kadangi Komisijos vidaus audito išvadose siūloma pagerinti ir užtikrinti EGF duomenų bazės funkcijas, o tam reikia išorės ekspertų paslaugų;

E.     kadangi Komisijos iniciatyva kiekvienais metais techninei paramai galima skirti ne daugiau kaip 0,5 proc. metinės EGF sumos siekiant finansuoti parengiamąją, stebėjimo, duomenų rinkimo ir žinių bazės kūrimo, administracinės ir techninės pagalbos, informavimo ir komunikacijos, taip pat audito, kontrolės ir vertinimo veiklą, būtiną EGF reglamentui įgyvendinti, kaip nurodoma to reglamento 11 straipsnio 1 dalyje; kadangi, kaip nurodyta EGF reglamento 11 straipsnio 4 dalyje, techninė parama taip pat apima informacijos teikimą ir valstybių narių konsultavimą EGF naudojimo, stebėjimo ir vertinimo klausimais teikiant informaciją Europos ir nacionaliniams socialiniams partneriams;

F.     kadangi 2014 m. techninės paramos išlaidos kur kas mažesnės, palyginti su praėjusiais metais, taip pat ir todėl, kad nereikia finansuoti jokių vertinimų;

G.     kadangi pagal EGF reglamento 12 straipsnio 2 dalį Komisija turi sukurti interneto svetainę, prieinamą visomis Sąjungos kalbomis, kad galėtų teikti ir skleisti informaciją apie paraiškas, pabrėždama biudžeto valdymo institucijos vaidmenį;

H.     kadangi galutinis EGF (2007–2013 m.) baigiamojo vertinimo etapas užbaigtas 2013 m.;

I.      kadangi, remdamasi minėtais straipsniais, Komisija reikalavo mobilizuoti EGF lėšas su technine parama susijusioms išlaidoms padengti, kad būtų galima stebėti gautas paraiškas ir pagal jas sumokėtas sumas, siūlytas ir įgyvendintas priemones, plėsti interneto svetainę, išversti naujus elementus į visas Sąjungos kalbas, padidinti EGF matomumą, rengti leidinius ir garso bei vaizdo priemones, kurti žinių bazę, teikti administracinę ir techninę pagalbą valstybėms narėms ir regioninės valdžios institucijoms ir neprašyti lėšų 2014 m. vertinimams;

J.      kadangi nemaža iki šiol užbaigtų EGF atvejų suteikia daug kokybinių ir kiekybinių duomenų apie EGF įtaką dėl globalizacijos poveikio ir dėl finansų ir ekonomikos krizės atleistų darbuotojų įsidarbinimo galimybėms;

K.     kadangi paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus finansinės paramos skyrimo kriterijus;

L.     kadangi 2014 m. gerokai sumažėjo informavimo veiksmų išlaidos;

M.    kadangi EGF darbo grupė ne kartą pabrėžė, kad būtina užtikrinti geresnį EGF, kaip Bendrijos solidarumo su atleistais iš darbo darbuotojais priemonės, matomumą;

N.     kadangi vyksta parengiamoji veikla siekiant integruoti EGF į elektroninio keitimosi duomenimis sistemą (SFC2014);

O.     kadangi Komisijai suteikiant valstybėms narėms techninę paramą remiamas ir gerinamas EGF naudojimas, nes pateikiama informacija apie paraiškas ir tarp valstybių narių skleidžiama geriausia praktika;

1.      pritaria, kad Komisijos siūlomos priemonės būtų finansuojamos kaip techninė parama pagal EGF reglamento 11 straipsnio 1 ir 4 dalis ir 12 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis;

2.      primena tinklų kūrimo ir keitimosi informacija apie EGF svarbą; taigi pritaria, kad būtų finansuojama EGF kontaktinių asmenų ekspertų grupė ir kita valstybes nares apimančių tinklų kūrimo veikla, įskaitant šių metų seminarą, skirtą praktiškai EGF įgyvendinantiems pareigūnams; pabrėžia, kad svarbu toliau stiprinti ryšių tarp visų subjektų, dalyvaujančių teikiant EGF paraiškas, palaikymą, įskaitant visų pirma socialinius partnerius ir regiono ir vietos lygmens suinteresuotuosius subjektus, palaikymą siekiant sukurti kiek galima daugiau sąveikos;

3.      pažymi, kad 2014 m. gerokai sumažėjo informavimo veiksmų išlaidos; pabrėžia, jog svarbu, kad tai nedarytų neigiamo poveikio gamybai ir tinkamai informacinės medžiagos sklaidai, taip pat būtinoms konsultacijoms dėl naujo EGF reglamento pirmaisiais jo įgyvendinimo metais;

4.      ragina Komisiją toliau aktyvinti darbą rengiant standartizuotas supaprastintų paraiškų teikimo, greitesnio paraiškų nagrinėjimo ir tinkamesnio ataskaitų teikimo procedūras, kad būtų galima palengvinti valstybių narių administracinę naštą; ragina Komisiją, imantis tolesnių veiksmų, didinti EGF matomumą;

5.      pabrėžia, kad svarbu didinti bendrą informuotumą apie EGF ir jo matomumą; primena paraiškas teikiančioms valstybėms narėms jų vaidmenį viešinti EGF finansuojamus veiksmus tiksliniams paramos gavėjams, valdžios institucijoms, socialiniams partneriams, žiniasklaidai ir plačiajai visuomenei, kaip nustatyta EGF reglamento 12 straipsnyje;

6.      pažymi, kad Komisija EGF baigiamojo vertinimo ataskaitą atspausdins ir kartu paskelbs internete;

7.      palankiai vertina tai, kad galutinis EGF (2007–2013 m.) baigiamojo vertinimo etapas užbaigtas 2013 m.; ragina laiku, atsižvelgiant į ankstesnio EGF reglamento (Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006) 17 straipsnyje nustatytą terminą, paskelbti galutinį vertinimą;

8.      ragina teisėkūros institucijas pradėti taikyti specialias nuostatas, palengvinančias EGF lėšų mobilizavimą toms valstybėms narėms, kurios susiduria su itin rimtais socialiniais, ekonominiais ir finansiniais suvaržymais;

9.      atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija jau 2011 m. pradėjo rengti elektroninę paraiškos formą ir standartizuotas supaprastintų paraiškų teikimo, greitesnio paraiškų nagrinėjimo ir tinkamesnio ataskaitų teikimo procedūras; be to, pažymi, kad rengiamasi integruoti EGF į elektroninio keitimosi duomenimis sistemą (SFC2014); prašo Komisijos pateikti duomenis apie pažangą, padarytą naudojantis technine parama 2011–2013 m. laikotarpiu;

10.    labai apgailestauja dėl to, kad Komisija tinkamai neišanalizavo dėl krizės nukrypti leidžiančios nuostatos kriterijaus taikymo veiksmingumo, visų pirma atsižvelgiant į tai, kad šie EGF atvejai nebuvo tinkamai apsvarstyti atliekant EGF programos peržiūrą; vis dėlto apgailestauja dėl to, kad šie rezultatai nebuvo pateikti laiku, kad jais būtų galima pasinaudoti diskusijoje dėl naujojo reglamento, taikytino EGF 2014–2020 m., visų pirma dėl krizės nukrypti leidžiančios nuostatos kriterijaus taikymo veiksmingumo klausimu; vis dėlto mano, kad į tai reikėtų atsižvelgti būsimame EGF vertinime; ragina teisėkūros institucijas nedelsiant apsvarstyti galimybę vėl pradėti taikyti šią priemonę, visų pirma atsižvelgiant į tai, kad keliose valstybėse narėse susidarė kritinė socialinė padėtis;

11.    primena tinklų kūrimo ir keitimosi informacija apie EGF svarbą, ypač atsižvelgiant į naujo EGF reglamento nuostatas; todėl pritaria tam, kad būtų finansuojama EGF kontaktinių asmenų ekspertų grupė; ragina Komisiją, vadovaujantis atitinkamomis Pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių(4) nuostatomis, kviesti Parlamentą dalyvauti ekspertų grupės susitikimuose ir seminaruose; be to, pabrėžia, kad svarbu palaikyti ryšį su visais asmenimis, susijusiais su EGF paraiškomis, įskaitant socialinius partnerius;

12.    ragina valstybes nares pasinaudoti geriausios patirties mainais ir visų pirma pasimokyti iš tų valstybių narių, regionų ir vietos valdžios institucijų, kurios jau yra įdiegusios nacionalinius informacijos apie EGF tinklus, kuriuose dalyvauja vietos ir regionų lygmens socialiniai partneriai ir suinteresuotieji subjektai, siekiant, kad susidarius padėčiai, patenkančiai į EGF naudojimo sritį, būtų galima pasinaudoti tinkama paramos struktūra; pabrėžia, kad būtina skatinti autonominę ir lengvai regionų lygmeniu prieinamą paramą, kad būtų galima įgyvendinti principą „iš apačios į viršų“, sudaryti galimybę įgyvendinti vietos lygmens sprendimus regionų lygmeniu susiklosčius padėčiai, patenkančiai į EGF naudojimo sritį;

13.    prašo valstybes nares ir visas susijusias institucijas dėti reikiamas pastangas siekiant pagerinti procedūrinę ir biudžetinę tvarką, kad būtų pagreitintas EGF lėšų mobilizavimas; šiuo aspektu atkreipia dėmesį į patobulintą procedūrą, kurią nustatė Komisija, atsižvelgdama į Parlamento prašymą pagreitinti leidimų panaudoti dotacijas suteikimą, ir kuria siekiama pateikti biudžeto valdymo institucijai Komisijos vertinimą dėl EGF paraiškos tinkamumo kartu su pasiūlymu mobilizuoti EGF; pažymi, kad priėmus naują EGF reglamentą bus galima užtikrinti didesnį EGF veiksmingumą, skaidrumą, atskaitomybę ir matomumą;

14.    yra tvirtai įsitikinęs, kad Sąjungos išlaidas būtina kruopščiai tikrinti racionalaus pinigų panaudojimo aspektu; prašo Komisijos aiškiai apibrėžti pridėtinę vertę, nurodant akivaizdžią atskiros EGF skirtos biudžeto eilutės sukūrimo naudą;

15.    palankiai vertina tai, kad išplėsti 2013 m. gruodžio mėn. priimto EGF reglamento tikslai ir kriterijai siekiant įtraukti galimybę teikti paraiškas iš tų regionų ir šalių, kuriose gyventojų tankumas yra mažesnis, ir sudaryti paprastesnes jų paraiškų teikimo sąlygas; labai apgailestauja, kad ši galimybė taikoma išimtine tvarka ir nustatoma riba – ne daugiau kaip 15 proc. didžiausios metinės EGF sumos, nors šiuose regionuose dėl pasaulinės socialinės, ekonomikos ir finansų krizės patiriamas poveikis yra kur kas didesnis;

16.    palankiai vertina tai, kad išplėsta fondo naudojimo aprėptis nustatant reikalavimus atitinkančius paramos gavėjus, t. y. įtraukti savarankiškai dirbantys asmenys ir prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos, kuriuos bendrai finansuoja EGF, ir parama bus teikiama didelei daliai nesimokančio, nedirbančio ir mokymuose nedalyvaujančio jaunimo, kai jaunuolių amžiaus neviršija 25 metų arba, jei taip nusprendžia valstybės narės, 30 metų; vis dėlto mano, kad fondo veiksmingumas ir poveikis padidėtų, jei būtų nustatyta, kad bendra riba yra 200, o ne 500 darbuotojų;

17.    kadangi išplėsti EGF tikslai, kriterijai ir padaugėjo reikalavimus atitinkančių paramos gavėjų, todėl primygtinai ragina padidinti EGF skiriamus įsipareigojimų asignavimus ir mokėjimų asignavimus bent iki 2013 m. buvusios sumos, t. y. bent iki 500 mln. EUR, visapusiškai atsižvelgiant į Sąjungos nustatytus politinius prioritetus, susijusius su investicijomis augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti; be to, primena Tarybai Parlamento poziciją aptarti galimybę, atliekant 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos peržiūrą, EGF įtraukti į Sąjungos biudžetą, laikantis biudžeto vieningumo principo;

18.    pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

19.    paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

20.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(4)

OL L 304, 2010 11 20, p. 47.


PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (EGF/2014/000 TA 2014 – techninė parama Komisijos iniciatyva)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1), ypač į jo 11 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3), ypač į jo 13 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)      Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF) įsteigtas teikti paramą atleistiems iš darbo darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims, kurių veikla nutrūko dėl su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, kilusių dėl besitęsiančios pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 546/2009(4), arba dėl naujos pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką;

(2)      EGF didžiausia metinė suma neviršija 150 mln. EUR (2011 m. kainomis), kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 12 straipsnyje;

(3)      pagal Reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 kiekvienais metais techninei paramai Komisijos iniciatyva gali būti skiriama daugiausia 0,5 proc. metinės didžiausios EGF sumos. Todėl Komisija siūlo mobilizuoti 330 000 EUR sumą;

(4)      todėl EGF lėšos turėtų būti mobilizuotos, kad Komisijos iniciatyva būtų suteikta techninė parama,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2014 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšos mobilizuojamos siekiant skirti 330 000 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje,

Europos Parlamento vardu                          Tarybos vardu

Pirmininkas                                                  Pirmininkas

(1)

              OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(2)

             OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(3)

              OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(4)

             OL L 167, 2009 6 29, p. 26.


AIŠKINAMOJI DALIS

I. Bendrosios aplinkybės

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą pagalbą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių.

Pagal 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(1) (šį susitarimą pakeitė 2013 m. gruodžio 2 d. TIS) 28 punkto ir Reglamento (EB) Nr. 1927/2006(2) (šį reglamentą pakeitė Reglamentas Nr. 1309/2013) 12 straipsnio nuostatas fondas negali viršyti kasmetinės maksimalios 500 mln. eurų sumos, o ją galima paimti iš turimos atsargos neviršijant nustatytų praėjusiųjų metų bendrųjų išlaidų maksimalių ribų ir (arba) iš įsipareigojimų asignavimų, panaikintų per praėjusius dvejus metus, išskyrus susijusiuosius su 1b išlaidų kategorija.

Vadovaujantis Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(3), 12 straipsnio nuostatomis ir Reglamento (ES) Nr. 1309/2013(4) 15 straipsnio nuostatomis fondo didžiausia metinė suma negali viršyti 150 mln. EUR (2011 m. kainomis). Atitinkamos sumos įtrauktos į Sąjungos bendrąjį biudžetą kaip atidėjiniai.

Pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(5) 13 punktą procedūra yra tokia: Komisija, norėdama panaudoti fondo lėšas ir teigiamai įvertinusi paraišką, tuo pat metu biudžeto valdymo institucijai teikia pasiūlymą dėl fondo lėšų mobilizavimo ir atitinkamą prašymą pervesti lėšas. Nesutarimo atveju pradedama trišalio dialogo procedūra.

II. Komisijos pasiūlymas

2014 m. birželio 24 d. Komisija priėmė naują pasiūlymą dėl sprendimo dėl EGF lėšų mobilizavimo.

Jis susijęs su 330 000 EUR fondo lėšų mobilizavimu siekiant finansuoti techninę pagalbą Komisijai. Techninės pagalbos tikslas – finansuoti stebėjimą, informavimą, sukurti žinių bazės sąsają ir teikti patarimus valstybėms narėms dėl EGF naudojimo, stebėjimo ir vertinimo. Pagal EGF reglamento 11 straipsnio 1 dalį numatyta, kad 0,5 proc. metinės maksimalios EGF sumos (t. y. 750 000 EUR 2011 m. kainomis) gali būti kasmet skiriama techninei paramai Komisijos iniciatyva.

Vadovaujantis Komisijos pasiūlymu, 2014 m. prašoma suma turėtų būti skirta toliau nurodytai veiklai finansuoti:

Stebėjimas. Komisija toliau rinks duomenis apie gautas ir patenkintas paraiškas suteikti paramą, taip pat apie pasiūlytas ir įgyvendintas priemones, atnaujins ir išspausdins leidinį apie statistinius EGF duomenis (angl. Statistical Portrait of the EGF). Remiantis pastaraisiais metais atliktu parengiamuoju darbu, didžioji veiklos dalis bus atlikta naudojantis įprastais Komisijos administraciniais ištekliais. Visgi, kaip nurodyta Komisijos vidaus audito išvadose, siekiant pagerinti ir užtikrinti EGF duomenų bazės funkcijas, reikės pasinaudoti ir tam tikromis išorės ekspertų paslaugomis. Numatytos visos šios veiklos sąnaudos – 20 000 EUR.

Informavimas. Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties svetainėje įkeltas ir pagal Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 12 straipsnio 2 dalį tvarkomas EGF tinklalapis(6) bus reguliariai atnaujinamas ir plečiamas, o kiekvienas naujas dalykas bus taip pat verčiamas į visas ES kalbas. Bus parengta informacija apie naująjį EGF reglamentą. EGF ex-post vertinimo ataskaita bus ne tik skelbiama internete, bet ir išspausdinta nedideliu tiražu. Bus skatinamas bendras informuotumas apie EGF ir pastarojo matomumas. Informacija apie EGF bus pateikiama įvairiuose Komisijos leidiniuose ir audiovizualinėse priemonėse. Numatytos visos šios veiklos sąnaudos – 20 000 EUR.

Žinių bazės kūrimas. Komisija tęsia pradėtą darbą, kurio tikslas – sukurti elektroninę paraiškos formą ir nustatyti standartizuotas EGF paraiškų teikimo procedūras, kad pagal naująjį reglamentą jas būtų galima paprasčiau pateikti ir greičiau išnagrinėti, taip pat kad būtų galima lengviau parengti įvairiems tikslams skirtas ataskaitas. Taip pat siekiant palengvinti valstybių narių administracinę naštą tęsiamas galutinių ataskaitų formų standartizavimas. Numatytos šios veiklos sąnaudos – 100 000 EUR.

Administracinė ir techninė parama. EGF asmenų ryšiams ekspertų grupė, kurią sudaro po vieną narį iš kiekvienos valstybės narės, surengs du posėdžius, kurių numatytos sąnaudos yra 70 000 EUR.

Be to, Komisija organizuos valstybių narių tinklų veiklą – maždaug tuo pačiu metu valstybėse narėse ji surengs du seminarus už EGF įgyvendinimą atsakingoms institucijoms, kuriuose didžiausias dėmesys bus skirtas naujojo EGF reglamento aiškinimui, visų pirma klausimams dėl galimo nesimokančio, nedirbančio ir mokymuose nedalyvaujančio jaunimo (angl. NEET) įtraukimo į priemones. Numatytos šios veiklos sąnaudos – 120 000 EUR.

Vertinimas. 2014 m. atliktiems vertinimams skirti lėšų nereikės. Laikotarpio vidurio vertinimo viešųjų pirkimų procedūra bus pradėta 2015 m., o vertinimą bus siekiama pabaigti iki 2017 m. birželio 30 d., kaip reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 20 straipsnio 1 dalies a punktą.

III. Procedūra

Kad galėtų mobilizuoti fondo lėšas, Komisija pateikė biudžeto valdymo institucijai prašymą perkelti bendrą 330 000 EUR sumą iš EGF rezervo (40 02 43) ir mokėjimų asignavimų (04 04 01) į EGF biudžeto eilutę (04 01 04 04).

2014 m. iki šiol tai yra penktas biudžeto valdymo institucijai pateiktas prašymas perkelti lėšas siekiant mobilizuoti fondo lėšas.

Nesutarimo atveju pradedama trišalio dialogo procedūra, kaip numatyta EGF reglamento 15 straipsnio 4 dalyje.

Pagal vidaus susitarimą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas turėtų būti įtrauktas į šį procesą, kad galėtų teikti konstruktyvią paramą ir dalyvautų vertinant paraiškas šio fondo lėšoms gauti.

V. Pranešėjos nuomonė

Pranešėja sutinka su Komisijos siūlomomis priemonėmis, kurios turėtų būti finansuojamos kaip techninė parama ir kurios, pranešėjos nuomone, padės supaprastinti paraiškų teikimo procedūrą ir pagerins prieigą prie atitinkamų duomenų.

Ji ypač remia siūlomas priemones, taikomas dalijimuisi žiniomis ir informacija per EGF interneto svetainę ir per vietinio, regioninio ir nacionalinio lygmens ekspertų grupes ir tinklus, kurios tuo pat metu užtikrinus geresnę EGF veiklos priežiūrą, padėtų ateityje veiksmingiau įgyvendinti EGF priemones.

Pranešėja labai palankiai vertina tai, kad išplėsta fondo naudojimo sritis kalbant apie reikalavimus atitinkančius paramos gavėjus, t. y. įtraukti savarankiškai dirbantys asmenys ir prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos, prie kurių finansavimo prisideda EGF, bus teikiamos nemažai daliai nesimokančio, nedirbančio ir mokymuose nedalyvaujančio jaunimo, kai jaunuolių amžiaus neviršija 25 metų arba, jei taip nusprendžia valstybės narės, 30 metų. Tai dar papildomai pagrindžiama būtinybė didinti EGF skiriamas lėšas.

Pranešėja ragina didinti tolesnę paramą, kuri būtų autonominė ir lengvai prieinama regioniniu lygmeniu, kad būtų galima sudaryti galimybę įgyvendinti vietos lygmens sprendimus vietos ir regioniniu lygmeniu susiklosčius padėčiai, patenkančiai į EGF naudojimo sritį.

Pranešėja palankiai vertina tai, kad išplėsti EGF tikslai ir kriterijai siekiant įtraukti galimybę teikti paraiškas iš tų regionų ir šalių, kuriose gyventojų tankumas yra mažesnis, ir sudaryti paprastesnes jų paraiškų teikimo sąlygas. Visgi pranešėja apgailestauja, kad ši priemonė yra išskirtinio pobūdžio, ir mano, kad turėtų būti nustatyta didesnė maksimali metinė suma. Ji taip pat mano, kad 500 darbuotojų riba turėtų būti sumažinta iki 200 darbuotojų siekiant paskatinti galimybes naudotis fondu.

Pranešėja primygtinai pabrėžia, kad būtina bent jau vėl nustatyti buvusią EGF asignavimų sumą – 500 mln. EUR, visų pirma atsižvelgiant į tai, kad vadovaujantis ES nustatytais politiniais prioritetais išplėsta EGF naudojimo sritis. Be to, pranešėja mano, kad pagal biudžeto vieningumo principą siekiant skaidrumo ir atskaitingumo itin svarbu skatinti EGF įtraukimą į ES biudžetą.

Pranešėja primygtinai pabrėžia, kad būtina skubiai vėl pradėti taikyti dėl krizės nukrypti leidžiančios nuostatos kriterijų ir specialias nuostatas, palengvinančias EGF lėšų mobilizavimą siekiant padėti toms valstybėms narėms, kuriose susiduriama su itin rimtais socialiniais, ekonominiais ir finansiniais suvaržymais.

Pranešėja rekomenduoja stiprinti ryšių tarp visų subjektų, dalyvaujančių teikiant EGF paraiškas, palaikymą ir ragina valstybes nares vietiniu, regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu taikyti papildomų priemonių rinkinį siekiant užtikrinti, kad darbuotojams būtų teikiama pakankama parama ir kad siekiant išvengti bet kokio piktnaudžiavimo EGF fondu būtų nustatytos tinkamos teisinės nuostatos.

(1)

OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

(2)

OL L 406, 2006 12 30, p. 1.

(3)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(4)

OL L 347, 2013 12 30, p. 855.

(5)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(6)

http://ec.europa.eu/egf


PRIEDAS. UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

ZP/ch D(2014)39257

Jeanui Arthuisui

Biudžeto komiteto pirmininkui

ASP 09G205

Tema: Nuomonė dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų mobilizavimo pagal paraišką „EGF/2014/000 Techninė parama 2014 m.“(COM(2011) 366 galutinis)

Gerb. pirmininke,

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas (EMPL) ir jo EGF darbo grupė apsvarstė klausimą dėl EGF lėšų mobilizavimo pagal paraišką „EGF/2014/000 Techninė parama 2014 m.“ ir patvirtino toliau pateiktą nuomonę.

EMPL komitetas ir EGF darbo grupė pritaria, kad būtų mobilizuotos fondo lėšos pagal minėtąją paraišką. Šiuo požiūriu EMPL komitetas pateikia keletą pastabų, nors jos neturi įtakos sprendimui pervesti mokėjimus.

EMPL komiteto svarstymai pagrįsti toliau išdėstytomis aplinkybėmis:

A)  kadangi Komisijos siūloma panaudoti 2014 m. techninei paramai 330 000 EUR suma yra mažesnė, nei maksimali metinė 0,5 proc. EGF suma (150 mln. EUR 2011 m. kainomis), kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 (EGF reglamentas) 11 straipsnio 1 dalyje;

B)  kadangi Komisijos vidaus audito išvadose siūloma pagerinti ir užtikrinti EGF duomenų bazės funkcijas, o tam reikia išorės ekspertų paslaugų;

C)  kadangi 2014 m. techninės paramos išlaidos kur kas mažesnės, palyginti su praėjusiais metais, taip pat ir todėl, kad nereikia finansuoti jokių vertinimų;

D)  kadangi galutinis EGF (2007–2013 m.) baigiamojo vertinimo etapas užbaigtas 2013 m.;

E)  kadangi nemaža iki šiol užbaigtų EGF atvejų suteikia daug kokybinių ir kiekybinių duomenų apie EGF įtaką dėl globalizacijos poveikio ar dėl finansų ir ekonomikos krizės atleistų darbuotojų įsidarbinimo galimybėms;

F)  kadangi 2014 m. gerokai sumažėjo informavimo veiksmų išlaidos;

G)  kadangi EGF darbo grupė dažnai pabrėžė, kad būtina užtikrinti geresnį EGF, kaip Bendrijos solidarumo su atleistais iš darbo darbuotojais priemonės, matomumą;

H)  kadangi vyksta parengiamoji veikla siekiant integruoti EGF į elektroninio keitimosi duomenimis sistemą (SFC2014);

I)  kadangi Komisijai suteikiant valstybėms narėms techninę paramą remiamas ir gerinamas EGF naudojimas, nes pateikiama informacija apie paraiškas ir tarp valstybių narių skleidžiama geriausia praktika;

Todėl Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl fondo lėšų mobilizavimo siekiant finansuoti Komisijos techninę paramą įtraukti toliau išdėstytus pasiūlymus:

1.  pritaria, kad Komisijos siūlomos priemonės būtų finansuojamos kaip techninė parama pagal EGF reglamento 11 straipsnio 1 ir 4 dalis, taip pat pagal 12 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis;

2.  pažymi, kad 2014 m. gerokai sumažėjo informavimo veiksmų išlaidos; pabrėžia, jog svarbu, kad tai nedarytų neigiamo poveikio gamybai ir tinkamai informacinės medžiagos sklaidai, taip pat būtinoms konsultacijoms dėl naujo EGF reglamento pirmaisiais jo įgyvendinimo metais;

3.  pabrėžia, kad svarbu didinti bendrą informuotumą apie EGF ir jo matomumą; primena paraiškas teikiančioms valstybėms narėms jų vaidmenį viešinti EGF finansuojamus veiksmus tiksliniams paramos gavėjams, valdžios institucijoms, socialiniams partneriams, žiniasklaidai ir plačiajai visuomenei, kaip nustatyta EGF reglamento 12 straipsnyje;

4.  palankiai vertina tai, kad galutinis EGF (2007–2013 m.) baigiamojo vertinimo etapas užbaigtas 2013 m.; ragina laiku, atsižvelgiant į ankstesnio EGF reglamento (EB) Nr. 1927/2006) 17 straipsnyje nustatytą terminą, paskelbti galutinį vertinimą;

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija jau 2011 m. pradėjo rengti elektroninę paraiškos formą ir standartizuotas supaprastintų paraiškų teikimo, greitesnio paraiškų nagrinėjimo ir tinkamesnio ataskaitų teikimo procedūras; be to, pažymi, kad rengiamasi integruoti EGF į elektroninio keitimosi duomenimis sistemą (SFC2014); prašo Komisijos pateikti duomenis apie pažangą, padarytą naudojantis technine parama 2011–2013 m. laikotarpiu;

6.  primena tinklų kūrimo ir keitimosi informacija apie EGF svarbą, ypač atsižvelgiant į naujo reglamento nuostatas; todėl pritaria tam, kad būtų finansuojama EGF kontaktinių asmenų ekspertų grupė; ragina Komisiją, vadovaujantis atitinkamomis Pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių(1) nuostatomis, kviesti Parlamentą dalyvauti ekspertų grupės susitikimuose ir seminaruose; be to, pabrėžia, kad svarbu palaikyti ryšį su visais asmenimis, susijusiais su EGF paraiškomis, įskaitant socialinius partnerius.

Pagarbiai

Marita ULVSKOG,

L. e. p. pirmininkė, pirmoji pirmininko pavaduotoja

(1)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 304, 2010 11 20, p. 47.


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

11.9.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

26

3

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Iris Hoffmann, Kaja Kallas, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Marian Olbrycht, Pina Picierno, Pedro Silva Pereira, Patricija Šulin, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Georgios Kyrtsos, Giovanni La Via, Janusz Lewandowski, Ivan Štefanec, Anders Primdahl Vistisen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Albert Deß

Teisinis pranešimas