Procedură : 2014/2041(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0003/2014

Texte depuse :

A8-0003/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/09/2014 - 9.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0016

RAPORT     
PDF 181kWORD 138k
11.9.2014
PE 536.167v02-00 A8-0003/2014

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/000 TA 2014 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei)

(COM(2014)0366 – C8-0031/2014 – 2014/2041(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportoare: Liadh Ni Riada

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/000 TA 2014 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei)

(COM(2014)0366 – C8-0031/2014 – 2014/2041(BUD))

Parlamentul European

–       având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0366 – C8–0031/2014),

–       având în vedere concluziile Consiliului European din 28-29 iunie 2012 privind Pactul pentru creștere economică și locuri de muncă,

–       având în vedere concluziile Consiliului European din 7-8 februarie 2013,

–       având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–       având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–       având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–       având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0003/2014),

A.     întrucât Uniunea Europeană a elaborat instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în structura comerțului mondial, agravate într-o măsură deosebită de criza economică, financiară și socială, și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.     întrucât suma de 330 000 EUR propusă spre a fi mobilizată de Comisie pentru asistență tehnică în 2014 se situează sub limita de 0,5 % din valoarea anuală maximă a FEG (150 de milioane EUR la prețurile din 2011) prevăzută la articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul privind FEG;

C.     întrucât asistența financiară oferită de Uniunea Europeană lucrătorilor concediați ar trebui să fie adecvată și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a FEG;

D.     întrucât constatările auditului intern al Comisiei sugerează îmbunătățirea și garantarea funcționalităților bazei de date a FEG, pentru care este necesară expertiză externă;

E.     întrucât o proporție de până la 0,5 % din cuantumul anual al FEG poate fi pusă la dispoziție în fiecare an pentru asistență tehnică la inițiativa Comisiei, pentru a finanța pregătirea, monitorizarea, colectarea de date și crearea unei baze de cunoștințe, sprijinul administrativ și tehnic, activitățile de informare și comunicare, precum și activitățile de audit, control și evaluare necesare pentru a pune în aplicare Regulamentul privind FEG, astfel cum se prevede la articolul 11 alineatul (1) din regulamentul respectiv; întrucât asistența tehnică include, de asemenea, furnizarea de informații și orientări statelor membre cu privire la utilizarea, monitorizarea și evaluarea FEG, precum și partenerilor sociali naționali și europeni, astfel cum se prevede la articolul 11 alineatul (4) din Regulamentul privind FEG;

F.     întrucât cheltuielile cu asistența tehnică realizate în 2014 s-au redus semnificativ față de anul anterior, situație care se datorează și faptului că nu există evaluări de finanțat;

G.     întrucât, în conformitate cu articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul privind FEG, Comisia are obligația să creeze un site internet, disponibil în toate limbile oficiale ale Uniunii, pentru a oferi și disemina informații privind cererile, evidențiind în același timp rolul autorității bugetare;

H.     întrucât faza finală a evaluării ex-post a FEG (2007-2013) a fost realizată în 2013;

I.      întrucât, în temeiul articolelor respective, Comisia a solicitat ca FEG să fie mobilizat pentru a acoperi cheltuieli legate de asistența tehnică destinată monitorizării cererilor primite și plătite și a măsurilor propuse și puse în practică, a extinde site-ul internet și a traduce elementele noi în toate limbile Uniunii, a crește vizibilitatea FEG, a produce publicații și instrumente audiovizuale, a crea o bază de cunoștințe, a furniza sprijin administrativ și tehnic statelor membre și autorităților regionale, fără a solicita fonduri pentru evaluările din 2014;

J.      întrucât numărul de cazuri FEG care au fost finalizate până în prezent oferă un volum considerabil de date calitative și cantitative despre influența FEG în ceea ce privește capacitatea de inserție profesională a lucrătorilor disponibilizați din cauza efectelor globalizării și a crizei economice și financiare;

K.     întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul privind FEG;

L.     întrucât costul activităților de informare din 2014 este considerabil redus;

M.    întrucât grupurile de lucru pentru FEG au subliniat în repetate rânduri necesitatea unei mai bune vizibilități a FEG ca instrument comunitar de solidaritate cu lucrătorii disponibilizați;

N.     întrucât în prezent se pregătește integrarea FEG în sistemul electronic de schimb de date (SFC2014);

O.     întrucât asistența tehnică acordată de Comisie statelor membre sprijină și consolidează utilizarea FEG, punând la dispoziție informații cu privire la cereri și difuzând cele mai bune practici în rândul statelor membre,

1.      este de acord cu măsurile propuse de Comisie care urmează să fie finanțate cu titlu de asistență tehnică în conformitate cu articolul 11 alineatele (1) și (4) și cu articolul 12 alineatele (2), (3) și (4) din Regulamentul privind FEG;

2.      reamintește importanța relaționării și a schimburilor de informații cu privire la FEG; sprijină, prin urmare, finanțarea unui grup de experți al persoanelor de contact ale FEG, precum și a altor activități de relaționare între statele membre, inclusiv a seminarului de relaționare organizat anul acesta privind implementarea FEG adresat practicienilor; subliniază importanța stabilirii unor legături mai bune între toate persoanele implicate în formularea cererilor de asistență din partea FEG, mai ales între partenerii sociali și părțile interesate de la nivel local și regional, pentru a crea cât mai multe sinergii cu putință;

3.      ia act de faptul că, în 2014, costul activităților de informare este considerabil redus; subliniază că este important ca acest lucru să nu aibă un efect negativ asupra producerii și distribuirii pe o scară suficientă a materialelor de informare și a orientărilor necesare legate de noul Regulament privind FEG în primul an de punere în aplicare a acestuia;

4.      încurajează Comisia să își intensifice în continuare activitatea legată de proceduri standardizate pentru cererile simplificate, de prelucrarea mai rapidă a cererilor și de îmbunătățirea raportării cu scopul de a reduce sarcina administrativă pentru statele membre; încurajează Comisia să mărească vizibilitatea FEG în noi acțiuni;

5.      subliniază importanța îmbunătățirii nivelului de sensibilizare a publicului cu privire la FEG și a vizibilității acestuia; le reamintește statelor membre solicitante de rolul lor în ceea ce privește informarea în legătură cu acțiunile finanțate de FEG, care se adresează beneficiarilor vizați, autorităților, partenerilor sociali, mass-mediei și publicului larg, conform prevederilor de la articolul 12 din Regulamentul privind FEG;

6.      ia act de faptul că Comisia va pune la dispoziție un tiraj al evaluării ex-post a FEG, pe lângă publicarea online a acesteia;

7.      salută realizarea fazei finale a evaluării ex-post a FEG (2007-2013) în 2013; solicită publicarea în timp util a evaluării finale conform termenului-limită prevăzut la articolul 17 din Regulamentul anterior privind FEG [Regulamentul (CE) nr. 1927/2006];

8.      solicită colegiuitorilor să introducă dispoziții speciale pentru a facilita mobilizarea FEG în cazul statelor membre care se confruntă cu constrângeri sociale, economice și financiare deosebit de grave;

9.      observă că Comisia a început deja în 2011 să elaboreze un formular electronic și proceduri standard pentru cererile simplificate, pentru prelucrarea mai rapidă a cererilor și pentru îmbunătățirea raportării; ia act, de asemenea, de pregătirile pentru integrarea FEG în sistemul electronic de schimb de date (SFC2014); solicită Comisiei să prezinte progresele realizate în urma utilizării asistenței tehnice în perioada 2011-2013;

10.    regretă profund faptul că Comisia nu a analizat în mod corespunzător, până în prezent, eficacitatea aplicării criteriului pentru acordarea de derogări în perioada de criză, în special având în vedere faptul că respectivele cazuri FEG nu au fost examinate în mod corespunzător în cadrul evaluării FEG; regretă însă că rezultatele nu au fost puse la dispoziție în timp util pentru a contribui la dezbaterea privind noul regulament al FEG pentru perioada 2014-2020, în special în ceea ce privește eficacitatea aplicării criteriului pentru acordarea de derogări în perioada de criză; consideră în continuare că acest element ar trebui să fie luat în considerare pentru viitoarea evaluare a FEG; invită colegiuitorii să aibă în vedere reintroducerea fără întârziere a acestei măsuri, în special în contextul situațiilor de urgență socială din mai multe state membre;

11.    reamintește importanța stabilirii de relații și a schimburilor de informații legate de FEG, în special în ceea ce privește dispozițiile din noul Regulament privind FEG; prin urmare, sprijină finanțarea acordată pentru Grupul de experți al persoanelor de contact din cadrul FEG; solicită Comisiei să invite Parlamentul la reuniunile și seminariile grupului de experți, conform dispozițiilor aplicabile din Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană(4); subliniază, în plus, importanța stabilirii de legături cu toți cei implicați în formularea cererilor de asistență din partea FEG, inclusiv cu partenerii sociali;

12.    îndeamnă statele membre să profite de schimburile de bune practici și să învețe mai ales de la statele membre și autoritățile regionale și locale care au instituit deja rețele naționale de informare cu privire la FEG la care participă partenerii sociali și părțile interesate de la nivel local și regional, pentru a dispune de o bună structură de asistență atunci când s-ar produce o situație care intră în sfera FEG; subliniază necesitatea de a încuraja asistența pentru autonomie și de a facilita accesul la nivel regional pentru a dezvolta un etos ascendent, promovând capacitatea de a găsi soluții locale la nivel regional atunci când ar putea să apară orice situații care intră în domeniul de aplicare al FEG;

13.    solicită statelor membre și tuturor instituțiilor implicate să depună eforturile necesare pentru a ameliora mecanismele procedurale și bugetare cu scopul de a accelera mobilizarea FEG; remarcă, în acest sens, procedura îmbunătățită instituită de Comisie ca urmare a cererii Parlamentului de a accelera eliberarea subvențiilor, în cadrul căreia Comisia prezintă autorității bugetare evaluarea referitoare la eligibilitatea unei cereri de asistență din partea FEG, împreună cu propunerea de mobilizare a FEG; ia act de adoptarea noului regulament privind FEG, care va permite creșterea gradului de eficiență, transparență, responsabilitate și vizibilitate al FEG;

14.    crede cu fermitate că este esențial să se analizeze cu atenție cheltuielile Uniunii din perspectiva raportului costuri-beneficii; invită Comisia să prezinte în mod clar valoarea adăugată, din punct de vedere al obținerii unor rezultate palpabile, a creării unei linii bugetare separate pentru FEG;

15.    salută extinderea obiectivelor și criteriilor din Regulamentul privind FEG, introdusă în decembrie 2013, pentru a integra și a facilita cererile din țările și regiunile cu o densitate demografică mai scăzută; regretă profund că această măsură are un caracter excepțional și se limitează la un prag de maximum 15 % din cuantumul maxim anual al FEG, deși aceste regiuni sunt afectate mult mai grav de criza socială, economică și financiară;

16.    salută extinderea domeniului de aplicare al fondului în ceea ce privește beneficiarii eligibili, și anume la persoanele care desfășoară activități independente și la furnizarea de servicii personalizate cofinanțate prin FEG mai multor NEET (tineri neîncadrați profesional, care nu urmează niciun program educațional sau de formare profesională) cu vârsta sub 25 de ani sau, în cazul în care statele membre decid acest lucru, cu vârsta sub 30 de ani; cu toate acestea, consideră că fondul ar deveni mai eficace și ar avea un impact mult mai mare în cazul în care pragul general ar fi plasat la 200 de lucrători, în loc de 500;

17.    ca urmare a extinderii obiectivelor, criteriilor și beneficiarilor eligibili ai FEG, insistă asupra necesității de a majora volumul creditelor puse la dispoziția FEG, atât al celor de angajament, cât și al celor de plată, cel puțin până la nivelul din 2013, adică la cel puțin 500 milioane EUR, în deplină conformitate cu prioritățile politice stabilite de Uniune în ceea ce privește promovarea investițiilor pentru creștere economică și locuri de muncă; în plus, reamintește Consiliului poziția Parlamentului în care se solicită să se examineze posibilitatea integrării FEG în bugetul Uniunii în cadrul revizuirii CFM pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu principiul unității bugetare;

18.    aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

19.    încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

20.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(4)

JO L 304, 20.11.2010, p. 47.


ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (EGF/2014/000 TA 2014 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014 – 2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1), în special articolul 11 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3), în special punctul 13,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)      Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a oferi sprijin lucrătorilor concediați și persoanelor care desfășoară activități independente ale căror activități au încetat ca urmare a schimbărilor structurale majore din structura comerțului mondial cauzate de globalizare, ca urmare a continuării crizei financiare și economice mondiale care face obiectul Regulamentului (CE) nr. 546/2009(4) sau ca urmare a unei noi crize financiare și economice mondiale, precum și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii.

(2)      FEG nu depășește o sumă anuală maximă de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011), după cum se prevede la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului.

(3)      Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 prevede că, la inițiativa Comisiei, un maxim de 0,5 % din valoarea anuală maximă a FEG se poate utiliza în fiecare an pentru asistența tehnică. Prin urmare, Comisia propune mobilizarea unei sume de 330 000 EUR.

(4)      În consecință, FEG ar trebui mobilizat pentru a asigura asistență tehnică, la inițiativa Comisiei,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, se mobilizează din Fondul european de ajustare la globalizare suma de 330 000 EUR în credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European                     Pentru Consiliu

Președintele                                                  Președintele

(1)

             JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(2)

             JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(3)

             JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(4)

             JO L 167, 29.6.2009, p. 26.


EXPUNERE DE MOTIVE

I. Context

Fondul european de ajustare la globalizare a fost creat pentru a furniza un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale.

Potrivit dispozițiilor de la punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(1) (în prezent înlocuit prin AII din 2 decembrie 2013) și de la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006(2) (în prezent înlocuit prin Regulamentul nr. 1309/2013 al Consiliului), fondul nu poate depăși o sumă maximă de 500 milioane EUR, sumă care poate proveni din marja existentă sub plafonul global de cheltuieli pentru exercițiul anterior și/sau din credite de angajament anulate din cele două exerciții anterioare, cu excepția celor legate de rubrica 1b.

Conform dispozițiilor prevăzute la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(3) și la articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 1309/2013(4), Fondul nu poate depăși în prezent un cuantum maxim anual de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011). Sumele corespunzătoare sunt înscrise în bugetul general al Uniunii Europene ca provizioane.

În ceea ce privește procedura, conform punctului 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(5), pentru a activa fondul, dacă evaluează pozitiv o cerere, Comisia prezintă autorității bugetare o propunere de mobilizare a fondului și, simultan, cererea corespondentă de transfer. În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog.

II. Propunerea Comisiei

La 24 iunie 2014, Comisia a adoptat o nouă propunere de decizie privind mobilizarea FEG.

Propunerea se referă la mobilizarea din FEG a sumei de 330 000 EUR, care să acopere asistența tehnică cerută de Comisie. Obiectivul asistenței tehnice este de a finanța activitățile de monitorizare, de informare, de a crea o interfață de baze de cunoștințe și de a oferi consultanță pentru statele membre cu privire la utilizarea, monitorizarea și evaluarea FEG. Potrivit articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul privind FEG, o proporție de 0,5% din valoarea maximă anuală a FEG (și anume, 750 000 EUR la prețurile din 2011) poate fi pusă la dispoziție în fiecare an pentru asistență tehnică la inițiativa Comisiei.

Potrivit propunerii Comisiei, în 2014 suma solicitată este destinată următoarelor activități:

Monitorizare: Comisia va colecta în continuare date privind cererile primite și plătite, precum și măsurile propuse și aplicate și va actualiza portretele statistice ale FEG. Această sarcină va fi îndeplinită pe baza activităților pregătitoare din ultimii ani, recurgând în mare măsură la resursele administrative obișnuite ale Comisiei. Cu toate acestea, va fi necesar să se recurgă, într-o anumită măsură, la expertiză externă pentru a îmbunătăți și a garanta funcționalitățile bazei de date a FEG în conformitate cu constatările auditului intern al Comisiei. Costul acestor activități este estimat la 20 000 EUR.

Informare: Site-ul internet privind FEG(6), creat de Comisie în cadrul acțiunilor pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune și pe care îl administrează în conformitate cu articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013, va fi actualizat și extins cu regularitate, fiecare element nou fiind, de asemenea, tradus în toate limbile UE. Vor fi prezentate informații referitoare la noul regulament privind FEG, iar evaluarea ex post a FEG va fi tipărită într-un număr limitat de exemplare, pe lângă publicarea sa online. Promovarea FEG și vizibilitatea sa vor fi încurajate. De asemenea, diversele publicații și activități audiovizuale ale Comisiei vor furniza informații privind FEG. Costul tuturor acestor elemente este estimat la 20 000 EUR.

Crearea unei baze de cunoștințe: Comisia își continuă activitatea în vederea creării unui formular electronic și a unor proceduri standardizate pentru cererile FEG, care vor permite simplificarea cererilor în temeiul noului regulament, accelerarea examinării lor și facilitarea accesului la rapoarte pentru diferite necesități. De asemenea, continuă procesul de standardizare a raportării finale, cu scopul de a reduce sarcina administrativă pentru statele membre. Costul acestor elemente este estimat la 100 000 EUR.

Asistență tehnică și administrativă: Grupul de experți al persoanelor de contact ale FEG, având câte un membru din fiecare stat membru, va organiza două reuniuni, estimate împreună la 70 000 EUR.

În plus, Comisia va organiza activități de colaborare în rețea între statele membre prin intermediul a două seminare dedicate organismelor de punere în aplicare a FEG, care vor avea loc în statele membre în jurul acelorași date și se vor concentra asupra aspectelor legate de interpretarea noului regulament referitor la FEG, în special în ceea ce privește eventuala includere în măsurile respective a tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (tinerii NEET). Costul acestor activități este estimat la 120 000 EUR.

Evaluare: În 2014 nu va fi necesar să se aloce fonduri pentru evaluări. Procedura de achiziții publice pentru evaluarea intermediară va fi lansată în 2015, în vederea încheierii evaluării până la 30 iunie 2017, astfel cum se prevede la articolul 20 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013.

III. Procedura

Pentru mobilizarea fondului, Comisia a prezentat autorității bugetare o cerere de transfer al unei sume globale de 330 000 EUR din rezerva FEG (40 02 43) și credite de plată (04 0401) la linia bugetară aferentă FEG (04 01 04 04).

Aceasta este a cincea propunere de transfer pentru mobilizarea Fondului transmisă autorității bugetare de la începutul lui 2014.

În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog, în conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul privind FEG.

Potrivit unui acord intern, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale ar trebui să ia parte la acest proces pentru a oferi un sprijin și o contribuție constructive la evaluarea cererilor de asistență din partea Fondului.

V. Poziția raportoarei

Raportoarea este de acord cu măsurile propuse de Comisie ce urmează să fie finanțate cu titlu de asistență tehnică, pe care le consideră utile în vederea simplificării procedurii de depunere a cererilor și a ameliorării accesului la datele relevante.

Ea sprijină în special măsurile propuse privind schimbul de cunoștințe și informații prin intermediul site-ului FEG, precum și al grupurilor de experți și al rețelelor de la nivel local, regional și național, care, în combinație cu o imagine mai bună despre funcționarea FEG, ar duce la o implementare mai eficientă a măsurilor FEG în viitor.

Raportoarea salută călduros extinderea domeniului de aplicare al fondului în ceea ce privește beneficiarii eligibili, și anume la persoanele care desfășoară activități independente și la furnizarea de servicii personalizate cofinanțate prin FEG mai multor NEET (tineri neîncadrați profesional, care nu urmează niciun program educațional sau de formare profesională) cu vârsta sub 25 de ani sau, în cazul în care statele membre decid acest lucru, cu vârsta sub 30 de ani, ceea ce justifică și mai mult necesitatea de a crește resursele puse la dispoziție pentru FEG.

Raportoarea încurajează consolidarea asistenței ulterioare, asistență care să ofere autonomie și să faciliteze accesul la nivel regional și să permită elaborarea de soluții locale la nivel local și regional în cazul în care apare orice situație care se încadrează în domeniul de aplicare al FEG.

Raportoarea salută extinderea obiectivelor și criteriilor, care are drept scop să integreze și să faciliteze cererile din țările și regiunile cu o densitate demografică mai scăzută; raportoarea regretă totuși caracterul excepțional al acestei măsuri și consideră că ar trebui să fie stabilit un prag anual mai ridicat. Ea consideră, de asemenea, că pragul de 500 de lucrători ar trebui redus la 200 de lucrători, pentru a promova accesul la fond.

Raportoarea insistă asupra necesității de a se reveni cel puțin la nivelul anterior de credite din partea FEG, de 500 de milioane de euro, având în vedere îndeosebi extinderea domeniului de aplicare al fondului în funcție de prioritățile politice stabilite de UE. În plus, în temeiul principiului unității bugetare, ea consideră că, din motive de transparență și responsabilitate, este foarte important să se promoveze integrarea FEG în bugetul UE.

Raportoarea insistă în special asupra nevoii urgente de a se reintegra criteriul referitor la „derogarea aferentă crizei” și de a se introduce dispoziții speciale pentru a facilita mobilizarea FEG în cazul statelor membre care se confruntă cu constrângeri sociale, economice și financiare deosebit de grave.

Raportoarea recomandă consolidarea legăturii dintre toți factorii implicați în cererile de asistență din partea FEG și solicită statelor membre să aplice un set de măsuri complementare la nivel local, regional și național, pentru a se asigura că se acordă un sprijin adecvat lucrătorilor, pe de o parte, și că sunt instituite dispoziții juridice adecvate, pentru a se preîntâmpina orice utilizare abuzivă a fondurilor FEG, pe de altă parte.

(1)

            JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(2)

           JO L 406, 30.12.2006, p. 1.

(3)

           JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(4)

           JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(5)

           JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(6)

http://ec.europa.eu/egf


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE

ZP/ch D(2014)39257

Dlui Jean Arthuis

Președintele Comisiei pentru bugete

ASP 09G205

Ref.: Aviz privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) în cazul EGF/2014/000 Asistență tehnică 2014 (COM(2014)366 final)

Stimate domnule președinte,

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) și Grupul său de lucru pentru FEG au examinat mobilizarea FEG pentru cazul EGF/2014/000 Asistență tehnică 2014 și au adoptat următorul aviz.

Comisia EMPL și Grupul de lucru pentru FEG se pronunță în favoarea mobilizării fondului pentru a da curs acestei cereri. În acest sens, Comisia EMPL prezintă câteva observații, fără să pună totuși sub semnul întrebării transferul de credite de plată.

Deliberările din cadrul Comisiei EMPL au plecat de la următoarele considerente:

A)  întrucât suma de 330 000 EUR propusă spre a fi mobilizată de Comisie pentru asistență tehnică în 2014 se situează sub limita de 0,5% din valoarea anuală maximă a FEG (150 de milioane EUR la prețurile din 2011) prevăzută la articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 (Regulamentul privind FEG);

B)  întrucât constatările auditului intern al Comisiei sugerează îmbunătățirea și garantarea funcționalităților bazei de date a FEG, pentru care este necesară expertiză externă;

C)  întrucât cheltuielile cu asistența tehnică realizate în 2014 s-au redus semnificativ față de anul anterior, situație care se datorează și faptului că nu există evaluări de finanțat;

D)  întrucât faza finală a evaluării ex-post a FEG (2007-2013) a fost realizată în 2013;

E)  întrucât numărul de cazuri FEG care au fost finalizate până în prezent oferă un volum considerabil de date calitative și cantitative despre influența FEG în ceea ce privește capacitatea de inserție profesională a lucrătorilor disponibilizați din cauza efectelor globalizării sau a crizei economice și financiare;

F)  întrucât costul activităților de informare din 2014 este considerabil redus;

G)  întrucât Grupul de lucru pentru FEG a subliniat în repetate rânduri necesitatea unei mai bune vizibilități a FEG ca instrument comunitar de solidaritate cu lucrătorii disponibilizați;

H)  întrucât în prezent se pregătește integrarea FEG în sistemul electronic de schimb de date (SFC2014);

I)  întrucât asistența tehnică acordată de Comisie statelor membre sprijină și consolidează utilizarea FEG, punând la dispoziție informații cu privire la cereri și difuzând cele mai bune practici în rândul statelor membre;

Prin urmare, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată cu privire la mobilizarea fondului pentru asistență tehnică din partea Comisiei:

1.  este de acord cu măsurile propuse de Comisie care urmează să fie finanțate cu titlu de asistență tehnică în conformitate cu articolul 11 alineatele (1) și (4) și cu articolul 12 alineatele (2), (3) și (4) din Regulamentul privind FEG;

2.  ia act de faptul că, în 2014, costul activităților de informare este considerabil redus; subliniază că este important ca acest lucru să nu aibă un efect negativ asupra producerii și distribuirii pe o scară suficientă a materialelor de informare și a orientărilor necesare legate de noul Regulament privind FEG în primul an de punere în aplicare a acestuia;

3.  subliniază importanța îmbunătățirii nivelului de sensibilizare a publicului cu privire la FEG și a vizibilității acestuia; le reamintește statelor membre solicitante de rolul lor în ceea ce privește informarea în legătură cu acțiunile finanțate de FEG, care se adresează beneficiarilor vizați, autorităților, partenerilor sociali, mass-mediei și publicului larg, conform prevederilor de la articolul 12 din regulamentul respectiv;

4.  salută realizarea fazei finale a evaluării ex-post a FEG (2007-2013) în 2013; solicită publicarea în timp util a evaluării finale conform termenului-limită prevăzut la articolul 17 din Regulamentul anterior privind FEG [Regulamentul (CE) nr. 1927/2006];

5.  observă că Comisia a început deja în 2011 să elaboreze un formular electronic și proceduri standard pentru cererile simplificate, pentru prelucrarea mai rapidă a cererilor și pentru îmbunătățirea raportării; ia act, de asemenea, de pregătirile pentru integrarea FEG în sistemul electronic de schimb de date (SFC2014); solicită Comisiei să prezinte progresele realizate în urma utilizării asistenței tehnice în perioada 2011-2013;

6.  reamintește importanța stabilirii de relații și a schimburilor de informații legate de FEG, în special în ceea ce privește dispozițiile din noul regulament; prin urmare, sprijină finanțarea acordată pentru Grupul de experți al persoanelor de contact din cadrul FEG; solicită Comisiei să invite Parlamentul la reuniunile și seminariile grupului de experți, conform dispozițiilor aplicabile din Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană(1); subliniază, în plus, importanța stabilirii de legături cu toți cei implicați în formularea cererilor de asistență din partea FEG, inclusiv cu partenerii sociali.

Cu deosebită considerație,

Marita ULVSKOG,

Președintă în exercițiu, prim-vicepreședintă

(1)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304/47, 20.11.2010.


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

11.9.2014

 

 

 

Rezultatul votului

+:

–:

0:

26

3

2

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Iris Hoffmann, Kaja Kallas, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Marian Olbrycht, Pina Picierno, Pedro Silva Pereira, Patricija Šulin, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Georgios Kyrtsos, Giovanni La Via, Janusz Lewandowski, Ivan Štefanec, Anders Primdahl Vistisen

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Albert Deß

Notă juridică