Postup : 2014/2041(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0003/2014

Predkladané texty :

A8-0003/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/09/2014 - 9.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0016

SPRÁVA     
PDF 197kWORD 135k
11.9.2014
PE 536.167v02-00 A8-0003/2014

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/000 TA 2014 – technická pomoc na podnet Komisie)

(COM(2014)0366 – C8‑0031/2014 – 2014/2041(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajkyňa: Liadh Ni Riada

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/000 TA 2014 – technická pomoc na podnet Komisie)

(COM(2014)0366 – C8‑0031/2014 – 2014/2041(BUD))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0366 – C8–0031/2014),

–       so zreteľom na závery Európskej rady o Pakte pre rast a zamestnanosť z 28. a 29. júna 2012,

–       so zreteľom na závery Európskej rady zo 7. a 8. februára 2013,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–       so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–       so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–       so zreteľom na postup trialógu podľa bodu 13 MID z 2. decembra 2013,

–       so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–       so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0003/2014),

A.     keďže Európska únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje na poskytovanie dodatočnej podpory pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien vo svetovom obchode výrazne prehĺbených hospodárskou, finančnou a sociálnou krízou a pomoc pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce,

B.     keďže suma 330 000 EUR, ktorá sa má mobilizovať na technickú pomoc na podnet Komisie v roku 2014 je nižšia ako maximum 0,5 % ročnej maximálnej sumy EGF (150 miliónov EUR v cenách z roku 2011) ako sa stanovuje v článku 11 ods. 1 nariadenia o EGF;

C.     keďže finančná pomoc Únie prepusteným pracovníkom by mala byť dynamická a čo najrýchlejšie a najúčinnejšie dostupná v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a vzhľadom na medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii EGF,

D.     keďže podľa zistení vnútorného auditu Komisie nastalo zlepšenie a zabezpečila sa funkčnosť databázy EGF, čo si vyžiadalo externé odborné poradenstvo;

E.     keďže ako sa uvádza jeho v článku 11 ods. 1, na podnet Komisie sa môže na financovanie aktivít súvisiacich s prípravou, monitorovaním, zberom údajov a tvorbou vedomostnej základne pre využívanie EGF použiť maximálne 0,5 % maximálnej ročnej sumy EGF. Môžu sa takisto použiť na financovanie administratívnej a technickej podpory, informačných a komunikačných činností, ako aj činností súvisiacich s auditom, kontrolou a hodnotením, ktoré sú potrebné na vykonávanie tohto nariadenia; keďže technická pomoc zahŕňa aj poskytovanie informácií a usmernení členským štátom pri používaní, monitorovaní a hodnotení EGF európskym a vnútroštátnym sociálnym partnerom, ako sa uvádza v článku 11 ods. 4 nariadenia o EGF,

F.     keďže výdavky na technickú pomoc v roku 2014 sú výrazne nižšie v porovnaní s predchádzajúcim rokom aj preto, že neexistujú hodnotenia, ktoré treba financovať;

G.     keďže v súlade s článkom 12 ods. 2 nariadenia o EGF je Komisia povinná vytvoriť internetovú stránku dostupnú vo všetkých jazykoch Únie, ktorá bude poskytovať a šíriť informácie o žiadostiach, pričom sa zdôrazní úloha rozpočtového orgánu;

H.     keďže konečná fáza hodnotenia EGF ex-post (2007 – 2013) sa uskutočnila v roku 2013;

I.      keďže na základe uvedených článkov Komisia požiadala o mobilizáciu EGF na pokrytie výdavkov na technickú pomoc s cieľom monitorovať prijaté a vyplatené žiadosti a navrhnuté a realizované opatrenia, rozšíriť webovú stránku a preložiť nové prvky do všetkých jazykov Únie, zvýšiť viditeľnosť EGF, vytvoriť publikácie a audiovizuálne nástroje, vytvoriť vedomostnú základňu, poskytnúť administratívnu a technickú podporu členským štátom a regionálnym orgánom a nepožiadala o prostriedky na hodnotenia v roku 2014;

J.      keďže množstvo prípadov EGF, ktoré boli doteraz ukončené, predstavuje významné množstvo kvalitatívnych a kvantitatívnych údajov o dosahu EGF na zamestnateľnosť pracovníkov prepustených z dôvodu vplyvu globalizácie a finančnej a hospodárskej krízy;

K.     keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF;

L.     keďže náklady na informačné činnosti v roku 2014 sa výrazne znížili;

M.    keďže pracovné skupiny pre EGF často zdôrazňovali potrebu lepšej viditeľnosti EGF ako nástroja Spoločenstva na preukázanie solidarity s prepustenými pracovníkmi;

N.     keďže prebiehajú prípravy na začlenenie EGF do systému elektronickej výmeny údajov (SFC2014);

O.     keďže technická pomoc, ktorú Komisia poskytuje členským štátom, podporuje a rozširuje využívanie EGF tým, že poskytuje informácie o žiadostiach a šíri najlepšie postupy medzi členskými štátmi;

1.      súhlasí s opatreniami, ktoré Komisia navrhuje financovať ako technickú pomoc v súlade s článkami 11 ods. 1 a 4 a článkom 12 ods. 2, 3 a 4 nariadenia o EGF;

2.      pripomína význam vytvárania sietí a výmeny informácií o EGF; preto podporuje financovanie expertnej skupiny kontaktných osôb pre EGF, ako aj ostatné činnosti na budovanie sietí medzi členskými štátmi vrátane tohtoročného seminára o budovaní sietí pre osoby vykonávajúce EGF v praxi; zdôrazňuje potrebu ďalej posilňovať kontakty medzi všetkými subjektmi, ktorých sa týkajú žiadosti o mobilizáciu EGF, vrátane najmä sociálnych partnerov a zainteresovaných strán na regionálnej a miestnej úrovni, aby sa čo najviac znásobila ich súčinnosť;

3.      poznamenáva, že náklady na informačné činnosti v roku 2014 sa výrazne znížili; zdôrazňuje, že je dôležité, že to nemá nepriaznivý účinok na výrobu a dostatočnú distribúciu informačných materiálov a potrebné usmernenia k novému nariadeniu o EGF v prvom roku jeho vykonávania;

4.      vyzýva Komisiu, aby ešte viac posilnila prácu na štandardizovaných postupoch v záujme zjednodušenia žiadostí, ich rýchlejšieho spracúvania a lepšieho podávania správ s cieľom zmierniť administratívnu záťaž pre členské štáty; vyzýva Komisiu, aby zvýšila viditeľnosť EGF v ďalších opatreniach;

5.      zdôrazňuje význam zvyšovania všeobecnej informovanosti o EGF a jeho zviditeľnenia; pripomína členským štátom predkladajúcim žiadosti ich úlohu v poskytovaní informácií o akciách financovaných z EGF dotknutým prijímateľom, orgánom, sociálnym partnerom, médiám a širokej verejnosti, ako sa uvádza v článku 12 nariadenia o EGF;

6.      berie na vedomie skutočnosť, že Komisia sprístupní výtlačky hodnotenia EGF ex post , ako aj internetovú publikáciu;

7.      víta skutočnosť, že konečná fáza hodnotenia EGF (2007 – 2013) ex-post sa uskutočnila v roku 2013; požaduje včasné zverejnenie konečného hodnotenia v súlade s konečným termínom stanoveným v článku 17 predchádzajúceho nariadenia o EGF (nariadenie (ES) č. 1927/2006);

8.      vyzýva spoluzákonodarcov, aby zaviedli osobitné opatrenia na uľahčenie mobilizácie EGF v členských štátoch, ktoré čelia obzvlášť závažným sociálnym, hospodárskym a finančným obmedzeniam;

9.      poznamenáva, že Komisia už v roku 2011 začala pracovať na formulári elektronickej žiadosti a štandardizovaných postupoch na zjednodušené podávanie žiadostí, ich rýchlejšie spracovanie a lepšie podávanie správ; berie na vedomie tiež prípravy na začlenenie EGF do systému elektronickej výmeny údajov (SFC2014); žiada Komisiu, aby predložila informácie o dosiahnutom pokroku po využití technickej pomoci v rokoch 2011 až 2013;

10.    vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že Komisia doteraz riadne neanalyzovala účinnosť využívania kritéria krízovej výnimky, najmä ak sa vezme do úvahy, že tieto žiadosti o mobilizáciu EGF neboli riadne posúdené v rámcovom hodnotení EGF; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že výsledky neboli k dispozícii načas, aby ovplyvnili diskusiu o novom nariadení o EGF na roky 2014 – 2020, najmä čo sa týka účinnosti využívania kritéria krízovej výnimky; stále však zastáva názor, že by sa to malo zohľadňovať v hodnotení EGF v budúcnosti; vyzýva spoluzákonodarcov, aby zvážili opätovné bezodkladné zavedenie tohto kritéria, a to najmä v súvislosti so situáciami sociálnej núdze v niekoľkých členských štátoch;

11.    pripomína význam vytvárania sietí a výmeny informácií o EGF, najmä pokiaľ ide o ustanovenia nového nariadenia o EGF; preto podporuje financovanie expertnej skupiny kontaktných osôb pre EGF; vyzýva Komisiu, aby pozvala Parlament na stretnutia expertnej skupiny a semináre v súlade s príslušnými ustanoveniami rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou(4); okrem toho zdôrazňuje význam spolupráce so všetkými stranami zapojenými do postupu podávania žiadostí o financovanie z EGF vrátane sociálnych partnerov;

12.    naliehavo vyzýva členské štáty, aby využívali výhody výmeny najlepších postupov a aby získavali informácie najmä od tých členských štátov, regionálnych a miestnych orgánov, ktoré už majú zavedené vnútroštátne informačné siete pre EGF, do ktorých sú zapojení sociálni partneri a zainteresované strany na miestnej a regionálnej úrovni, s cieľom disponovať kvalitnou štruktúrou pomoci vo chvíli, keď sa vyskytne situácia patriaca do pôsobnosti EGF; upozorňuje na potrebu presadzovať pomoc s autonómnosťou a ľahkým prístupom na regionálnej úrovni, aby sa uplatňoval prístup zdola nahor a umožnilo sa prijímanie miestnych riešení na regionálnej úrovni, kde môže nastať akákoľvek situácia, ktorá patrí do pôsobnosti EGF;

13.    žiada členské štáty a všetky zúčastnené inštitúcie, aby vyvinuli potrebné úsilie na zlepšenie procedurálnych a rozpočtových mechanizmov s cieľom urýchliť mobilizáciu EGF; v tejto súvislosti berie na vedomie zlepšený postup, ktorý Komisia zaviedla v nadväznosti na žiadosť Parlamentu o rýchlejšie uvoľňovanie grantov a ktorého cieľom je predkladať rozpočtovému orgánu hodnotenie Komisie týkajúce sa oprávnenosti žiadosti o mobilizáciu EGF spolu s návrhom na jeho mobilizáciu; berie na vedomie prijatie nového nariadenia o EGF, ktoré umožní väčšiu efektívnosť, transparentnosť, zodpovednosť a viditeľnosť EGF;

14.    je pevne presvedčený, že je dôležité, aby výdavky Únie boli dôkladne kontrolované na základe kritéria hodnoty za vynaložené prostriedky; žiada Komisiu, aby jasne uviedla pridanú hodnotu vytvorenia samostatného rozpočtového riadku pre EGF vyjadrenú konkrétnymi výsledkami;

15.    víta rozšírenie cieľov a kritérií v nariadení o EGF od decembra 2013 s cieľom prijímať žiadosti z regiónov a krajín s menšou demografickou hustotou a uľahčiť ich podávanie; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že táto možnosť má výnimočný charakter a je obmedzená prahom na úrovni najviac 15 % maximálnej ročnej sumy EGF napriek tomu, že globálna sociálna, hospodárska a finančná kríza má oveľa väčší vplyv na tieto regióny;

16.    víta rozšírenie pôsobnosti fondu, pokiaľ ide o oprávnených prijímateľov, najmä samostatne zárobkovo činné osoby, a poskytovanie personalizovaných služieb spolufinancovaných z EGF mnohým osobám, ktoré nie sú zamestnané, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET) do veku 25, prípadne 30 rokov (podľa rozhodnutia členských štátov); domnieva sa však, že fond zvýši svoju účinnosť a výsledkom bude oveľa vyšší dosah, ak sa všeobecný prah stanoví na 200, namiesto 500 pracovníkov;

17.    trvá na tom, že po rozšírení cieľov, kritérií a oprávnených prijímateľov prostriedkov z EGF treba zvýšiť úroveň viazaných aj platobných rozpočtových prostriedkov, ktoré sú k dispozícii pre EGF, aspoň na úroveň z roku 2013, to znamená najmenej 500 miliónov EUR, čo je plne v súlade s prioritami politík stanovenými Úniou, pokiaľ ide o podporu investícií do rastu a zamestnanosti; okrem toho pripomína Rade pozíciu Parlamentu, pokiaľ ide o zváženie začlenenia EGF do rozpočtu Únie v rámci revízie VFR na roky 2014 – 2020 v súlade so zásadou rozpočtovej jednotnosti;

18.    schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

19.    poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

20.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 304, 20.11.2010, s. 47.


PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (EGF/2014/000 TA 2014 – technická pomoc na podnet Komisie)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1), a najmä na jeho článok 11 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, o spolupráci v rozpočtových otázkach a o riadnom finančnom hospodárení(3), najmä na jej bod 13,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)      Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol zriadený s cieľom poskytovať podporu pracovníkom, ktorí boli prepustení, a samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré ukončili činnosť z dôvodu veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie, v dôsledku pokračovania celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy, ktorou sa zaoberá nariadenie (ES) č. 546/2009(4), alebo v dôsledku novej celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce.

(2)      EGF nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (podľa cien z roku 2011), ako sa stanovuje v článku 12 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013.

(3)      V nariadení (EÚ) č. 1309/2013 sa stanovuje, že 0,5 % ročnej maximálnej sumy EGF sa môže na podnet Komisie každoročne poskytnúť na technickú pomoc. Komisia preto navrhuje uvoľniť prostriedky vo výške 330 000 EUR.

(4)      EGF by sa mal preto mobilizovať s cieľom poskytnúť technickú pomoc na podnet Komisie,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom poskytnúť sumu 330 000 EUR vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli

Za Európsky parlament                                Za Radu

predseda                                                       predseda

(1)

              Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

             Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

              Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

             Ú. v. EÚ L 167, 29.6.2009, s. 26.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Kontext

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol vytvorený na poskytovanie dodatočnej podpory pracovníkom postihnutým dôsledkami veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu.

Podľa ustanovení bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1) (nahradenej MID z 2. decembra 2013) a článku 12 nariadenia (ES) č. 1927/2006(2) (nahradeného nariadením č. 1309/2013) fond nesmie prekročiť maximálnu sumu 500 miliónov EUR, ktorá sa čerpá z rezervy v rámci stropu celkových výdavkov z predchádzajúceho roka a/alebo zo zrušených viazaných rozpočtových prostriedkov z predchádzajúcich dvoch rokov s výnimkou prostriedkov súvisiacich s okruhom 1b.

Podľa ustanovení článku 12 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(3), a článku 15 nariadenia (ES) č. 1309/2013(4) fond nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (podľa cien z roku 2011). Príslušné sumy sú zahrnuté do všeobecného rozpočtu Európskej únie ako rezerva.

Čo sa týka postupu, podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(5) Komisia na to, aby aktivovala fond v prípade kladného stanoviska k žiadosti, predkladá rozpočtovému orgánu návrh na mobilizáciu fondu a zároveň zodpovedajúcu žiadosť o presun finančných prostriedkov. V prípade, že sa nepodarí dosiahnuť dohodu, začne sa trialóg.

II. Návrh Komisie

Komisia dňa 24. júna 2014 prijala nový návrh rozhodnutia o mobilizácii EGF.

Návrh sa týka mobilizácie fondu vo výške 330 000 EUR a pokrýva technickú pomoc pre Komisiu. Cieľom technickej pomoci je financovanie aktivít súvisiacich s monitorovaním, informovaním, vytvorením rozhrania vedomostnej základne a poskytovaním poradenstva členským štátom v súvislosti s používaním, monitorovaním a hodnotením EGF. V súlade s článkom 11 ods. 1 nariadenia o EGF sa na podnet Komisie môže každoročne poskytnúť na technickú pomoc 0,5 % ročnej maximálnej sumy EGF (t. j. 750 000 EUR v cenách z roku 2011).

Podľa návrhu Komisie je požadovaná suma v roku 2014 určená na pokrytie týchto činností:

Monitorovanie: Komisia bude pokračovať v zhromažďovaní údajov o prijatých a vyplatených žiadostiach, ako aj o navrhovaných a vykonávaných opatreniach a bude aktualizovať štatistický portrét EGF. Keďže sa nadviaže na prípravné činnosti z predchádzajúcich rokov, väčšina uvedených úkonov sa vykoná v rámci bežných administratívnych zdrojov Komisie. Treba však rátať s niekoľkými externými posudkami, ktoré sú potrebné na vylepšenie a zabezpečenie funkčnosti databázy EGF v nadväznosti na zistenia vnútorného auditu Komisie. Náklady na všetky tieto položky podľa odhadov predstavujú 20 000 EUR.

Informovanie: Webová stránka o EGF(6), ktorú Komisia zriadila v rámci oblasti „Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie“, a ktorú spravuje na základe požiadavky v článku 12 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1309/2013, sa bude pravidelne aktualizovať a rozširovať, pričom každý nový príspevok bude preložený do všetkých jazykov EÚ. Vypracujú sa informácie o novom nariadení o EGF a k dispozícii bude obmedzený počet výtlačkov hodnotenia EGF ex-post , ako aj internetová publikácia. Podporí sa všeobecná informovanosť o EGF a jeho viditeľnosť. EGF bude súčasťou rozličných publikácií a audiovizuálnych aktivít Komisie. Náklady na všetky tieto položky podľa odhadov predstavujú 20 000 EUR.

Vytváranie vedomostnej základne: Komisia aj naďalej pracuje na zavedení elektronického formulára žiadosti a štandardizovaných postupoch spracovania žiadostí o podporu z EGF, ktoré umožnia zjednodušiť podávanie žiadostí podľa nového nariadenia, urýchliť ich spracovanie a uľahčiť získavanie správ podľa jednotlivých potrieb. Pokračuje aj úsilie o štandardizáciu formátu záverečných správ s cieľom znížiť administratívnu záťaž v členských štátoch. Náklady na tieto položky podľa odhadov predstavujú 100 000 EUR.

Administratívna a technická podpora: Expertná skupina kontaktných osôb pre EGF zložená z jedného člena za každý členský štát usporiada dve zasadnutia, pričom náklady na obe zasadnutia sa odhadujú na 70 000 EUR.

Okrem toho bude Komisia usmerňovať činnosti na vytváranie kontaktných sietí medzi členskými štátmi a približne v rovnakom čase zorganizuje dva semináre implementačných orgánov EGF v členských štátoch zamerané na otázky súvisiace s výkladom nového nariadenia o EGF, najmä pokiaľ ide o možné zaradenie osôb, ktoré nie sú zamestnané, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), do jednotlivých opatrení. Náklady na tieto položky podľa odhadov predstavujú 120 000 EUR.

Hodnotenie: Hodnotenia v roku 2014 si nevyžiadajú poskytnutie finančných prostriedkov. Verejné obstarávanie týkajúce sa priebežného hodnotenia sa začne v roku 2015 s cieľom uzavrieť hodnotenie do 30. júna 2017, tak ako to vyžaduje článok 20 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 1309/2013.

III. Postup

S cieľom mobilizovať fond Komisia predložila rozpočtovému orgánu žiadosť o presun celkovej sumy 330 000 EUR z rezervy EGF (riadok 40 02 43) a platobných rozpočtových prostriedkov (04 04 01) do rozpočtového riadka EGF (04 01 04 04).

Toto je doteraz piaty návrh na presun týkajúci sa mobilizácie fondu predložený rozpočtovému orgánu v roku 2014.

V prípade, že sa nedosiahne dohoda, začne sa postup trialógu, ako je stanovené v článku 15 ods. 4 nariadenia o EGF.

Podľa internej dohody by sa do tohto postupu mal zapojiť Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby poskytol konštruktívnu podporu a prispel k vyhodnoteniu žiadostí o uvoľnenie prostriedkov z fondu.

V. Stanovisko spravodajkyne

Spravodajkyňa súhlasí s opatreniami navrhnutými Komisiou, ktoré majú byť financované v podobe technickej pomoci, čo podľa názoru spravodajkyne pomôže zjednodušiť postup podávania žiadostí a umožní lepší prístup k príslušným údajom.

Spravodajkyňa podporuje najmä navrhované opatrenia na výmenu poznatkov a informácií prostredníctvom webovej stránky EGF a prostredníctvom expertných skupín a sietí na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni, čo by v spojení s lepším prehľadom o fungovaní EGF viedlo k efektívnejšiemu vykonávaniu opatrení EGF v budúcnosti.

Spravodajkyňa veľmi víta rozšírenie pôsobnosti EGF, pokiaľ ide o oprávnených prijímateľov, najmä samostatne zárobkovo činné osoby, a poskytovanie personalizovaných služieb spolufinancovaných z EGF mnohým mladým nezamestnaným, ktorí nie sú ani v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy , do veku 25 prípadne 30 rokov (podľa rozhodnutia členského štátu), čo je ďalší dôvod na zvýšenie zdrojov, ktoré sú EGF k dispozícii.

Spravodajkyňa podporuje rozšírenie pomoci s autonómnosťou a ľahkým prístupom na regionálnej úrovni s cieľom umožniť prijímanie miestnych riešení na miestnej a regionálnej úrovni, kde môže nastať akákoľvek situácia, ktorá patrí do pôsobnosti EGF.

Spravodajkyňa víta rozšírenie cieľov a kritérií v nariadení o EGF s cieľom prijímať žiadosti z regiónov a krajín s menšou demografickou hustotou a uľahčiť ich podávanie; vyjadruje však poľutovanie nad výnimočným charakterom tohto opatrenia a domnieva sa, že by sa mal stanoviť vyšší ročný prah. Domnieva sa tiež, že prah 500 pracovníkov by sa mal znížiť na 200 pracovníkov, aby sa rozšíril prístup k prostriedkom z fondu.

Spravodajkyňa trvá na potrebe obnoviť pôvodnú úroveň rozpočtových prostriedkov na EGF (500 miliónov EUR), a to najmä so zreteľom na rozšírenie pôsobnosti fondu na základe politických priorít stanovených EÚ. Okrem toho sa spravodajkyňa vzhľadom na zásadu jednotnosti rozpočtu domnieva, že z dôvodov transparentnosti a zodpovednosti je nanajvýš dôležité presadzovať začlenenie EGF do rozpočtu EÚ.

Spravodajkyňa trvá najmä na naliehavej potrebe znovu uplatňovať kritérium tzv. krízovej výnimky a zaviesť osobitné ustanovenia na uľahčenie mobilizácie EGF pre členské štáty, ktoré čelia obzvlášť závažným sociálnym, hospodárskym a finančným obmedzeniam.

Spravodajkyňa odporúča rozšíriť kontakty medzi všetkými subjektmi, ktorých sa týkajú žiadosti o mobilizáciu EGF, a vyzýva členské štáty, aby zaviedli súbor doplňujúcich opatrení na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni s cieľom zabezpečiť, aby sa pracovníkom poskytovala zodpovedajúca pomoc a aby sa zaviedli príslušné zákonné ustanovenia s cieľom predchádzať akémukoľvek zneužitiu prostriedkov z EGF.

(1)

 Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

           Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.

(3)

           Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)

           Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2013, s. 855.

(5)

            Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(6)

http://ec.europa.eu/egf.


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI

ZP/ch D(2014)39257

Pán Jean Arthuis

predseda Výboru pre rozpočet

ASP 09G205

Vec: Stanovisko k mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prípade EGF/2014/000 Technická pomoc 2014 (COM(2014)366 v konečnom znení)

Vážený pán predseda,

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL), ako aj jeho pracovná skupina pre EGF preskúmali mobilizáciu EGF týkajúcu sa prípadu EGF/2014/000 Technická pomoc 2014 a prijali toto stanovisko.

Výbor EMPL a pracovná skupina pre EGF súhlasia s mobilizáciou fondu v prípade tejto žiadosti. V tejto súvislosti výbor EMPL predkladá niekoľko pripomienok, pričom však nespochybňuje prevod platieb.

Rokovania výboru EMPL vychádzajú z týchto úvah:

A)  keďže suma 330 000 EUR, ktorá sa má mobilizovať na technickú pomoc na podnet Komisie v roku 2014 je nižšia ako maximum 0,5 % ročnej maximálnej sumy EGF (150 miliónov EUR v cenách z roku 2011) ako sa stanovuje v článku 11 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 (nariadenie o EGF);

B)  keďže podľa zistení vnútorného auditu Komisie nastalo zlepšenie a zabezpečila sa funkčnosť databázy EGF, čo si vyžiadalo externé odborné poradenstvo;

C)  keďže výdavky na technickú pomoc v roku 2014 sú výrazne nižšie v porovnaní s predchádzajúcim rokom aj preto, že neexistujú hodnotenia, ktoré treba financovať;

D)  keďže konečná fáza hodnotenia EGF ex-post (2007 – 2013) sa uskutočnila v roku 2013;

E)  keďže mnohé doterajšie prípady využitia prostriedkov z EGF, ktoré boli ukončené, poskytujú významný objem kvalitatívnych a kvantitatívnych údajov týkajúcich sa vplyvu EGF na zamestnateľnosť pracovníkov prepustených z dôvodu vplyvu globalizácie alebo finančnej a hospodárskej krízy;

F)  keďže náklady na informačné činnosti v roku 2014 sa výrazne znížili;

G)  keďže pracovná skupina pre EGF často zdôrazňuje potrebu lepšej viditeľnosti EGF ako nástroja Spoločenstva na preukázanie solidarity s prepustenými pracovníkmi;

H)  keďže prebiehajú prípravy na začlenenie EGF do systému elektronickej výmeny údajov (SFC2014);

I)  keďže technická pomoc, ktorú poskytuje Komisia členským štátom, podporuje a zlepšuje využívanie EGF poskytovaním informácií o žiadostiach a šírením osvedčených postupov medzi členskými štátmi;

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci preto vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia tieto návrhy v súvislosti s mobilizáciou fondu Komisie na technickú podporu:

1.  súhlasí s opatreniami, ktoré Komisia navrhuje financovať ako technickú pomoc v súlade s článkami 11 ods. 1 a 4 a článkom 12 ods. 2, 3 a 4 nariadenia o EGF;

2.  poznamenáva, že náklady na informačné činnosti v roku 2014 sa výrazne znížili; zdôrazňuje, že je dôležité, že to nemá nepriaznivý účinok na výrobu a dostatočnú distribúciu informačných materiálov a potrebné usmernenia k novému nariadeniu o EGF v prvom roku jeho vykonávania;

3.  zdôrazňuje význam zvyšovania všeobecnej informovanosti o EGF a jeho zviditeľnenia; pripomína členským štátom predkladajúcim žiadosti ich úlohu v poskytovaní informácií o akciách financovaných z EGF dotknutým prijímateľom, orgánom, sociálnym partnerom, médiám a širokej verejnosti, ako sa uvádza v článku 12 tohto nariadenia;

4.  víta skutočnosť, že konečná fáza hodnotenia EGF (2007 – 2013) ex-post sa uskutočnila v roku 2013; požaduje včasné zverejnenie konečného hodnotenia v súlade s konečným termínom stanoveným v článku 17 predchádzajúceho nariadenia o EGF (ES) č. 1927/2006;

5.  poznamenáva, že Komisia už v roku 2011 začala pracovať na formulári elektronickej žiadosti a štandardizovaných postupoch na zjednodušené podávanie žiadostí, ich rýchlejšie spracovanie a lepšie podávanie správ; berie na vedomie tiež prípravy na začlenenie EGF do systému elektronickej výmeny údajov (SFC2014); žiada Komisiu, aby predložila informácie o dosiahnutom pokroku po využití technickej pomoci v rokoch 2011 až 2013;

6.  pripomína význam vytvárania sietí a výmeny informácií o EGF, najmä pokiaľ ide o ustanovenia nového nariadenia; preto podporuje financovanie expertnej skupiny kontaktných osôb pre EGF; vyzýva Komisiu, aby pozvala Parlament na stretnutia expertnej skupiny a semináre v súlade s príslušnými ustanoveniami rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou(1); okrem toho zdôrazňuje význam spolupráce so všetkými stranami zapojenými do postupu podávania žiadostí o financovanie z EGF vrátane sociálnych partnerov.

S pozdravom,

Marita ULVSKOG,

úradujúca predsedníčka, prvá podpredsedníčka

(1)

Úradný vestník Európskej únie L 304/47 20.11.2010.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

11.9.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

26

3

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Iris Hoffmann, Kaja Kallas, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Marian Olbrycht, Pina Picierno, Pedro Silva Pereira, Patricija Šulin, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georgios Kyrtsos, Giovanni La Via, Janusz Lewandowski, Ivan Štefanec, Anders Primdahl Vistisen

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Albert Deß

Právne oznámenie