Postopek : 2014/2041(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0003/2014

Predložena besedila :

A8-0003/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 17/09/2014 - 9.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0016

POROČILO     
PDF 184kWORD 116k
11.9.2014
PE 536.167v02-00 A8-0003/2014

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/000 TA 2014 – tehnična pomoč na pobudo Komisije)

(COM(2014)0366 – C8‑0031/2014 – 2014/2041(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalka: Liadh Ní Riada

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/000 TA 2014 – tehnična pomoč na pobudo Komisije)

(COM(2014)0366 – C8‑0031/2014 – 2014/2041(BUD))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0366 – C8‑0031/2014),

–       ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 28. in 29. junija 2012 o paktu za rast in delovna mesta,

–       ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 7. in 8. februarja 2013,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) (uredba o ESPG),

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 12,

–       ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) (medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013), zlasti točke 13,

–       ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov, predvidenega v točki 13 medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–       ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0003/2014),

A.     ker je Evropska unija uvedla zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, še zaostrene zaradi gospodarske, finančne in socialne krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela,

B.     ker znesek 330.000 EUR, ki naj bi se na predlog Komisije uporabil za tehnično pomoč v letu 2014, ne presega 0,5 % najvišjega letnega zneska ESPG (150 milijonov EUR v cenah iz leta 2011), kot določa člen 11(1) uredbe o ESPG;

C.     ker bi morala biti finančna pomoč Unije presežnim delavcem v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013, kar zadeva sprejetje sklepov za uporabo sredstev ESPG, ustrezna ter na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši način,

D.     ker ugotovitve službe Komisije za notranjo revizijo vsebujejo predloge za izboljšavo in zagotavljanje delovanja podatkovne zbirke o ESPG, za kar so potrebni zunanji strokovnjaki;

E.     ker se lahko vsako leto na pobudo Komisije za tehnično pomoč uporabi do 0,5 % letnega zneska ESPG, da bi financirali dejavnosti spremljanja, obveščanja, upravne in tehnične podpore, obveščanja in komuniciranja ter revizije, nadzora in vrednotenja, potrebne za izvajanje uredbe o ESPG, kot določa člen 11(1) te uredbe; ker tehnična pomoč obsega tudi obveščanje in usmerjanje držav članic pri uporabi, spremljanju in ocenjevanju ESPG ter zagotavljanju informacij o uporabi ESPG evropskim in nacionalnim socialnim partnerjem, kot določa člen 11(4) uredbe o ESPG,

F.     ker so se odhodki za tehnično pomoč v letu 2014 v primerjavi s prejšnjim letom precej zmanjšali, med drugim zato, ker ni ocen, ki bi jih bilo treba financirati;

G.     ker je Komisija v skladu s členom 12(2) uredbe o ESPG dolžna vzpostaviti spletno mesto v vseh uradnih jezikih Unije, na njem pa objavljati in razširjati informacije o vlogah za sredstva ter opozarjati na naloge proračunskega organa;

H.     ker je zadnja faza naknadnega ocenjevanja ESPG (2007–2013) potekala leta 2013;

I.      ker je Komisija na podlagi teh členov zahtevala, naj se ESPG uporabi za kritje odhodkov v zvezi s tehnično pomočjo za spremljanje prejetih vlog in izplačil na njihovi osnovi ter predlaganih in izvedenih ukrepov, razširitev spletnega mesta in prevod nove vsebine v vse uradne jezike Unije, povečanje prepoznavnosti ESPG, pripravo publikacij in avdiovizualnih orodij, oblikovanje zbirke znanja ter zagotavljanje upravne in tehnične pomoči državam članicam in regionalnim organom, ne pa za ocene v letu 2014,

J.      ker številni doslej zaključeni primeri ESPG zagotavljajo precejšnjo količino kvalitativnih in kvantitativnih podatkov o vplivu ESPG na zaposljivost delavcev, ki so postali presežni zaradi učinka globalizacije ali finančne in gospodarske krize;

K.     ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči iz uredbe o ESPG,

L.     ker so stroški dejavnosti obveščanja v letu 2014 bistveno manjši;

M.    ker so delovne skupine za ESPG večkrat poudarile, da se mora prepoznavnost sklada povečati, saj gre za instrument Unije, s katerim se izraža solidarnost s presežnimi delavci;

N.     ker potekajo priprave, da bi ESPG vključili v sistem za elektronsko izmenjavo podatkov (SFC2014);

O.     ker tehnična pomoč, ki jo Komisija zagotavlja državam članicam, podpira in izboljšuje uporabo ESPG, saj se z njo pridobivajo informacije o vlogah in širijo primeri najboljše prakse med državami članicami;

1.      se strinja z ukrepi, ki jih predlaga Komisija in ki naj bi se financirali kot tehnična pomoč v skladu s členom 11(1) in (4) ter členom 12(2), (3) in (4) uredbe o ESPG;

2.      opozarja na pomembnost mreženja in izmenjave informacij o ESPG; zato podpira financiranje strokovne skupine kontaktnih oseb za ESPG, pa tudi drugih dejavnosti povezovanja med državami članicami, vključno z letošnjim seminarjem za osebe, ki sodelujejo pri izvajanju ESPG; poudarja, da bi morali vsi, ki sodelujejo pri obdelavi vlog za sredstva ESPG, tudi socialni partnerji ter deležniki na regionalni in lokalni ravni, tesneje sodelovati, da bo mogoče ustvariti čim več sinergij;

3.      ugotavlja, da so stroški dejavnosti obveščanja v letu 2014 bistveno manjši; poudarja, da je pomembno, da to ne bo negativno vplivalo na pripravo in zadostno razširjanje informativnega gradiva in potrebnih smernic o novi uredbi ESPG v prvem letu njenega izvajanja;

4.      spodbuja Komisijo, naj naredi več za standardizacijo postopkov za poenostavljene vloge, hitrejšo obdelavo vlog in boljše poročanje, da bi olajšala upravno breme držav članic; spodbuja Komisijo, naj v prihodnjih ukrepih poveča prepoznavnost ESPG;

5.      poudarja, da je pomembno povečati splošno ozaveščenost o ESPG in njegovo prepoznavnost; opozarja države članice prosilke na njihovo vlogo pri obveščanju upravičencev, organov, socialnih partnerjev, medijev in splošne javnosti o dejavnostih, ki se financirajo iz ESPG, kot je določeno v členu 12 uredbe o ESPG;

6.      ugotavlja, da bo Komisija natisnila majhno naklado naknadne ocene ESPG, ki jo bo objavila tudi v spletu;

7.      pozdravlja dejstvo, da je zadnja faza naknadnega ocenjevanja ESPG (2007–2013) potekala leta 2013; poziva k pravočasni objavi končne ocene v skladu z rokom, ki je določen v členu 17 prejšnje uredbe o ESPG (Uredba (ES) št. 1927/2006);

8.      poziva sozakonodajalca, naj uvedeta posebne določbe, s katerimi bosta državam članicam, ki se soočajo z izjemno hudimi socialnimi, gospodarskimi in finančnimi omejitvami, olajšala uporabo sredstev ESPG;

9.      ugotavlja, da je Komisija že leta 2011 začela pripravljati elektronske obrazce za vloge ter standardizirane postopke za poenostavljene vloge, njihovo hitrejšo obdelavo in boljše poročanje; poleg tega ugotavlja, da potekajo priprave za vključitev ESPG v sistem za elektronsko izmenjavo podatkov (SFC2014); poziva Komisijo, naj predstavi napredek, dosežen po uporabi tehnične pomoči med letoma 2011 in 2013;

10.    močno obžaluje, da Komisija ni ustrezno analizirala učinkovitosti merila za odstopanje zaradi krize, zlasti ker ti primeri uporabe ESPG niso bili upoštevani pri vmesnem ocenjevalnem poročilu o ESPG; obžaluje, da so rezultati prispeli prepozno, zato jih ni bilo mogoče obravnavati med razpravo o novi uredbi o ESPG za obdobje 2014–2020, predvsem v zvezi z učinkovitostjo merila za odstopanje zaradi krize; je še vedno prepričan, da bi jih bilo treba upoštevati pri naslednji oceni ESPG; poziva sozakonodajalca, naj razmislita o takojšnji ponovni uvedbi tega ukrepa, predvsem zaradi izrednih socialnih razmer v več državah članicah;

11.    opozarja na pomen mreženja in izmenjave informacij o ESPG, zlasti v povezavi z določbami nove uredbe o ESPG; zato podpira financiranje strokovne skupine kontaktnih oseb za ESPG; poziva Komisijo, naj Parlament povabi na srečanja strokovnih skupin in seminarje v skladu z ustreznimi določbami okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Komisijo(4); poleg tega poudarja, kako pomembno je povezovanje z vsemi, ki sodelujejo pri vlogah ESPG, vključno s socialnimi partnerji;

12.    poziva države članice, naj izkoristijo možnosti za izmenjavo praktičnih zgledov in se učijo zlasti od tistih držav članic ter regionalnih in lokalnih organov, ki so že vzpostavili nacionalne informacijske mreže o ESPG, v katere so vključeni tudi socialni partnerji in deležniki na lokalni in regionalni ravni, da bo v razmerah, ko bi bilo mogoče uporabiti ESPG, že vzpostavljena dobra struktura za pomoč; poudarja, da je treba spodbujati pomoč, ki bo dopuščala samostojnost, in preprost dostop na regionalni ravni, da bo mogoče uveljaviti etično ravnanje od spodaj navzgor in lokalne rešitve na regionalni ravni, kjer lahko pride do situacij, ki sodijo na področje uporabe ESPG;

13.    države članice in vse udeležene institucije poziva, naj naredijo vse potrebno za izboljšanje postopkovnih in proračunskih ureditev, da bi pospešile uporabo sredstev ESPG; v zvezi s tem je seznanjen z izboljšanim postopkom, ki ga je Komisija uvedla na zahtevo Parlamenta, da bi pospešila dodeljevanje nepovratnih sredstev, in po katerem Komisija proračunskemu organu hkrati predstavi oceno o utemeljenosti vloge ESPG in predlog za uporabo ESPG; je seznanjen, da je bila sprejeta nova uredba o ESPG, ki bo omogočila večjo učinkovitost, preglednost, odgovornost in prepoznavnost ESPG;

14.    je trdno prepričan, da je bistvenega pomena, da se odhodki Unije podrobno preverjajo z vidika stroškovne učinkovitosti; poziva Komisijo, naj z oblikovanjem posebne proračunske vrstice za ESPG jasno navede dodano vrednost v smislu otipljivih rezultatov;

15.    pozdravlja razširitev ciljev in meril v uredbi o ESPG iz decembra 2013, ki regijam in državam z manjšo gostoto prebivalstva omogoča in olajšuje oddajo vlog; globoko obžaluje, da je to samo izjema in da sredstva, predvidena za takšne primere, ne smejo preseči 15 % najvišjega letnega zneska ESPG, saj je svetovna socialna, gospodarska in finančna kriza omenjene regije veliko bolj prizadela;

16.    pozdravlja razširitev uporabe sklada, kar zadeva upravičene prejemnike, saj so zdaj vključeni tudi samozaposleni, prilagojene storitve, ki se financirajo iz ESPG, pa so na voljo tudi osebam, ki niso zaposlene, se ne izobražujejo ali usposabljajo, mlajšim od 25 let, če tako odločijo države članice, pa osebam, mlajšim od 30 let; kljub vsemu verjame, da bi bil sklad učinkovitejši in bi imel veliko večji vpliv, če bi kot splošni prag določili 200, in ne 500 delavcev;

17.    glede na razširitev ciljev, meril in upravičencev do sredstev ESPG vztraja, da je treba sredstva za ta sklad, tako obveznosti kot plačila, povečati vsaj na raven iz leta 2013, torej najmanj 500 milijonov EUR, kar bo povsem v skladu s političnimi prednostnimi nalogami Unije pri spodbujanju naložb za rast in delovna mesta; prav tako poziva Svet, naj v skladu s proračunskim načelom enotnosti med pregledom večletnega finančnega okvira 2014–2020 razmisli o vključitvi ESPG v proračun Unije;

18.    odobri sklep, priložen k tej resoluciji;

19.    naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

20.    naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(2)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(4)

UL L 304, 20.11.2010, str. 47.


PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (EGF/2014/000 TA 2014 – tehnična pomoč na pobudo Komisije)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1), zlasti člena 11(2),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 12,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3), zlasti točke 13,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)      Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je bil ustanovljen za zagotavljanje podpore delavcem, ki so postali presežni, in samozaposlenim osebam, ki so prenehale opravljati svoje dejavnosti zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, zaradi še vedno trajajoče svetovne finančne in gospodarske krize, ki je obravnavana v Uredbi (ES) št. 546/2009(4), ali zaradi nove svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2)      Sredstva ESPG ne presegajo najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (cene iz leta 2011), kot je določeno v členu 12 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013.

(3)      Uredba (EU) št. 1309/2013 določa, da se lahko vsako leto na pobudo Komisije za tehnično pomoč uporabi največ 0,5 % najvišjega letnega zneska ESPG. Komisija zato predlaga uporabo zneska 330.000 EUR.

(4)      Zato bi bilo treba uporabiti ESPG, da se zagotovi tehnična pomoč na pobudo Komisije —

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2014 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) uporabi vsota 330.000 EUR v sredstvih za prevzem obveznosti in sredstvih za plačila.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju,

Za Evropski parlament                                 Za Svet

Predsednik                                                    Predsednik

(1)

              UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(2)

             UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(3)

              UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(4)

             UL L 167, 29.6.2009, str. 26.


OBRAZLOŽITEV

I. Okoliščine

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je bil ustanovljen za dodatno pomoč delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih.

V skladu z določbami točke 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(1) (ki je bil nadomeščen z medinstitucionalnim sporazumom z dne 2. decembra 2013) in s členom 12 Uredbe (ES) št. 1927/2006(2) (ki je bila nadomeščena z Uredbo št. 1309/2013) sklad ne sme preseči najvišjega zneska 500 milijonov EUR, ki izhaja iz rezerve pod skupno zgornjo mejo odhodkov iz prejšnjega leta in/ali iz zapadlih sredstev za prevzem obveznosti iz prejšnjih dveh let, razen tistih, povezanih z razdelkom 1b.

V skladu z določbami člena 12 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(3) in člena 15 Uredbe (ES) št. 1309/2013(4) sklad ne sme preseči najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011). Ustrezni zneski se vključijo v splošni proračun Unije kot rezervacija.

V skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(5) Komisija v primeru, da je bila vloga pozitivno ocenjena, proračunskemu organu posreduje predlog za uporabo sklada in sočasno tudi ustrezni zahtevek za prerazporeditev. V primeru nestrinjanja se začnejo tristranski pogovori.

II. Predlog Komisije

Komisija je 24. junija 2014 sprejela nov predlog za sklep o uporabi sredstev ESPG.

Nanaša se na znesek 330.000 EUR za kritje tehnične pomoči Komisije. Cilj tehnične pomoči je financirati spremljanje, obveščanje, vzpostavitev vmesnika za zbirko znanja in svetovanje državam članicam o uporabi, nadaljnjem spremljanju in ocenjevanju ESPG. V skladu s členom 11(1) uredbe o ESPG se lahko za tehnično pomoč na pobudo Komisije vsako leto da na voljo 0,5% najvišjega letnega zneska ESPG (tj. 750.000 EUR v cenah iz leta 2011).

V skladu s predlogom Komisije je zahtevani znesek v letu 2014 namenjen kritju naslednjih dejavnosti:

Spremljanje : Komisija bo še naprej zbirala podatke o prejetih in financiranih vlogah ter predlaganih in izvedenih ukrepih, prav tako pa bo posodobila statistični profil ESPG. To bo opravila z običajnimi upravnimi viri, pri čemer se bo opirala na pripravljalno delo iz prejšnjih let. Za izboljšave varnosti in delovanja podatkovne zbirke ESPG v skladu z ugotovitvami notranje revizije, ki jo je opravila Komisija, pa bo potrebno tudi zunanje strokovno znanje. Stroški teh dejavnosti so ocenjeni na 20.000 EUR.

Obveščanje : Spletno mesto o ESPG(6), ki ga je Komisija vzpostavila v okviru spletnih strani, namenjenih zaposlovanju, socialnim zadevam in vključevanju, ter ga upravlja v skladu s členom 12(2) Uredbe (ES) št. 1309/2013, se bo redno posodabljalo in razvijalo, pri čemer bo vsak dodani element preveden v vse uradne jezike EU. Pripravljene bodo informacije o novi uredbi o ESPG, natisnjena pa bo tudi majhna naklada naknadne ocene ESPG, ki bo prav tako objavljena v spletu. Spodbujala se bosta splošno poznavanje ESPG in njegova prepoznavnost. Podatki o ESPG bodo objavljeni v različnih publikacijah in avdiovizualnih izdelkih Komisije. Stroški teh postavk so ocenjeni na 20.000 EUR.

Vzpostavitev zbirke znanja : Komisija še vedno pripravlja elektronski obrazec in standardizirane postopke za vloge za sredstva ESPG, kar bo poenostavilo vlaganje prošenj v skladu z novo uredbo, pospešilo njihovo obdelavo in olajšalo pripravo poročil za različne potrebe. Nadaljuje se tudi standardizacija obrazcev za končna poročila, katerih cilj je zmanjšati upravno obremenitev držav članic. Stroški teh postavk so ocenjeni na 100.000 EUR.

Upravna in tehnična podpora : Strokovna skupina kontaktnih oseb za ESPG, ki jo sestavlja po en član iz vsake države članice, bo imela dve srečanji, katerih skupni strošek je ocenjen na 70.000 EUR.

Poleg tega bo Komisija organizirala mrežno povezovanje držav članic z dvema seminarjema izvajalskih organov ESPG v državah članicah v približno istem času, pri čemer se bo osredotočila na vprašanja, povezana z razlago nove uredbe o ESPG, zlasti glede možne vključitve mladih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET), v ukrepe. Stroški teh postavk so ocenjeni na 120.000 EUR.

Ocenjevanje: V letu 2014 finančna sredstva za ocene ne bodo potrebna. Javni razpis za vmesno oceno se bo začel leta 2015, da bi bilo ocenjevanje končano do 30. junija 2017, kot zahteva člen 20(1)(a) Uredbe (EU) 1309/2013.

III. Postopek

Da bi uporabila sredstva sklada, je Komisija proračunskemu organu predložila zahtevo za prerazporeditev v skupnem znesku 330.000 EUR iz rezerve za ESPG (40 02 43) in vrstice s plačili (04 04 01) v proračunsko vrstico ESPG (04 01 04 04).

To je peti predlog za uporabo sredstev sklada, predložen proračunskemu organu v letu 2014.

V primeru nestrinjanja bo sprožen postopek tristranskih pogovorov, kot določa člen 15(4) uredbe o ESPG.

V skladu z notranjim dogovorom mora Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve sodelovati v postopku, da bi zagotovil konstruktivno podporo in prispevek k oceni vlog za sredstva sklada.

V. Mnenje poročevalke

Poročevalka se strinja, da se ukrepi, ki jih predlaga Komisija, financirajo kot tehnična pomoč, saj meni, da se bo s tem poenostavil postopek za oddajo vloge in olajšal dostop do ustreznih podatkov.

Podpira zlasti predlagane ukrepe za izmenjavo znanja in informacij prek spletnega mesta ESPG ter skupin strokovnjakov in mrež na lokalni, regionalni in državni ravni, kar bo poleg boljšega pregleda nad delovanjem ESPG v prihodnje povečalo učinkovitost izvajanja ukrepov ESPG.

Poročevalka pozdravlja razširitev uporabe sklada, kar zadeva upravičene prejemnike, saj so zdaj vključeni tudi samozaposleni, prilagojene storitve, ki se financirajo iz ESPG, pa so na voljo tudi osebam, ki niso zaposlene, se ne izobražujejo ali usposabljajo, mlajšim od 25 let, če tako odločijo države članice, pa osebam, mlajšim od 30 let. Po njenem mnenju je to še dodaten razlog, da se za ESPG nameni več finančnih sredstev.

Zavzema se tudi za obsežnejšo pomoč, ki bo dopuščala samostojnost, in preprost dostop na regionalni ravni, kjer lahko pride do situacij, ki sodijo na področje uporabe ESPG.

Pozdravlja razširitev ciljev in meril v uredbi o ESPG iz decembra 2013, ki regijam in državam z manjšo gostoto prebivalstva omogoča in olajšuje oddajo vlog, obžaluje pa, da je to samo izjema, in meni, da je treba določiti višji letni prag. Prav tako je prepričana, da bi bilo treba prag 500 delavcev znižati na 200 delavcev, da bodo sredstva sklada dostopnejša.

Vztraja, da je treba finančna sredstva ESPG povečati vsaj na prejšnjo raven 500 milijonov EUR, zlasti ker se je njegov obseg uporabe povečal v skladu z novimi političnimi prednostnimi nalogami EU. Glede na proračunsko načelo enotnosti meni tudi, da se je zaradi preglednosti in odgovornosti izjemno pomembno zavzeti za vključitev ESPG v proračun EU.

Poročevalka zlasti vztraja pri tem, da je treba nujno znova vključiti načelo odstopanja zaradi krize ter uvesti posebne določbe, s katerimi bi državam članicam, ki se soočajo z izjemno hudimi socialnimi, gospodarskimi in finančnimi omejitvami, olajšali uporabo sredstev ESPG.

Na koncu priporoča, da se okrepi sodelovanje med vsemi, ki imajo opravka z vlogami ESPG, in poziva države članice, naj začnejo na nacionalni ravni izvajati vrsto dopolnilnih ukrepov, da bodo delavci prejeli ustrezno pomoč in da bodo sprejete ustrezne pravne določbe, ki bodo preprečile zlorabo sklada ESPG.

(1)

            UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

(2)

          UL L 406, 30.12.2006, str. 1.

(3)

           UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(4)

           UL L 347, 30.12.2013, str. 855.

(5)

            UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(6)

http://ec.europa.eu/egf


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

ZP/ch D(2014)39257

G. Jean Arthuis

Predsednik Odbora za proračun

ASP 09G205

Zadeva: Mnenje o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji za primer EGF/2014/000 – tehnična pomoč v letu 2014 (COM(2014)366)

Spoštovani predsednik,

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) in njegova delovna skupina za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji sta preučila uporabo sredstev omenjenega sklada v primeru EGF/2014/000 – tehnična pomoč v letu 2014 in sprejela naslednje mnenje.

Strinjata se, da se za omenjeno vlogo uporabijo sredstva sklada. V zvezi s tem ima odbor EMPL nekaj pripomb, ki pa ne ogrožajo prerazporeditve sredstev za plačila.

Pri posvetovanju je odbor EMPL upošteval naslednje premisleke:

A)  ker znesek 330.000 EUR, ki naj bi se na predlog Komisije uporabil za tehnično pomoč v letu 2014, ne presega meje, ki znaša 0,5 % najvišjega letnega zneska ESPG (150 milijonov EUR v cenah iz leta 2011), kot določa člen 11(1) Uredbe (EU) št. 1039/2013 (uredbe o ESPG);

B)  ker ugotovitve službe Komisije za notranjo revizijo vsebujejo predloge za izboljšavo in zagotavljanje delovanja podatkovne zbirke o ESPG, za kar so potrebni zunanji strokovnjaki;

C)  ker so se odhodki za tehnično pomoč v letu 2014 v primerjavi s prejšnjim letom precej zmanjšali, med drugim zato, ker ni ocen, ki bi jih bilo treba financirati;

D)  ker je zadnja faza naknadnega ocenjevanja ESPG (2007–2013) potekala leta 2013;

E)  ker številni doslej zaključeni primeri ESPG zagotavljajo precejšnjo količino kvalitativnih in kvantitativnih podatkov o vplivu ESPG na zaposljivost delavcev, ki so postali presežni zaradi učinka globalizacije ali finančne in gospodarske krize;

F)  ker so stroški dejavnosti obveščanja v letu 2014 bistveno manjši;

G)  ker je delovna skupina za ESPG večkrat poudarila, da se mora prepoznavnost sklada povečati, saj gre za instrument Unije, s katerim se izraža solidarnost s presežnimi delavci;

H)  ker potekajo priprave, da bi ESPG vključili v sistem za elektronsko izmenjavo podatkov (SFC2014);

I)  ker tehnična pomoč, ki jo Komisija zagotavlja državam članicam, podpira in izboljšuje uporabo ESPG, saj se z njo pridobivajo informacije o vlogah in širijo primeri najboljše prakse med državami članicami;

zato Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije v zvezi z uporabo sredstev sklada za tehnično pomoč Komisije vključi naslednje pobude:

1.  se strinja z ukrepi, ki jih predlaga Komisija in ki naj bi se financirali kot tehnična pomoč v skladu s členom 11(1) in (4) ter členom 12(2), (3) in (4) uredbe o ESPG;

2.  ugotavlja, da so stroški dejavnosti obveščanja v letu 2014 bistveno manjši; poudarja, da je pomembno, da to ne bo negativno vplivalo na pripravo in zadostno razširjanje informativnega gradiva in potrebnih smernic o novi uredbi ESPG v prvem letu njenega izvajanja;

3.  poudarja, da je pomembno povečati splošno ozaveščenost o ESPG in njegovo prepoznavnost; opozarja države članice prosilke na njihovo vlogo pri obveščanju upravičencev, organov, socialnih partnerjev, medijev in splošne javnosti o dejavnostih, ki se financirajo iz ESPG, kot je določeno v členu 12 uredbe o ESPG;

4.  pozdravlja dejstvo, da je zadnja faza naknadnega ocenjevanja ESPG (2007–2013) potekala leta 2013; poziva k pravočasni objavi končne ocene v skladu z rokom, ki je določen v členu 17 prejšnje uredbe o ESPG (Uredba (ES) št. 1927/2006);

5.  ugotavlja, da je Komisija že leta 2011 začela pripravljati elektronske obrazce za vloge ter standardizirane postopke za poenostavljene vloge, njihovo hitrejšo obdelavo in boljše poročanje; poleg tega ugotavlja, da potekajo priprave za vključitev ESPG v sistem za elektronsko izmenjavo podatkov (SFC2014); poziva Komisijo, naj predstavi napredek, dosežen po uporabi tehnične pomoči med letoma 2011 in 2013;

6.  opozarja na pomen mreženja in izmenjave informacij o ESPG, zlasti v povezavi z določbami nove uredbe o ESPG; zato podpira financiranje strokovne skupine kontaktnih oseb za ESPG; poziva Komisijo, naj Parlament povabi na srečanja strokovnih skupin in seminarje v skladu z ustreznimi določbami okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Komisijo(1); poleg tega poudarja, kako pomembno je povezovanje z vsemi, ki sodelujejo pri vlogah ESPG, vključno s socialnimi partnerji;

S spoštovanjem,

Marita ULVSKOG,

namestnica predsednika in prva podpredsednica

(1)

Uradni list Evropske unije L 304/47 20.11.2010


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

11.9.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

26

3

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Iris Hoffmann, Kaja Kallas, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Marian Olbrycht, Pina Picierno, Pedro Silva Pereira, Patricija Šulin, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Giovanni La Via, Janusz Lewandowski, Ivan Štefanec, Anders Primdahl Vistisen

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Albert Deß

Pravno obvestilo