Процедура : 2014/2055(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0005/2014

Внесени текстове :

A8-0005/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/09/2014 - 9.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0020

ДОКЛАД     
PDF 224kWORD 124k
12.9.2014
PE 536.185v02-00 A8-0005/2014

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction)

(COM(2014)0455 – C8‑0100/2014 – 2014/2055(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Паул Танг

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction)

(COM(2014)0455 – C8‑0100/2014 – 2014/2055(BUD))

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0455 – C8‑0100/2014),

–   като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) (Регламент за ЕФПГ),

–   като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 12 от него,

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

–   като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

–   като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

–   като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8–0005/2014),

А. като има предвид, че Европейският съюз създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия, и да ги подпомогне при повторното им интегриране на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от ЕФПГ;

В.   като има предвид, че броят на бенефициентите, които се очаква да участват в мерките, е 475 от общо 562 допустими за подпомагане работници;

Г.  като има предвид, че Нидерландия подаде заявление EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction с цел предоставяне на финансова помощ от ЕФПГ поради настъпилите съкращения в 89 предприятия, чийто предмет на дейност попада в обхвата на разделение 41 от NACE Rev. 2 („Строителство на сгради“)(4) в съседните региони Гелдерланд и Овърейсъл, които са региони на ниво 2 по NUTS, като 475 работници попадат в целевата група за подпомагане чрез съфинансирани мерки по линия на ЕФПГ, през референтния период от 1 март 2013 г. до 1 декември 2013 г.;

Д. като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ;

Е.   като има предвид, че по-голямата част (92,6%) от работниците, обхванати от мерките, са мъже и че 7,4% са жени; като има предвид, че 65,3% от работниците са на възраст между 30 и 54 години; като има предвид, че 21,9% от работниците са на възраст между 55 и 64 години;

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 4, параграф 1, буква б) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Нидерландия има право на финансово подпомагане по този регламент;

2.  отбелязва, че нидерландските органи внесоха заявлението за финансова помощ от ЕФПГ на 20 февруари 2014 г. и го допълваха с информация до 17 април 2014 г., както и че Комисията представи своята оценка на 10 юли 2014 г.; приветства краткия период на оценка от пет месеца;

3.  счита, че съкращенията в 89 предприятия, чийто предмет на дейност попада в обхвата на разделение 41 от NACE Rev. 2 („Строителство на сгради“)(5) в съседните региони Гелдерланд и Овърейсъл, които са региони на ниво 2 по NUTS, са свързани със световната финансова и икономическа криза, като се позовава на констатацията, че политиката на банките за прилагането на по-строги правила за отпускане на ипотечни кредити и заеми е довела до значително намаляване на броя на ипотечните кредити и заемите, докато мерките за бюджетни ограничения на правителството за намаляване на държавния дълг и бюджетния дефицит са довели до намаляване на публичните разходи, а резкият спад на цените и стойността на пазара на жилищни имоти затруднява купуването и продаването на жилища;

4.  отбелязва, че 562-те съкращения ще влошат допълнително положението с безработицата в Гелдерланд и Овърейсъл, като се има предвид, че се наблюдава значително увеличение на съкращенията в строителния сектор и в сравнение с данните на национално равнище броят на безработните в двете провинции представлява 39% от общия брой на съкращенията през 2012 г.;

5.  приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, нидерландските органи решиха да започнат прилагането на персонализирани мерки за засегнатите работници на 1 февруари 2014 г., много преди окончателното решение за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

6.   отбелязва, че заявлението не включва помощи или стимули в предложените мерки;

7.  отбелязва, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги, които трябва да бъдат съфинансирани, включва мерки за съкратените работници, като например прием и помощ при търсене на работа, мерки за обучение и преквалификация, подпомагане при професионално пренасочване, резерв за мобилност;

8.   отбелязва, че изчистването на азбест е изброено сред възможностите за обучение на участниците за професии извън строителния сектор; призовава нидерландските органи да гарантират, че работниците, участващи в това специфично обучение, ще бъдат изчерпателно информирани относно рисковете за здравето и безопасността, свързани с работата с азбест;

9.  приветства факта, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е бил изготвен в консултация с професионални съюзи и организации на работодателите, социалните партньори в строителния сектор и образователни институции и че на различните етапи на изпълнението и при достъпа до ЕФПГ ще се прилагат политиката на равенство между жените и мъжете и принципът на недискриминация; подчертава значението на бъдещи трансгранични инициативи, като например гранични бюра или съгласуване на правилата, за да се увеличи обменът на информация и да се стимулира трансграничната мобилност на работниците;

10.   приветства идеята за създаване на резерв за мобилност, който ще осигури гъвкаво разгръщане на работници с цел придобиване на професионален опит и намиране на работа посредством този инструмент; очаква участниците да намерят постоянни работни места;

11. припомня, че е важно да се подобри пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетенциите, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото в съгласувания пакет обучение да бъде съобразено не само с потребностите на съкратените работници, но и с икономиката като цяло;

12. припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ съгласуваният пакет от персонализирани услуги за обучение и преквалификация следва да бъде така проектиран, че да предвижда бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения, и следва да включва прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите;

13. отбелязва, че предоставената информация относно съгласувания пакет от персонализирани услуги, които трябва да се финансират от ЕФПГ, съдържа данни относно взаимното допълване с действията, финансирани от структурните фондове; подчертава, че нидерландските органи са потвърдили, че за отговарящите на условията за допустимост действия не получават подкрепа от други финансови инструменти на Съюза; отново призовава Комисията да представи сравнителна оценка на тези данни в своите годишни доклади, за да се осигури пълно спазване на действащата нормативна уредба и да се гарантира, че не възниква дублиране на финансираните от Съюза услуги;

14. отбелязва, че общите разходи за действия за информиране и реклама се оценяват на 27 096 EUR; припомня колко е важно да се подобри осведомеността относно финансирането по линия на ЕФПГ и да се гарантира повишаване на видимостта на ролята на Съюза в него;

15. оценява подобрената процедура, въведена от Комисията вследствие на искането на Парламента за ускорено отпускане на безвъзмездни средства; отбелязва, че Комисията приключи оценката за допустимостта на заявлението от гледна точка на условията за предоставяне на финансово участие в срок от 12 седмици от получаването на пълното заявление;

16. подчертава, че в съответствие с член 9 от Регламента за ЕФПГ следва да се гарантира, че помощта от ЕФПГ е ограничена до това, което е необходимо за предоставяне на солидарност и оказване на временна, еднократна подкрепа на бенефициентите от целевата група, както и че няма да замества действията, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или колективни споразумения;

17. приветства приемането на новия Регламент за ЕФПГ, който отразява постигнатото между Европейския парламент и Съвета споразумение относно повторното въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, увеличаване на финансовото участие на Съюза до 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки и повишаване на ефективността при обработката от страна на Комисията на заявления за мобилизиране на ЕФПГ, както и от страна на Европейския парламент и Съвета чрез съкращаване на срока за оценка и одобрение, разширяване на обхвата на допустимите действия и бенефициенти чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

18. одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

19. възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

20. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(3)

OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(4)

    Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО регламенти относно специфичните статистически области (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1).

(5)

    Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО регламенти относно специфичните статистически области (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1), и по-специално член 15, параграф 4 от него,

като взеха предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 12 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 13 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)      Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден с цел да предоставя подкрепа на съкратените работници и на самостоятелно заетите лица, чиято дейност е прекратена в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, и да подпомага тяхното повторно интегриране на пазара на труда.

(2)      Както е посочено в член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013, ЕФПГ не може да надхвърля максималния годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.).

(3)      На 20 февруари 2014 г. Нидерландия подаде заявление за мобилизиране на средства по линия на ЕФПГ във връзка със съкращения в 89 предприятия, чийто предмет на дейност попада в разделение 41 съгласно NACE Revision 2 („Строителство на сгради“)(4) в съседните региони Гелдерланд и Овърейсъл, които са региони на ниво 2 по NUTS, като заявлението беше допълнено с информация в съответствие с член 8, параграф 3 от Регламент (EС) № 1309/2013. Заявлението е в съответствие с изискванията за определяне на финансово участие от ЕФПГ, предвидени в член 13 от Регламент (ЕС) № 1309/2013.

(4)      Поради това следва да бъдат мобилизирани средства от ЕФПГ за предоставянето на финансово участие в размер на 1 625 781 EUR по подаденото от Нидерландия заявление,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година се мобилизират средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за осигуряването на 1 625 781 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент                        За Съвета

Председател                                               Председател

(1)

    ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(2)

   ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(3)

    OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(4)

    Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО регламенти относно специфичните статистически области (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1).


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. Контекст

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията беше създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работници, засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия.

Съгласно разпоредбите на член 12 от Регламент (EC, Eвратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(1) и на член 15 от Регламент (ЕС) № 1309/2013(2) ЕФПГ не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.). Съответните суми се вписват в общия бюджет на Съюза като провизии.

Що се отнася до процедурата, съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), за да мобилизира средства от фонда, Комисията, в случай на положителна оценка на дадено заявление, представя предложение за мобилизиране на фонда пред бюджетния орган, като същевременно отправя съответно искане за трансфер. В случай на несъгласие се открива тристранна процедура.

II. Заявлението от Gelderland-Overijssel construction и предложението на Комисията

На 10 юли 2014 г. Комисията прие предложение за решение относно мобилизирането на ЕФПГ в полза на Нидерландия, за да се подпомогне повторното интегриране на пазара на труда на съкратени работници в 89 предприятия, чийто предмет на дейност попада в разделение 41 съгласно NACE Rev. 2 („Строителство на сгради“)(4) в съседните региони Гелдерланд и Овърейсъл, които са региони на ниво 2 по NUTS, вследствие на световната финансова и икономическа криза.

Това е седмото заявление, което предстои да бъде разгледано в рамките на бюджета за 2014 г. и се отнася за мобилизиране на обща сума в размер на 1 625 781 EUR от ЕФПГ за Нидерландия. То се отнася за 475 от 562 съкратени работници в 89 предприятия, чийто предмет на дейност попада в обхвата на разделение 41 от NACE Rev.2 („Строителство на сгради“)(5) в съседните региони Гелдерланд и Овърейсъл, които са региони на ниво 2 по NUTS. Заявлението е изпратено на Комисията на 2 февруари 2014 г. и е допълвано с информация до 17 април 2014 г. Комисията стигна до заключението, в съответствие с всички приложими разпоредби от Регламента за ЕФПГ, че заявлението отговаря на условията за финансово участие от ЕФПГ.

Нидерландските органи заявяват, че нидерландският финансов сектор е международен глобален сектор, който зависи в голяма степен от международните капиталови пазари, що се отнася до инвестициите и отпускането на заеми и ипотечни кредити. Нидерландските банки разполагат с ограничени възможности за привличане на капитал от спестявания от нидерландския пазар и следователно не могат да финансират ипотечните кредити в Нидерландия само с нидерландски капитал. Поради това нидерландските банки са зависими от световните капиталови пазари. Освен това те твърдят, че около 98% от нидерландските строителни дружества са малки и средни предприятия, които са засегнати от липса на кредити, което води в много случаи до изпадане в несъстоятелност, а оттам и до съкращения.

Нидерландските органи твърдят, че през периода 2008 – 2013 г. общото производство на нови жилища в Нидерландия е спаднало с 61 014 единици. В Овърейсъл производството на нови жилища е спаднало с 2 625, а в Гелдерланд – със 7 941 единици. Спадът на цените и производството на нови жилища е имал опустошително въздействие върху равнищата на заетост в строителния сектор. В резултат на това много дружества са изпаднали в несъстоятелност и много строителни работници са загубили своята работа.

Персонализираните услуги, които трябва да бъдат предоставени на съкратените работници, се състоят от следните дейности, съчетани в съгласуван пакет за персонализирани услуги: прием и помощ при търсене на работа, мерки за обучение и преквалификация, подпомагане при професионално пренасочване, резерв за мобилност.

Според Комисията описаните мерки представляват активни мерки на пазара на труда, попадащи в обхвата на допустимите действия, определени в член 7 от Регламента за ЕФПГ. Тези действия не заместват пасивните мерки за социална закрила.

Нидерландските органи са поели всички необходими ангажименти по отношение на следните аспекти:

•   що се отнася до достъпа до предложените действия и тяхното изпълнение, ще бъдат зачитани принципите на равно третиране и недопускане на дискриминация;

•   спазени са изискванията, установени в националното законодателство и в законодателството на ЕС относно колективните съкращения;

•   когато уволняващите предприятия продължават дейността си след съкращенията, те са спазили правните си задължения във връзка със съкращенията и са предприели съответните действия във връзка с работниците си;

•   предложените действия са предназначени за осигуряване на подкрепа на отделни работници, а не за преструктуриране на предприятия или отрасли;

•   за предложените действия няма да бъде отпускана финансова подкрепа от други фондове или финансови инструменти на Съюза и няма да се допусне дублиране на финансирането;

•   предложените действия ще се допълват с дейности, финансирани от структурните фондове;

•   финансовото участие от ЕФПГ ще отговаря на процедурните и материалноправните разпоредби на Съюза в областта на държавната помощ.

По отношение на системите за управление и контрол Нидерландия уведоми Комисията, че финансовото участие ще бъде управлявано и контролирано от същите органи, които управляват и контролират Европейския социален фонд (ЕСФ).

III. Процедура

За да се мобилизират средства от фонда, Комисията представи на бюджетния орган искане за трансфер за обща сума от 1 625 781 EUR от резерва за ЕФПГ (40 02 43) към бюджетния ред за ЕФПГ (04 04 51).

Това е шестото предложение за трансфер за мобилизиране на средства от ЕФПГ, представено на бюджетния орган към момента през 2014 г.

В случай на несъгласие се открива тристранна процедура съгласно разпоредбите на член 15, параграф 4 от Регламента за ЕФПГ.

В съответствие с вътрешно споразумение комисията по заетост и социални въпроси следва да бъде асоциирана към процеса с цел осигуряване на конструктивна подкрепа и участие в оценката на заявленията, отправени до ЕФПГ.

(1)

  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(2)

  ОВ L 347, 30.12.2013 г., стр. 855.

(3)

   OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(4)

   Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО регламенти относно специфичните статистически области (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1).

(5)

   Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО регламенти относно специфичните статистически области (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

ZP/ch D(2014)39262

Г-н Жан Артюи

Председател на комисията по бюджети

ASP 09G205

Относно: Становище относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) във връзка със заявление EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction, подадено от Нидерландия (COM(2014)455 final)

Уважаеми господин Председател,

Комисията по заетост и социални въпроси, както и нейната работна група за ЕФПГ разгледаха въпроса за мобилизирането на средства от ЕФПГ във връзка със заявлението EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction и приеха следното становище.

Комисията по заетост и социални въпроси и работната група за ЕФПГ подкрепят мобилизирането на средства от фонда по отношение на въпросното искане. Във връзка с това комисията по заетост и социални въпроси представя някои забележки, без обаче да поставя под въпрос трансфера на плащанията.

Разискванията на комисията по заетост и социални въпроси се основават на следните съображения:

А) като има предвид, че това заявление се основава на член 4, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1309/2013 (Регламент за ЕФПГ) и се отнася до 562 работници в 89 предприятия в сектора на строителството на сгради в регионите Гелдерланд и Овърейсъл в Нидерландия, които са били съкратени или чиито дейности са били прекратени в рамките на референтния период между 1 март 2013 г. и 1 декември 2013 г.;

Б) като има предвид, че броят на бенефициентите, които се очаква да участват в мерките, е 475 от общо 562 допустими за подпомагане работници;

В) като има предвид, че нидерландските органи твърдят, че събитията, предизвикали съкращенията, са отрицателните тенденции в строителния сектор, дължащи се на съкращения на публичните разходи, спад на цените на жилищата и значително намаляване на отпускането на заеми и ипотечни кредити от страна на банките, които са довели до значително свиване на строителния сектор в тези два региона;

Г) като има предвид, че по-голямата част (92,6%) от работниците, обхванати от мерките, са мъже и че 7,4% са жени; като има предвид, че 65,3% от работниците са на възраст между 30 и 54 години; като има предвид, че 21,9% от работниците са на възраст между 55 и 64 години;

Д) като има предвид, че съкращенията са възникнали в регионите Гелдерланд и Овърейсъл, където съкращенията в строителния сектор съставляват 39% от общия брой съкращения в двете провинции;

Следователно комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция относно заявлението на Нидерландия, което ще приеме, следните предложения:

1.  изразява съгласие с Комисията, че критериите за намеса, посочени в член 4, параграф 1, буква б), и условията, посочени в член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1309/2013, са изпълнени и че следователно Нидерландия има право на финансово подпомагане по този регламент;

2.  отбелязва, че нидерландските органи са подали заявлението за финансово подпомагане по линия на ЕФПГ на 20 февруари 2014 г. и са го допълвали с информация до 17 април 2014 г.;

3.  отбелязва, че от общо 562 допустими за подпомагане бенефициенти се очаква 475 да участват в предложените действия;

4.   приветства факта, че нидерландските органи са започнали да предоставят персонализирани услуги на бенефициентите от целевата група на 1 февруари 2014 г.;

5.   отбелязва, че заявлението не включва помощи или стимули в предложените мерки;

6.   отбелязва, че изчистването на азбест е изброено сред възможностите за обучение на участниците за професии извън строителния сектор; призовава нидерландските органи да гарантират, че работниците, участващи в това специфично обучение, ще бъдат изчерпателно информирани относно рисковете за здравето и безопасността, свързани с работата с азбест;

7.   приветства идеята за създаване на резерв за мобилност, който ще осигури гъвкаво разгръщане на работници с цел придобиване на професионален опит и намиране на работа посредством този инструмент; очаква участниците да намерят постоянни работни места;

8.   припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента съгласуваният пакет от персонализирани услуги за обучение и преквалификация следва да бъде така проектиран, че да предвижда бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения, и следва да включва прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите;

9.   отбелязва, че общите разходи за действия за информиране и реклама се оценяват на 27 096 EUR; припомня колко е важно да се подобри осведомеността относно финансирането по линия на ЕФПГ и да се повиши видимостта на ролята на Общността в него.

С уважение,

Марита УЛВСКОГ,

Действащ председател, първи заместник-председател


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Г-н Жан АРТЮИ

Председател

Комисия по бюджети

Европейски парламент

Asp 09g205B-1047 Брюксел

Уважаеми г-н Артюи,

Относно:       Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията

От комисията по регионално развитие бяха поискани становища по четири отделни предложения на Комисията за решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ). Доколкото разбирам, на 11 септември е планирано да се приемат доклади по всяко от тях в комисията по бюджети.

Правилата, приложими за финансовите вноски от страна на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), са установени в Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006, както и в точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление.

-          COM(2014)0376 представлява предложение за финансово участие от ЕФПГ в размер на 6 096 000 EUR за повторната интеграция на пазара на труда на 508 съкратени работници от Nutriart S.A. и 25 доставчици и производители надолу по веригата: AR.ZIGAS & SIA и 24 самостоятелно заети лица, чиято дейност е прекратена и е била зависима от основното предприятие, както и на 505 неработещи, неучещи и необучаващи се млади хора (NEETs) на възраст до 30 години в регионите Централна Македония и Атика в Гърция.

-          COM(2014)0255 предлага финансово участие от ЕФПГ в размер на 3 571 150 EUR за повторната интеграция на пазара на труда на 1000 съкратени работници в „SC Mechel Campia Turzii SA“ и един производител надолу по веригата („SC Mechel Reparatii Targoviste SRL“) в Румъния.

-          COM(2014)0456 предлага финансово участие от ЕФПГ в размер на 960 000 EUR за повторната интеграция на пазара на труда на 280 съкратени работници от 661 предприятия, чийто предмет на дейност попада в обхвата на разделение 56 от NACE Rev. 2 („Ресторантьорство“) в регион Арагон, който е регион на ниво 2 по NUTS (ES24) в Испания.

-          COM(2014)0455 представлява предложение за финансово участие от ЕФПГ в размер на 1 625 781 EUR за повторната интеграция на пазара на труда на 475 съкратени работници от 89 предприятия, извършващи дейност в разделение 41 на NACE Rev. 2 („Строителство на сгради“) в съседните региони Гелдерланд и Овърейсъл, които са региони на ниво 2 по NUTS, в Нидерландия.

Координаторите на комисията обсъдиха предложенията по време на тяхното заседание на 23 юли. Те ми възложиха да Ви напиша писмо, с което да Ви уведомя, че комисията по регионално развитие няма възражения срещу предложеното мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията с цел да се разпределят горепосочените суми съобразно предложенията на Комисията.

С уважение,

Искра МИХАЙЛОВА


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

11.9.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Iris Hoffmann, Kaja Kallas, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Marian Olbrycht, Pina Picierno, Pedro Silva Pereira, Patricija Šulin, Eleytherios Synadinos, Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Georgios Kyrtsos, Giovanni La Via, Janusz Lewandowski, Ivan Štefanec, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Albert Deß

Правна информация