Postup : 2014/2055(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0005/2014

Předložené texty :

A8-0005/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/09/2014 - 9.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0020

ZPRÁVA     
PDF 198kWORD 128k
12.9.2014
PE 536.185v02-00 A8-0005/2014

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel stavebnictví)

(COM(2014)0455 – C8‑0100/2014 – 2014/2055(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: Paul Tang

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel stavebnictví)

(COM(2014)0455 – C8‑0100/2014 – 2014/2055(BUD))

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0455 – C8‑0100/2014),

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (nařízení o EFG),

–   s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (IIA ze dne 2. prosince 2013)(3), a zejména na bod 13 uvedené dohody,

–   s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IIA ze dne 2. prosince 2013,

–       s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–       s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–       s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0005/2014),

A. vzhledem k tomu, že Evropská unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje s cílem poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu, a pomáhat jim při opětovném začleňování na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Evropské unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být poskytnuta co nejrychleji a co nejúčinněji v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IIA ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG;

C.  vzhledem k tomu, že programu by se mělo zúčastnit 475 z 562 způsobilých příjemců;

D. vzhledem k tomu, že Nizozemsko podalo žádost EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel stavebnictví o finanční příspěvek z EFG v souvislosti s propouštěním v 89 podnicích působících v oddílu 41 NACE Rev. 2 („Výstavba budov“)(4) v sousedících regionech na úrovni NUTS 2 Gelderland a Overijssel s 475 pracovníky, jimž jsou opatření spolufinancovaná z EFG určena, v referenčním období od 1. března 2013 do 1. prosince 2013,

E.  vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG,

F.   vzhledem k tomu, že drtivou většinu propuštěných pracovníků (92,6 %) tvoří muži, zatímco ženy tvoří 7,4 %; vzhledem k tomu, že 65,3 % pracovníků je ve věku mezi 30 a 54 lety; vzhledem k tomu, že 21,9 % pracovníků je ve věku mezi 55 a 64 lety;

1.  souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG jsou splněny, a Nizozemsko má proto nárok na finanční příspěvek podle tohoto nařízení;

2.  bere na vědomí, že nizozemské orgány předložily žádost o finanční příspěvek z EFG dne 20. února 2014 a doplňovaly ji o další informace až do 17. dubna 2014 a že hodnocení této žádosti vydala Komise dne 10. července 2014; vítá rychlé hodnocení žádosti v délce pěti měsíců;

3.  domnívá se, že propouštění v 89 podnicích působících v oddílu 41 NACE Rev. 2 („Výstavba budov“)(5) v sousedících regionech na úrovni NUTS 2 Gelderland a Overijssel souvisí s celosvětovou finanční a hospodářskou krizí, přičemž poukazuje na poznámku o opatřeních bank, které zavádějí přísnější pravidla pro poskytování hypoték a úvěrů, což jejich poskytování značně omezilo, zatímco úsporná opatření ke snížení státního dluhu a rozpočtového schodku vedla k omezení veřejných výdajů a k prudkému poklesu cen a hodnot na trhu s bydlením, což ztěžuje prodej a nákup domů;

4.  konstatuje, že propuštěním 562 osob se dále zhorší nezaměstnanost v provinciích Overijssel a Gelderland, přičemž bere na vědomí, že dochází k výraznému nárůstu propouštění v odvětví stavebnictví a že v porovnání s celostátními údaji o počtu nezaměstnaných v obou provinciích představovalo propouštění ve stavebnictví 39 % z celkového počtu propuštěných pracovníků v roce 2012;

5.  vítá rozhodnutí nizozemských orgánů, že dne 1. února 2014 – tedy se značným předstihem před konečným rozhodnutím o poskytnutí finanční podpory z EFG na navržený koordinovaný balík opatření – zahájí realizaci individualizovaných služeb, aby pracovníkům rychle poskytly pomoc;

6.   podotýká, že mezi navrhovanými opatřeními uvedenými v žádosti nejsou příspěvky ani pobídky;

7.  konstatuje, že koordinovaný soubor individualizovaných služeb, které mají být spolufinancovány, obsahuje opatření pro propuštěné pracovníky, jako je pomoc při hledání pracovního místa a nábor, opatření v oblasti odborné přípravy a rekvalifikace, pomoc při outplacementu a fond mobility;

8.   konstatuje, že mezi příležitostmi ke vzdělávání pro účastníky mimo odvětví stavebnictví je uvedena likvidace azbestu; vyzývá nizozemské orgány, aby zajistily, aby byli účastníci tohoto vzdělávání řádně informováni o zdravotních a bezpečnostních rizicích spojených s prací s azbestem;

9.  vítá, že tento koordinovaný soubor individualizovaných služeb byl vypracován po konzultaci s odbory a organizacemi zaměstnavatelů, se sociálními partnery v odvětví stavebnictví a se vzdělávacími institucemi, a že v různých fázích uplatňování EFG a v přístupu k němu bude dbáno na rovnost žen a mužů a na zásadu nediskriminace; zdůrazňuje význam budoucích přeshraničních iniciativ, jako jsou hraniční přepážky a harmonizace pravidel, k posílení výměny informací a na podporu přeshraniční mobility pracovníků;

10.   vítá myšlenku zřízení fondu mobility, který bude zajišťovat flexibilní umisťování pracovníků, kteří tak budou moci získávat nové zkušenosti a nalézt zaměstnání; očekává, že účastníci naleznou pracovní uplatnění, které nebude pouze dočasné;

11. připomíná, že je důležité zlepšit zaměstnatelnost všech pracovníků vhodnou odbornou přípravou a uznáním dovedností a schopností získaných během jejich profesní dráhy; očekává, že odborná příprava, která tvoří součást koordinovaného souboru opatření, bude přizpůsobena nejen potřebám propuštěných pracovníků, ale také celé ekonomice;

12. připomíná, že podle článku 7 nařízení o EFG by měl koordinovaný balíček individualizovaných služeb v oblasti odborné přípravy a rekvalifikace předjímat budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti a měl by být v souladu s přechodem k udržitelnému hospodářství účinně využívajícímu zdroje;

13. konstatuje, že poskytnuté informace o koordinovaném souboru individualizovaných služeb, které mají být financovány z EFG, obsahují údaje o tom, nakolik tyto služby doplňují opatření financovaná ze strukturálních fondů; zdůrazňuje, že nizozemské orgány potvrdily, že na způsobilá opatření není čerpána podpora z jiných finančních nástrojů Unie; znovu žádá Komisi, aby do svých výročních zpráv zařazovala také srovnávací hodnocení těchto údajů, aby se zajistilo plné dodržování stávajících předpisů a aby nedocházelo ke zdvojování služeb financovaných z prostředků Unie;

14. poukazuje na to, že celkové náklady na informační a propagační akce se odhadují na 27 096 EUR; připomíná, že v tomto procesu má velký význam zvyšování informovanosti o příspěvku EFG a zviditelnění úlohy EU;

15. oceňuje, že Komise v návaznosti na žádost Parlamentu o rychlejší uvolňování prostředků zavedla zdokonalený postup; konstatuje, že Komise dokončila posouzení, zda žádost splňuje podmínky pro poskytnutí finanční pomoci, ve 12 týdnech od přijetí úplné žádosti;

16. zdůrazňuje, že podle článku 9 nařízení o EFG musí být zajištěno, aby byl finanční příspěvek z EFG omezen na výši nezbytnou k zajištění solidarity a dočasné, jednorázové podpory příjemcům, kterým je pomoc určena, a aby nenahrazoval akce, které jsou podle vnitrostátního práva nebo kolektivních smluv úkolem podniků;

17. vítá přijetí nového nařízení o EFG, které je výsledkem dohody mezi Evropským parlamentem a Radou ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, zvýšení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Evropského parlamentu a Rady při vyřizování žádostí předložených EFG tak, že se zkrátí doba jejich posuzování a schvalování, dále rozšíření způsobilých činností a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

18. schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

19. pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady toto rozhodnutí podepsal a aby zajistil jeho zveřejnění v  Úředním věstníku Evropské unie;

20. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení i s jeho přílohou Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

    Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2 006, s. 1).

(5)

    Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2 006, s. 1).


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel stavebnictví)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1), a zejména na čl. 15 odst. 4 tohoto nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3), a zejména na bod 13 uvedené dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

1)        Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) byl zřízen za účelem poskytování podpory pracovníkům, kteří byli propuštěni, a osobám samostatně výdělečně činným, které přestaly vykonávat svou činnost, v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací a s cílem pomoci jim s opětovným začleněním na trh práce.

2)        EFG nesmí překročit maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013.

3)        Nizozemsko podalo dne 20. února 2014 žádost o uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s pracovníky propuštěnými z 89 podniků působících v rámci oddílu 41 NACE Revize 2 (Výstavba budov)(4) v sousedících regionech úrovně NUTS 2 Gelderland a Overijssel a doplnilo ji dalšími informacemi v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1309/2013. Žádost splňuje požadavky na stanovení výše finančního příspěvku z EFG podle článku 13 nařízení (EU) č. 1309/2013.

4)        Z EFG by tudíž měly být na základě žádosti podané Nizozemskem uvolněny prostředky na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 625 781 EUR.

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 se z Fondu EU pro přizpůsobení se globalizaci uvolní celkem 1 625 781 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament:                               Za Radu

předseda nebo předsedkyně                          předseda nebo předsedkyně

(1)

    Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

   Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

    Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

    Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Výchozí informace

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn ve struktuře světového obchodu.

Podle ustanovení článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2011, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(1), a článku 15 nařízení (EU) č. 1309/2013(2) nesmí fond překročit maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011). Příslušné částky se zapisují do souhrnného rozpočtu Evropské unie jako rezerva.

Co se týče postupu, Komise podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení předloží za účelem umožnění čerpání prostředků z fondu v případě kladného posouzení žádosti rozpočtovému orgánu návrh na uvolnění prostředků z tohoto fondu a současně s ním i odpovídající žádost o provedení převodu. Nebude-li dosaženo dohody, budou zahájeny třístranné rozhovory.

II. Žádost pro provincie Gelderland-Overijssel (stavebnictví) a návrh Komise

Dne 10. července 2014 přijala Komise návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z EGF určených Nizozemsku na podporu návrat pracovníků na pracovní trh, kteří byli propuštěni z 89 podniků působících v  oddílu 41 NACE Rev. 2 („Výstavba budov“)(3) v sousedících regionech na úrovni NUTS 2 Gelderland a Overijssel v důsledku celosvětové finanční a hospodářské krize.

Jedná se o sedmou žádost, která se má posuzovat v rámci rozpočtu na rok 2014 a která se týká uvolnění prostředků z EFG ve prospěch Nizozemska v celkové výši 625 781 EUR. Týká se 475 z 562 pracovníků propuštěných z 89 podniků působících v  oddílu 41 NACE Rev. 2 („Výstavba budov“)(4) v sousedících regionech na úrovni NUTS 2 Gelderland a Overijssel. Žádost byla Komisi zaslána dne 2. února 2014 a byla doplňována o další informace až do 17. dubna 2014. Komise dospěla k závěru, že na základě všech použitelných ustanovení nařízení o EFG žádost splňuje podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku z EFG.

Nizozemské orgány prohlašují, že nizozemský finanční sektor je mezinárodním globálním sektorem, který je do velké míry závislý na mezinárodních kapitálových trzích, pokud jde o investice a poskytování úvěrů a hypoték. Nizozemské banky mají omezené možnosti, jak získat kapitál z úspor na nizozemském trhu, a v důsledku toho nemohou financovat nizozemské hypotéky jen ze samotného nizozemského kapitálu. Proto jsou nizozemské banky závislé na celosvětových kapitálových trzích. Dále uvádějí, že přibližně 98 % nizozemských stavebních společností jsou malé a střední podniky a tyto společnosti rovněž trpí nedostatkem úvěrů, který vede k mnoha úpadkům, jejichž důsledkem je propuštění pracovníků.

Podle údajů nizozemských orgánů poklesla v období let 2008–2013 výstavba nových domů v Nizozemsku o 61 014 jednotek. Výstavba nových domů v provincii Overijssel klesla o 2 625 a v provincii Gelderland o 7 941. Snížení cen a úbytek výstavby nových domů byly pro zaměstnanost ve stavebnictví zničující. Mnoho společností tak skončilo v úpadku a mnoho pracovníků ve stavebnictví ztratilo zaměstnání.

Individualizované služby, které mají být poskytnuty propuštěným pracovníkům, jsou tvořeny následujícími akcemi, které jsou kombinovány tak, aby vytvořily koordinovaný balíček individualizovaných služeb: pomoc při hledání pracovního místa a nábor, opatření v oblasti odborné přípravy a rekvalifikace, pomoc při outplacementu a fond mobility.

Podle Komise představují popsané navržené akce aktivní opatření na trhu práce v rámci způsobilých akcí uvedených v článku 7 nařízení o EFG. Tyto akce nenahrazuje pasivní opatření sociální ochrany.

Nizozemské orgány poskytly veškerá nezbytná ujištění o tom, že:

· při přístupu k navrženým akcím a jejich provádění budou dodržovány zásady rovnosti a nediskriminace;

· budou splněny požadavky stanovené vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU, které se týkají hromadného propouštění;

· pokud podniky i po propuštění pracovníků pokračují ve své činnosti, dodržely právní závazky upravující propouštění a příslušným způsobem své pracovníky zabezpečily,

· navržené akce poskytnou pomoc jednotlivým pracovníkům a nebudou použity na restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

· navržené akce neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie a zamezí se jakémukoliv dvojímu financování;

· navržené akce se budou doplňovat s opatřeními financovanými prostřednictvím strukturálních fondů;

· finanční příspěvek z EFG bude v souladu s procesními a hmotněprávními pravidly Unie pro státní podporu.

Co se týče řídících a kontrolních systémů, uvědomilo Nizozemsko Komisi, že finanční příspěvky budou spravovány a kontrolovány stejnými orgány, které v Nizozemsku spravují a kontrolují financování z Evropského sociálního fondu (ESF).

III. Postup

S cílem uvolnit prostředky z fondu předložila Komise rozpočtovému orgánu žádost o převod částky v celkové výši 1 625 781 EUR z rezervy EFG (40 02 43) do rozpočtové položky pro EFG (04 04 51).

Jedná se o šestý návrh na převedení prostředků fondu za účelem jejich uvolnění, jenž byl rozpočtovému orgánu v roce 2014 dosud předložen.

Nebude-li dosaženo dohody, budou zahájeny třístranné rozhovory v souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení o EFG.

Podle interní dohody by měl být do procesu zapojen Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, aby poskytoval konstruktivní podporu a přispíval k posouzení žádostí o uvolnění prostředků z fondu.

(1)

  Úř. věst. L 347, 20.12.13, s. 884.

(2)

  Úř. věst. L 347, 30.12.2013, s. 855.

(3)

   Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).

(4)

   Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

ZP/ch D(2014)39262

Jean Arthuis

předseda Rozpočtového výboru

ASP 09G205

Věc: Stanovisko k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v souvislosti s žádostí EGF/2014/029 NL/Gelderland a Overijssel – stavebnictví (KOM(2014)455 v konečném znění)

Vážený pane předsedo,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a jeho pracovní skupina pro EFG se zabývaly uvolněním prostředků z EFG v souvislosti s žádostí EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel stavebnictví a přijaly následující stanovisko.

Výbor EMPL a pracovní skupina pro EFG souhlasí s uvolněním prostředků z fondu na základě uvedené žádosti. Výbor EMPL v této souvislosti předkládá několik poznámek, aniž by však jakkoli zpochybňoval převod prostředků.

Rozhodnutí výboru EMPL vychází z těchto úvah:

A) vzhledem k tomu, že se tato žádost zakládá na čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1309/2013 (nařízení o EFG) a týká se 562 pracovníků z 89 podniků působících v odvětví výstavby budov v nizozemských regionech Gelderland and Overijssel, kteří byli propuštěni nebo jejichž činnost skončila mezi 1. březnem 2013 a 1. prosincem 2013;

B) vzhledem k tomu, že počet příjemců, kteří se mají účastnit daných opatření, je 475 z celkového počtu 562 způsobilých pracovníků;

C) vzhledem k tomu, že nizozemské orgány uvádějí, že propouštění bylo způsobeno negativními trendy v odvětví stavebnictví v důsledku snížení veřejných výdajů, poklesu cen nemovitostí a výrazného omezení poskytování úvěrů a hypoték, což vedlo k dramatickému propadu v odvětví stavebnictví v těchto dvou regionech;

D) vzhledem k tomu, že drtivou většinu pracovníků, na něž jsou opatření zaměřena, tvoří muži (92,6 %), zatímco ženy tvoří 7,4 %; vzhledem k tomu, že 65,3 % pracovníků je ve věku mezi 30 a 54 lety; vzhledem k tomu, že 21,9 % pracovníků je ve věku mezi 55 a 64 lety;

E) vzhledem k tomu, že k propouštění došlo v regionech Gelderland a Overijsse, v nichž počet propuštěných v odvětví stavebnictví tvoří 39 % celkového počtu propuštěných v obou provinciích;

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci proto vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení týkajícího se nizozemské žádosti začlenil tyto návrhy:

1.  souhlasí s Komisí, že kritéria pro pomoc stanovená v čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG a podmínky stanovené v čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) č. 1309/2013 jsou splněny, a Nizozemsko má proto nárok na finanční příspěvek podle tohoto nařízení;

2.  bere na vědomí, že nizozemské orgány předložily žádost o finanční příspěvek z EFG dne 20. února 2014 a že tuto žádost do 17. dubna 2014 doplňovaly o další informace;

3.  bere na vědomí, že se očekává, že z 562 způsobilých příjemců se navrhovaných opatření zúčastní 475;

4.   vítá skutečnost, že nizozemské orgány začaly cílovým příjemcům poskytovat individualizované služby dne 1. února 2014;

5.   podotýká, že mezi navrhovanými opatřeními uvedenými v žádosti nejsou příspěvky ani pobídky;

6.   konstatuje, že mezi příležitostmi ke vzdělávání pro účastníky mimo odvětví stavebnictví je uvedena likvidace azbestu; vyzývá nizozemské orgány, aby zajistily, aby byli účastníci tohoto vzdělávání řádně informováni o zdravotních a bezpečnostních rizicích spojených s prací s azbestem;

7.   vítá myšlenku zřízení fondu mobility, který bude zajišťovat flexibilní umisťování pracovníků, kteří tak budou moci získávat nové zkušenosti a nalézt zaměstnání; očekává, že účastníci naleznou pracovní uplatnění, které nebude pouze dočasné;

8.   připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by měla podoba koordinovaného balíku individualizovaných služeb v oblasti vzdělávání a rekvalifikace předjímat perspektivy budoucího trhu práce a požadované dovednosti a měla by být slučitelná s posunem směrem k udržitelnému hospodářství, které účinně využívá zdroje;

9.   bere na vědomí, že celkové odhadované náklady na informační a propagační akce mají činit 27 096 EUR; připomíná význam zlepšování povědomí o příspěvku EFG a větší viditelnosti úlohy, kterou v něm hraje Unie;

S pozdravem

Marita ULVSKOG,

úřadující předsedkyně, první místopředsedkyně


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Jean ARTHUIS

předseda

Rozpočtový výbor

Evropský parlament

Asp 09g205

B-1047 Brussels

Vážený pane předsedo,

Věc:    Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Výbor pro regionální rozvoj obdržel čtyři samostatné návrhy rozhodnutí Komise o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, k nimž má vypracovat stanovisko. Podle mých informací budou zprávy o jednotlivých návrzích přijaty v Rozpočtovém výboru dne 11. září.

Pravidla, která se vztahují na poskytování finančních příspěvků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006 a v bodě 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení,

-          COM (2014) 0376 představuje návrh na poskytnutí příspěvku z EFG ve výši 6 096 000 EUR, který je určen k návratu propuštěných pracovníků v řeckých regionech na Střední Makedonie a Attika na trh práce. Jedná se o 508 propuštěných pracovníků, kteří pracovali v podniku Nutriart S.A. a U 25 jeho dodavatelů a výrobců, kteří jsou odběrateli tohoto podniku: společnosti AR.ZIGAS & SIA, a u 24 osob samostatně výdělečně činných, které přestaly vykonávat svou činnost závislou na prvotním podniku. Dále je pomoc zaměřena na 505 mladých lidí ve věku do 30 let, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (tzv. „NEET“).

-          COM (2014) 0255 navrhuje poskytnout příspěvek z EFG ve výši 3 571 150 EUR na návrat 1000 propuštěných pracovníků na trh práce, kteří pracovali v podniku SC Mechel Campia Turzii SA a v jednom z jeho odběratelských podniků (SC Mechel Reparatii Targoviste SRL) v Rumunsku.

-          COM (2014) 456 navrhuje poskytnou příspěvek z EFG ve výši 960 000 EUR na návrat 280 propuštěných pracovníků na trh práce, kteří pracovali v 661 podnicích působících v oddílu 56 klasifikace NACE Revize 2 (stravování a pohostinství) v regionu NUTS II Aragón (ES24) ve Španělsku.

-          COM (2014) 455 navrhuje poskytnout příspěvek z EFG ve výši 1 625 781 na návrat 475 propuštěných pracovníků na trh práce, kteří pracovali z 89 podnicích působících v oddílu 41 klasifikace NACE Revize 2 (výstavba budov ) v regionu NUTS II Gelderland a Overijssel v Nizozemsku.

Koordinátoři výboru projednali tyto návrhy na schůzi konané dne 23. července. Požádali mě, abych Vám sdělila, že výbor nemá žádné námitky proti uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na účely uvedené v návrhu Komise.

S pozdravem

Iskra MIHAYLOVA


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

11.9.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

29

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Iris Hoffmann, Kaja Kallas, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Marian Olbrycht, Pina Picierno, Pedro Silva Pereira, Patricija Šulin, Eleytherios Synadinos, Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Georgios Kyrtsos, Giovanni La Via, Janusz Lewandowski, Ivan Štefanec, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Albert Deß

Právní upozornění