Procedure : 2014/2055(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0005/2014

Indgivne tekster :

A8-0005/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/09/2014 - 9.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0020

BETÆNKNING     
PDF 194kWORD 88k
12.9.2014
PE 536.185v02-00 A8-0005/2014

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel - Construction)

(COM(2014)0455 – C8-0100/2014 – 2014/2055(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Paul Tang

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER
 BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel Construction)

(COM(2014)0455 – C8-0100/2014 – 2014/2055(BUD))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0455 – C8-0100/2014),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–       der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–       der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–       der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–       der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–       der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–       der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0005/2014),

A.     der henviser til, at Den Europæiske Union har indført lovgivnings- og budgetinstrumenter med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelen, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.     der henviser til, at Unionens økonomiske bistand til arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse, bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om anvendelse af fonden;

C.     der henviser til, at 475 ud af i alt 562 støtteberettigede arbejdstagere forventes at deltage;

D.     der henviser til, at Nederlandene indgav ansøgning EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel - Construction om økonomisk støtte fra EGF som følge af afskedigelser i 89 virksomheder, der er aktive i NACE rev. 2 hovedgruppe 41 (Opførelse af bygninger)(4) i de sammenhængende NUTS 2-regioner Gelderland og Overijssel, med 475 arbejdstagere som mål for EGF-samfinansierede foranstaltninger, i referenceperioden fra 1. marts 2013 til 1. december 2013;

E.     der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, som er fastsat i EGF-forordningen;

F.     der henviser til, at langt størstedelen (92,6 %) af de arbejdstagere, som foranstaltningerne retter sig mod, er mænd, mens 7,4 % er kvinder; der henviser til, at 65,3 % af arbejdstagerne er mellem 30 og 54 år; der henviser til, at 21,9 % af arbejdstagerne er mellem 55 og 64 år;

1.      er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 4, stk. 1, litra b), i EGF-forordningen er opfyldt, og at Nederlandene derfor er berettiget til økonomisk støtte i henhold til denne forordning;

2.      bemærker, at de nederlandske myndigheder indsendte ansøgningen om støtte fra EGF den 20. februar 2014 og supplerede den med yderligere oplysninger frem til den 17. april 2014, og at Kommissionen forelagde sin vurdering af ansøgningen den 10. juli 2014; glæder sig over den hurtige evaluering på fem måneder;

3.      mener, at afskedigelserne i de 89 virksomheder, der er aktive i NACE rev. 2 hovedgruppe 41 (Opførelse af bygninger)(5) i de sammenhængende NUTS 2-regioner Gelderland og Overijssel, har relation til den økonomiske og finansielle krise, nemlig bankernes politik om at gennemføre strammere regler for realkredit- og långivning, hvormed mulighederne for at få realkredit og lån er blevet betydeligt reduceret, mens regeringens spareforanstaltninger for at mindske statsgæld og budgetunderskud og dermed nedbringe de offentlige udgifter samt det markante fald i priser og værdier på boligmarkedet gør det vanskeligt at købe og sælge huse;

4.      bemærker, at de 562 afskedigelser yderligere vil forværre beskæftigelsessituationen i Overijssel og Gelderland som følge af en væsentlig stigning i afskedigelserne i bygge- og anlægssektoren, og sammenlignet med de nationale tal udgør antallet af arbejdsløse i begge provinser 39 % af det samlede antal afskedigelser i 2012;

5.      glæder sig over, at de nederlandske myndigheder for at sikre arbejdstagerne hurtig hjælp besluttede at sætte de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere i værk den 1. februar 2014 længe før den endelige afgørelse om bevilling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke;

6.      bemærker, at ansøgningen ikke medtager tilskud eller incitamenter blandt de foreslåede foranstaltninger;

7.      bemærker, at den samordnede pakke af individualiserede tjenester, der skal samfinansieres, omfatter foranstaltninger for afskedigede arbejdstagere som f.eks. hjælp til jobsøgning og udredning, videreuddannelse og omskoling, hjælp til genplacering, mobilitetspulje;

8.      bemærker, at asbestsanering er en af de uddannelsesmuligheder, der tilbydes deltagerne med henblik på beskæftigelse uden for byggesektoren; opfordrer de nederlandske myndigheder til at sikre, at arbejdstagere, der deltager i denne specifikke uddannelse, sættes grundigt ind i de sundheds- og sikkerhedsmæssige risici ved at arbejde med asbest;

9.      glæder sig over, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud er blevet udarbejdet i samråd med fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer, arbejdsmarkedets parter i bygge- og anlægssektoren og uddannelsesinstitutionerne, og at princippet om ligestilling mellem mænd og kvinder og om ikke-forskelsbehandling vil blive anvendt i EGF's forskellige gennemførelsesfaser og med hensyn til adgang til fonden; understreger betydningen af kommende grænseoverskridende initiativer som f.eks. informationsskranker ved grænser eller tilnærmelse af bestemmelser for at forbedre udvekslingen af oplysninger og fremme arbejdstagernes mobilitet på tværs af grænserne;

10.    glæder sig over tanken om at oprette en mobilitetspulje, som vil sørge for en fleksibel placering af arbejdstagere for at give dem mulighed for at skaffe sig arbejdserfaring og finde arbejde gennem dette instrument; forventer, at deltagerne vil finde et ikke-tidsbegrænset job;

11.    minder om vigtigheden af at forbedre alle arbejdstageres beskæftigelsesegnethed ved hjælp af tilpassede uddannelsestilbud og anerkendelse af færdigheder og kompetencer opnået gennem hele arbejdstagerens arbejdsliv; forventer, at uddannelsestilbuddene i den samordnede pakke ikke blot skræddersys til de afskedigede arbejdstageres behov, men også til økonomien som helhed;

12.    erindrer om, at udformningen af en samordnet pakke af individualiserede tilbud om uddannelse og omskoling i tråd med EFG-forordningens artikel 7 bør tage højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder og være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

13.    bemærker, at de fremlagte oplysninger om den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal finansieres gennem EGF, omfatter oplysninger om komplementariteten med de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene; understreger, at de nederlandske myndigheder bekræfter, at de støtteberettigede foranstaltninger ikke får støtte fra andre af Unionens finansielle instrumenter; gentager sin opfordring til Kommissionen om at forelægge en sammenlignende vurdering af disse oplysninger i sine årsberetninger for at sikre fuld overholdelse af de eksisterende forordninger og sikre, at der ikke kan finde nogen overlapning sted mellem EU-finansierede tjenester;

14.    bemærker, at de samlede udgifter til oplysnings- og publicityaktiviteter anslås til EUR 27 096; erindrer om betydningen af at skabe øget opmærksomhed om EGF's bidrag og sikre større synlighed for Unionens rolle i forbindelser hermed;

15.    påskønner den forbedrede procedure, som Kommissionen har indført efter Parlamentets anmodning om hurtigere frigivelse af tilskuddene; bemærker, at Kommissionen færdiggjorde vurderingen af ansøgningens overensstemmelse med betingelserne for tildeling af økonomisk støtte inden for 12 uger efter modtagelsen af den fuldstændige ansøgning;

16.    understreger, at det i henhold til artikel 9 i EGF-forordningen skal sikres, at EGF-støtten begrænses til, hvad der er nødvendigt for at tilvejebringe solidaritet og midlertidig engangsstøtte til udvalgte modtagere, og ikke derudover erstatter foranstaltninger, det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster;

17.    glæder sig over vedtagelsen af den nye EGF-forordning, der afspejler den aftale, der er indgået mellem Europa-Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, øge Unionens økonomiske støtte til 60 % af de samlede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Europa-Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede foranstaltninger og modtagere ved at præsentere selvstændige erhvervsdrivende og unge for hinanden og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

18.    godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

19.    pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

20.    pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(4)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).

(5)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).


BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel - Construction)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1), særlig artikel 15, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3), særlig punkt 13,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

ud fra følgende betragtninger:

(1)      Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev oprettet med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der afskediges som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen, og at hjælpe disse med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)      EGF må ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (2011-priser), jf. artikel 12 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013.

(3)      Den 20. februar 2014 indsendte Nederlandene en ansøgning om at mobilisere EGF i forbindelse med afskedigelser i 89 virksomheder, der var aktive inden for NACE rev. 2 hovedgruppe 41 (Opførelse af bygninger)(4) i de to sammenhængende regioner Gelderland og Overijssel på NUTS 2-niveau, og supplerede den med yderligere oplysninger, jf. artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1309/2013. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af størrelsen på et støttebeløb fra EGF, jf. artikel 13 i forordning (EU) nr. 1309/2013.

(4)      Som følge af Nederlandenes ansøgning bør EGF derfor mobiliseres til at yde en økonomisk støtte på 1 625 781 EUR —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I forbindelse med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014 anvendes Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen således, at et beløb på 1 625 781 EUR kan stilles til rådighed i form af forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne                   På Rådets vegne

Formand                                                       Formand

(1)

   EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(2)

   EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(3)

   EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(4)

   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).


BEGRUNDELSE

I. Baggrund

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen er oprettet for at kunne yde supplerende støtte til arbejdstagere, der rammes af følgerne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene.

I henhold til bestemmelserne i artikel 12 i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(1) og i artikel 15 i forordning (EF) nr. 1309/2013(2) kan fonden ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (2011-priser). De passende beløb opføres i Unionens almindelige budget som en hensættelse.

For så vidt angår proceduren for anvendelse af fonden forelægger Kommissionen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) i tilfælde af en positiv vurdering af en ansøgning et forslag om anvendelse af fonden for budgetmyndigheden og samtidig en tilsvarende anmodning om en bevillingsoverførsel. I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure.

II. Ansøgningen fra Gelderland-Overijssel Construction og Kommissionens forslag

Kommissionen vedtog den 10. juli 2014 et forslag til afgørelse om anvendelse af EGF til fordel for Nederlandene til støtte for reintegration på arbejdsmarkedet af arbejdstagere, der var blevet afskediget i 89 virksomheder, der er aktive i NACE rev. 2 hovedgruppe 41 (Opførelse af bygninger)(4) i de sammenhængende NUTS 2-regioner Gelderland og Overijssel, som følge af den økonomiske og finansielle krise.

Dette er den syvende ansøgning, som skal behandles under 2014-budgettet og vedrører anvendelsen af et samlet beløb fra Globaliseringsfonden på 1 625 781 EUR til Nederlandene. Den omhandler 475 ud af 562 arbejdstagere, der er blevet afskediget i 89 virksomheder, som er aktive inden for NACE rev 2-hovedgruppe 41 (Opførelse af bygninger)(5) i de sammenhængende regioner NUTS 2-regioner Gelderland og Overijssel. Ansøgningen blev forelagt Kommissionen den 2. februar 2014 og suppleret med yderligere oplysninger frem til den 17. april 2014. Kommissionen har i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser i EGF-forordningen konkluderet, at ansøgningen opfylder betingelserne for økonomisk støtte fra EGF.

De nederlandske myndigheder præciserer, at den nederlandske finanssektor er en international, global sektor, der er stærkt afhængig af investeringer og realkredit- og långivning på de internationale kapitalmarkeder. Nederlandske banker har begrænsede muligheder for at tiltrække opsparet kapital fra det nederlandske marked, og kan følgelig ikke finansiere nederlandske realkreditlån udelukkende med nederlandsk kapital. De nederlandske banker er derfor afhængige af de globale kapitalmarkeder. De hævder endvidere, at omkring 98 % af de nederlandske bygge- og anlægsvirksomheder er små og mellemstore, og disse virksomheder lider under mangel på kreditter, hvilket resulterer i mange konkurser, der har ført til afskedigelser.

Ifølge de nederlandske myndigheder faldt den samlede produktion af nye huse i perioden 2008-2013 med 61 014 enheder i Nederlandene. For Overijssel faldt produktionen af nye huse med 2 625 og i Gelderland med 7 941. Faldet i priser og produktion på nye huse var ødelæggende for beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren. Følgelig gik mange virksomheder konkurs, og mange bygningsarbejdere mistede deres arbejde.

De individualiserede tilbud, som skal stilles til rådighed for afskedigede arbejdstagere, omfatter følgende foranstaltninger, som i kombination udgør en samordnet pakke af individualiserede tilbud: jobsøgning og udredning, videreuddannelse og omskoling, hjælp til genplacering, mobilitetspuljen.

Ifølge Kommissionen udgør de beskrevne foranstaltninger aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som hører under de støtteberettigede foranstaltninger, jf. artikel 7 i EGF-forordningen. Disse foranstaltninger erstatter ikke passive socialsikringsforanstaltninger.

De nederlandske myndigheder har givet alle nødvendige garantier med hensyn til følgende:

· principperne om lige behandling og ikke-forskelsbehandling vil blive respekteret i forbindelse med adgangen til de foreslåede foranstaltninger og gennemførelsen heraf

· de krav, der er fastsat i den nationale lovgivning og EU-lovgivningen vedrørende kollektive afskedigelser, er overholdt

· hvis den virksomhed, som gennemfører afskedigelser, har fortsat sine aktiviteter efter afskedigelserne, skal den have opfyldt sine lovmæssige forpligtelser i forbindelse med afskedigelserne og have sørget for sine arbejdstagere i overensstemmelse hermed

· de påtænkte foranstaltninger tilvejebringer støtte til de enkelte arbejdstagere og anvendes ikke til omlægning af virksomheder eller sektorer

· de påtænkte foranstaltninger modtager ikke finansiel støtte fra andre EU-fonde eller finansielle instrumenter, og eventuel dobbeltfinansiering undgås

· de påtænkte foranstaltninger supplerer de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene

· den økonomiske støtte fra EGF er i overensstemmelse med de proceduremæssige og materielle EU-bestemmelser om statsstøtte.

Med hensyn til forvaltnings- og kontrolsystemer har Nederlandene meddelt Kommissionen, at den finansielle støtte vil blive forvaltet og kontrolleret af de samme organer som dem, der forvalter og kontrollerer Den Europæiske Socialfonds (ESF's) midler.

III. Procedure

Med henblik på anvendelse af EGF har Kommissionen forelagt budgetmyndigheden en anmodning om overførsel af et samlet beløb på 1 625 781 EUR fra EGF-reserven (40 02 43) til EGF-budgetposten (04 04 51).

Dette er det sjette overførselsforslag om anvendelse af EGF, der er forelagt budgetmyndigheden til dato i 2014.

I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure, jf. artikel 15, stk. 4, i EGF-forordningen.

Ifølge en intern aftale bør Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender inddrages i processen for at sikre konstruktiv støtte og bidrag til vurderingen af ansøgninger om anvendelse af fonden.

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT L 347 af 30.12.2013, s. 855.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(4)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).

(5)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).


BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER

ZP/ch D(2014)39262

Jean Arthuis

Formand for Budgetudvalget

ASP 09G205

Om: Udtalelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (Globaliseringsfonden) i forbindelse med ansøgning EGF/2014/002 002 NL/Gelderland-Overijssel - Construction (COM(2014)0455)

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) og dets Arbejdsgruppe om Globaliseringsfonden har behandlet anvendelsen af Globaliseringsfonden i forbindelse med ansøgning EGF/2014/002 002 NL/Gelderland-Overijssel - Construction og vedtaget følgende udtalelse.

EMPL og Arbejdsgruppen om EGF støtter anvendelsen af fonden i forbindelse med denne ansøgning. I den anledning vil EMPL gerne fremsætte nogle bemærkninger uden dog at sætte spørgsmålstegn ved overførslen af beløbene.

Drøftelserne i EMPL tog udgangspunkt i følgende betragtninger:

A) der henviser til, at den her omhandlede ansøgning er baseret på artikel 4, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1309/2013 (EGF-forordningen) og vedrører 562 arbejdstagere i 89 virksomheder i byggesektoren i regionerne Gelderland og Overijssel i Nederlandene, der blev afskediget, eller hvis aktiviteter ophørte, i referenceperioden mellem den 1. marts 2013 og den 1. december 2013;

B. der henviser til, at 475 arbejdstagere ud af i alt 562 støtteberettigede arbejdstagere forventes at deltage;

C) der henviser til, at de nederlandske myndigheder gør gældende, at afskedigelserne skyldtes negative tendenser i byggesektoren som følge af nedskæringer i de offentlige udgifter, faldende huspriser og en betydelig reduktion i bankernes tilrådighedsstillelse af lån og realkreditlån, der tilsammen forårsagede en kraftig indskrænkning i byggesektoren i disse to regioner;

D) der henviser til, at langt størstedelen (92,6 %) af de arbejdstagere, som foranstaltningerne retter sig mod, er mænd, mens 7,4 % er kvinder; der henviser til, at 65,3 % af arbejdstagerne er mellem 30 og 54 år; der henviser til, at 21,9 % af arbejdstagerne er mellem 55 og 64 år;

E) der henviser til, at afskedigelserne er sket i regionerne Gelderland og Overijsse, hvor afskedigelser i byggesektoren udgør 39 % af det samlede antal afskedigelser i begge regioner;

opfordrer derfor Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende punkter i det beslutningsforslag om den nederlandske ansøgning, det vedtager:

1.  er enig med Kommissionen i, at interventionskriterierne i artikel 4, stk. 1, litra b), og betingelserne i artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1309/2013 er opfyldt, og at Nederlandene derfor er berettiget til økonomisk støtte i henhold til denne forordning;

2.  bemærker, at de nederlandske myndigheder indsendte ansøgningen om økonomisk støtte fra EGF den 20. februar 2014 og supplerede den med yderligere oplysninger frem til den 17. april 2014;

3.  bemærker, at 475 arbejdstagere ud af de 562 støtteberettigede arbejdstagere forventes at deltage i de foreslåede aktioner;

4.   glæder sig over, at de nederlandske myndigheder begyndte at levere individualiserede tilbud til de personer, der er tiltænkt støtte, den 1. februar 2014;

5.   bemærker, at ansøgningen ikke medtager tilskud eller incitamenter blandt de foreslåede foranstaltninger;

6.   bemærker, at asbestsanering er en af de uddannelsesmuligheder, der tilbydes deltagerne med henblik på beskæftigelse uden for byggesektoren; opfordrer de nederlandske myndigheder til at sikre, at arbejdstagere, der deltager i denne specifikke uddannelse, sættes grundigt ind i de sundheds- og sikkerhedsmæssige risici ved at arbejde med asbest.

7.   glæder sig over tanken om at oprette en mobilitetspulje, som vil sørge for en fleksibel placering af arbejdstagere for at give dem mulighed for at skaffe sig arbejdserfaring og finde arbejde gennem dette instrument; forventer, at deltagerne vil finde et ikke tidsbegrænset job;

8.   erindrer om, at udformningen af en samordnet pakke af individualiserede tilbud om uddannelse og omskoling i tråd med forordningens artikel 7 bør tage højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder og være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

9.   bemærker, at de samlede udgifter til oplysnings- og publicityaktiviteter anslås til EUR 27 096; erindrer om betydningen af at skabe større opmærksomhed om EGF's bidrag og synligheden af Unionens rolle i forbindelse hermed;

Med venlig hilsen

Marita ULVSKOG

Fungerende formand, første næstformand


BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET

Jean ARTHUIS

Formand

Budgetudvalget

Europa-Parlamentet

Asp 09g205

B-1047 Bruxelles

Om:     Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Der er blevet henvist fire separate forslag til kommissionens afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) til Regionaludviklingsudvalget. Så vidt jeg forstår, er det meningen, at der skal vedtages betænkninger om hvert af disse forslag på Budgetudvalgets møde den 11. september 2014.

De gældende regler for støtte fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006 og i punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning.

-          COM (2014) 0376 er et forslag om et bidrag fra EGF på 6 096 000 EUR til reintegration på arbejdsmarkedet af 508 afskedigede arbejdstagere fra Nutriart S.A. og hos 25 leverandører og producenter i efterfølgende produktionsled: ZIGAS & SIA og 24 selvstændige, hvis aktivitet ophørte, idet den var afhængig af hovedvirksomheden, samt 505 unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, under 30 år, i regionerne Centralmakedonien og Attica i Grækenland.

-          COM (2014)0255 indeholder forslag om et bidrag fra EGF på EUR 3 571 150 til reintegration på arbejdsmarkedet af 1 000 afskedigede arbejdstagere fra SC Mechel Campia Turzii SA og hos en producent i det efterfølgende led (SC Mechel Reparatii Targoviste SRL) i Rumænien.

-          COM (2014)0456 indeholder forslag om et bidrag fra EGF på EUR 960 000 til reintegration på arbejdsmarkedet af 280 afskedigede arbejdstagere fra 661 virksomheder, der er aktive inden for Nace rev. 2, hovedgruppe 56 (Restaurationsvirksomhed) i Nuts-II-regionen Aragonien i Spanien (ES24).

-          COM (2014)0455 er et forslag om et bidrag fra EGF på EUR 1 625 781 til reintegration på arbejdsmarkedet af 475 afskedigede arbejdstagere fra 89 virksomheder, der er aktive i NACE rev. 2 hovedgruppe 41 (Opførelse af bygninger) i de sammenhængende NUTS 2-regioner Gelderland og Overijssel i Nederlandene.

Udvalgets koordinatorer drøftede disse forslag på deres møde den 23. juli 2014. De har bedt mig skrive til Dem og meddele, at Regionaludviklingsudvalget ikke har nogen indvendinger mod at anvende Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen til udbetaling af ovennævnte støttebeløb som foreslået af Kommissionen.

Med venlig hilsen

Iskra MIHAYLOVA


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

11.9.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

29

3

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Iris Hoffmann, Kaja Kallas, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Marian Olbrycht, Pina Picierno, Pedro Silva Pereira, Patricija Šulin, Eleytherios Synadinos, Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Georgios Kyrtsos, Giovanni La Via, Janusz Lewandowski, Ivan Štefanec, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Albert Deß

Juridisk meddelelse