Διαδικασία : 2014/2055(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0005/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0005/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/09/2014 - 9.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0020

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 229kWORD 135k
12.9.2014
PE 536.185v02-00 A8-0005/2014

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel Construction)

(COM(2014)0455 – C8‑0100/2014 – 2014/2055(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: Paul Tang

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel Construction)

(COM(2014)0455 – C8‑0100/2014 – 2014/2055(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0455 – C8‑0100/2014),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Euratom) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2) και ιδίως το άρθρο 12,

–       έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία (ΔΣ) της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–       έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–       έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–       έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0005/2014),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε στη συνεδρίαση συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008 και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα ορίζει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σε σχέση με την έγκριση αποφάσεων για την κινητοποίηση του ΕΤΠ·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των δικαιούχων που εκτιμάται ότι θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα είναι 475 από τους συνολικά 562 επιλέξιμους εργαζομένους·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Κάτω Χώρες υπέβαλαν την αίτηση EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, μετά τις απολύσεις σε 89 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 41 της NACE αναθ. 2 («Κατασκευές κτιρίων») (4) στις όμορες περιφέρειες Gelderland και Overijssel (επίπεδο NUTS 2) στις Κάτω Χώρες με 475 εργαζόμενους να προορίζονται για μέτρα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠ, κατά την περίοδο αναφοράς από 1 Μαρτίου 2013 έως 1 Δεκεμβρίου 2013·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συντριπτική πλειονότητα (92,6%) των εργαζομένων τους οποίους αφορούν τα μέτρα είναι άνδρες και 7,4% είναι γυναίκες· το 65,3% των εργαζομένων είναι ηλικίας μεταξύ 30 και 54 ετών· το 21,9% των εργαζομένων είναι ηλικίας μεταξύ 55 και 64 ετών·

1.      συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, οι Κάτω Χώρες δικαιούνται να λάβουν χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του κανονισμού αυτού·

2.      σημειώνει ότι οι ολλανδικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 20 Φεβρουαρίου 2014, την οποία συμπλήρωσαν με πρόσθετες πληροφορίες έως τις 17 Απριλίου 2014 και ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε την εκτίμησή της στις 10 Ιουλίου 2014· χαιρετίζει την ταχεία αξιολόγηση εντός πέντε μηνών·

3.      θεωρεί ότι οι απολύσεις στις 89 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 41 της NACE αναθ.2 («Κατασκευές κτιρίων)(5) στις όμορες περιφέρειες Gelderland και Overijssel (επίπεδο NUTS 2) συνδέονται με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, παρατηρώντας ότι η πολιτική των τραπεζών να εφαρμόζουν αυστηρότερους κανόνες για τη χορήγηση πιστώσεων και ενυπόθηκων δανείων μείωσε σημαντικά τη χορήγηση των συγκεκριμένων τραπεζικών προϊόντων, ενώ τα μέτρα λιτότητας που λαμβάνει η κυβέρνηση για τη μείωση του δημόσιου χρέους και του ελλείμματος του προϋπολογισμού οδήγησαν σε μείωση των δημόσιων δαπανών, και η δραματική πτώση των τιμών και των αξιών στη στεγαστική αγορά δυσχεραίνει την αγοραπωλησία κατοικιών·

4.      σημειώνει ότι οι 562 απολύσεις θα επιδεινώσουν περαιτέρω το πρόβλημα της ανεργίας στις επαρχίες Gelderland και Overijssel, λαμβάνοντας υπόψη ότι διαπιστώνεται αξιοσημείωτη αύξηση των απολύσεων στον κατασκευαστικό τομέα και, σε σύγκριση με τα εθνικά στοιχεία, ο αριθμός των ανέργων και στις δύο επαρχίες αντιστοιχεί στο 39% του συνολικού αριθμού των απολύσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2012·

5.      επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, για να δοθεί στους εργαζόμενους πάραυτα βοήθεια, οι ολλανδικές αρχές αποφάσισαν να αρχίσουν την εφαρμογή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζόμενους την 1η Φεβρουαρίου 2014, αρκετά πριν από την τελική απόφαση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

6.      σημειώνει ότι η αίτηση δεν περιλαμβάνει επιδόματα ή κίνητρα στα προτεινόμενα μέτρα·

7.      σημειώνει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών προς συγχρηματοδότηση περιλαμβάνει μέτρα για απολυθέντες εργαζόμενους, όπως επαφή με τους ενδιαφερομένους και βοήθεια κατά την αναζήτηση εργασίας, μέτρα σχετικά με την κατάρτιση και τον επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό, βοήθεια για την ένταξη σε άλλους τομείς της αγοράς εργασίας, δεξαμενή κινητικότητας·

8.      σημειώνει ότι η αφαίρεση του αμιάντου αποτελεί μία από τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στις δυνατότητες κατάρτισης σε επαγγέλματα εκτός του κατασκευαστικού τομέα για τους συμμετέχοντες· καλεί τις ολλανδικές αρχές να εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν σε αυτήν την ειδική κατάρτιση ενημερώνονται διεξοδικά σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία με αμίαντο·

9.      εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει καταρτιστεί έπειτα από διαβούλευση με τα συνδικάτα και τις εργοδοτικές οργανώσεις, τους κοινωνικούς εταίρους στον κατασκευαστικό τομέα και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και για το γεγονός ότι η πολιτική της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και η αρχή της αποφυγής διακρίσεων θα εφαρμόζονται κατά τα διάφορα στάδια της υλοποίησης του ΕΤΠ και όσον αφορά την πρόσβαση στο ΕΤΠ· τονίζει τη σημασία μελλοντικών διασυνοριακών πρωτοβουλιών όπως διασυνοριακά γραφεία εξυπηρέτησης ή η εναρμόνιση των κανόνων προκειμένου να ενισχύεται η ανταλλαγή πληροφοριών και να προωθείται η διασυνοριακή κινητικότητα των εργαζομένων·

10.    χαιρετίζει την ιδέα να δημιουργηθεί μια δεξαμενή κινητικότητας, η οποία θα διευκολύνει την ευέλικτη τοποθέτηση των εργαζομένων με σκοπό την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και την εύρεση εργασίας· εκτιμά ότι οι συμμετέχοντες θα βρουν μη προσωρινές θέσεις εργασίας·

11.    υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας ενός εργαζόμενου· προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνον στις ανάγκες των απολυθέντων εργαζομένων αλλά και της οικονομίας συνολικά·

12.    υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού για το ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις προβλεπόμενες εξελίξεις στην αγορά εργασίας και στις απαιτούμενες δεξιότητες και θα πρέπει να είναι συμβατός με τη μετατόπιση προς μια αποδοτική ως προς την αξιοποίηση των πόρων και βιώσιμη οικονομία·

13.    επισημαίνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τη συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠ περιλαμβάνουν στοιχεία για τη συμπληρωματικότητά τους με ενέργειες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία· τονίζει ότι οι ολλανδικές αρχές επιβεβαιώνουν ότι για τις επιλέξιμες δράσεις δεν χορηγείται ενίσχυση από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να παρουσιάσει στις ετήσιες εκθέσεις της συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων αυτών ώστε να εξασφαλίζεται ότι τηρούνται απολύτως οι ισχύοντες κανονισμοί και ότι αποφεύγεται οιαδήποτε επικάλυψη υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από την Ένωση·

14.    σημειώνει ότι το συνολικό κόστος για δραστηριότητες ενημέρωσης και δημοσιότητας εκτιμάται στα 27.096 ευρώ· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η συνειδητοποίηση του κοινού σχετικά με τη συνεισφορά του ΕΤΠ, καθώς και να διασφαλιστεί η προβολή του ρόλου της ΕΕ στο πλαίσιο αυτό·

15.    επιδοκιμάζει τη βελτιωμένη διαδικασία που θέσπισε η Επιτροπή, σε συνέχεια του αιτήματος του Κοινοβουλίου για επίσπευση της διάθεσης των κονδυλίων· σημειώνει ότι η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγηση της ως προς τη συμμόρφωση της αίτησης με τους όρους για την παροχή χρηματοδοτικής συνεισφοράς εντός 12 εβδομάδων από την παραλαβή της ολοκληρωμένης αίτησης·

16.    τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού για το ΕΤΠ, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ περιορίζεται στα αναγκαία για την επίδειξη αλληλεγγύης και την παροχή προσωρινής, εφάπαξ υποστήριξης στους δικαιούχους για τους οποίους ζητείται ενίσχυση, και επιπλέον ότι δεν θα αντικαθιστά ενέργειες που εμπίπτουν στη σφαίρα ευθύνης εταιρειών βάσει του εθνικού δικαίου ή συλλογικών συμβάσεων·

17.    χαιρετίζει την έγκριση του νέου κανονισμού για το ΕΤΠ, ο οποίος αντικατοπτρίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επανένταξη του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, την αύξηση της χρηματικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή, καθώς και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με τη μείωση των προθεσμιών που απαιτούνται για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των αποδεκτών ώστε να καλύπτουν τους αυτοαπασχολούμενους και τους νέους καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία επιχειρήσεων·

18.    εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

19.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την παρούσα απόφαση και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

20.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 855.

(2)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(3)

ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(4)

    Κ ανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE–αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς (ΕΕ L 393, 30.12.2006, σ. 1).

(5)

    Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE–αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς (ΕΕ L 393, 30.12.2006, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Euratom) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2) και ιδίως το άρθρο 12,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 13,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)      Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε για να στηρίξει τους εργαζομένους που απολύονται και τους αυτοαπασχολούμενους των οποίων η δραστηριότητα διακόπηκε ως αποτέλεσμα σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης και για να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

(2)      Το ΕΤΠ δεν υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (σε τιμές του 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Euratom) αριθ. 1311/2013.

(3)      Στις 20 Φεβρουαρίου 2014, οι Κάτω Χώρες υπέβαλαν αίτηση για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, με αφορμή τις απολύσεις σε 89 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 41 της NACE αναθ. 2 («Κατασκευές κτιρίων»)(4) στις όμορες περιφέρειες Gelderland και Overijssel (επίπεδο NUTS 2)· η αίτηση συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013. Η εν λόγω αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013.

(4)      Ως εκ τούτου, το ΕΤΠ θα πρέπει να κινητοποιηθεί ώστε να χορηγηθεί χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 1 625 781 ευρώ σχετικά με την αίτηση που υπέβαλαν οι Κάτω Χώρες,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την παροχή ποσού 1 625 781 ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Πρόεδρος

(1)

    ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 855.

(2)

   ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(3)

    ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(4)

    Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE—αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς (ΕΕ L 393, 30.12.2006, σ. 1).


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που υφίστανται τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ, Euratom) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1) και του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013(2), το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατ. ευρώ (τιμές 2011). Tα κατάλληλα ποσά εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προσωρινή πίστωση.

Όσον αφορά τη διαδικασία, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), προκειμένου να δραστηριοποιηθεί το Ταμείο η Επιτροπή, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης της αίτησης, παρουσιάζει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου και, ταυτόχρονα, αντίστοιχο αίτημα για μεταφορά πιστώσεων. Στην περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου.

II. Η αίτηση Gelderland-Overijssel construction και η πρόταση της Επιτροπής

Στις 10 Ιουλίου 2014, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ των Κάτω Χωρών, για να στηρίξει την επανένταξη στην αγορά εργασίας των εργαζομένων που απολύθηκαν σε 89 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 41 της NACE αναθ. 2 («Κατασκευές κτιρίων»)(4) στις όμορες περιφέρειες Gelderland και Overijssel (επίπεδο NUTS 2) λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.

Αυτή είναι η έβδομη αίτηση που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού για το 2014 και αφορά την κινητοποίηση συνολικού ποσού 1 625 781 ευρώ από το ΕΤΠ για τις Κάτω Χώρες. Αφορά 475 από τους 562 εργαζομένους που απολύθηκαν από 89 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 41 της NACE αναθ. 2 («Κατασκευές κτιρίων»)(5) στις όμορες περιφέρειες Gelderland και Overijssel (επίπεδο NUTS 2). Η αίτηση διαβιβάστηκε στην Επιτροπή στις 2 Φεβρουαρίου 2014 και συμπληρώθηκε με επιπρόσθετα στοιχεία έως τις 17 Απριλίου 2014. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του κανονισμού ΕΤΠ, η αίτηση πληροί τους όρους για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ.

Οι ολλανδικές αρχές δηλώνουν ότι ο ολλανδικός χρηματοπιστωτικός τομέας είναι ένας διεθνής τομέας παγκόσμιας εμβέλειας, ο οποίος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις επενδύσεις και τη χορήγηση πιστώσεων και ενυπόθηκων δανείων στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Οι ολλανδικές τράπεζες έχουν περιορισμένες δυνατότητες να προσελκύουν αποταμιευτικά κεφάλαια από την ολλανδική αγορά και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να χρηματοδοτούν ολλανδικά ενυπόθηκα δάνεια από ολλανδικά κεφάλαια και μόνο. Επομένως, οι ολλανδικές τράπεζες εξαρτώνται από τις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές. Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι περίπου το 98% των ολλανδικών κατασκευαστικών εταιρειών είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν έλλειψη πιστώσεων, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα πολλές πτωχεύσεις και, ως εκ τούτου, απολύσεις.

Οι ολλανδικές αρχές αναφέρουν ότι κατά την περίοδο 2008-2013 η συνολική κατασκευή νέων κατοικιών στις Κάτω Χώρες μειώθηκε κατά 61.014 μονάδες. Η κατασκευή νέων κατοικιών μειώθηκε κατά 2625 μονάδες στην επαρχία Overijssel και κατά 7941 μονάδες στην επαρχία Gelderland. Η πτώση στις τιμές και την κατασκευή νέων κατοικιών ήταν καταστροφική για την απασχόληση στον κατασκευαστικό τομέα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλές εταιρείες να πτωχεύσουν και πολλοί εργαζόμενοι να χάσουν τη δουλειά τους.

Για τους απολυθέντες εργαζομένους προβλέπονται οι παρακάτω συνδυασμένες ενέργειες στο πλαίσιο μιας συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών: επαφή με τους ενδιαφερομένους και βοήθεια κατά την αναζήτηση εργασίας, μέτρα σχετικά με την κατάρτιση και τον επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό, βοήθεια για την ένταξη σε άλλους τομείς της αγοράς εργασίας, δεξαμενή κινητικότητας.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα περιγραφόμενα μέτρα αποτελούν ενεργητικά μέτρα στον τομέα της αγοράς εργασίας, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο των επιλέξιμων δράσεων που προβλέπονται στο άρθρο 7 του κανονισμού για το ΕΤΠ. Οι δράσεις αυτές δεν υποκαθιστούν τα παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας.

Οι ολλανδικές αρχές παρείχαν όλες τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις σχετικά με τα εξής:

· οι αρχές της ίσης μεταχείρισης και της αποφυγής διακρίσεων θα τηρηθούν όσον αφορά την πρόσβαση στις προτεινόμενες δράσεις και την υλοποίησή τους·

· οι απαιτήσεις της εθνικής και της ενωσιακής νομοθεσίας όσον αφορά τις συλλογικές απολύσεις έχουν ικανοποιηθεί·

· οι επιχειρήσεις που προέβησαν στις απολύσεις, σε περίπτωση που συνέχισαν τη δραστηριότητά τους μετά τις απολύσεις, εκπλήρωσαν τις εκ του νόμου απορρέουσες υποχρεώσεις που διέπουν τις απολύσεις και μερίμνησαν δεόντως για τους εργαζομένους τους·

· οι προτεινόμενες δράσεις θα στηρίξουν μεμονωμένους εργαζομένους και δεν θα χρησιμοποιηθούν για την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων ή τομέων·

· οι προτεινόμενες δράσεις δεν θα λάβουν χρηματοδοτική υποστήριξη από άλλα ενωσιακά ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα και θα αποφευχθεί τυχόν διπλή χρηματοδότηση·

· οι προτεινόμενες δράσεις θα συμπληρωθούν με δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία·

· η χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ θα συμμορφώνεται με τους διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις

Όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, οι Κάτω Χώρες έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή ότι η διαχείριση και ο έλεγχος της χρηματοδοτικής συνεισφοράς θα πραγματοποιούνται από τους ίδιους φορείς που διαχειρίζονται και ελέγχουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

III. Διαδικασία

Για την κινητοποίηση του Ταμείου, η Επιτροπή έχει υποβάλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αίτηση μεταφοράς πιστώσεων για συνολικό ποσό 1 625 781 EUR από το αποθεματικό του ΕΤΠ (40 02 43) στο κονδύλιο του προϋπολογισμού του ΕΤΠ (04 04 51).

Πρόκειται για την έκτη πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου που υποβάλλεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή το 2014.

Σε περίπτωση διαφωνίας κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού για το ΕΚΤ.

Βάσει εσωτερικής συμφωνίας, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων θα πρέπει να συμμετάσχει στη διεργασία, για να παρασχεθεί εποικοδομητική στήριξη και συμβολή στην αξιολόγηση των αιτήσεων από το Ταμείο.

(1)

  ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(2)

  ΕΕ L 347, 30.12.2013, σ. 855.

(3)

   ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(4)

   Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE–αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς (ΕΕ L 393, 30.12.2006, σ. 1).

(5)

   Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE–αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς (ΕΕ L 393, 30.12.2006, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ZP/ch D(2014)39262

Κύριο Jean Arthuis

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ASP 09G205

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την υπόθεση EGF/2014/002 NL/Gelderland, κλάδος 41, από τις Κάτω Χώρες (COM(2014)455 τελικό)

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) καθώς και η ομάδα εργασίας της σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) εξέτασε την κινητοποίηση του ΕΤΠ στην υπόθεση EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel και ενέκρινε την εξής γνωμοδότηση.

Η επιτροπή EMPL και η ομάδα εργασίας της για το ΕΤΠ είναι υπέρ της κινητοποίησης του Ταμείου όσον αφορά το συγκεκριμένο αίτημα. Επ’ αυτού, η επιτροπή EMPL διατυπώνει ορισμένες παρατηρήσεις, χωρίς ωστόσο να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των πληρωμών.

Οι αποφάσεις της επιτροπής EMPL βασίζονται στις εξής εκτιμήσεις:

Α) λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω αίτηση βασίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1) στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 για το ΕΤΠ και αφορά 562 εργαζόμενους σε 89 επιχειρήσεις στον κλάδο της κατασκευής κτιρίων στις περιφέρειες Gelderland και Overijssel στις Κάτω Χώρες, οι οποίοι απολύθηκαν ή των οποίων οι δραστηριότητες σταμάτησαν εντός της περιόδου αναφοράς μεταξύ 1ης Μαρτίου 2013 και 1ης Δεκεμβρίου 2013·

Β) λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των δικαιούχων που εκτιμάται ότι θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα είναι 475 από τους συνολικά 562 επιλέξιμους εργαζομένους·

Γ) λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ολλανδικές αρχές υποστηρίζουν ότι οι απολύσεις οφείλονται στις αρνητικές τάσεις στον τομέα των κατασκευών λόγω των περικοπών των δημοσίων δαπανών, στην πτώση των τιμών των κατοικιών και στον σημαντικό περιορισμό της χορήγησης πιστώσεων και ενυπόθηκων δανείων από τις τράπεζες, ο οποίος οδήγησε στη δραματική συρρίκνωση του τομέα των κατασκευών σε αυτές τις δύο περιφέρειες·

Δ) λαμβάνοντας υπόψη ότι η συντριπτική πλειονότητα (92,6%) των εργαζομένων τους οποίους αφορούν τα μέτρα είναι άνδρες και 7,4% είναι γυναίκες· το 65,3% των εργαζομένων είναι ηλικίας μεταξύ 30 και 54 ετών· το 21,9% των εργαζομένων είναι ηλικίας μεταξύ 55 και 64 ετών·

Ε) λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απολύσεις έγιναν στις περιφέρειες Gelderland και Overijsse, στις οποίες οι απολύσεις στον κατασκευαστικό τομέα αντιστοιχούν στο 39% του συνολικού αριθμού των απολύσεων·

Συνεπώς, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της με θέμα την ολλανδική αίτηση τις εξής προτάσεις:

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πληρούνται τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του κανονισμού ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, οι Κάτω Χώρες δικαιούνται να λάβουν χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του εν λόγω κανονισμού·

2.  σημειώνει ότι οι ολλανδικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 20 Φεβρουαρίου 2014, την οποία συμπλήρωσαν με πρόσθετες πληροφορίες έως τις 17 Απριλίου 2014·

3.  σημειώνει ότι στις προτεινόμενες δράσεις αναμένεται να συμμετάσχουν 475 από τους 562 επιλέξιμους δικαιούχους·

4.   εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι ολλανδικές αρχές άρχισαν να παρέχουν τις εξατομικευμένες υπηρεσίες στους στοχευμένους δικαιούχους την 1η Φεβρουαρίου 2014·

5.   σημειώνει ότι η αίτηση δεν περιλαμβάνει επιδόματα ή κίνητρα στα προτεινόμενα μέτρα·

6.   σημειώνει ότι η αφαίρεση του αμιάντου αποτελεί μία από τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στις δυνατότητες κατάρτισης σε επαγγέλματα εκτός του κατασκευαστικού τομέα για τους συμμετέχοντες· καλεί τις ολλανδικές αρχές να εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν σε αυτήν την ειδική κατάρτιση ενημερώνονται διεξοδικά σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία με αμίαντο·

7.   χαιρετίζει την ιδέα να δημιουργηθεί μια δεξαμενή κινητικότητας , η οποία θα διευκολύνει την ευέλικτη τοποθέτηση των εργαζομένων με σκοπό την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και την εύρεση εργασίας· εκτιμά ότι οι συμμετέχοντες θα βρουν μη προσωρινές θέσεις εργασίας·

8.   υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού για το ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις προβλεπόμενες εξελίξεις στην αγορά εργασίας και στις απαιτούμενες δεξιότητες και θα πρέπει να είναι συμβατός με τη μετατόπιση προς μια αποδοτική ως προς την αξιοποίηση των πόρων και βιώσιμη οικονομία·

9.   σημειώνει ότι το συνολικό κόστος για δραστηριότητες ενημέρωσης και δημοσιότητας εκτιμάται στα 27 096 ευρώ· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η συνειδητοποίηση του κοινού σχετικά με τη συνεισφορά του ΕΤΠ , καθώς και η προβολή του ρόλου της ΕΕ στο πλαίσιο αυτό·

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Marita ULVSKOG,

Ασκούσα την προεδρία, 1η αντιπρόεδρος


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κύριο Jean ARTHUIS

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Asp 09g205

B-1047 Βρυξέλλες

Αξιότιμε κύριε Arthuis,

ΘέμαΚινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Τέσσερις ξεχωριστές προτάσεις της Επιτροπής για τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) παρεπέμφθησαν για γνωμοδότηση στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αντιλαμβάνομαι ότι, στις 11 Σεπτεμβρίου, για κάθε μια από αυτές πρόκειται να εγκριθούν στην Επιτροπή Προϋπολογισμών εκθέσεις.

Οι κανόνες που εφαρμόζονται στις χρηματοδοτικές συνεισφορές του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006. έχοντας υπόψη το σχέδιο διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση,

-          Το έγγραφο OM (2014) 0376 προτείνει συνεισφορά ύψους 6.096.000 ευρώ από το ΕΤΠ, για την επανένταξη στην αγορά εργασίας των 508 απολυμένων εργαζομένων από NUTRIART Α.Β.Ε.Ε. και 25 παρόχους και κατάντη παραγωγούς: AR. ZIGAS & SIA και 24 αυτοαπασχολούμενων, η δραστηριότητα των οποίων σταμάτησε και η οποία εξαρτάτο από την κύρια επιχείρηση· και 505 νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) μέχρι 30 ετών, στις περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και της Αττικής στην Ελλάδα.

-          Το έγγραφο COM (2014) 0255 προτείνει συνεισφορά ύψους 3.571.150 ευρώ από το ΕΤΠ για την επανένταξη στην αγορά εργασίας των 1.000 απολυμένων εργαζομένων στην SC Mechel Campia Turzii SA και ένα κατάντη παραγωγό (SC Mechel Targoviste Reparatii SRL) στη Ρουμανία.

-          Το έγγραφο COM (2014) 0456 προτείνει συνεισφορά ύψους 960.000 ευρώ από το ΕΤΠ για την επανένταξη στην αγορά εργασίας των 280 απολυμένων εργαζομένων σε 661 επιχειρήσεις που λειτουργούν στον κλάδο 56 του NACE αναθ. 2, στην περιοχή της Αραγονίας (ES24) στην Ισπανία που περιλαμβάνεται στο επίπεδο 2 NUTS.

-          Το έγγραφο COM (2014) 0455 προτείνει μια συνεισφορά ύψους 1.625.781 ευρώ από το ΕΤΠ για την επανένταξη στην αγορά εργασίας των 475 απολυμένων εργαζομένων σε 89 επιχειρήσεις που λειτουργούν στον κλάδο 41 (Κατασκευή κτιρίων) στις όμορες περιοχές NACE αναθ. 2 Gelderland και Overijssel στις Κάτω Χωρών.

Οι συντονιστές της επιτροπής συζήτησαν τις προτάσεις κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στις 23 Ιουλίου. Μου ζήτησαν να απευθυνθώ σε σας δηλώνοντας ότι η επιτροπή μας δεν έχει καμία αντίρρηση για τις εν λόγω κινητοποιήσεις πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, και τη διάθεση των ανωτέρω ποσών όπως προτείνει η Επιτροπή.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Iskra MIHAYLOVA


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

11.9.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Iris Hoffmann, Kaja Kallas, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Marian Olbrycht, Pina Picierno, Pedro Silva Pereira, Patricija Šulin, Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni, Ελευθέριος Συναδινός, Неджми Али

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Giovanni La Via, Janusz Lewandowski, Ivan Štefanec, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Γεώργιος Κύρτσος

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Albert Deß

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου