Menettely : 2014/2055(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0005/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0005/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/09/2014 - 9.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0020

MIETINTÖ     
PDF 183kWORD 87k
12.9.2014
PE 536.185v02-00 A8-0005/2014

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction)

(COM(2014)0455 – C8‑0100/2014 – 2014/2055(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Paul Tang

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS
 PERUSTELUT
 LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE
 LIITE: ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction)

(COM(2014)0455 – C8‑0100/2014 – 2014/2055(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0455 – C8‑0100/2014),

–       ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) (EGR-asetus),

–       ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–       ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–       ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–       ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–       ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–       ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0005/2014),

A.     ottaa huomioon, että Euroopan unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupassa tapahtuneiden merkittävien rakennemuutosten seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.     katsoo, että Euroopan unionin taloudellisen tuen irtisanotuille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu EGR:n varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

C.     ottaa huomioon, että 475 edunsaajan yhteensä 562:sta tukeen oikeutetusta työntekijästä odotetaan osallistuvan toimiin;

D.     toteaa, että Alankomaat jätti EGR-rahoitustukea koskevan hakemuksen EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction, kun vierekkäisillä Gelderlandin ja Overijsselin NUTS II -alueella, NACE Rev. 2:n kaksinumerotason 41 (Talonrakentaminen)(4) piirissä toimivassa 89 yrityksessä oli irtisanottu viitejaksolla 1. maaliskuuta 2013–1. joulukuuta 2013 työntekijää, joista 475 työntekijää oli EGR:stä yhteisrahoitettavien toimenpiteiden kohteena;

E.     ottaa huomioon, että hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit;

F.     toteaa, että suuri enemmistö (92,6 prosenttia) toimenpiteiden kohteena olevista työntekijöistä on miehiä ja että 7,4 prosenttia heistä on naisia; toteaa, että 65,3 prosenttia työntekijöistä on 30–54-vuotiaita ja että 21,9 prosenttia työntekijöistä on 55–64-vuotiaita;

1.      on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa esitetyt edellytykset täyttyvät ja että sen vuoksi Alankomaat on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitusta;

2.      toteaa, että Alankomaan viranomaiset toimittivat EGR-rahoitustukea koskevan hakemuksen 20. helmikuuta 2014 ja sitä täydentäviä lisätietoja 17. huhtikuuta 2014 asti ja että komissio antoi arvionsa hakemuksesta 10. heinäkuuta 2014; pitää myönteisenä, että arviointi sujui nopeasti viidessä kuukaudessa;

3.      katsoo, että vierekkäisillä Gelderlandin ja Overijsselin NUTS II -alueella, NACE Rev. 2:n kaksinumerotason 41 (Talonrakentaminen)(5) piirissä toimivan 89 yrityksen irtisanomiset liittyvät maailmanlaajuiseen rahoitus- ja talouskriisiin; ottaa huomioon, että pankit ovat päättäneet tiukentaa asunto- ja muiden luottojen myöntämiseen sovellettavia sääntöjä, mikä on vähentänyt huomattavasti asunto- ja muiden luottojen myöntämistä, samalla kun hallituksen tiukat säästötoimet julkisen velan ja budjettivajeen supistamiseksi ovat vähentäneet julkisten varojen käyttöä ja asuntomarkkinoiden hinnat ja arvot ovat laskeneet jyrkästi, mikä vaikeuttaa talojen myymistä ja ostamista;

4.      toteaa, että 562 irtisanomista pahentaa entisestään Overijsselin ja Gelderlandin työttömyystilannetta, kun otetaan huomioon, että rakennusalan irtisanomiset ovat lisääntyneet selvästi ja että kun vertailukohdaksi otetaan valtakunnalliset luvut, työttömien määrä kummassakin maakunnassa oli 39 prosenttia irtisanomisten kokonaismäärästä vuonna 2012;

5.      panee tyytyväisenä merkille, että antaakseen työntekijöille nopeaa apua Alankomaiden viranomaiset päättivät aloittaa yksilöllisten palvelujen tarjoamisen 1. helmikuuta 2014 eli hyvissä ajoin ennen lopullista päätöstä EGR:n tuen myöntämisestä ehdotetulle koordinoidulle paketille;

6.      toteaa, ettei hakemukseen sisälly suunniteltuihin toimiin liittyviä korvauksia tai kannustimia;

7.      toteaa, että yhteisrahoitettavaan yksilöllisten palvelujen koordinoituun pakettiin kuuluu irtisanotuille työntekijöille tarkoitettuja toimenpiteitä, kuten työnhaussa avustamista ja sisäänottoja, koulutus- ja uudelleenkoulutustoimenpiteitä, avustaminen uudelleensijoittumisessa ja liikkuvuusreservi;

8.      panee merkille, että asbestinpoisto on kirjattu aloihin, jotka tarjoavat mahdollisuuksia kouluttaa osallistujia rakennusalan ulkopuolisiin ammatteihin; kehottaa Alankomaiden viranomaisia varmistamaan, että tähän erityiskoulutukseen osallistuville työntekijöille on annettava perusteelliset tiedot asbestitöihin liittyvistä terveys- ja turvallisuusriskeistä;

9.      pitää myönteisenä, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin laatimisessa on kuultu ammattiliittoja ja työnantajajärjestöjä, rakennusalan työmarkkinaosapuolia ja oppilaitoksia ja että EGR-rahoituksen toteuttamisen ja saamisen eri vaiheissa sovelletaan naisten ja miesten tasa-arvon ja syrjimättömyyden periaatteita; korostaa tulevien rajat ylittävien aloitteiden merkitystä ja toteaa, että tällaisia aloitteita voisivat olla muun muassa rajalla sijaitsevat toimipisteet tai määräysten lähentäminen tiedonvaihdon tehostamiseksi ja työntekijöiden rajat ylittävän liikkuvuuden edistämiseksi;

10.    suhtautuu myönteisesti ajatukseen luoda liikkuvuusreservi, joka mahdollistaa työntekijöiden joustavan lähettämisen tarkoituksena työkokemuksen hankkiminen ja työpaikan löytäminen tämän välineen avulla; toivoo, että osallistujat löytävät muun kuin tilapäisen työpaikan;

11.    palauttaa mieliin, että on tärkeää parantaa kaikkien työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia tarjoamalla mukautettua koulutusta ja tunnustamalla työntekijöiden ammattiuran aikana saavuttamat taidot ja osaaminen; edellyttää, että koordinoidussa paketissa tarjottava koulutus mukautetaan sekä irtisanottujen työntekijöiden tarpeisiin että koko talouteen;

12.    muistuttaa, että EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti yksilöllisten koulutus- ja uudelleenkoulutuspalvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa olisi ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä ja tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista ja siihen olisi sisällytettävä siirtyminen kohti resurssitehokasta ja kestävää taloutta;

13.    toteaa, että EGR:stä rahoitettavasta yksilöllisten palvelujen koordinoidusta paketista annetuissa tiedoissa selvitetään myös, kuinka toimilla täydennetään rakennerahastoista rahoitettavia toimia; korostaa Alankomaiden viranomaisten vahvistaneen, ettei tukikelpoisille toimille saada avustusta muista unionin rahoitusvälineistä; kehottaa jälleen komissiota esittämään vuosikertomuksissaan näiden tietojen vertailevan arvioinnin, jotta varmistetaan nykyisten asetusten täysimääräinen noudattaminen ja taataan, ettei unionin rahoittamissa palveluissa ole päällekkäisyyttä;

14.    toteaa, että tiedotus- ja julkisuustoimien kokonaiskustannukset ovat arviolta 27 096 euroa; muistuttaa, että on tärkeää lisätä tietoisuutta EGR-tuesta ja varmistaa, että unionin roolin näkyvyyttä sen yhteydessä parannetaan;

15.    panee tyytyväisenä merkille, että komissio on ottanut käyttöön parannetun menettelyn sen jälkeen, kun parlamentti pyysi nopeuttamaan varojen käyttöönottoa; toteaa, että komissio on saattanut päätökseen arviointinsa siitä, täyttääkö hakemus rahoitustuen myöntämisen edellytykset, 12 viikon kuluessa täydellisen hakemuksen vastaanottamisesta;

16.    korostaa, että EGR-asetuksen 9 artiklan mukaisesti on varmistettava, että EGR:n rahoitustuen määrä rajataan siihen, mikä on tarpeen solidaarisuuden ja väliaikaisen, kertaluonteisen tuen antamiseen kohteena oleville edunsaajille, ja että EGR:n rahoitus ei saa korvata toimia, jotka kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulle;

17.    pitää myönteisenä, että parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet uuden EGR-asetuksen, jolla otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä käyttöönottokriteeri, nostetaan unionin rahoitusosuus 60 prosenttiin ehdotettujen toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista, parannetaan EGR-hakemusten käsittelyn tehokkuutta komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa lyhentämällä arviointiin ja hyväksymiseen käytettävää aikaa, lisätään tukikelpoisia toimia ja edunsaajia ottamalla mukaan itsenäiset ammatinharjoittajat ja nuoret ja rahoitetaan oman yrityksen perustamiseen tarkoitettuja kannustimia;

18.    hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

19.    kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

20.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1893/2006, annettu 20. joulukuuta 2006, tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 ja tiettyjen eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten muuttamisesta (EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1).

(5)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1893/2006, annettu 20. joulukuuta 2006, tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 ja tiettyjen eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten muuttamisesta (EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1).


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1309/2013(1) 1 ja erityisesti sen 15 artiklan 4 kohdan,

ottavat huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)      Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä ’EGR’, on perustettu tuen tarjoamiseksi globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille, joiden työskentely on loppunut, ja heidän auttamisekseen integroitumisessa uudelleen työmarkkinoille.

(2)      EGR ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina), kuten asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 12 artiklassa säädetään.

(3)      Alankomaat jätti 20. helmikuuta 2014 EGR:n varojen käyttöönottamiseksi hakemuksen työntekijävähennysten vuoksi, jotka on toteutettu vierekkäisillä Gelderlandin ja Overijsselin NUTS 2 -alueella NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolla 41 (Talonrakentaminen)(4) toimivassa 89 yrityksessä, ja täydensi hakemustaan lisätiedoilla asetuksen (EU) N:o 1309/2013 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Hakemus on asetuksen (EY) N:o 1309/2013 13 artiklassa säädettyjen EGR:n rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen.

(4)      Tämän vuoksi EGR:stä olisi otettava käyttöön 1 625 781 euroa rahoitustuen myöntämiseksi Alankomaiden hakemuksen perusteella

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan globalisaatiorahastosta otetaan käyttöön 1 625 781 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2014 koskevaa Euroopan unionin yleistä talousarviota.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta                   Neuvoston puolesta

Puhemies                                                      Puheenjohtaja

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1893/2006, annettu 20. joulukuuta 2006, tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 ja tiettyjen eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten muuttamisesta (EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1).


PERUSTELUT

I. Tausta

Euroopan globalisaatiorahasto on perustettu, jotta voitaisiin tarjota lisätukea maailmankaupan merkittävien rakennemuutosten seurauksista kärsiville työntekijöille.

Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(1) 12 artiklan sekä asetuksen (EU) N:o 1309/2013(2) 15 artiklan mukaisesti rahasto ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina). Tarvittavat määrät otetaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon.

Menettelyssä noudatetaan talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) 13 kohtaa, jonka nojalla komissio rahaston varoja käyttöön ottaakseen esittää hakemuksesta annetun myönteisen arvion perusteella budjettivallan käyttäjälle ehdotuksen rahaston varojen käyttöönotosta ja samaan aikaan vastaavan siirtopyynnön. Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, käynnistetään trilogimenettely.

II. Gelderlandin ja Overijsselin rakennusalaa koskeva hakemus ja komission ehdotus

Komissio hyväksyi 10. heinäkuuta 2014 ehdotuksen päätökseksi EGR:n varojen käyttöönottamisesta Alankomaiden hyväksi, jotta voidaan tukea maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi NACE Rev: 2:n kaksinumerotasolla 41 (Talonrakentaminen)(4) vierekkäisillä Gelderlandin ja Overijsselin NUTS II -alueilla toimivasta 89 yrityksestä työttömiksi jääneiden työntekijöiden palaamista työmarkkinoille.

Tämä on seitsemäs vuoden 2014 talousarvion yhteydessä käsiteltävä hakemus ja se koskee yhteensä 1 625 781 euron määrän käyttöönottoa EGR:stä Alankomaiden hyväksi. Hakemus koskee 475:tä kaikkiaan 562 työntekijästä, jotka irtisanottiin 89 yrityksessä, jotka toimivat NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolla 41 (Talonrakentaminen)(5) vierekkäisillä Gelderlandin ja Overijsselin NUTS II -alueilla. Hakemus lähetettiin komissiolle 2. helmikuuta 2014, ja sitä täydentäviä lisätietoja toimitettiin 17. huhtikuuta 2014 asti. Komissio on tullut EGR-asetuksen kaikkien soveltuvien säännösten mukaisesti siihen tulokseen, että edellytykset rahoitustuen saamiseksi EGR:ltä täyttyvät.

Alankomaiden viranomaisten mukaan maan rahoitussektori on kansainvälinen ja globaali ja vahvasti riippuvainen investoinneista ja asunto- ja muiden luottojen tarjoamisesta kansainvälisillä pääomamarkkinoilla. Alankomaiden pankeilla on ollut heikot mahdollisuudet saada talletuksia kotimaanmarkkinoilta, ja siksi ne eivät pysty rahoittamaan hollantilaisten asuntoluottoja pelkästään kotimaisella pääomalla. Maan pankit ovat näin ollen riippuvaisia globaaleista pääomamarkkinoista. Alankomaiden rakennusyrityksistä noin 98 prosenttia on viranomaisten mukaan pk-yrityksiä. Kun niiden on vaikea saada luottoja, monet niistä joutuvat hakeutumaan konkurssiin ja sen vuoksi vähentämään työntekijöitä.

Vuosina 2008–2013 uusien asuntojen rakentaminen putosi Alankomaissa viranomaisten mukaan 61 014 asunnolla. Uusasuntotuotanto väheni Overijsselissä 2 625:llä ja Gelderlandissa 7 941:llä. Asuntojen hintojen putoaminen ja uustuotannon väheneminen romahduttivat työllisyyden rakennusalalla. Monet yritykset tekivät vararikon ja lukuisat alan työntekijät menettivät työpaikkansa.

Yksilölliset palvelut, joita on tarkoitus tarjota irtisanotuille työntekijöille, koostuvat seuraavista toimista, jotka yhdessä muodostavat yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin: työnhaussa avustaminen ja sisäänotot, koulutus- ja uudelleenkoulutustoimenpiteet, avustaminen uudelleensijoittumisessa ja liikkuvuusreservi.

Komission mukaan edellä kuvatut toimet ovat aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä, jotka ovat osa EGR-asetuksen 7 artiklassa vahvistettuja tukikelpoisia toimia. Toimet eivät korvaa passiivisia sosiaalisen suojelun toimenpiteitä.

Alankomaiden viranomaiset ovat toimittaneet kaikki tarvittavat vakuutukset seuraavista:

•    suunniteltuihin toimiin osallistumisen ja täytäntöönpanon osalta noudatetaan yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita;

•    kansallisessa ja EU:n lainsäädännössä säädettyjä joukkoirtisanomisiin liittyviä vaatimuksia on noudatettu;

•    irtisanovat yritykset, jotka ovat jatkaneet toimintaansa irtisanomisten jälkeen, ovat noudattaneet työntekijöiden irtisanomisia koskevia oikeudellisia velvoitteitaan ja turvanneet työntekijänsä asianmukaisesti;

•    suunnitelluilla toimilla tuetaan yksittäisiä työntekijöitä, eikä niitä käytetä yritysten tai toimialojen rakenneuudistukseen;

•    suunniteltuihin toimiin ei saada rahoitustukea muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä, ja kaksinkertainen rahoitus estetään;

•    suunnitellut toimet täydentävät rakennerahastojen rahoittamia toimia;

•    EGR-rahoitustuki on unionin menettelyllisten ja aineellisoikeudellisten valtiontukisääntöjen mukaista.

Hallinnointi- ja valvontajärjestelmien osalta Alankomaat on ilmoittanut komissiolle, että rahoitustuen hallinnoinnista ja valvonnasta vastaavat samat elimet, joille kuuluu myös Euroopan sosiaalirahaston hallinnointi ja valvonta.

III. Menettely

Komissio on rahaston varoja käyttöönottaakseen toimittanut budjettivallan käyttäjälle siirtopyynnön kaikkiaan 1 625 781 eurosta, joka saadaan EGR:n varauksesta (40 02 43) ja siirretään EGR:n budjettikohtaan (04 04 51).

Tämä on kuudes budjettivallan käyttäjälle vuonna 2014 toimitettu rahaston varojen käyttöön ottamista koskeva siirtoehdotus.

Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, käynnistetään trilogimenettely, kuten EGR-asetuksen 15 artiklan 4 kohdassa säädetään.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kanssa tehdyn sisäisen sopimuksen mukaisesti valiokunnan pitäisi osallistua prosessiin, jotta se voisi tarjota rakentavaa tukea ja osallistua rahastoa koskevien hakemusten arviointiin.

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUVL L 347, 30.12.2013, s. 855.

(3)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1893/2006, annettu 20. joulukuuta 2006, tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 ja tiettyjen eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten muuttamisesta (EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1).

(5)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1893/2006, annettu 20. joulukuuta 2006, tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 ja tiettyjen eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten muuttamisesta (EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1).


LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

ZP/ch D(2014)39262

Jean Arthuis

Budjettivaliokunnan puheenjohtaja

ASP 09G205

Aihe: Lausunto Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta asiassa EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel Construction, Alankomaat perusteella (COM(2014)0455 final)

Arvoisa puheenjohtaja

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) ja sen EGR-työryhmä käsittelivät EGR:n varojen käyttöönottoa hakemuksen EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction perusteella ja hyväksyivät seuraavan lausunnon.

EMPL-valiokunta ja EGR-työryhmä kannattavat pyynnön mukaista rahaston varojen käyttöön ottamista. EMPL-valiokunta esittää tässä yhteydessä eräitä huomioita asettamatta kuitenkaan kyseenalaiseksi varojen siirtämistä.

EMPL-valiokunnan esittämät näkemykset perustuvat seuraaviin seikkoihin:

A) Tämä hakemus perustuu asetuksen (EU) N:o 1309/2013 (EGR-asetus) 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaan ja koskee Alankomaissa Gelderlandin ja Overijsselin alueilla talonrakennusalan 89 yrityksen 562 työntekijää, jotka irtisanottiin tai joiden työskentely on loppunut viiteajanjaksolla 1. maaliskuuta 2013–1. joulukuuta 2013.

B) Yhteensä 562:sta tukeen oikeutetusta työntekijästä 475 edunsaajan odotetaan osallistuvan toimiin.

C) Alankomaiden viranomaisten mukaan irtisanomisiin johtivat julkisten menojen leikkauksista aiheutuneet rakennusalan kielteiset kehityssuunnat, asuntojen hintojen lasku ja pankkien merkittävästi vähentynyt asuntolainojen ja muiden luottojen tarjoaminen, joiden seurauksena rakennusala supistui voimakkaasti näillä kahdella alueella.

D) Suuri enemmistö (92,6 prosenttia) toimenpiteiden kohteena olevista työntekijöistä on miehiä ja että 7,4 prosenttia heistä on naisia. Työntekijöistä 65,3 prosenttia on 30–54-vuotiaita ja 21,9 prosenttia on 55–64-vuotiaita.

E) Irtisanomiset toteutettiin Gelderlandin ja Overijsselin alueilla, joilla rakennusalan irtisanomisten osuus kummassakin maakunnassa tapahtuneiden irtisanomisten kokonaismäärästä on 39 prosenttia.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää näin ollen asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset Alankomaiden hakemusta koskevaan päätöslauselmaesitykseen:

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että asetuksen (EU) N:o 1309/2013 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa esitetyt toimintakriteerit ja 13 artiklan 1 kohdassa esitetyt edellytykset täyttyvät ja että sen vuoksi Alankomaat on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea;

2.  toteaa, että Alankomaiden viranomaiset toimittivat EGR-rahoitustukea koskevan hakemuksen 20. helmikuuta 2014 ja täydensivät sitä lisätiedoilla 17. huhtikuuta 2014 asti;

3.  panee merkille, että 562 tukeen oikeutetusta edunsaajasta 475:n odotetaan osallistuvan suunniteltuihin toimiin;

4.   pitää myönteisenä, että Alankomaiden viranomaiset aloittivat yksilöllisten palvelujen tarjoamisen kohteena oleville edunsaajille 1. helmikuuta 2014;

5.   toteaa, ettei hakemukseen sisälly suunniteltuihin toimiin liittyviä korvauksia tai kannustimia;

6.   panee merkille, että asbestinpoisto on kirjattu aloihin, jotka tarjoavat mahdollisuuksia kouluttaa osallistujia rakennusalan ulkopuolisiin ammatteihin; kehottaa Alankomaiden viranomaisia varmistamaan, että tähän erityiskoulutukseen osallistuville työntekijöille on annettava perusteelliset tiedot asbestitöihin liittyvistä terveys- ja turvallisuusriskeistä;

7.   suhtautuu myönteisesti ajatukseen luoda liikkuvuusreservi, joka mahdollistaa työntekijöiden joustavan lähettämisen tarkoituksena työkokemuksen hankkiminen ja työpaikan löytäminen tämän välineen avulla; toivoo, että osallistujat löytävät muun kuin tilapäisen työpaikan;

8.   muistuttaa, että EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti yksilöllisten koulutus- ja uudelleenkoulutuspalvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa olisi ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä ja tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista ja siihen olisi sisällytettävä siirtyminen kohti resurssitehokasta ja kestävää taloutta;

9.   toteaa, että tiedotus- ja julkisuustoimien kokonaiskustannukset ovat arviolta 27 096 euroa; muistuttaa, että on tärkeää lisätä tietoisuutta EGR-tuesta ja unionin roolin näkyvyyttä sen yhteydessä.

Kunnioittavasti

Marita ULVSKOG

Puheenjohtajana toiminut ensimmäinen varapuheenjohtaja


LIITE: ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE

Jean ARTHUIS

Puheenjohtaja

Budjettivaliokunta

Euroopan parlamentti

Asp 09G205

B-1047 Bryssel

Arvoisa puheenjohtaja

Aihe:   Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto

Aluekehitysvaliokunnalle on toimitettu lausunnon antamista varten neljä erillistä komission ehdotusta päätöksiksi Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta. Budjettivaliokunnan lienee tarkoitus hyväksyä kutakin ehdotusta koskevat mietinnöt 11. syyskuuta.

Euroopan globalisaatiorahaston EGR:n rahoitustukeen sovellettavat säännöt vahvistetaan Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1309/2013 sekä talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdassa.

         Ehdotus COM(2014(0376) koskee 6 096 000 euron suuruisen EGR-rahoitustuen myöntämistä, jotta työmarkkinoille voidaan integroida uudelleen 508 työntekijää, jotka Nutriart S.A. sekä seuraavat 25 tavarantoimittajaa ja jatkojalostajaa ovat irtisanoneet: AR.ZIGAS & SIA ja 24 itsenäistä ammatinharjoittajaa, joiden työskentely oli loppunut ja jotka olivat riippuvaisia ensisijaisesta yrityksestä, ja jotta voidaan tukea 505 työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevaa alle 30-vuotiasta nuorta Keski-Makedonian ja Attikan alueilla Kreikassa.

         Ehdotus COM(2014)0255 koskee 3 571 150 euron suuruisen EGR-rahoitustuen myöntämistä, jotta työmarkkinoille voidaan integroida uudelleen 1 000 työntekijää, jotka SC Mechel Campia Turzii SA ja yksi jatkojalostaja (SC Mechel Reparatii Targoviste SRL) ovat irtisanoneet Romaniassa.

–         Ehdotus COM(2014)0456 koskee 960 000 euron suuruisen EGR-rahoitustuen myöntämistä, jotta työmarkkinoille voidaan integroida uudelleen 280 työntekijää, jotka irtisanottiin NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolla 56 (Ravitsemistoiminta) NUTS 2 -tason alueella Aragoniassa Espanjassa toimivasta kaikkiaan 661 yrityksestä.

–         Ehdotus COM(2014)0455 koskee 1 625 781 euron suuruisen EGR-rahoitustuen myöntämistä, jotta työmarkkinoille voidaan integroida uudelleen 475 työntekijää, jotka irtisanottiin NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolla 41 (Kiinteistöjen rakennuttaminen) vierekkäisillä Gelderlandin ja Overijsselin alueilla Alankomaissa toimivasta kaikkiaan 89 yrityksestä.

Valiokunnan koordinaattorit keskustelivat näistä ehdotuksista 23. heinäkuuta pitämässään kokouksessa. Ilmoitan heidän pyynnöstään, että aluekehitysvaliokunta ei vastusta Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa edellä mainittuihin tarkoituksiin komission ehdottamien määrien mukaisesti.

Kunnioittavasti

Iskra MIHAYLOVA


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

11.9.2014

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

29

3

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Iris Hoffmann, Kaja Kallas, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Marian Olbrycht, Pina Picierno, Pedro Silva Pereira, Patricija Šulin, Eleytherios Synadinos, Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Georgios Kyrtsos, Giovanni La Via, Janusz Lewandowski, Ivan Štefanec, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Albert Deß

Oikeudellinen huomautus