Postupak : 2014/2055(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0005/2014

Podneseni tekstovi :

A8-0005/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 17/09/2014 - 9.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0020

IZVJEŠĆE     
PDF 206kWORD 128k
12.9.2014
PE 536.185v02-00 A8-0000/2014

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji, u skladu s točkom 13. Međuinstitucijskog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction)

(COM(2014)0455 – C8‑0100/2014 – 2014/2055(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestitelj: Paul Tang

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
  EXPLANATORY STATEMENT
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji, u skladu s točkom 13. Međuinstitucijskog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction)

(COM(2014)0455 – C8‑0100/2014 – 2014/2055(BUD))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0455 – C8‑0100/2014),

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1), (Uredba o EGF-u),

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. ‒ 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–       uzimajući u obzir Međuinstitucijski sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju(3) (Međuinstitucijski sporazum od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

–       uzimajući u obzir postupak trijaloga iz točke 13. Međuinstitucijskog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–       uzimajući u obzir mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–       uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj;

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0000/2014),

A. budući da je Europska unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u svjetskim trgovinskim tokovima te kako bi im se pomoglo u ponovnom uključivanju na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije otpuštenim radnicima trebala biti dinamična i stavljena na raspolaganje što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucijski sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o upotrebi EGF-a;

C.  budući da se očekuje sudjelovanje 475 radnika od njih ukupno 562 koji ispunjavaju uvjete;

D. budući da je Nizozemska predala zahtjev EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction za sredstva iz EGF-a, slijedom otpuštanja radnika u 89 poduzeća koja posluju u djelatnostima iz klasifikacije NACE Rev. 2 odjeljak 41. („Gradnja zgrada”)(4) u susjednim nizozemskim regijama razine NUTS 2 Gelderland i Overijssel tijekom referentnog razdoblja od 1. ožujka 2013. do 1. prosinca 2013. te da je broj radnika za koje se očekuje da će sudjelovati u mjerama koje se sufinanciraju iz EGF-a 475;

E.  budući da zahtjev ispunjava kriterije prihvatljivosti utvrđene Uredbom o EGF-u,

F.   budući da većinu (92,6 %) radnika obuhvaćenih mjerama čine muškarci, a 7,4 % žene; budući da je 65,3 % radnika u dobi između 30 i 54 godine; budući da je 21,9 % radnika u dobi između 55 i 64 godine;

1.  slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Nizozemska stoga ima pravo na sredstva u skladu s tom Uredbom;

2.  primjećuje da su nizozemske vlasti predale zahtjev za sredstva EGF-a 20. veljače 2014. nadopunjujući ga dodatnim informacijama do 17. travnja 2014. i da je Komisija svoju procjenu učinila dostupnom 10. srpnja 2014.; izražava zadovoljstvo zbog kratkog razdoblja ocjenjivanja od pet mjeseci;

3.  smatra da su otpuštanja radnika u 89 poduzeća koja posluju u djelatnostima iz klasifikacije NACE Rev. 2 odjeljak 41. („Gradnja zgrada”)(5) u susjednim nizozemskim regijama razine NUTS 2 Gelderland i Overijssel povezana sa svjetskom financijskom i gospodarskom krizom, s obzirom na opažanje da je politikom banaka o uvođenju strožih kriterija za odobravanje hipotekarnih zajmova i kredita znatno smanjena ponuda hipotekarnih zajmova i kredita, da je zbog vladinih mjera štednje radi smanjenja nacionalnog duga i proračunskog deficita smanjena javna potrošnja te da veliki pad cijena i vrijednosti na tržištu nekretnina otežava kupnju i prodaju kuća;

4.  primjećuje da će otpuštanja 562 radnika dodatno negativno utjecati na nezaposlenost u Gelderlandu i Overijsselu s obzirom na to da je zabilježen znatan rast broja otpuštenih radnika u građevinskom sektoru, a da u usporedbi s podacima na nacionalnoj razini proizlazi da broj nezaposlenih u obje pokrajine predstavlja 39 % ukupnog broja otpuštanja u 2012. godini;

5.  pozdravlja činjenicu da su nizozemske vlasti radi brze pomoći radnicima 1. veljače 2014. odlučile pokrenuti provedbu usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika, puno prije konačne odluke o odobravanju sredstava EGF-a za predloženi usklađeni paket;

6.   napominje da predložene mjere ne sadrže ni naknade ni poticaje;

7.  primjećuje da se usklađenim paketom usluga prilagođenih potrebama za koji se traži sufinanciranje obuhvaćaju mjere za otpuštene radnike kao što su pomoć pri traženju posla i upisi, mjere osposobljavanja i prekvalificiranja, pomoć pri traženju zamjenskog posla, fond za mobilnost;

8.   napominje da je uklanjanje azbesta navedeno kao jedna od mogućnosti za osposobljavanje sudionika za poslove izvan građevinskog sektora; poziva nizozemske vlasti da osiguraju da radnici koji se budu osposobljavali za taj posao budu iscrpno informirani o rizicima koje rad s azbestom predstavlja za zdravlje i sigurnost;

9.  pozdravlja činjenicu da je usklađeni paket prilagođenih usluga sastavljen u dogovoru sa sindikatima i organizacijama poslodavaca, socijalnim partnerima u građevinskom sektoru i obrazovnim ustanovama te da će se tijekom različitih faza pristupa EGF-u i njegove provedbe primjenjivati politika ravnopravnosti žena i muškaraca te načelo nediskriminacije; naglašava važnost budućih prekograničnih inicijativa kao što su osnivanje graničnih ureda ili usklađivanje pravila kako bi se pospješila razmjena informacija ili potaknula prekogranična mobilnost radnika;

10.   pozdravlja ideju o stvaranju fonda za mobilnost čime će se omogućiti fleksibilnost radnika koji će na taj način steći radno iskustvo i pronaći posao; očekuje da će sudionici naći stalan posao;

11. podsjeća na važnost povećanja mogućnosti zapošljavanja svih radnika prilagođenim programima osposobljavanja i priznavanjem sposobnosti i vještina koje je radnik usvojio tijekom profesionalne karijere; očekuje da se osposobljavanje ponuđeno u usklađenom paketu prilagodi ne samo potrebama otpuštenih radnika nego i gospodarstvu u cijelosti;

12. podsjeća da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u prilikom izrade usklađenog paketa usluga prilagođenih posebnim potrebama za osposobljavanje i prekvalificiranje radnika trebale predvidjeti tražene vještine i budući izgledi na tržištu rada te da bi taj paket trebao biti usklađen s pomakom u smjeru održivog gospodarstva koje na učinkovit način gospodari resursima;

13. primjećuje da informacije o usklađenom paketu usluga prilagođenih posebnim potrebama koji će se financirati iz EGF-a obuhvaćaju podatke o komplementarnosti s mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova; naglašava da nizozemske vlasti potvrđuju da za prihvatljiva djelovanja nema pomoći iz drugih financijskih instrumenata Unije; ponavlja poziv Komisiji da predstavi usporednu procjenu tih podataka u svojim godišnjim izvješćima kako bi se osiguralo potpuno poštovanje postojećih odredbi te kako bi se zajamčilo da Unija neće dvostruko financirati usluge;

14. napominje da ukupni procijenjeni troškovi aktivnosti informiranja i oglašavanja iznose 27 096 EUR; podsjeća na važnost bolje upoznatosti s doprinosom EGF-a i postizanja veće vidljivosti uloge Unije u tome;

15. cijeni unaprijeđene postupke koje je uvela Komisija nakon zahtjeva Parlamenta za ubrzano oslobađanje sredstava; primjećuje da je Komisija završila ocjenu usklađenosti zahtjeva s uvjetima za pružanje sredstava u roku od 12 tjedana od primitka potpunog zahtjeva;

16. naglašava da se u skladu s člankom 9. Uredbe o EGF-u sredstva iz EGF-a ograničavaju na ono što je neophodno za osiguravanje solidarnosti i privremene, jednokratne podrške ciljanim korisnicima te da sredstva ne zamjenjuju djelovanja za koja su odgovorna poduzeća na temelju nacionalnog prava ili kolektivnih ugovora;

17. pozdravlja usvajanje nove Uredbe o EGF-u kojom se odražava sporazum koji su postigli Europski parlament i Vijeće o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju fonda u slučaju krize, o povećanju financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnog procijenjenog troška predloženih mjera, o povećanju učinkovitosti pri postupanju sa zahtjevima za upotrebu EGF-a u Komisiji, Europskom parlamentu i Vijeću skraćenjem vremena za procjenu i odobrenje, o proširenju popisa prihvatljivih mjera i korisnika uvrštenjem samozaposlenih osoba i mladih i o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća;

18. odobrava odluku priloženu ovoj rezoluciji;

19. nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

20. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(2)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(3)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(4)

    Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima (SL L 393, 30.12.2006., str. 1.).

(5)

    Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima (SL L 393, 30.12.2006., str. 1.).


PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji, u skladu s točkom 13. Međuinstitucijskog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući o obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1), (Uredba o EGF-u), te posebno njezin članak 15. stavak 4.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. ‒ 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

uzimajući u obzir Međuinstitucijski sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju(3), a posebno njegovu točku 13.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)      Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF) osnovan je radi davanja dodatne potpore otpuštenim radnicima i samozaposlenim osobama koje su prestale sa svojom djelatnošću uslijed velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine uzrokovanih globalizacijom i radi pružanja pomoći prilikom njihova ponovnog uključivanja na tržište rada.

(2)      EGF neće prelaziti najveći godišnji iznos od 150 milijuna EUR (cijene iz 2011.), kako je utvrđeno člankom 12. Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013.

(3)      Nizozemska je 20. veljače 2014. podnijela zahtjev EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction za sredstva iz EGF-a, slijedom otpuštanja radnika u 89 poduzeća koja posluju u djelatnostima iz klasifikacije NACE Rev. 2 odjeljak 41. („Gradnja zgrada”)(4) u susjednim nizozemskim regijama razine NUTS 2 Gelderland i Overijssel te ga dopunila dodatnim podacima kako je predviđeno člankom 8. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1309/2013. Ovaj je zahtjev u skladu sa zahtjevima za utvrđivanje financijskog doprinosa iz EGF-a, kako je utvrđeno člankom 13. Uredbe (EU) br. 1309/2013.

(4)      EGF bi stoga trebalo upotrijebiti u cilju osiguravanja financijskog doprinosa u iznosu od 1 625 781 EUR za zahtjev koji je podnijela Nizozemska,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

EGF se upotrebljava u okviru općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014. kako bi se osigurao iznos od 1 625 781 EUR u odobrenim sredstvima za plaćanje i odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza.

Članak 2.

Ova se Odluka objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu,

Za Europski parlament                                 Za Vijeće

Predsjednik                                                   Predsjednik

(1)

    SL L 347, 20.12.13.., str. 855.

(2)

   SL L 347, 20.12.13.., str. 884.

(3)

    SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(4)

    Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima (SL L 393, 30.12.2006., str. 1.).


EXPLANATORY STATEMENT

I. Background

The European Globalisation Adjustment Fund has been created in order to provide additional assistance to workers suffering from the consequences of major structural changes in world trade patterns.

According to the provisions of Article 12 of Regulation (EU, Euratom) No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020(1) and of Article 15 of Regulation (EU) No 1309/2013(2), the Fund may not exceed a maximum annual amount of EUR 150 million (2011 prices). The appropriate amounts are entered into the general budget of the Union as a provision.

As concerns the procedure, according to point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management(3), in order to activate the Fund the Commission, in case of a positive assessment of an application, presents to the budgetary authority a proposal for mobilisation of the Fund and, at the same time, a corresponding request for transfer. In the event of disagreement, a trilogue shall be initiated.

II. The Gelderland-Overijssel construction application and the Commission's proposal

On 10 July 2014, the Commission adopted a proposal for a decision on the mobilisation of the EGF in favour of the Netherland's to support the reintegration in the labour market of workers made redundant in 89 enterprises operating in the NACE Rev.2 division 41 ('Construction of buildings')(4) in the contiguous NUTS level 2 regions of Gelderland and Overijssel due to the global financial and economic crisis.

This is the seventh application to be examined under the 2014 budget and refers to the mobilisation of a total amount of EUR1 625 781 from the EGF for the Netherlands. It concerns 475 out of 562 workers made redundant in 89 enterprises operating in the NACE Rev.2 division 41 ('Construction of buildings')(5) in the contiguous NUTS level 2 regions of Gelderland and Overijssel. The application was sent to the Commission on 2 February 2014 and supplemented by additional information up to 17 April 2014. The Commission has concluded, in accordance with all applicable provisions of the EGF Regulation, that the application meets the conditions for a financial contribution from the EGF.

The Dutch authorities state that the Dutch financial sector is an international global sector, depending heavily on the investments, provision of credits and mortgages on the international capital markets. Dutch banks have limited possibilities to attract savings capital from the Dutch market and consequently they cannot finance Dutch mortgages by Dutch capital alone. Dutch banks therefore are dependent on the global capital markets. They further argue that about 98% of the Dutch construction companies are small and medium sized and these companies suffer from lack of credits, which results in many bankruptcies leading to redundancies.

The Dutch authorities argue that over the period 2008-2013 total production of new houses declined by 61 014 units in the Netherlands. For Overijssel production of new houses fell by 2625 and in Gelderland by 7941. The decline of prices and production of new houses was devastating for the employment in the construction sector. As a result - many companies went bankrupt and many construction workers lost their jobs.

The personalised services which are to be provided to workers made redundant consist of the following actions which combine to form a co-ordinated package of personalised services: job search assistance and intakes, training and retraining measures, outplacement assistance, mobility pool.

According to the Commission, the described measures constitute active labour market measures within the eligible actions set out in Article 7 of the EGF Regulation. These actions do not substitute passive social protection measures.

The Dutch authorities have provided all necessary assurances regarding the following:

· the principles of equality of treatment and non-discrimination will be respected in the access to the proposed actions and their implementation;

· the requirements laid down in national and EU legislation concerning collective redundancies have been complied with;

· where the dismissing enterprises have continued their activities after the lay-offs, they have complied with their legal obligations governing the redundancies and have provided for their workers accordingly;

· the proposed actions will provide support for individual workers and will not be used for restructuring companies or sectors;

· the proposed actions will not receive financial support from other Union funds or financial instruments and any double financing will be prevented;

· the proposed actions will be complementary with actions funded by the Structural Funds;

· the financial contribution from the EGF will comply with the procedural and material Union rules on State aid

Concerning management and control systems, the Netherlands has notified the Commission that the financial contribution will be managed and controlled by the same bodies that manage and control the European Social Fund (ESF).

III. Procedure

In order to mobilise the Fund, the Commission has submitted to the Budget Authority a transfer request for a global amount of EUR EUR 1 625 781 from the EGF reserve (40 02 43) to the EGF budget line (04 04 51).

This is the sixth transfer proposal for the mobilisation of the Fund transmitted to the Budgetary Authority to date during 2014.

The trilogue procedure shall be initiated in the event of disagreement, as provided for in Article 15(4) of the EGF Regulation.

According to an internal agreement, the Employment and Social Affairs Committee should be associated to the process, in order to provide constructive support and contribution to the assessment of the applications from the Fund.

(1)

  OJ L 347, 20.12.2013, p. 884.

(2)

  OJ L 347, 30.12.2013, p. 855.

(3)

   OJ C 373, 20.12.2013, p. 1.

(4)

   Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 establishing the statistical classification of economic activities NACE Revision 2 and amending Council Regulation (EEC) No 3037/90 as well as certain EC regulations on specific statistical domains(OJ L 393, 30.12.2006, p. 1).

(5)

   Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 establishing the statistical classification of economic activities NACE Revision 2 and amending Council Regulation (EEC) No 3037/90 as well as certain EC regulations on specific statistical domains(OJ L 393, 30.12.2006, p. 1).


PRILOG: PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA

ZP/ch D(2014)39262

g. Jean Arthuis

Predsjednik Odbora za proračune

ASP 09G205

Predmet: Mišljenje o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) za slučaj EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction, Nizozemska (COM(2014)455 završna verzija)

Poštovani predsjedniče,

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL) i radna skupina za EGF ispitali su mobilizaciju EGF-a za slučaj EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction te su usvojili sljedeće mišljenje.

Odbor EMPL i radna skupina za EGF slažu se da se sredstva fonda mobiliziraju u svrhu tog zahtjeva. U tom smislu Odbor EMPL iznosi nekoliko primjedbi ne dovodeći time u pitanje prijenos sredstava.

Razmatranja Odbora EMPL temelje se na sljedećim razmatranjima:

A) budući da se ovaj zahtjev temelji na članku 4. stavku 1. točki (b) Uredbe (EU) br. 1309/2013 (Uredba o EGF-u) i da se odnosi na 562 radnika u 89 poduzeća u sektoru izgradnje zgrada u regijama Gelderland i Overijssel u Nizozemskoj koji su otpušteni ili koji su prestali raditi tijekom referentnog razdoblja od 1. ožujka 2013. do 1. prosinca 2013.;

B) budući da se očekuje sudjelovanje 475 radnika od njih ukupno 562 koji ispunjavaju uvjete;

C) budući da nizozemske vlasti tvrde da su glavni čimbenici povećanja broja otpuštanja negativni trendovi u građevinskom sektoru uzrokovani smanjenjem javne potrošnje, padom cijena stambenih nekretnina te znatnim smanjenjem broja odobrenih kredita i hipotekarnih zajmova, što je dovelo do dramatičnog smanjenja građevinskog sektora u tim dvjema regijama;

D) budući da većinu (92,6 %) radnika obuhvaćenih mjerama čine muškarci, a 7,4 % žene; budući da je 65,3 % radnika u dobi između 30 i 54 godine; budući da je 21,9 % radnika u dobi između 55 i 64 godine;

E) budući da je do otpuštanja došlo u regijama Gelderland i Overijssel, u kojima otpuštanja u građevinskom sektoru iznose 39 % ukupnih otpuštanja u obje pokrajine;

Stoga Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor u svoj prijedlog rezolucije u vezi s ovim nizozemskim zahtjevom uključi sljedeće prijedloge:

1.  slaže se s Komisijom da su intervencijski kriteriji iz članka 4. stavka 1. točke (b) i uvjeti iz članka 13. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1309/2013 ispunjeni i da Nizozemska stoga ima pravo na sredstva u skladu s tom Uredbom;

2.  napominje da su nizozemske vlasti predale zahtjev za sredstva EGF-a 20. veljače 2014. te ga do 17. travnja 2014. nadopunile dodatnim informacijama;

3.  napominje da se očekuje da će od 562 radnika koji ispunjavaju uvjete njih 475 sudjelovati u predloženim aktivnostima;

4.   pozdravlja činjenicu da su nizozemske vlasti 1. veljače 2014. počele pružati usluge prilagođene potrebama pogođenih radnika;

5.   napominje da predložene mjere ne sadrže ni naknade ni poticaje;

6.   napominje da je uklanjanje azbesta navedeno kao jedna od mogućnosti za osposobljavanje sudionika za poslove izvan građevinskog sektora; poziva nizozemske vlasti da osiguraju da radnici koji se budu osposobljavali za taj posao budu iscrpno informirani o rizicima koje rad s azbestom predstavlja za zdravlje i sigurnost;

7.   pozdravlja ideju o stvaranju fonda za mobilnost čime će se omogućiti fleksibilnost radnika koji će na taj način steći radno iskustvo i pronaći posao; očekuje da će sudionici naći stalan posao;

8.   podsjeća da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u prilikom izrade usklađenog paketa usluga prilagođenih posebnim potrebama za osposobljavanje i prekvalificiranje radnika trebale predvidjeti tražene vještine i budući izgledi na tržištu rada te da bi taj paket trebao biti usklađen s pomakom u smjeru održivog gospodarstva koje na učinkovit način gospodari resursima;

9.   napominje da ukupni procijenjeni troškovi aktivnosti informiranja i oglašavanja iznose 27 096 EUR; podsjeća na važnost bolje upoznatosti s doprinosom EGF-a i postizanja veće vidljivosti uloge Unije u tome.

S poštovanjem,

Marita ULVSKOG,

Vršiteljica dužnosti predsjednika, prva potpredsjednica


PRILOG: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Jean Arthuis

Predsjednik

Odbor za proračune

Europski parlament

ASP 09G205

B-1047 Bruxelles

Poštovani g. Arthuis,

Predmet:          Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji

Četiri različita prijedloga odluka Komisije o upotrebi Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) upućena su Odboru za regionalni razvoj radi donošenja mišljenja. Poznato mi je da je predviđeno da Odbor za proračune 11. rujna usvoji izvješće o svakom pojedinačnom prijedlogu.

Pravila koja se primjenjuju na sredstva iz Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) utvrđena su u Uredbi (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006 te u točki 13. Međuinstitucijskog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju.

-          COM (2014) 0376 prijedlog je doprinosa iz EGF-a u iznosu od 6 096 000 EUR za ponovno uključivanje na tržište rada 508 radnika koji su proglašeni viškom u poduzeću Nutriart S.A te 25 pružatelja usluga i daljnjih korisnika: AR.ZIGAS & SIA i 24 samozaposlene osobe koje su prestale sa svojom djelatnošću, a ovisile su o primarnom poduzeću te 505 mladih koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju (NEET) i mlađi su od 30 godina u regijama Srednja Makedonija i Atika u Grčkoj.

-          COM (2014) 0255 prijedlog je da se iz EGF-a izdvoje sredstva u iznosu od 3 571 150 EUR za ponovno uključivanje na tržište rada 1 000 radnika koje su u Rumunjskoj otpustili poduzeće SC Mechel Campia Turzii SA i jedan daljnji proizvođač (SC Mechel Reparatii Targoviste SRL).

-          COM (2014) 0456 prijedlog je da se iz EGF-a izdvoje sredstva u iznosu od 960 000 EUR za ponovno uključivanje na tržište rada 280 radnika otpuštenih iz 661 poduzeća koje se bavi djelatnostima iz klasifikacije NACE Rev. 2, odjeljak 56. (Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića) u Aragoniji (ES24), regiji razine NUTS 2, u Španjolskoj.

-          COM (2014) 0455 prijedlog je da se iz EGF-a izdvoje sredstva u iznosu od 1 625 781 EUR za ponovno uključivanje na tržište rada 475 radnika otpuštenih iz 89 poduzeća koja se bave djelatnostima iz klasifikacije NACE Rev. 2, odjeljak 41. (Gradnja zgrada) u susjednim nizozemskim regijama razine NUTS 2 Gelderland i Overijssel.

Koordinatori Odbora razmatrali su te prijedloge na sastanku održanom 23. srpnja. Zamolili su me da Vas obavijestim da Odbor nema primjedbi na mobilizaciju Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji kako bi se navedeni iznosi dodijelili onako kako je predložila Komisija.

S poštovanjem,

Iskra MIHAYLOVA


REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

11.9.2014

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

29

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Iris Hoffmann, Kaja Kallas, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Marian Olbrycht, Pina Picierno, Pedro Silva Pereira, Patricija Šulin, Eleytherios Synadinos, Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Georgios Kyrtsos, Giovanni La Via, Janusz Lewandowski, Ivan Štefanec, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Albert Deß

Pravna napomena