Procedūra : 2014/2055(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0005/2014

Pateikti tekstai :

A8-0005/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/09/2014 - 9.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0020

PRANEŠIMAS     
PDF 202kWORD 134k
12.9.2014
PE 536.185v02-00 A8-0005/2014

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (paraiška „EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction“)

(COM(2014) 0455 – C8‑0100/2014 – 2014/2055(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėjas: Paul Tang

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 PRIEDAS. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (paraiška „EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction“)

(COM(2014) 0455 – C8‑0100/2014 – 2014/2055(BUD))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014) 0455 – C8‑0100/2014),

–   atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1), (EGF reglamentas),

–   atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą,

–   atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. TIS 13 punktą,

–   atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–   atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8–0005/2014),

A. kadangi Europos Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti EGF lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir kuo greičiau bei kuo veiksmingiau prieinama;

C. kadangi numatoma, jog iš 562 reikalavimus atitinkančių paramos gavėjų dalyvaus 475 paramos gavėjai;

D. kadangi Nyderlandai pateikė paraišką „EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction“ dėl finansinės paramos iš EGF, nes ataskaitiniu laikotarpiu nuo 2013 m. kovo 1 d. iki 2013 m. gruodžio 1 d. iš 89 įmonių, vykdančių NACE 2 red. 41 skyriaus (Pastatų statyba)(4) veiklą gretimuose Gelderlando ir Overeiselio NUTS 2 lygmens regionuose buvo atleista darbuotojų, iš kurių paramą taikant EGF bendrai finansuojamas priemones numatyta teikti 475 darbuotojams;

E.  kadangi paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus finansinės paramos skyrimo kriterijus;

F.  kadangi didžioji dalis (92,6 proc.) darbuotojų, kuriems numatyta taikyti priemones, yra vyrai, o 7,4 proc. – moterys; kadangi 65,3 proc. darbuotojų amžius yra nuo 30 iki 54 metų; kadangi 21,9 proc. darbuotojų amžius yra nuo 55 iki 64 metų;

1.  pritaria Komisijos nuomonei, kad tenkinamos EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies b punkte išdėstytos sąlygos ir kad dėl to Nyderlandai turi teisę gauti finansinę paramą pagal minėtąjį reglamentą;

2.  pažymi, kad Nyderlandų valdžios institucijos pateikė paraišką dėl EGF finansinės paramos 2014 m. vasario 20 d., o papildoma informacija teikta iki 2014 m. balandžio 17 d. ir kad 2014 m. liepos 10 d. Komisija pateikė paraiškos vertinimą; palankiai vertina tai, kad paraiška buvo greitai (per penkis mėnesius) įvertinta;

3.  mano, kad darbuotojų atleidimas iš 89 įmonių, vykdančių NACE 2 red. 41 skyriaus (Pastatų statyba)(5) veiklą gretimuose Gelderlando ir Overeiselio NUTS 2 lygmens regionuose, yra susijęs su finansų ir ekonomikos krize, ir nurodo pastabą, jog dėl bankų politikos, pagal kurią įgyvendinamos griežtesnės taisyklės dėl hipotekų ir kreditų suteikimo, teikiama daug mažiau hipotekų ir kreditų ir dėl vyriausybės taikomų griežtų taupymo priemonių, skirtų sumažinti valstybės skolai ir biudžeto deficitui, sumažėjo viešosios išlaidos, o dėl staigaus kainų ir verčių būsto rinkoje sumažėjimo sudėtinga parduoti ir pirkti namus;

4.  pažymi, kad dėl 562 atleistų darbuotojų dar labiau pablogės nedarbo padėtis Gelderlande ir Overeiselyje, turint mintyje tai, kad didelis atleistų statybos sektoriaus darbuotojų skaičiaus padidėjimas vertinamas atsižvelgiant į nacionalinius duomenis – bedarbių skaičius abiejose provincijose sudaro 39 proc. visų 2012 m. atleistų darbuotojų;

5.  palankiai vertina tai, kad Nyderlandų valdžios institucijos, siekdamos suteikti darbuotojams skubią paramą, 2014 m. vasario 1 d. (gerokai anksčiau prieš priimant galutinį sprendimą dėl EGF paramos suteikimo siūlomam suderintam paslaugų paketui) nusprendė pradėti teikti prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas;

6.  pažymi, kad paraiškoje siūlomos priemonės neapima išmokų ar paskatų;

7.  pažymi, kad bendrai finansuotinas suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas apima tokias atleistiems darbuotojams skirtas priemones, kaip pagalba ieškant darbo ir registracija, mokymo ir perkvalifikavimo priemonės, pagalba įsidarbinti kito sektoriaus įmonėse ir judumo grupė;

8.  pažymi, kad asbesto turinčių statinių griovimas įtrauktas į galimybių apmokyti dalyvius statybų sektoriui nepriklausančių profesijų sąrašą; ragina Nyderlandų valdžios institucijas užtikrinti, kad tokiuose ypatinguose mokymuose dalyvaujantys darbuotojai būtų būtinai išsamiai informuojami apie sveikatai ir saugumui gresiantį pavojų, kuris kyla dirbant su asbestu;

9.  palankiai vertina tai, kad suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas parengtas konsultuojantis su profesinėmis sąjungomis ir darbdavių organizacijomis, socialiniais statybos sektoriaus partneriais ir švietimo įstaigomis ir kad įvairiais įgyvendinimo etapais ir gaunant prieigą prie EGF bus laikomasi lyčių lygybės politikos ir nediskriminavimo principo; pabrėžia būsimų tarpvalstybinių iniciatyvų, pvz., pasienio centrų ar taisyklių suderinimo, svarbą siekiant didinti keitimąsi informacija ir skatinti tarpvalstybinį darbuotojų judumą;

10. palankiai vertina mintį sukurti judumo grupę, taip sudarant galimybes lanksčiai nukreipti darbuotojus siekiant, kad jie įgytų darbo patirties ir rastų darbą taikant šią priemonę; tikisi, kad dalyviai ras ne trumpalaikį darbą;

11. primena, kad svarbu didinti visų darbuotojų įsidarbinimo galimybes rengiant pritaikytus mokymus ir pripažįstant įgūdžius ir gebėjimus, įgytus per darbuotojo profesinę karjerą; tikisi, kad pagal suderintą paslaugų paketą siūlomi mokymai bus pritaikyti ne tik prie atleistų darbuotojų poreikių, bet ir apskritai prie ekonomikos;

12. primena, kad, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų mokymo ir perkvalifikavimo paslaugų paketą reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir reikiamus įgūdžius ir įtraukti perėjimą prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos;

13. pažymi, kad informacija apie suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą, kurį ketinama finansuoti EGF lėšomis, apima duomenis apie tai, kaip šiomis priemonėmis papildomi struktūrinių fondų lėšomis finansuojami veiksmai; pabrėžia, kad Nyderlandų valdžios institucijos patvirtino, kad tinkami finansuoti veiksmai neremiami taikant kitas Sąjungos finansines priemones; dar kartą ragina Komisiją į savo rengiamas metines ataskaitas įtraukti lyginamąjį tų duomenų vertinimą, siekiant užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi esamos tvarkos ir kad nebūtų dubliuojamos Sąjungos finansuojamos paslaugos;

14. pažymi, kad visos numatomos informavimo ir viešinimo veiksmų išlaidos sudaro 27 096 EUR; primena, jog svarbu geriau informuoti apie paramą EGF lėšomis ir užtikrinti, kad Sąjungos vaidmuo skiriant šią paramą būtų geriau matomas;

15. palankiai vertina tai, kad Komisija, atsižvelgdama į Parlamento raginimą pagreitinti išmokų skyrimą, patobulino procedūrą; pažymi, kad Komisija per 12 savaičių nuo visos paraiškos gavimo dienos atliko paraiškos atitikties sąlygoms gauti finansinę paramą įvertinimą;

16. pabrėžia, kad remiantis EGF reglamento 9 straipsniu turi būti užtikrinta, kad EGF finansinė parama būtų teikiama tik tiek, kiek yra būtina norint išreikšti solidarumą ir suteikti laikiną vienkartinę paramą tiksliniams paramos gavėjams, ir kad ji nepakeis veiksmų, kuriuos bendrovės turi vykdyti pagal nacionalinę teisę ar kolektyvines sutartis;

17. palankiai vertina priimtą naują EGF reglamentą, kuriame atsižvelgta į Europos Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą vėl numatyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, padidinti Sąjungos finansinį įnašą iki 60 proc. bendrų numatomų siūlomų priemonių išlaidų, padidinti Komisijos EGF paraiškų tvarkymo veiksmingumą ir sutrumpinti Europos Parlamento ir Tarybos atliekamo paraiškų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą į jį įtraukiant savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti;

18. pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

19. paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

20. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(4)

    2006 m. gruodžio 20d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1893/2006, nustatantis statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių (OL L 393, 2006 12 30, p. 1).

(5)

    2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1893/2006, nustatantis statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių (OL L 393, 2006 12 30, p. 1).


PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (paraiška „EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction“)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1), ypač į jo 15 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3), ypač į jo 13 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)      Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (toliau – EGF) įsteigtas teikti paramą atleistiems darbuotojams ir darbo veiklą nutraukusiems savarankiškai dirbantiems asmenims dėl su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką;

(2)      EGF didžiausia metinė suma neviršija 150 mln. EUR (2011 m. kainomis), kaip nustatyta Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 12 straipsnyje;

(3)      2014 m. vasario 20 d. Nyderlandai pateikė paraišką dėl EGF lėšų mobilizavimo, nes iš 89 įmonių, vykdančių NACE 2 red. 41 skyriaus (Pastatų statyba)(4) veiklą gretimuose Gelderlando ir Overeiselio NUTS 2 lygmens regionuose buvo atleista darbuotojų ir ją papildė išsamesne informacija, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 8 straipsnio 3 dalyje. Ši paraiška atitinka EGF finansinės paramos sumai nustatyti taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 13 straipsnyje;

(4)      todėl iš EGF turėtų būti mobilizuota 1 625 781 EUR suma finansinei paramai pagal Nyderlandų pateiktą paraišką suteikti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2014 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos mobilizuojamos siekiant skirti 1 625 781 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu                          Tarybos vardu

Pirmininkas                                                  Pirmininkas

(1)

    OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(2)

   OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(3)

    OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(4)

    2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1893/2006, nustatantis statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių (OL L 393, 2006 12 30, p. 1.).


AIŠKINAMOJI DALIS

I. Bendrosios aplinkybės

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą pagalbą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių.

Vadovaujantis Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(1), 12 straipsnio nuostatomis ir Reglamento (ES) Nr. 1309/2013(2) 15 straipsnio nuostatomis, fondas negali viršyti 150 mln. EUR kasmetinės maksimalios sumos (2011 m. kainomis). Atitinkamos sumos įtrauktos į Sąjungos bendrąjį biudžetą kaip atidėjinys.

Pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) 13 punktą procedūra yra tokia: Komisija, norėdama panaudoti fondo lėšas ir teigiamai įvertinusi paraišką, tuo pat metu biudžeto valdymo institucijai teikia pasiūlymą dėl fondo lėšų mobilizavimo ir atitinkamą prašymą pervesti lėšas. Nepavykus susitarti, inicijuojamas trišalis dialogas.

II. Paraiška „Gelderland-Overijssel construction“ ir Komisijos pasiūlymas

2014 m. liepos 10 d. Komisija patvirtino pasiūlymą dėl sprendimo mobilizuoti EGF lėšas pagal Nyderlandų paraišką siekdama paremti iš 89 įmonių, vykdančių NACE 2 red. 41 skyriaus (Pastatų statyba)(4) veiklą gretimuose Gelderlando ir Overeiselio NUTS 2 lygmens regionuose, dėl pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės atleistų darbuotojų reintegraciją į darbo rinką.

Tai septintoji paraiška, kuri turi būti apsvarstyta vykdant 2014 m. biudžetą, dėl bendros 1 625 781 EUR sumos mobilizavimo iš EGF Nyderlandų reikmėms. Ji susijusi su 475 darbuotojais iš 562, kurie buvo atleisti iš 89 įmonių, vykdančių NACE 2 red. 41 skyriaus (Pastatų statyba)(5) veiklą gretimuose Gelderlando ir Overeiselio NUTS 2 lygmens regionuose. Paraiška Komisijai išsiųsta 2014 m. vasario 2 d., o papildoma informacija pateikta iki 2014 m. balandžio 17 d. Pagal visas taikomas EGF reglamento nuostatas Komisija priėmė sprendimą, kad paraiška atitinka finansinės paramos suteikimo iš EGF kriterijus.

Nyderlandų valdžios institucijos teigia, kad Nyderlandų finansų sektorius yra tarptautinis pasaulinio masto sektorius, labai priklausantis nuo investicijų, taip pat nuo kreditų ir hipotekų suteikimo tarptautinėse kapitalo rinkose. Nyderlandų bankų galimybės pritraukti Nyderlandų rinkos santaupų kapitalą yra ribotos, todėl jie negali finansuoti nyderlandiečių hipotekų naudodami tik nyderlandiečių kapitalą. Taigi Nyderlandų bankai priklauso nuo pasaulinių kapitalo rinkų. Nyderlandų valdžios institucijos taip pat teigia, kad apie 98 proc. Nyderlandų statybos įmonių yra mažosios ir vidutinės įmonės ir joms nesuteikiama kreditų; dėl šios priežasties daug įmonių bankrutuoja, o darbuotojai atleidžiami iš darbo.

Nyderlandų valdžios institucijos tvirtina, kad 2008–2013 m. laikotarpiu statomų naujų namų Nyderlanduose iš viso sumažėjo 61 014 vienetų. Overeiselio provincijoje naujų namų statybos mastas sumažėjo 2 625, Gelderlande – 7 941 vienetais. Sumažėjusios naujų namų kainos ir statybos mastas labai pakenkė užimtumui statybos sektoriuje. Dėl to daugelis bendrovių bankrutavo ir daugelis statybos sektoriaus darbuotojų neteko darbo.

Prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos, teiktinos atleistiems darbuotojams, yra šie veiksmai, kurie kartu sudaro suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą: pagalba ieškant darbo ir registracija, mokymo ir perkvalifikavimo priemonės, pagalba įsidarbinti kito sektoriaus įmonėse ir judumo grupė.

Anot Komisijos, nurodyti veiksmai yra aktyvios darbo rinkos priemonės, priskiriamos prie tinkamų finansuoti veiksmų, apibrėžtų EGF reglamento 7 straipsnyje. Šie veiksmai nepakeičia pasyvių socialinės apsaugos priemonių.

Nyderlandų valdžios institucijos suteikė visas reikiamas garantijas:

· bus laikomasi vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principo suteikiant galimybę naudotis siūlomais veiksmais ir juos įgyvendinant;

· buvo laikytasi nacionaliniuose ir ES teisės aktuose nustatytų su kolektyviniu atleidimu susijusių reikalavimų;

· tuo atveju, kai darbuotojus atleidusios įmonės tęsė savo veiklą po jų atleidimo, jos įvykdė teisinius reikalavimus, reglamentuojančius darbuotojų atleidimą, ir atitinkamai pasirūpino savo darbuotojais;

· siūlomais veiksmais parama bus teikiama atskiriems darbuotojams ir ji nebus naudojama įmonėms arba sektoriams restruktūrizuoti;

· siūlomi veiksmai nebus finansiškai remiami iš kitų Sąjungos fondų ar finansinių priemonių ir bus išvengta bet kokio dvigubo finansavimo;

· siūlomi veiksmai papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus;

· EGF finansinė parama atitiks procedūrines ir materialines Sąjungos taikomas valstybės pagalbos taisykles.

Turint mintyje valdymo ir kontrolės sistemas, Nyderlandai Komisijai pranešė, kad finansinę paramą valdys ir prižiūrės tos pačios institucijos, kurios valdo ir prižiūri Europos socialinio fondo (ESF) paramą.

III. Procedūra

Kad būtų galima mobilizuoti fondo lėšas, Komisija biudžeto valdymo institucijai pateikė prašymą iš EGF rezervo (40 02 43) į EGF biudžeto eilutę (04 04 51) perkelti bendrą 1 625 781 EUR sumą.

2014 m. iki šiol tai yra šeštas biudžeto valdymo institucijai pateiktas prašymas perkelti lėšas siekiant mobilizuoti fondo lėšas.

Nesutarimo atveju pradedama trišalio dialogo procedūra, kaip numatyta EGF reglamento 15 straipsnio 4 dalyje.

Pagal vidaus susitarimą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas turėtų būti įtrauktas į šį procesą, kad galėtų teikti konstruktyvią paramą ir dalyvautų vertinant paraiškas šio fondo lėšoms gauti.

(1)

  OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(2)

  OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(3)

   OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(4)

   2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1893/2006, nustatantis statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių (OL L 393, 2006 12 30, p. 1).

(5)

   2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1893/2006, nustatantis statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių (OL L 393, 2006 12 30, p. 1).


PRIEDAS. UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

ZP/ch D(2014)39262

M. Jeanui Arthuisui

Biudžeto komiteto pirmininkui

ASP 09G205

Tema: Nuomonė dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų mobilizavimo (Nyderlandų paraiška „EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction“) (COM(2014) 455 final)

Gerb. pirmininke,

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas (EMPL) ir jo EGF darbo grupė apsvarstė klausimą dėl EGF lėšų mobilizavimo byloje „EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction“ ir patvirtino toliau pateiktą nuomonę.

EMPL komitetas ir EGF darbo grupė pritaria, kad būtų mobilizuotos fondo lėšos pagal minėtąją paraišką. Šiuo požiūriu EMPL komitetas pateikia keletą pastabų, nors jos neturi įtakos sprendimui pervesti mokėjimus.

EMPL komiteto svarstymai pagrįsti toliau išdėstytomis aplinkybėmis:

A) kadangi ši paraiška grindžiama Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 (EGF reglamentas) 4 straipsnio 1 dalies b punktu ir susijusi su 562 darbuotojais, dirbusiais Nyderlandų Gelderlando ir Overeiselio regionuose veikiančiose 89 pastatų statybos sektoriaus įmonėse ir atleistais iš darbo ar nutraukusiais veiklą ataskaitiniu laikotarpiu nuo 2013 m. kovo 1 d. iki 2013 m. gruodžio 1 d.;

B) kadangi numatoma, jog iš 562 reikalavimus atitinkančių paramos gavėjų dalyvaus 475 paramos gavėjai;

C) kadangi Nyderlandų valdžios institucijos teigia, kad atleidimus sukėlė neigiamos statybų sektoriaus raidos tendencijos, kurios pasireiškė sumažinus viešąsias išlaidas, sumažėjus būsto kainoms ir bankams teikiant daug mažiau hipotekų ir kreditų – dėl to šiuose dviejuose regionuose statybų sektorius ženkliai sumažėjo;

D) kadangi didžioji dalis (92,6 proc.) darbuotojų, kuriems numatyta taikyti priemones, yra vyrai, o 7,4 proc. – moterys; kadangi 65,3 proc. darbuotojų amžius yra nuo 30 iki 54 metų; kadangi 21,9 proc. darbuotojų amžius yra nuo 55 iki 64 metų;

E) kadangi darbuotojai atleisti Gelderlando ir Overeiselio regionuose, kuriuose atleidimai statybų sektoriuje sudaro 39 proc. visų abiejose provincijose vykdytų atleidimų;

todėl Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Nyderlandų paraiškos įtraukti toliau išdėstytus pasiūlymus:

1.  pritaria Komisijos nuomonei, kad tenkinami Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatyti intervencijos kriterijai ir 13 straipsnio 1 dalyje išdėstytos sąlygos ir kad dėl to Nyderlandai turi teisę gauti finansinę paramą pagal šį reglamentą;

2.  pažymi, kad Nyderlandų valdžios institucijos pateikė paraišką dėl EGF finansinės paramos 2014 m. vasario 20 d., o papildoma informacija pateikta iki 2014 m. balandžio 17 d.;

3.  pažymi, kad tikimasi, jog iš 562 reikalavimus atitinkančių paramos gavėjų siūlomuose veiksmuose dalyvaus 475;

4.   teigiamai vertina tai, kad Nyderlandų valdžios institucijos prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas remtiniems darbuotojams pradėjo teikti 2014 m. vasario 1 d.;

5.   pažymi, kad paraiškoje siūlomos priemonės neapima išmokų ar paskatų;

6.   pažymi, kad asbesto turinčių statinių griovimas įtrauktas į galimybių apmokyti dalyvius statybų sektoriui nepriklausančių profesijų sąrašą; ragina Nyderlandų valdžios institucijas užtikrinti, kad tokiuose ypatinguose mokymuose dalyvaujantys darbuotojai būtų būtinai išsamiai informuojami apie sveikatai ir saugumui gresiantį pavojų, kuris kyla dirbant su asbestu;

7.   palankiai vertina mintį sukurti judumo grupę, taip sudarant galimybes lanksčiai nukreipti darbuotojus siekiant, kad jie įgytų darbo patirties ir rastų darbą taikant šią priemonę; tikisi, kad dalyviai ras ne trumpalaikį darbą;

8.   primena, kad, kaip nustatyta Reglamento 7 straipsnyje, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų mokymo ir perkvalifikavimo paslaugų paketą reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir reikiamus įgūdžius ir įtraukti perėjimą prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos;

9.   pažymi, kad visos numatomos informavimo ir viešinimo veiksmų išlaidos sudaro 27096 eurų; primena, jog svarbu geriau informuoti apie paramą EGF lėšomis ir užtikrinti, kad Bendrijos vaidmuo skiriant šią paramą būtų geriau matomas.

Pagarbiai

Marita ULVSKOG,

Einanti pirmininko pareigas, pirmoji pirmininko pavaduotoja


PRIEDAS. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS

Jeanui ARTHUIS

Biudžeto komiteto

pirmininkui

Europos Parlamentas

Asp 09g205

B-1047 Briuselis

Gerb. J. Arthuis,

Tema:  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas

Regioninės plėtros komiteto buvo paprašyta pateikti nuomones dėl keturių atskirų Komisijos pasiūlymų dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas. Suprantu, kad rugsėjo 11 d. Biudžeto komitete ketinama priimti pranešimus dėl visų šių pasiūlymų.

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) finansinės paramos taisyklės nustatytos 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006, ir 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punkte.

-          COM (2014) 0376 pateikiamas pasiūlymas skirti 6 096 000 EUR dydžio EGF paramą siekiant vėl įtraukti į darbo rinką 508 darbuotojus, kurie buvo atleisti Centrinės Makedonijos ir Atikos regionuose (Graikija) iš įmonės „Nutriart S.A“, ir 25 tiekimo bei tolesnės gamybos grandies įmonių (AR.ZIGAS & SIA ir 24 savarankiškai dirbančių asmenų, kurie nutraukė veiklą ir kurie buvo priklausomi nuo pagrindinės įmonės), ir 505 nedirbančius, nesimokančius ir mokymuose nedalyvaujančius jaunuolius (NEET jaunuolius), jaunesnius kaip 30 metų.

-          COM (2014) 0255 pateikiamas pasiūlymas skirti 3 571 150 EUR dydžio EGF paramą siekiant vėl įtraukti į darbo rinką 1 000 darbuotojų, kurie buvo atleisti Rumunijoje iš įmonės „SC Mechel Campia Turzii SA“ ir vienos tolesnės gamybos grandies įmonės („SC Mechel Reparatii Targoviste SRL“).

-          COM (2014) 0456 pateikiamas pasiūlymas skirti 960 000 EUR dydžio EGF paramą siekiant vėl įtraukti į darbo rinką 280 darbuotojų, kurie buvo atleisti iš 661 įmonės, vykdančios NACE 2 red. 56 skyriaus (Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla) veiklą Aragono (ES24) NUTS 2 lygio regione (Ispanija).

-          COM (2014) 0455 pateikiamas pasiūlymas skirti 1 625 781 EUR dydžio EGF paramą siekiant vėl įtraukti į darbo rinką 475 darbuotojus, kurie buvo atleisti iš 89 įmonių, vykdančių NACE 2 red. 41 skyriaus (Pastatų statyba) veiklą gretimuose Nyderlandų Gelderlando ir Overeiselio NUTS 2 lygmens regionuose.

Komiteto koordinatoriai aptarė šiuos pasiūlymus per liepos 23 d. įvykusį savo posėdį. Jie paprašė manęs parašyti jums, jog Regioninės plėtros komitetas neprieštarauja šiam Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimui siekiant skirti minėtas sumas, kaip siūlo Komisija.

Pagarbiai

Iskra MIHAYLOVA


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

11.9.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

29

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Iris Hoffmann, Kaja Kallas, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Marian Olbrycht, Pina Picierno, Pedro Silva Pereira, Patricija Šulin, Eleytherios Synadinos, Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Georgios Kyrtsos, Giovanni La Via, Janusz Lewandowski, Ivan Štefanec, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Albert Deß

Teisinis pranešimas