Procedūra : 2014/2055(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0005/2014

Iesniegtie teksti :

A8-0005/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 17/09/2014 - 9.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0020

ZIŅOJUMS     
PDF 210kWORD 132k
12.9.2014
PE 536.185v02-00 A8-0005/2014

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (pieteikums EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction)

(COM(2014)0455 – C8‑0100/2014 – 2014/2055(BUD))

Budžeta komiteja

Referents: Paul Tang

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS
 PASKAIDROJUMS
 PIELIKUMS: NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE
 PIELIKUMS: REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (pieteikums EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction)

(COM(2014)0455 – C8‑0100/2014 – 2014/2055(BUD))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0455 – C8‑0100/2014),

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1) (EGF regula),

–       ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.−2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–       ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–       ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–       ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–       ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0005/2014),

A.     tā kā Eiropas Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālās pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.     tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darba ņēmējiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par EGF izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

C.     tā kā paredzams, ka atbalstu saņems 475 no kopumā 562 atbalsttiesīgajiem darbiniekiem;

D.     tā kā Nīderlande ir iesniegusi pieteikumu EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF sakarā ar to, ka pārskata periodā no 2013. gada 1. marta līdz 2013. gada 1. decembrim 89 uzņēmumos, kuri darbojas NACE 2. redakcijas 41. nodaļas minētajā nozarē (ēku būvniecība)(4) blakusesošos reģionos Gelderlandē un Overeiselā, kas ir NUTS 2. līmeņa reģioni, ir atlaisti darbinieki, no kuriem 475 darbiniekiem paredzēts piemērot EGF līdzfinansētos pasākumus;

E.     tā kā pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem;

F.     tā kā lielākā daļa (92,6 %) darbinieku, kuriem paredzēti pasākumi, ir vīrieši, bet 7,4 % sievietes; tā kā 65,3 % šo darbinieku ir vecumā no 30 līdz 54 gadiem; tā kā 21,9 % šo darbinieku ir vecumā no 55 līdz 64 gadiem,

1.      piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka līdz ar to Nīderlande saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu;

2.      norāda, ka Nīderlandes iestādes pieteikumu finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF iesniedza 2014. gada 20. februārī, līdz 2014. gada 17. aprīlim sniedzot papildu informāciju, un ka Komisija pieteikuma novērtējumu darīja pieejamu 2014. gada 10. jūlijā; atzinīgi vērtē to, ka novērtēšana notikusi ātri — piecu mēnešu laikā;

3.      uzskata, ka darbinieku atlaišana 89 uzņēmumos, kuri darbojas NACE 2. red. 41. nodaļas minētajā nozarē (ēku būvniecība)(5) blakusesošos reģionos Gelderlandē un Overeiselā, kas ir NUTS 2. līmeņa reģioni, ir saistīta ar globālu finanšu un ekonomikas krīzi, atsaucoties uz to, ka konstatēts — banku lēmums piemērot stingrākus noteikumus hipotekāro aizdevumu un citu aizdevumu ņēmējiem būtiski samazināja piešķirto hipotekāro aizdevumu un citu aizdevumu skaitu, savukārt valdības īstenotie taupības pasākumi, kuru mērķis ir samazināt valsts parādu un budžeta deficītu, samazināja valsts izdevumus, bet straujā cenu un vērtības samazināšanās mājokļu tirgū apgrūtina mājokļu pirkšanu un pārdošanu;

4.      norāda, ka 562 darbinieku atlaišana vēl vairāk pasliktinās bezdarba situāciju Gelderlandē un Overeiselā, ņemot vērā, ka atlaišanas gadījumu skaits būvniecības nozarē ir būtiski palielinājies, un, salīdzinot ar valsts kopējiem datiem, bezdarbnieku skaits abās minētajās provincēs veido 39 % no kopējā atlaišanas gadījumu skaita 2012. gadā;

5.      atzinīgi vērtē to, ka Nīderlandes iestādes, vēloties steidzami palīdzēt darba ņēmējiem, individualizēto pakalpojumu īstenošanu nolēma sākt 2014. gada 1. februārī — labu laiku pirms galīgā lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam saskaņoto pasākumu kopumam;

6.      norāda, ka pieteikumā ierosinātajos pasākumos nav pabalstu vai stimulu;

7.      norāda, ka saskaņotajā individualizēto pakalpojumu kopumā, kam paredzēts līdzfinansējums, ir tādi atlaistajiem darbiniekiem paredzēti pasākumi kā uzņemšana un palīdzība darba meklēšanā, apmācības un pārkvalifikācijas pasākumi, pārcelšanas atbalsts un iekļaušana mobilitātes grupā;

8.      norāda, ka azbesta aizvākšana ir viena no iespējām apmācīt dalībniekus ar būvniecības nozari nesaistītām profesijām; aicina Nīderlandes iestādes nodrošināt, ka darbinieki, kas piedalās šajā īpašajā apmācībā, tiek pienācīgi informēti par veselības un drošības riskiem saistībā ar darbu ar azbestu;

9.      atzinīgi vērtē to, ka saskaņotais individualizēto pakalpojumu kopums tika izstrādāts, apspriežoties ar arodbiedrībām un darba devēju organizācijām, sociālajiem partneriem būvniecības nozarē un izglītības iestādēm, un ka dažādajos EGF izmantošanas posmos un attiecībā uz piekļuvi šim fondam tiks īstenota sieviešu un vīriešu līdztiesības politika, kā arī piemērots nediskriminācijas princips; uzsver, ka ir svarīgi turpmāk īstenot pārrobežu iniciatīvas, piemēram, veidot pārrobežu birojus vai saskaņot noteikumus, lai palielinātu informācijas apmaiņu un veicinātu darbinieku pārrobežu mobilitāti;

10.    atzinīgi vērtē priekšlikumu par mobilitātes grupas izveidi, kas nodrošinās elastīgu darbaspēka sadali, lai iegūtu darba pieredzi un ar šī instrumenta palīdzību atrastu darbu; sagaida, ka darbinieki atradīs pastāvīgu darbu;

11.    atgādina, ka ir svarīgi uzlabot visu darba ņēmēju nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību un atzīstot darba ņēmēju profesionālās darbības laikā gūtās prasmes un kompetences; pauž cerību, ka saskaņotajā pasākumu kopumā piedāvātā apmācība tiks pielāgota ne tikai atlaisto darba ņēmēju vajadzībām, bet arī uzņēmējdarbības videi;

12.    atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu individualizēto pakalpojumu saskaņotā kopuma sagatavošanā būtu jāņem vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes un tam būtu jāatbilst pārejai uz resursu ziņā efektīvu un noturīgu ekonomiku;

13.    norāda, ka informācija, kas sniegta par to individualizēto pakalpojumu saskaņoto kopumu, kurus paredzēts finansēt no EGF, ietver informāciju par tā papildināmību ar struktūrfondu finansētām darbībām; uzsver — Nīderlandes iestādes apstiprina, ka darbības, kas atbilst atbalsta piešķiršanas kritērijiem, netiek finansētas no citiem Savienības finanšu instrumentiem; atkārtoti aicina Komisiju gada pārskatos sniegt šo datu salīdzinošu novērtējumu, lai pilnībā tiktu ievēroti spēkā esošie noteikumi un lai Savienības finansētie pakalpojumi nevarētu tikt sniegti divreiz;

14.    norāda, ka kopējās informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas tiek lēstas EUR 27 096 apmērā; atgādina, ka ir svarīgi uzlabot informētību par EGF ieguldījumu un Savienības lomas pamanāmību tajā;

15.    atzinīgi vērtē uzlaboto procedūru, kuru Komisija ieviesa pēc Parlamenta pieprasījuma paātrināt dotāciju piešķiršanu; norāda, ka Komisija pabeidza izvērtēt pieteikumu atbilstību nosacījumiem finansiālā ieguldījuma piešķiršanai 12 nedēļu laikā pēc pilnīga pieteikuma saņemšanas dienas;

16.    uzsver, ka saskaņā ar EGF regulas 9. pantu ir jānodrošina, ka palīdzība no EGF ir tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai apliecinātu solidaritāti un sniegtu pagaidu, vienreizēju atbalstu paredzētajiem atbalsta saņēmējiem, un turklāt šī palīdzība neaizstāj darbības, par ko atbild uzņēmumi atbilstīgi valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem;

17.    atzinīgi vērtē jaunās EGF regulas pieņemšanu, kas atspoguļo Eiropas Parlamenta un Padomes panākto vienošanos no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, palielināt Savienības finansiālo ieguldījumu līdz 60 % no piedāvāto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā un samazināt vērtēšanas un apstiprināšanas laiku Eiropas Parlamentā un Padomē, paplašināt atbalsttiesīgo darbību un saņēmēju loku, ietverot pašnodarbinātas personas un jauniešus, un finansēt iniciatīvas savu uzņēmumu izveidei;

18.    apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

19.    uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

20.    uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

(2)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(3)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(4)

    Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).

(5)

    Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (pieteikums EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1), un jo īpaši tās 15. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) un jo īpaši tā 13. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)      Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF) tika izveidots, lai sniegtu atbalstu darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba, un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies, tādēļ ka globalizācijas dēļ ir notikušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū.

(2)      EGF nepārsniedz maksimālo apjomu EUR 150 miljoni gadā (2011. gada cenās), kā noteikts Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 12. pantā.

(3)      Nīderlande 2014. gada 20. februārī iesniedza pieteikumu EGF izmantošanai saistībā ar darbinieku atlaišanu 89 uzņēmumos, kas darbojas NACE 2. red. 41. nodaļā minētajā nozarē (ēku būvniecība)(4) blakusesošos NUTS 2. līmeņa reģionos Gelderlandē un Overeiselā, un vēlāk papildināja minēto pieteikumu, sniedzot papildu informāciju, kā paredzēts Regulas (ES) Nr. 1309/2013 8. panta 3. punktā. Šis pieteikums atbilst Regulas (ES) Nr. 1309/2013 13. pantā norādītajām prasībām EGF finansiālā ieguldījuma noteikšanai.

(4)      Tādēļ EGF būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu EUR 1 625 781 apmērā saistībā ar Nīderlandes iesniegto pieteikumu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu, lai piešķirtu EUR 1 625 781 saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, ...

Eiropas Parlamenta vārdā                           Padomes vārdā

priekšsēdētājs                                               priekšsēdētājs

(1)

    OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

(2)

   OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(3)

    OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(4)

    Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).


PASKAIDROJUMS

I. Vispārīga informācija

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds tika izveidots, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālās pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos.

EGF izmantošanas procedūra ir šāda — ja pieteikums tiek novērtēts pozitīvi, saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(1) Komisija iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai priekšlikumu par EGF izmantošanu un vienlaikus arī atbilstošu pieprasījumu pārvietot līdzekļus. Ja netiek panākta vienošanās, uzsāk trialoga procedūru.

II. Pieteikums Gelderland-Overijssel construction un Komisijas priekšlikums

Komisija 2014. gada 10. jūlijā pieņēma priekšlikumu lēmumam par EGF izmantošanu, piešķirot Nīderlandei finanšu līdzekļus, lai atbalstītu to darba ņēmēju reintegrāciju darba tirgū, kuri sakarā ar pasaules finanšu un ekonomikas krīzi tika atlaisti no darba 89 uzņēmumos, kas darbojas NACE 2. red. 41. nodaļas minētajā nozarē (ēku būvniecība)(2) blakusesošos NUTS 2. līmeņa reģionos Gelderlandē un Overeiselā.

Šis ir septītais pieteikums, kas izskatāms saistībā ar 2014. gada budžetu, un tas attiecas uz EGF līdzekļu piešķiršanu Nīderlandei par kopējo summu EUR 1 625 781. Tas attiecas uz tiem 475 no kopumā 562 darbiniekiem, kuri tika atlaisti 89 uzņēmumos, kas darbojas NACE 2. red. 41. nodaļas minētajā nozarē (ēku būvniecība)(3) blakusesošos NUTS 2. līmeņa reģionos Gelderlandē un Overeiselā. Pieteikums tika iesniegts Komisijai 2014. gada 2. februārī, un līdz 2014. gada 17. aprīlim tika sniegta papildu informācija. Komisija saskaņā ar visiem piemērojamajiem EGF regulas noteikumiem ir secinājusi, ka pieteikums atbilst EGF finansiālā ieguldījuma piešķiršanas nosacījumiem.

Nīderlandes iestādes norāda, ka Nīderlandes finanšu nozare ir starptautiska nozare, kurā investīcijas un spēja piešķirt hipotekāros un citus aizdevumus ir atkarīga no starptautiskā kapitāla tirgus norisēm. Nīderlandes banku spēja piesaistīt depozītu līdzekļus vietējā tirgū ir ierobežota, tātad bankas nevar finansēt Nīderlandes hipotekāros aizdevumus, izmantojot tikai Nīderlandē piesaistīto kapitālu. Tāpēc Nīderlandes bankas ir atkarīgas no starptautiskā kapitāla tirgus. Minētās iestādes arī norāda, ka aptuveni 98 % Nīderlandes būvniecības uzņēmumu ir mazie un vidējie uzņēmumi un šiem uzņēmumiem ir grūti saņemt aizdevumus, tāpēc daudzi uzņēmumi bankrotē un darba ņēmēji zaudē darbu.

Nīderlandes iestādes apgalvo, ka laika posmā no 2008. gada līdz 2013. gadam jaunuzcelto ēku kopējais skaits Nīderlandē samazinājās par 61 014 vienībām. Overeiselā jaunuzcelto ēku skaits samazinājās par 2625, bet Gelderlandē — par 7941. Jauno mājokļu cenu un būvniecības apjomu samazināšanās ļoti negatīvi ietekmēja nodarbinātību būvniecības nozarē. Minēto pārmaiņu dēļ daudzi uzņēmumi bankrotēja un daudzi būvstrādnieki zaudēja darbu.

Individualizētie pakalpojumi, kas jāsniedz atlaistajiem darba ņēmējiem, ietver šādas darbības, kuras veido saskaņotu individualizētu pakalpojumu kopumu: uzņemšana un palīdzība darba meklēšanā, apmācības un pārkvalifikācijas pasākumi, pārcelšanas atbalsts un iekļaušana mobilitātes grupā.

Komisija uzskata, ka aprakstītie pasākumi veido aktīvus darba tirgus pasākumus saskaņā ar EGF regulas 7. pantā noteiktajām darbībām, par kurām ir tiesības saņemt atbalstu. Šīs darbības neaizstāj pasīvus sociālās aizsardzības pasākumus.

Nīderlandes iestādes ir sniegušas visas nepieciešamās garantijas attiecībā uz turpmāk minēto:

· veicot ierosinātās darbības un nodrošinot piekļuvi ierosinātajām darbībām, tiks ievēroti vienlīdzīgas attieksmes un diskriminācijas aizlieguma principi;

· ir ievērotas valsts un ES tiesību aktos paredzētās prasības attiecībā uz kolektīvo atlaišanu;

· uzņēmumi, kuros atlaisti darba ņēmēji un kuri pēc darbinieku atlaišanas turpina veikt saimniecisko darbību, ir izpildījuši ar atlaišanu saistītos juridiskos pienākumus un pienācīgi parūpējušies par saviem darbiniekiem;

· ierosinātās darbības ļaus sniegt atbalstu individuāliem darba ņēmējiem un netiks izmantotas uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanai;

· ierosinātās darbības nesaņems finansiālu atbalstu no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem, un tiks novērsta jebkāda dubulta finansēšana;

· ierosinātās darbības papildinās darbības, kas tiek finansētas, izmantojot struktūrfondu līdzekļus;

· EGF finansiālais ieguldījums atbildīs procesuālajiem un materiālajiem Savienības noteikumiem par valsts atbalstu.

Attiecībā uz pārvaldības un kontroles sistēmu Nīderlande paziņoja Komisijai, ka šo finansiālo ieguldījumu pārvaldīs un kontrolēs tās pašas iestādes, kas pārvalda un kontrolē Eiropas Sociālā fonda finansējumu.

III. Procedūra

Lai varētu izmantot EGF, Komisija budžeta lēmējinstitūcijai ir iesniegusi līdzekļu pārvietojuma pieprasījumu par kopējo summu EUR 1 625 781, kas no EGF rezerves (40 02 43) pārvietojama uz EGF budžeta pozīciju (04 04 51).

Šis ir sestais pārvietojuma priekšlikums par EGF izmantošanu, kas nosūtīts budžeta lēmējinstitūcijai 2014. gadā.

Ja netiks panākta vienošanās, tiks uzsākta trialoga procedūra, kas paredzēta EGF regulas 15. panta 4. punktā.

Saskaņā ar iekšēju vienošanos šajā procesā ir jāiesaista Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja, lai nodrošinātu konstruktīvu atbalstu un ieguldījumu EGF izmantošanas pieteikumu izvērtēšanā.

(1)

   OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(2)

   Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).

(3)

   Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).


PIELIKUMS: NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE

ZP/ch D(2014)39262

Budžeta komitejas priekšsēdētājam

Jean Arthuis

ASP 09G205

Temats: Atzinums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu saistībā ar Nīderlandes pieteikumu EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction (COM(2014)455 final)

God. priekšsēdētāja kungs!

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja (EMPL), kā arī tās darba grupa EGF jautājumos izskatīja jautājumu par EGF līdzekļu izmantošanu lietā EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction un pieņēma turpmāk izklāstīto atzinumu.

EMPL komiteja un darba grupa EGF jautājumos atbalsta EGF izmantošanu saistībā ar šo pieteikumu. Šajā sakarībā EMPL komiteja ir sagatavojusi dažas piezīmes, neapšaubot maksājumu apropriāciju pārvietojuma nepieciešamību.

EMPL komitejas atzinuma pamatā ir šādi apsvērumi:

A) tā kā šis pieteikums ir balstīts uz Regulas (ES) Nr. 1309/2013 (EGF regulas) 4. panta 1. punkta b) apakšpunktu un attiecas uz 562 darbiniekiem, kuri pārskata periodā no 2013. gada 1. marta līdz 2013. gada 1. decembrim tika atlaisti no darba 89 uzņēmumos, kas Nīderlandē Gelderlandes un Overeiselas reģionos darbojas ēku būvniecības nozarē, vai kuru darbība tika pārtraukta;

B) tā kā paredzams, ka atbalstu saņems 475 no kopumā 562 atbalsttiesīgajiem darbiniekiem;

C) tā kā Nīderlandes iestādes apgalvo, ka darbinieku atlaišanu izraisīja tādi notikumi kā negatīvās tendences būvniecības nozarē sakarā ar publisko izdevumu samazinājumu, mājokļu cenu kritumu un to, ka banku spēja piešķirt hipotekāros un citus aizdevumus ievērojami samazinājās, tādējādi radot ievērojamu būvniecības nozares samazināšanos šajos abos reģionos;

D) tā kā lielākā daļa (92,6 %) darbinieku, kuriem paredzēti pasākumi, ir vīrieši, bet 7,4 % sievietes; tā kā 65,3 % šo darbinieku ir vecumā no 30 līdz 54 gadiem; tā kā 21,9 % šo darbinieku ir vecumā no 55 līdz 64 gadiem;

E) tā kā darbinieku atlaišana notika Gelderlandes un Overeiselas reģionos, kur atlaisto darbinieku skaits būvniecības nozarē ir 39 % no kopējā atlaisto darbinieku skaita abās provincēs,

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā par Nīderlandes pieteikumu iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  piekrīt Komisijai, ka Regulas (ES) Nr. 1309/2013 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzētie intervences kritēriji un 13. panta 1. punktā izklāstītie nosacījumi ir ievēroti un ka līdz ar to Nīderlande saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu;

2.  norāda, ka Nīderlandes iestādes pieteikumu EGF finansiālā ieguldījuma saņemšanai iesniedza 2014. gada 20. februārī, līdz 2014. gada 17. aprīlim sniedzot papildu informāciju;

3.  norāda — paredzams, ka no 562 atbalsttiesīgajiem saņēmējiem 475 piedalīsies ierosinātajos pasākumos;

4.   atzinīgi vērtē to, ka Nīderlandes iestādes individualizētos pakalpojumus paredzētajiem atbalsta saņēmējiem sāka sniegt 2014. gada 1. februārī;

5.   norāda, ka pieteikumā ierosinātajos pasākumos nav pabalstu vai stimulu;

6.   norāda, ka azbesta aizvākšana ir viena no iespējām apmācīt dalībniekus ar būvniecības nozari nesaistītām profesijām; aicina Nīderlandes iestādes nodrošināt, ka darbinieki, kas piedalās šajā īpašajā apmācībā, tiek pienācīgi informēti par veselības un drošības riskiem saistībā ar darbu ar azbestu;

7.   atzinīgi vērtē priekšlikumu par mobilitātes grupas izveidi, kas nodrošinās elastīgu darbaspēka sadali, lai iegūtu darba pieredzi un ar šī instrumenta palīdzību atrastu darbu; sagaida, ka darbinieki atradīs pastāvīgu darbu;

8.   atgādina, ka saskaņā ar Regulas 7. pantu individualizēto pakalpojumu saskaņotā kopuma sagatavošanā būtu jāņem vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes un tam būtu jāatbilst pārejai uz resursu ziņā efektīvu un noturīgu ekonomiku;

9.   norāda, ka kopējās informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas tiek lēstas EUR 27096 apmērā; atgādina, ka ir svarīgi uzlabot informētību par EGF ieguldījumu un Savienības darbības pamanāmību saistībā ar to.

Ar cieņu,

priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja, priekšsēdētāja pirmā vietniece

Marita ULVSKOG


PIELIKUMS: REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE

Eiropas Parlamenta

Budžeta komitejas

priekšsēdētājam

Jean ARTHUIS

Asp 09g205

B-1047 Brussels

God. Arthuis kungs!

Temats:           Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana

Reģionālās attīstības komitejai ir lūgts sniegt atzinumu par četriem dažādiem Komisijas priekšlikumiem lēmumiem par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu. Es saprotu, ka ir paredzēts, ka Budžeta komiteja ziņojumus par šiem priekšlikumiem pieņems 11. septembrī.

Spēkā esošie noteikumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) ieguldījumiem ir izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006, un 13. punktā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību.

-          COM (2014) 0376 ir priekšlikums EGF ieguldījumam EUR 6 096 000 apmērā, lai Atikas un Vidusmaķedonijas reģionā (Grieķijā) palīdzētu no jauna iekļauties darba tirgū 508 darbiniekiem, kas atlaisti uzņēmumā Nutriart S.A un 25 piegādes un pakārtotās ražošanas uzņēmumos (AR.ZIGAS & SIA), 24 pašnodarbinātām personām, kuru darbība tika izbeigta un kuras bija atkarīgas no galvenā uzņēmuma, kā arī 505 jauniešiem, kuri jaunāki par 30 gadiem un kuri nav ne nodarbināti, ne iesaistīti izglītībā vai apmācībā (NEET).

-          COM (2014) 0255 ir priekšlikums EGF ieguldījumam EUR 3 571 150 apmērā, lai Rumānijā palīdzētu no jauna iekļauties darba tirgū 1000 darbiniekiem, kas atlaisti uzņēmumā SC Mechel Campia Turzii SA un vienā pakārtotās ražošanas uzņēmumā (SC Mechel Reparatii Targoviste SRL).

-          COM (2014) 0456 ir priekšlikums EGF ieguldījumam EUR 960 000 apmērā, lai Spānijā palīdzētu no jauna iekļauties darba tirgū 280 darbiniekiem, kuri atlaisti 661 uzņēmumā, kas darbojas NACE 2. red. 56. nodaļā (ēdināšanas pakalpojumi) Aragonas reģionā, kas ir NUTS 2. līmeņa reģions (ES24).

-          COM (2014) 0455 ir priekšlikums EGF ieguldījumam EUR 1 625 781 apmērā, lai Nīderlandē palīdzētu no jauna iekļauties darba tirgū 475 darbiniekiem, kuri atlaisti 89 uzņēmumos, kas blakusesošajos NUTS 2. līmeņa reģionos Gelderlandē (Gelderland) un Overeiselā (Overijssel) darbojas NACE 2. red. 41. nodaļā minētajā nozarē (ēku būvniecība).

Komitejas koordinatori šos priekšlikumus apsprieda 23. jūlija sanāksmē. Viņi lūdza mani Jums uzrakstīt, lai paziņotu, ka Reģionālās attīstības komitejai nav iebildumu pret Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu, lai piešķirtu iepriekš minētās summas, kā to ierosinājusi Komisija.

Ar cieņu,

Iskra MIHAYLOVA


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

11.9.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

29

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Iris Hoffmann, Kaja Kallas, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Marian Olbrycht, Pina Picierno, Pedro Silva Pereira, Patricija Šulin, Eleytherios Synadinos, Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Georgios Kyrtsos, Giovanni La Via, Janusz Lewandowski, Ivan Štefanec, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Albert Deß

Juridisks paziņojums