Procedura : 2014/2055(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0005/2014

Teksty złożone :

A8-0005/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/09/2014 - 9.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0020

SPRAWOZDANIE     
PDF 201kWORD 124k
12.9.2014
PE 536.185v02-00 A8-0005/2014

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction)

(COM(2014)0455 – C8‑0100/2014 – 2014/2055(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: Paul Tang

ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel Construction)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(1), w szczególności jego art. 15 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 12,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3), w szczególności jego pkt 13,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)      Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono w celu zapewnienia wsparcia pracownikom zwolnionym i osobom, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek, w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją oraz udzielenia im pomocy umożliwiającej powrót na rynek pracy.

(2)      Środki z EFG nie przekraczają maksymalnej rocznej kwoty 150 milionów EUR (w cenach z 2011 r.), zgodnie z art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013.

(3)      W dniu 20 lutego 2014 r. Niderlandy przedłożyły wniosek o uruchomienie środków z EFG w związku ze zwolnieniami w 89 przedsiębiorstwach prowadzących działalność w dziale 41 według klasyfikacji NACE Rev.2 („Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków”)(4) w sąsiadujących ze sobą regionach poziomu NUTS 2 Geldria i Overijssel i uzupełniły ten wniosek dodatkowymi informacjami zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013. Wniosek ten spełnia wymogi art. 13 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 dotyczące określania wkładu finansowego z EFG.

(4)      Należy zatem uruchomić środki z EFG w wysokości 1 625 781 EUR, aby zapewnić wkład finansowy dla wniosku złożonego przez Niderlandy,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 uruchamia się środki z EFG, aby udostępnić kwotę 1 625 781 EUR w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego          W imieniu Rady

Przewodniczący                                            Przewodniczący

(1)

    Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(2)

   Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(3)

    Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(4)

    Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1)


UZASADNIENIE

I. Kontekst

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji utworzono w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami istotnych zmian w strukturze światowego handlu.

Zgodnie z przepisami art. 12 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013 ustanawiającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(1) oraz art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013(2) środki funduszu nie mogą przekraczać rocznej kwoty 150 mln EUR (ceny z 2011 r.). Odpowiednie kwoty figurują w budżecie ogólnym Unii Europejskiej jako rezerwa.

Jeżeli chodzi o procedurę, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w sprawach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) w celu uruchomienia funduszu w przypadku pozytywnej oceny wniosku Komisja przedkłada władzy budżetowej wniosek o uruchomienie funduszu i jednocześnie odpowiedni wniosek o przesunięcie środków. W razie braku porozumienia uruchomiona zostaje procedura rozmów trójstronnych.

II. Wniosek Gelderland-Overijssel construction i wniosek Komisji

W dniu 10 lipca 2014 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący decyzji w sprawie uruchomienia środków z EFG na rzecz Niderlandów w celu wsparcia reintegracji na rynku pracy pracowników zwolnionych w 89 przedsiębiorstwach prowadzących działalność w dziale 41 według klasyfikacji NACE Rev.2 („Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków”)(4), zlokalizowanych w sąsiadujących ze sobą regionach na poziomie NUTS 2 Geldria i Overijssel, z powodu światowego kryzysu finansowego i gospodarczego.

Jest to siódmy wniosek analizowany w ramach budżetu na 2014 r. i dotyczy uruchomienia całkowitej kwoty 1 625 781 EUR z EFG na rzecz Niderlandów. Dotyczy on 475 z 562 pracowników zwolnionych w 89 przedsiębiorstwach prowadzących działalność w dziale 41 według klasyfikacji NACE Rev.2 („Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków”)(5), zlokalizowanych w sąsiadujących ze sobą regionach na poziomie NUTS 2 Geldria i Overijssel . Wniosek przedstawiono Komisji w dniu 2 lutego 2014 r. i uzupełniono dodatkowymi informacjami do dnia 17 kwietnia 2014 r. Komisja uznała zgodnie ze wszystkimi właściwymi przepisami rozporządzenia w sprawie EFG, że wniosek spełnia warunki przekazania wkładu finansowego z EFG.

Władze niderlandzkie utrzymują, że niderlandzki sektor finansowy jest międzynarodowym sektorem o zasięgu globalnym, w znacznym stopniu uzależnionym od inwestycji oraz kredytów, w tym hipotecznych, udzielanych na międzynarodowych rynkach kapitałowych. Niderlandzkie banki mają ograniczone możliwości przyciągania kapitału pochodzącego z oszczędności na rynku niderlandzkim, w związku z czym nie mają możliwości finansowania niderlandzkich kredytów hipotecznych wyłącznie z kapitału niderlandzkiego. Banki te są zatem uzależnione od globalnych rynków kapitałowych. Władze twierdzą ponadto, że około 98% niderlandzkich przedsiębiorstw budowlanych to małe i średnie przedsiębiorstwa, które również borykają się z brakiem kredytów, co prowadzi do licznych upadłości, a co za tym idzie również zwolnień.

Władze niderlandzkie utrzymują, że w okresie 2008–2013 łączna liczba nowo wybudowanych mieszkań w Niderlandach spadła o 61 014. W Overijssel liczba ta zmalała o 2625, a w Geldrii – o 7941. Spadek cen i liczby nowo budowanych mieszkań odbił się bardzo niekorzystnie na zatrudnieniu w sektorze budownictwa. W konsekwencji liczne przedsiębiorstwa zbankrutowały, a wielu pracowników budowlanych straciło pracę.

Zindywidualizowane usługi, które mają być świadczone zwolnionym pracownikom, obejmują następujące działania, które wspólnie stanowią skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług: pomoc w poszukiwaniu pracy i nabory, środki w zakresie szkoleń umożliwiających nabywanie nowych kwalifikacji i zmianę kwalifikacji, pomoc w zakresie zwolnień monitorowanych oraz baza danych pracowników mobilnych.

Według Komisji opisane działania stanowią aktywne środki rynku pracy należące do działań kwalifikowalnych określonych w art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG. Działania te nie zastępują biernych środków ochrony socjalnej.

Władze niderlandzkie przedstawiły wszystkie niezbędne gwarancje, potwierdzające, że:

•   w zakresie dostępu do proponowanych działań i ich wdrażania przestrzegane będą zasady równego traktowania i niedyskryminacji;

•   spełniono określone w przepisach krajowych i UE wymogi dotyczące zwolnień grupowych;

•   w przypadku gdy zwalniające przedsiębiorstwa kontynuują działalność po dokonaniu zwolnień, przedsiębiorstwa te wywiązały się z zobowiązań prawnych dotyczących zwolnień i odpowiednio zadbały o swoich pracowników;

•   proponowane działania będą stanowiły wsparcie na rzecz indywidualnych pracowników i nie zostaną wykorzystane do restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów gospodarki;

•   proponowane działania nie otrzymają wsparcia finansowego z innych funduszy ani instrumentów finansowych Unii oraz będzie się zapobiegać wszelkim przypadkom podwójnego finansowania;

•   proponowane działania będą komplementarne względem działań finansowanych z funduszy strukturalnych;

•   wkład finansowy z EFG będzie zgodny z unijnymi przepisami proceduralnymi i materialnymi w zakresie pomocy państwa.

Jeśli chodzi o systemy zarządzania i kontroli, Niderlandy poinformowały Komisję, że zarządzaniem wkładem finansowym i kontrolą nad nim będą się zajmowały te same organy, które odpowiadają za zarządzanie i kontrolę w przypadku Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

III. Procedura

W celu uruchomienia funduszu Komisja przedłożyła władzy budżetowej wniosek o przesunięcie na łączną kwotę 1 625 781 EUR z rezerwy EFG (40 02 43) do linii budżetowej EFG (04 04 51).

Jest to szósty wniosek o przesunięcie środków w celu uruchomienia funduszu przedłożony władzy budżetowej w 2014 r.

W przypadku braku porozumienia uruchomiona zostaje procedura rozmów trójstronnych przewidziana w art. 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie EFG.

Zgodnie z porozumieniem wewnętrznym w proces powinna zostać włączona Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w celu zapewnienia konstruktywnego wsparcia i pomocy w ocenie wniosków o wkład z EFG.

(1)

  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(2)

  Dz.U. L 347 z 30.1213, s. 855.

(3)

   Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(4)

   Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1)

(5)

   Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1)


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

ZP/ch D(2014)39262

Jean Arthuis

Przewodniczący Komisji Budżetowej

ASP 09G205

Przedmiot: Opinia w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF) w związku ze sprawą EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel Construction z Niderlandów (COM(2014) 455 final)

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) i jej grupa robocza ds. EFG rozpatrzyła uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w sprawie EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel Construction oraz przyjęła poniższą opinię.

Komisja EMPL i grupa robocza ds. EFG opowiadają się za uruchomieniem EFG w związku z przedmiotowym wnioskiem. W tym kontekście komisja EMPL zgłasza klika uwag, nie podważając jednak decyzji o przekazaniu płatności.

Rozważania komisji EMPL opierają się na następujących przesłankach:

A) mając na uwadze, że wniosek ten opiera się na art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 (rozporządzenie w sprawie EFG) i odnosi się do 562 pracowników 89 przedsiębiorstw z sektora budowlanego w prowincjach Geldria i Overijssel w Niderlandach, którzy zostali zwolnieni lub których działalność zakończyła się w okresie referencyjnym od 1 marca 2013 r. do 1 grudnia 2013 r.;

B) mając na uwadze, że oczekuje się, iż z funduszu skorzysta 475 pracowników spośród 562, którzy spełniają warunki uczestnictwa;

C) mając na uwadze, że zdaniem władz niderlandzkich do zwolnień przyczyniły się negatywne tendencje w sektorze budowlanym spowodowane ograniczeniem wydatków publicznych, spadkiem cen mieszkań i znaczącym ograniczeniem udzielania przez banki pożyczek oraz kredytów hipotecznych, co doprowadziło do dramatycznego spadku działalności w sektorze budowlanym w tych dwóch prowincjach;

D) mając na uwadze, że zdecydowana większość (92,6%) pracowników objętych środkami to mężczyźni, a 7,4% to kobiety; mając na uwadze, że 65,3% pracowników to osoby między 30 a 54 rokiem życia; mając na uwadze, że 21,9% pracowników to osoby między 55 a 64 rokiem życia;

E) mając na uwadze, że do zwolnień doszło w prowincjach Geldria i Overijssel, w których zwolnienia w sektorze budowlanym stanowiły 39% wszystkich zwolnień w obu prowincjach;

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się zatem do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w projekcie rezolucji następujących wskazówek dotyczących wniosku Niderlandów:

1.  zgadza się z Komisją, że warunki interwencji przewidziane w art. 4 ust. 1 lit. b) oraz warunki określone w art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1309/2013 zostały spełnione i że w związku z tym Holandia ma prawo do pomocy finansowej na mocy powyższego rozporządzenia;

2.  odnotowuje, że w dniu 20 lutego 2014 r. władze niderlandzkie złożyły wniosek o wkład finansowy z EFG i uzupełniły go dodatkowymi informacjami do dnia 17 kwietnia 2014 r.;

3.  zauważa, że spośród 562 osób spełniających warunki w proponowanych działaniach udział ma wziąć 475 osób;

4.   z zadowoleniem przyjmuje fakt, że dnia 1 lutego 2014 r. władze niderlandzkie rozpoczęły świadczenie zindywidualizowanych usług beneficjentom pomocy;

5.   odnotowuje, że proponowane we wniosku działania nie obejmują świadczeń ani środków zachęty;

6.   zauważa, że wśród proponowanych kursów zawodowych dla beneficjentów pomocy, dotyczących zawodów spoza sektora budowlanego, znajduje się usuwanie azbestu; wzywa władze niderlandzkie do dopilnowania, aby osoby uczestniczące w tym konkretnym kursie zostały rzetelnie poinformowane o zagrożeniach dla zdrowia i bezpieczeństwa związanych z pracą z azbestem;

7.   z zadowoleniem przyjmuje pomysł stworzenia bazy danych pracowników mobilnych umożliwiającej elastyczne zatrudnienie pracowników, której celem będzie zdobycie doświadczenia zawodowego i znalezienie pracy za pośrednictwem tego instrumentu; oczekuje, że uczestnikom uda się znaleźć stałą pracę;

8.   przypomina, że zgodnie z art. 7 rozporządzenia przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług umożliwiających nabywanie nowych kwalifikacji oraz zmianę kwalifikacji należy przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności oraz pakiet ten powinien obejmować przejście na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę;

9.   odnotowuje, że całkowity koszty działań w zakresie dostarczania i upowszechniania informacji szacuje się na 27 096 EUR; przypomina o znaczeniu upowszechniania wiedzy o wkładzie z EFG oraz potrzebie zwiększania widoczności Wspólnoty w tych działaniach.

Z wyrazami szacunku

Marita ULVSKOG

Pełniąca obowiązki przewodniczącej, pierwsza wiceprzewodnicząca


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

Jean ARTHUIS

Przewodniczący

Komisja Budżetowa

Parlament Europejski

Asp 09g205

B-1047 Bruksela

Szanowny Panie Przewodniczący!

Przedmiot:       Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

Komisja Rozwoju Regionalnego otrzymała do zaopiniowania cztery odrębne wnioski Komisji Europejskiej dotyczące decyzji w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). Rozumiem, że Komisja Budżetowa planuje przyjęcie sprawozdań w każdej z tych spraw w dniu 11 września.

Zasady mające zastosowanie do wkładów finansowych z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) określono w rozporządzeniu (UE) nr 1309/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 oraz w pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami.

-          COM(2014) 376 dotyczy wkładu z EFG w wysokości 6 096 000 EUR w celu ułatwienia powrotu na rynek pracy 508 pracowników zwolnionych z przedsiębiorstwa Nutriart S.A oraz 25 dostawców i producentów znajdujących się na niższym szczeblu w łańcuchu dostaw: przedsiębiorstwa AR.ZIGAS & SIA i 24 osób, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek zależnej od głównego przedsiębiorstwa; a także 505 młodych osób niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się (NEET) w wieku poniżej 30 roku życia z regionów Macedonii Środkowej i Attyki w Grecji.

-          COM(2014) 255 dotyczy wkładu z EFG w wysokości 3 571 150 EUR w celu ułatwienia powrotu na rynek pracy 1000 pracowników zwolnionych przez przedsiębiorstwo SC Mechel Campia Turzii SA oraz jednego producenta niższego szczebla (SC Mechel Reparatii Targoviste SRL) w Rumunii.

-          COM(2014) 456 dotyczy wkładu z EFG w wysokości 960 000 EUR w celu ułatwienia powrotu na rynek pracy 280 pracowników zwolnionych z 661 przedsiębiorstw prowadzących działalność w dziale 56 według klasyfikacji NACE Rev. 2 (Działalność usługowa związana z wyżywieniem) w hiszpańskim regionie Aragonia zaliczonym do poziomu NUTS 2 (ES24).

-          COM(2014) 455 dotyczy wkładu z EFG w wysokości 1 625 781 EUR w celu ułatwienia powrotu na rynek pracy 475 pracowników zwolnionych z 89 przedsiębiorstw prowadzących działalność w dziale 41 według klasyfikacji NACE Rev. 2 (Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków) w niderlandzkich regionach Geldria i Overijssel zaliczonych do poziomu NUTS 2.

Koordynatorzy komisji omówili powyższe wnioski podczas posiedzenia w dniu 23 lipca br. Zwrócili się do mnie o skierowanie do Pana pisma stwierdzającego, że komisja DEVE nie ma zastrzeżeń co do uruchomienia wyżej wspomnianych środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji i przeznaczenia ich na cele zaproponowane przez Komisję Europejską.

Z wyrazami szacunku

Iskra MIHAYLOVA


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

11.9.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

29

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Iris Hoffmann, Kaja Kallas, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Marian Olbrycht, Pina Picierno, Pedro Silva Pereira, Patricija Šulin, Eleytherios Synadinos, Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Georgios Kyrtsos, Giovanni La Via, Janusz Lewandowski, Ivan Štefanec, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Zastępca(y) (art. 200 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Albert Deß

Informacja prawna