Postup : 2014/2055(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0005/2014

Predkladané texty :

A8-0005/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/09/2014 - 9.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0020

SPRÁVA     
PDF 205kWORD 131k
12.9.2014
PE 536.185v02-00 A8-0005/2014

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a o riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel stavebníctvo)

(COM(2014)0455 – C8‑0100/2014 – 2014/2055(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: Paul Tang

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a o riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel stavebníctvo)

(COM(2014)0455 – C8‑0100/2014 – 2014/2055(BUD))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0455 – C8–0100/2014),

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–   so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–   so zreteľom na postup trialógu ustanovený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

–   so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–   so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0005/2014),

A. keďže Európska únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje na poskytovanie dodatočnej podpory pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien vo svetovom obchode, a pomoc pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie prepusteným pracovníkom by mala byť dynamická a čo najrýchlejšie a najúčinnejšie dostupná v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013, pokiaľ ide o prijímanie rozhodnutí o mobilizácii EGF,

C.  keďže sa očakáva, že počet prijímateľov, ktorí sa zúčastnia na programe, je 475 z celkového počtu 562 oprávnených pracovníkov;

D. keďže Holandsko predložilo žiadosť EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel stavebníctvo o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepustenia pracovníkov v 89 podnikoch, ktorých činnosť patrí podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 41 (výstavba budov)(4) v susediacich regiónoch na úrovni NUTS II Gelderland a Overijssel počas referenčného obdobia od 1. marca 2013 do 1. decembra 2013, pričom opatrenia spolufinancované z EGF sú určené 475 pracovníkom;

E.  keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF;

F.   keďže drvivú väčšinu (92,6 %) pracovníkov, na ktorých sú opatrenia zamerané, predstavujú muži a 7,4 % ženy; keďže 65,3 % pracovníkov je vo veku od 30 do 54 rokov; keďže 21,9 % pracovníkov je vo veku od 55 do 64 rokov;

1.  súhlasí s Komisiou, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia o EGF sú splnené a že Holandsko je preto oprávnené prijať finančný príspevok podľa tohto nariadenia;

2.  poznamenáva, že holandské orgány predložili žiadosť o finančný príspevok z EGF 20. februára 2014 a do 17. apríla 2014 ju doplnili o ďalšie informácie a že Komisia poskytla svoje hodnotenie 10. júla 2014; víta rýchle vypracovanie hodnotenia za päť mesiacov;

3.  domnieva sa, že prepúšťanie v 89 podnikoch, ktorých činnosť patrí podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 41 (výstavba budov)(5), v susediacich regiónoch na úrovni NUTS II Gelderland a Overijssel súvisí s globálnou finančnou a hospodárskou krízou, pričom poukazuje na politiku, ktorou banky zaviedli prísnejšie pravidlá pre poskytovanie hypotekárnych úverov a úverov, čím sa výrazne znížil objem poskytovaných hypoték a úverov, a na úsporné opatrenia vlády na zníženie štátneho dlhu a rozpočtového deficitu – teda zníženie verejných výdavkov, a prudký pokles cien a hodnôt na trhu s nehnuteľnosťami, čo sťažuje predaj a nákup domov;

4.  konštatuje, že prepustenie 562 pracovníkov ešte viac zhorší mieru nezamestnanosti v regiónoch Overijssel a Gelderland, keďže v stavebnom sektore bol zaznamenaný podstatný nárast počtu prepustených pracovníkov a v porovnaní s národnými údajmi počet nezamestnaných v oboch provinciách predstavuje 39 % z celkového počtu prepustených pracovníkov v roku 2012;

5.  víta skutočnosť, že holandské orgány sa s cieľom poskytnúť pracovníkom urýchlenú pomoc rozhodli začať poskytovať personalizované služby týmto pracovníkom 1. februára 2014, teda v dostatočnom časovom predstihu pred tým, ako bude prijaté konečné rozhodnutie o udelení podpory z EGF navrhovanému koordinovanému balíku;

6.   poznamenáva, že v žiadosti sa v navrhovaných opatreniach neuvádzajú príspevky ani stimuly;

7.  konštatuje, že koordinovaný balík personalizovaných služieb, ktorý sa má spolufinancovať, zahŕňa opatrenia na pomoc prepusteným pracovníkom, ako je pomoc pri hľadaní práce a prijímanie, odborná príprava a rekvalifikácia, pomoc pri preradení na iné miesto a fond mobility;

8.   poznamenáva, že medzi príležitosťami na odbornú prípravu účastníkov mimo sektoru stavebníctva sa uvádza likvidácia azbestu; vyzýva holandské orgány, aby zabezpečili, aby pracovníci zúčastňujúci sa na tejto konkrétnej odbornej príprave boli riadne informovaní o zdravotných a bezpečnostných rizikách spojených s prácou s azbestom;

9.  víta skutočnosť, že koordinovaný balík personalizovaných služieb bol vypracovaný po konzultáciách s odborovými organizáciami a organizáciami zamestnávateľov, sociálnymi partnermi v stavebníctve a vzdelávacími inštitúciami a že počas jednotlivých etáp poskytovania podpory z fondu EGF a v rámci prístupu k nemu sa bude uplatňovať politika rovnosti medzi ženami a mužmi a nediskriminácie; zdôrazňuje význam budúcich cezhraničných iniciatív, ako sú informačné pulty na hraniciach alebo zjednotenie pravidiel s cieľom posilniť výmenu informácií a podnietiť cezhraničnú mobilitu pracovníkov;

10.   víta nápad vytvoriť fond mobility, ktorý umožní flexibilné angažovanie pracovníkov, aby mohli získať pracovné skúsenosti a nájsť si prácu prostredníctvom tohto nástroja; očakáva, že účastníci si nájdu pracovné miesta, ktoré nebudú len dočasné;

11. pripomína dôležitosť zlepšovania zamestnateľnosti všetkých pracovníkov prostredníctvom upravenej odbornej prípravy a uznávaním zručností a schopností nadobudnutých v rámci pracovnej kariéry; očakáva, že odborná príprava v ponuke koordinovaného balíka bude prispôsobená nielen potrebám prepustených pracovníkov, ale aj hospodárstvu ako celku;

12. pripomína, že v súlade s článkom 7 nariadenia o EGF by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb na odbornú prípravu a rekvalifikáciu mali vopred stanoviť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a mal by počítať s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné;

13. konštatuje, že informácie poskytované o koordinovanom balíku personalizovaných služieb, ktoré sa majú financovať z EGF, obsahujú údaje o komplementárnosti s opatreniami financovanými zo štrukturálnych fondov; zdôrazňuje, že holandské orgány potvrdzujú, že na uvedené oprávnené opatrenia nedostávajú pomoc z iných finančných nástrojov Únie; pripomína svoju výzvu Komisii, aby vo svojich výročných správach uvádzala komparatívne hodnotenie týchto údajov, a tak zabezpečila, aby sa plne dodržiavali platné nariadenia a nedochádzalo k zdvojovaniu služieb financovaných Úniou;

14. poznamenáva, že celkové náklady na informačné a reklamné opatrenia sa odhadujú na 27 096 EUR; pripomína, že je dôležité zvýšiť povedomie o prínose EGF a zabezpečiť lepšiu viditeľnosť úlohy Únie v ňom;

15. oceňuje zlepšený postup, ktorý Komisia zaviedla v nadväznosti na žiadosť Parlamentu o rýchlejšie uvoľňovanie grantov; poznamenáva, že Komisia dokončila posúdenie súladu žiadosti s podmienkami na poskytnutie finančného príspevku v lehote 12 týždňov od prijatia úplnej žiadosti;

16. zdôrazňuje, že v súlade s článkom 9 nariadenia o EGF treba zabezpečiť, aby podpora z EGF bola obmedzená na to, čo je potrebné na preukázanie solidarity a poskytnutie dočasnej, jednorazovej podpory jednotlivým dotknutým prijímateľom, a nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré sú zodpovedné spoločnosti na základe vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv;

17. víta prijatie nového nariadenia o EGF odrážajúce dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada a ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, zvýšenia finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, posilnenia efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF v rámci Komisie, Európskeho parlamentu a Rady prostredníctvom skrátenia času na hodnotenie a schvaľovanie, rozšírenia oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

18. schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

19. poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie ;

20. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).

(5)

    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).


PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a o riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel stavebníctvo)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1), a najmä na jeho článok 15 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12;

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, o spolupráci v rozpočtových otázkach a o riadnom finančnom hospodárení(3), najmä na jej bod 13,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)      Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (ďalej len „fond EGF“) bol zriadený s cieľom poskytovať podporu pracovníkom, ktorí boli prepustení, a samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré ukončili činnosť, v dôsledku veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu spôsobených globalizáciou a pomôcť im pri opätovnom začleňovaní do trhu práce.

(2)      EGF nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (podľa cien z roku 2011), ako sa stanovuje v článku 12 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013.

(3)      Holandsko 20. februára 2014 predložilo žiadosť o mobilizáciu fondu EGF v súvislosti s prepúšťaním v 89 podnikoch, ktorých činnosť patrí podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 41 (výstavba budov)(4) v susediacich regiónoch na úrovni NUTS 2 (Gelderland a Overijssel), a doplnilo ju o dodatočné informácie podľa článku 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013. Táto žiadosť spĺňa požiadavky na stanovenie finančného príspevku z fondu EGF podľa článku 13 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013.

(4)      Fond EGF by sa mal preto mobilizovať s cieľom poskytnúť finančný príspevok vo výške 1 625 781 EUR v súvislosti so žiadosťou predloženou Holandskom,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 sa mobilizuje Fond solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť prostriedky vo výške 1 625 781 EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie .

V Bruseli

Za Európsky parlament                                Za Radu

predseda                                                       predseda

(1)

    Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

   Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

    Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).


DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Kontext

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol vytvorený na poskytovanie dodatočnej podpory pracovníkom postihnutým dôsledkami veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu.

Podľa ustanovení článku 12 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(1) , a článku 15 nariadenia (ES) č. 1309/2013(2), a článku 15 nariadenia (ES) č. 1309/2013 fond nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (podľa cien z roku 2011). Príslušné sumy sú zahrnuté do všeobecného rozpočtu Európskej únie ako rezerva.

Čo sa týka postupu, podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3), Komisia na to, aby aktivovala fond v prípade kladného stanoviska k žiadosti, predkladá rozpočtovému orgánu návrh na mobilizáciu fondu a zároveň zodpovedajúcu žiadosť o presun finančných prostriedkov. V prípade, že sa nepodarí dosiahnuť dohodu, začne sa trialóg.

II. Žiadosť Gelderland-Overijssel stavebníctvo a návrh Komisie

Komisia prijala 10. júla 2014 návrh rozhodnutia o mobilizácii EGF v prospech Holandska s cieľom podporiť opätovné začlenenie pracovníkov, ktorí boli z dôvodu celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy prepustení z 89 podnikov patriacich podľa klasifikácie NACE Revision 41 do divízie 2 (výstavba budov)(4) v susediacich regiónoch na úrovni NUTS 2 (Gelderland a Overijssel), do trhu práce.

Toto je siedma žiadosť, ktorá sa má preskúmať v rámci rozpočtu na rok 2014, a týka sa mobilizácie celkovej sumy 1 625 781 EUR z EGF v prospech Holandska. Týka sa 475 z 562 pracovníkov prepustených v 89 podnikoch patriacich podľa klasifikácie NACE Revision 41 do divízie 2 (výstavba budov)(5) v susediacich regiónoch na úrovni NUTS 2 (Gelderland a Overijssel). Žiadosť bola Komisii zaslaná 2. februára 2014 a do 17. apríla 2014 bola doplnená o ďalšie informácie. Komisia v súlade so všetkými uplatniteľnými ustanoveniami nariadenia o EGF dospela k záveru, že žiadosť spĺňa podmienky na udelenie finančného príspevku z EGF.

Holandské orgány tvrdia, že holandský finančný sektor je medzinárodným globálnym sektorom, ktorý výrazne závisí od investícii, poskytovania úverov a hypoték na medzinárodných kapitálových trhoch. Holandské banky majú obmedzené možnosti na pritiahnutie kapitálu z úspor na holandskom trhu, a preto nedokážu holandské hypotekárne úvery financovať len z holandského kapitálu. Holandské banky sú preto závislé od globálnych kapitálových trhov. Uvádzajú tiež, že približne 98 % holandských stavebných spoločností sú malé a stredné podniky. Tieto spoločnosti musia čeliť nedostatku úverov, čo má za následok veľký počet bankrotov vedúcich k prepúšťaniu.

Podľa holandských orgánov počas obdobia rokov 2008 – 2013 klesla celková výstavba nových domov v Holandsku o 61 014 jednotiek. V provincii Overijssel klesla výstavba nových domov o 2 625 a v provincii Gelderland o 7 941 domov. Pokles cien a obmedzenie výstavby nových domov malo zničujúci dosah na zamestnanosť v stavebnom sektore. V dôsledku toho sa mnohé podniky dostali do úpadku a mnohí pracovníci v stavebníctve prišli o zamestnanie.

Personalizované služby, ktoré sa majú poskytnúť prepusteným pracovníkom, pozostávajú z týchto opatrení, ktoré spoločne tvoria koordinovaný balík personalizovaných služieb: pomoc pri hľadaní práce a prijímanie, odborná príprava a rekvalifikačné opatrenia, pomoc pri preradení na iné miesto a fond mobility.

Podľa Komisie predstavujú opísané opatrenia aktívne opatrenia trhu práce zahrnuté do oprávnených opatrení stanovených v článku 7 nariadenia o EGF. Tieto opatrenia nenahrádzajú pasívne opatrenia sociálnej ochrany.

Holandské orgány poskytli všetky potrebné uistenia o tom, že:

•   sa v rámci prístupu k navrhovaným opatreniam a pri ich vykonávaní budú dodržiavať zásady rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie;

•   boli splnené požiadavky stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch a v právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa hromadného prepúšťania;

•   si prepúšťajúce podniky v prípadoch, keď po prepúšťaní pokračujú v činnostiach, splnili právne záväzky, ktoré sa vzťahujú na prepúšťanie, a prijali primerané opatrenia týkajúce sa ich zamestnancov,

•   navrhovanými opatreniami sa poskytne podpora jednotlivým pracovníkom a nepoužijú sa na reštrukturalizáciu spoločností alebo odvetví;

•   na navrhované opatrenia sa neposkytne finančná podpora z iných fondov Únie alebo finančných nástrojov a zabráni sa dvojitému financovaniu;

•   navrhované opatrenia doplnia opatrenia financované zo štrukturálnych fondov;

•   finančný príspevok z fondu EGF bude v súlade s procesnými a materiálnymi pravidlami Únie o štátnej pomoci.

Pokiaľ ide o systémy riadenia a kontroly, Holandsko oznámilo Komisii, že finančný príspevok budú riadiť a kontrolovať tie isté orgány, ktoré v krajine riadia a kontrolujú Európsky sociálny fond (ESF).

III. Postup

S cieľom mobilizovať fond predložila Komisia rozpočtovému orgánu žiadosť o presun celkovej sumy 1 625 781 EUR z rezervy EGF (riadok 40 02 43) do rozpočtového riadka EGF (04 04 51).

Ide o tretí návrh na presun prostriedkov v súvislosti s mobilizáciou fondu, ktorý bol predložený rozpočtovému orgánu počas roka 2014.

V prípade, že sa nedosiahne dohoda, začne sa postup trialógu, ako je stanovené v článku 15 ods. 4 nariadenia o EGF.

Podľa internej dohody by sa do tohto postupu mal zapojiť Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby poskytol konštruktívnu podporu a prispel k vyhodnoteniu žiadostí o uvoľnenie prostriedkov z fondu.

(1)

  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

  Ú. v. EÚ L 347, 30.12.13, s. 855.

(3)

   Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).

(5)

   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI

ZP/ch D(2014)39262

Váž. pán Jean Arthuis

predseda Výboru pre rozpočet

ASP 09G205

Vec: Stanovisko k mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prípade EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel stavebníctvo z Holandska (COM(2014)455 final)

Vážený pán predseda,

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL), ako aj jeho pracovná skupina pre EGF preskúmali mobilizáciu EGF v prípade EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel stavebníctvo a prijali nasledujúce stanovisko.

Výbor EMPL a pracovná skupina pre EGF súhlasia s mobilizáciou fondu v prípade tejto žiadosti. V tejto súvislosti výbor EMPL predkladá niekoľko pripomienok, pričom však nespochybňuje prevod platieb.

Rokovania výboru EMPL vychádzajú z týchto úvah:

A) keďže táto žiadosť vychádza z článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 (nariadenie o EGF) a týka sa 562 pracovníkov zamestnaných v 89 podnikoch v sektore výstavby budov v regiónoch Gelderland a Overijssel v Holandsku, ktorí boli prepustení alebo ktorých činnosť bola ukončená v referenčnom období od 1. marca 2013 do 1. decembra 2013;

B) keďže predpokladaný počet prijímateľov, ktorí sa zúčastnia, je 475 z celkového počtu 562 oprávnených pracovníkov;

C) keďže holandské orgány uvádzajú, že medzi dôvody, ktorý viedli k prepúšťaniu, patrili negatívne trendy v sektore stavebníctva spôsobené znižovaním verejných výdavkov, zníženie cien nehnuteľností a výrazné obmedzenie poskytovania úverov a hypoték bankami, čo viedlo k dramatickému prepadu sektoru stavebníctva v týchto dvoch regiónoch;

D) keďže drvivú väčšinu (92,6 %) pracovníkov, na ktorých sú opatrenia zamerané, predstavujú muži a 7,4 % ženy; keďže 65,3 % pracovníkov je vo veku od 30 do 54 rokov; keďže 21,9 % pracovníkov je vo veku od 55 do 64 rokov;

E) keďže k prepúšťaniu došlo v regiónoch Gelderland a Overijssel, v ktorých prepúšťanie v sektore stavebníctva predstavuje 39 % celkového počtu prepustených pracovníkov v oboch regiónoch;

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci preto vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia v súvislosti so žiadosťou Holandska tieto návrhy:

1.  súhlasí s Komisiou, že intervenčné kritériá stanovené v článku 4 ods. 1 písm. b) a podmienky stanovené v článku 13 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 sú splnené a že Holandsko je preto oprávnené prijať finančný príspevok podľa tohto nariadenia;

2.  poznamenáva, že holandské orgány 20. februára 2014 predložili žiadosť o finančný príspevok z EGF a do 17. apríla 2014 ju doplnili o dodatočné informácie;

3.  poznamenáva, že z 562 oprávnených pracovníkov sa podľa očakávaní na navrhnutých akciách zúčastní 475;

4.   víta skutočnosť, že holandské orgány začali poskytovať personalizované služby dotknutým prijímateľom 1. februára 2014;

5.   poznamenáva, že v žiadosti sa v navrhovaných opatreniach neuvádzajú príspevky ani stimuly;

6.   poznamenáva, že medzi príležitosťami na odbornú prípravu účastníkov mimo sektoru stavebníctva sa uvádza likvidácia azbestu; vyzýva holandské orgány, aby zabezpečili, aby pracovníci zúčastňujúci sa na tejto konkrétnej odbornej príprave boli riadne informovaní o zdravotných a bezpečnostných rizikách spojených s prácou s azbestom;

7.   víta nápad vytvoriť fond mobility, ktorý umožní flexibilné angažovanie pracovníkov, aby mohli získať pracovné skúsenosti a nájsť si prácu prostredníctvom tohto nástroja; očakáva, že účastníci si nájdu pracovné miesta, ktoré nebudú len dočasné;

8.   pripomína, že v súlade s článkom 7 nariadenia by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb na odbornú prípravu a rekvalifikáciu mali vopred stanoviť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a malo by sa počítať s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné;

9.   konštatuje, že podľa odhadu predstavujú celkové náklady na informačné akcie a publicitu 27096 EUR; pripomína význam zvyšovania informovanosti o príspevku z EGF a väčšieho zviditeľnenia úlohy Únie v tomto kontexte.

S pozdravom,

Marita ULVSKOG,

úradujúca predsedníčka, prvá podpredsedníčka


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ

Váž. pán Jean ARTHUIS

predseda

Výbor pre rozpočet

Európsky parlament

Asp 09g205

B-1047 Brusel

Vážený pán Arthuis,

Vec:    Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii

Výbor pre regionálny rozvoj bol požiadaný o vydanie stanoviska k štyrom samostatným návrhom Komisie na prijatie rozhodnutia o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF). Pokiaľ viem, správy o každom z týchto návrhov majú byť prijaté vo Výbore pre rozpočet 11. septembra.

Pravidlá, ktoré sa uplatňujú na finančné príspevky z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006 a v bode 13 medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení.

-          COM (2014)0376 je návrh na poskytnutie príspevku z EGF vo výške 6 096 000 EUR s cieľom opätovne na trh práce začleniť 508 pracovníkov prepustených z podniku Nutriart S.A. a 25 dodávateľov a nadväzujúcich výrobcov: zamestnancov spoločnosti AR.ZIGAS & SIA a 24 samostatne zárobkovo činných osôb, ktorých činnosť sa skončila a bola závislá od primárneho podniku, ako aj 505 mladých ľudí vo veku menej ako 30 rokov, ktorí nie sú zamestnaní, nevzdelávajú sa a nezúčastňujú sa na odbornej príprave, v gréckych regiónoch Stredná Makedónia a Atika.

-          COM (2014) 0255 je návrh na poskytnutie príspevku z EGF vo výške 3 571 150 EUR s cieľom opätovne na trh práce začleniť 1 000 pracovníkov prepustených z podniku SC Mechel Campia Turzii SA a jedného nadväzujúceho výrobcu (SC Mechel Reparatii Targoviste SRL) v Rumunsku.

-          COM (2014) 0456 je návrh na poskytnutie príspevku z EGF vo výške 960 000 EUR s cieľom opätovne na trh práce začleniť 280 pracovníkov prepustených zo 661 podnikov, ktorých činnosť patrí podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 56 (Činnosti reštaurácií a pohostinstiev) v regióne na úrovni NUTS II Aragónsko (ES24) v Španielsku.

-          COM (2014) 0455 je návrh na poskytnutie príspevku z EGF vo výške 1 625 781 EUR s cieľom opätovne na trh práce začleniť 475 pracovníkov prepustených z 89 podnikov, ktorých činnosť patrí podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 41 (výstavba budov), v susediacich regiónoch na úrovni NUTS II Gelderland a Overijssel v Holandsku.

Koordinátori výboru diskutovali o týchto návrhoch v priebehu svojej schôdze, ktorá sa konala 23. júla. Požiadali ma, aby som Vám písomne tlmočila stanovisko tohto výboru, ktorý nemá k uvedeným mobilizáciám Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na vyčlenenie vyššie uvedených súm, ktoré navrhuje Komisia, žiadne námietky.

S pozdravom,

Iskra MIHAYLOVA


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

11.9.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Iris Hoffmann, Kaja Kallas, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Marian Olbrycht, Pina Picierno, Pedro Silva Pereira, Patricija Šulin, Eleytherios Synadinos, Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georgios Kyrtsos, Giovanni La Via, Janusz Lewandowski, Ivan Štefanec, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Albert Deß

Právne oznámenie