Förfarande : 2014/2055(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0005/2014

Ingivna texter :

A8-0005/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/09/2014 - 9.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0020

BETÄNKANDE     
PDF 178kWORD 90k
12.9.2014
PE 536.185v02-00 A8-0005/2014

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction)

(COM(2014)0455 – C8‑0100/2014 – 2014/2055(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Paul Tang

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT
 MOTIVERING
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction)

(COM(2014)0455 – C8‑0100/2014 – 2014/2055(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0455 – C8‑0100/2014),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1),

–       med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–       med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

–       med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–       med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–       med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–       med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0005/2014), och av följande skäl:

A. Europeiska unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbats av effekterna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av fonden.

C.  Stöd förväntas utgå till 475 av de totalt 562 stödberättigade arbetstagarna.

D. Nederländerna har lämnat in ansökan EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction om ekonomiskt stöd från fonden, till följd av uppsägningar i 89 företag som är verksamma i Nace rev. 2 huvudgrupp 41 (Byggande av hus)(4) i de angränsande Nuts II-regionerna Gelderland och Overijssel. 475 arbetstagare kommer i fråga för åtgärder som samfinansieras via fonden, under referensperioden 1 mars 2013–1 december 2013.

E.  Ansökan uppfyller kriterierna för berättigande till stöd enligt förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

F.   Det stora flertalet av de arbetstagare som omfattas av åtgärderna (92,6 procent) är män och 7,4 procent är kvinnor. och 65,3 procent av arbetstagarna är i åldersgruppen 30–54. och 21,9 procent av arbetstagarna är i åldersgruppen 55–64.

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt om att villkoren för ekonomiskt stöd enligt artikel 4.1 b i förordningen om fonden är uppfyllda och att Nederländerna därför är berättigat till ekonomiskt stöd enligt denna förordning.

2.  Europaparlamentet noterar att de nederländska myndigheterna lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 20 februari 2014 och att ansökan kompletterades med ytterligare uppgifter fram till den 17 april 2014, och att kommissionen gjorde bedömningen av denna ansökan tillgänglig den 10 juli 2014. Parlamentet uppskattar den snabba bedömningsperioden på fem månader.

3.  Europaparlamentet anser att uppsägningarna i 89 företag som är verksamma i Nace rev. 2 huvudgrupp 41 (Byggande av hus)(5) i de angränsande Nuts II-regionerna Gelderland och Overijssel kan knytas till den globala finansiella och ekonomiska krisen. Parlamentet grundar sin åsikt på bankernas policy att tillämpa striktare regler för bolån och krediter, vilket har lett till en avsevärt försämrad tillgång till bolån och krediter, regeringens åtstramningsåtgärder för att minska statsskulden och budgetunderskottet och därigenom de offentliga utgifterna samt de kraftigt minskade priserna och värdena på bostadsmarknaden, vilket gör det svårt att sälja och köpa hus.

4.  Europaparlamentet noterar att 562 uppsägningar ytterligare kommer att förvärra arbetslöshetssituationen i Gelderland och Overijssel, med tanke på att det har registrerats en avsevärd ökning av antalet uppsägningar inom byggsektorn. Jämfört med de nationella arbetslöshetssiffrorna står antalet arbetslösa i de båda regionerna för 39 % av det totala antalet uppsägningar 2012.

5.  Europaparlamentet ser positivt på att de nederländska myndigheterna, i syfte att snabbt ge arbetstagarna stöd, den 1 februari 2014 beslutade att inleda de individanpassade tjänsterna långt innan det slutliga beslutet fattades att bevilja stöd från fonden för det föreslagna samordnade paketet.

6.   Europaparlamentet noterar att de åtgärder som föreslås i ansökan inte avser bidrag eller incitament.

7.  Europaparlamentet noterar att det samordnade paket med individanpassade tjänster som ska samfinansieras innehåller åtgärder för uppsagda arbetstagare såsom jobbcoaching och registrering, utbildning och omskolning, omställningstjänster och mobilitetsreserv.

8.   Europaparlamentet noterar att asbestsanering är en av de utbildningar som erbjuds deltagarna för att de ska kunna få anställning utanför byggbranschen. Parlamentet uppmanar de nederländska myndigheterna att se till att de arbetstagare som deltar i denna specifika utbildning noggrant informeras om de hälso- och säkerhetsrisker som arbetet med asbest innebär.

9.  Europaparlamentet välkomnar att det samordnade paketet med individanpassade tjänster har utformats i samråd med fackföreningar och arbetsgivarorganisationer, arbetsmarknadsorganisationerna inom byggsektorn samt utbildningsanstalter. Parlamentet välkomnar även att det kommer att tillämpas en politik för jämställdhet och icke-diskriminering under de olika leden av genomförandet av fonden och tillgången till medel ur denna. Parlamentet betonar vikten av framtida gränsöverskridande initiativ såsom gränsinformationsenheter eller regelanpassning för att stärka informationsutbytet och stimulera arbetstagares rörlighet över gränserna.

10.   Europaparlamentet välkomnar idén att inrätta en personalpool, som kommer att göra det möjligt att på ett flexibelt sätt utstationera arbetstagare så att de kan få arbetslivserfarenhet och hitta arbete genom detta instrument. Parlamentet förväntar sig att deltagarna kommer att hitta ett fast arbete.

11. Europaparlamentet påminner om vikten av att förbättra de uppsagda arbetstagarnas anställbarhet med hjälp av anpassad yrkesutbildning och av att erkänna den kompetens som en arbetstagare förvärvat under hela sitt yrkesliv. Parlamentet förväntar sig att den utbildning som erbjuds i det samordnade paketet ska anpassas inte bara till de uppsagda arbetstagarnas behov utan också till ekonomin i stort.

12. Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster för utbildning och omskolning ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden för justering för globaliseringseffekter.

13. Europaparlamentet noterar att den information som presenterats om det samordnade paket med individanpassade tjänster som ska finansieras via fonden innehåller uppgifter om hur dessa tjänster kompletterar åtgärder som finansieras genom strukturfonderna. Parlamentet betonar att de nederländska myndigheterna bekräftar att de åtgärder som avses inte får stöd från något annat av unionens finansieringsinstrument. Parlamentet uppmanar på nytt kommissionen att presentera en jämförande analys av dessa uppgifter i sina årsrapporter för att säkerställa fullständig respekt för det befintliga regelverket och förhindra all överlappning mellan EU-finansierade tjänster.

14. Europaparlamentet noterar att de totala kostnaderna för informations- och marknadsföringsåtgärder beräknas uppgå till 27 096 euro. Parlamentet påminner om vikten av att öka medvetenheten om det bidrag som fonden för justering för globaliseringseffekter ger och göra EU:s roll i sammanhanget tydligare.

15. Europaparlamentet uppskattar det förbättrade förfarande som kommissionen införde efter parlamentets begäran att bidragen snabbare skulle göras tillgängliga. Parlamentet noterar att kommissionen slutförde bedömningen av huruvida ansökan var förenlig med villkoren för beviljande av ekonomiskt stöd inom tolv veckor efter det att den mottagit den fullständiga ansökan.

16. Europaparlamentet betonar att det i enlighet med artikel 9 i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter måste säkerställas att stödet från fonden begränsas till vad som är nödvändigt för att visa solidaritet och tillhandahålla ett tillfälligt engångsstöd för de berörda stödmottagarna.

17. Europaparlamentet välkomnar antagandet av den nya förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter som speglar överenskommelsen mellan Europaparlamentet och rådet om att återinföra kriteriet om krismobilisering, öka EU:s ekonomiska bidrag till 60 % av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, effektivisera handläggningen av ansökningar om medel ur fonden inom kommissionen och i Europaparlamentet och rådet genom att förkorta tiden för bedömning och godkännande, öka antalet åtgärder och förmånstagare genom att även egenföretagare och ungdomar innefattas samt finansiera incitament att starta företag.

18. Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

19. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

20. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).

(5)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).


BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006 , särskilt artikel 15.4,

med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(1), särskilt artikel 12,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(2), särskilt punkt 13,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)      Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) inrättades för att ge stöd till arbetstagare som blivit uppsagda och till egenföretagare vars verksamhet upphört till följd av de genomgripande strukturförändringarna inom världshandelsmönstren på grund av globaliseringen och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

(2)      Det högsta årliga beloppet för fonden får i enlighet med artikel 12 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 inte överskrida 150 miljoner euro (i 2011 års priser).

(3)      Nederländerna lämnade den 20 februari 2014 in en ansökan om att utnyttja fonden mot bakgrund av uppsägningar vid 89 företag verksamma i huvudgrupp 41 (Byggande av hus) enligt Nace rev. 2(3) i de angränsande Nuts II-regionerna Gelderland och Overijssel, och kompletterade ansökan med ytterligare uppgifter i enlighet med artikel 8.3 i förordning (EU) nr 1309/2013. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av det ekonomiska stödet enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 1309/2013.

(4)      Fonden bör därför utnyttjas för att tillhandahålla det ekonomiska stöd på 1 625 781 euro som Nederländerna ansökt om.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 1 625 781 euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden i Europeiska unionens allmänna budget för 2014.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning .

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar                   På rådets vägnar

Ordförande                                                   Ordförande

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).


MOTIVERING

I. Bakgrund

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar i världshandeln.

Enligt bestämmelserna i artikel 12 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(1) och artikel 15 i förordning (EG) nr 1309/2013(2), får det årliga belopp som avdelas för fonden inte överstiga 150 miljoner euro (i 2011 års priser). Beloppen förs in i Europeiska unionens allmänna budget som en avsättning.

För att kunna aktivera fonden när en positiv bedömning har gjorts av en ansökan ska kommissionen, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(3), till budgetmyndigheten lägga fram ett förslag om utnyttjande av fonden och samtidigt en motsvarande begäran om överföring. Vid oenighet ska ett trepartsmöte inledas.

II. Ansökan från Gelderland-Overijssel construction och kommissionens förslag

Den 10 juli 2014 antog kommissionen ett förslag till beslut om att bevilja Nederländerna medel ur fonden till stöd för återinträde på arbetsmarknaden för arbetstagare som blivit uppsagda i 89 företag verksamma inom huvudgrupp 41 (Byggande av hus)(4) enligt Nace rev. 2

Detta är den sjunde ansökan som ska behandlas inom ramen för budgeten för 2014 och avser utnyttjande av ett totalbelopp på 1 625 781 euro från fonden till förmån för Nederländerna. Den avser 475 av de 562 arbetstagare som sagts upp vid 89 företag som är verksamma inom huvudgrupp 41 (Byggande av hus)(5) enligt Nace rev. 2 i de angränsande Nuts II-regionerna Gelderland och Overijssel. Ansökan lämnades till kommissionen den 2 februari 2014 och kompletterades med ytterligare information fram till den 17 april 2014. Kommissionen har, i enlighet med alla tillämpliga bestämmelser i förordningen om fonden, kommit fram till att ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd från fonden.

De nederländska myndigheterna hävdar att den nederländska finanssektorn är en internationell global sektor som är kraftigt beroende av de internationella kapitalmarknaderna för investeringar och tillhandahållande av krediter och bolån. De nederländska bankerna har begränsade möjligheter att dra till sig sparkapital från den nederländska marknaden och kan följaktligen inte finansiera nederländska bolån enbart med hjälp av nederländskt kapital. De nederländska bankerna är därför beroende av de globala kapitalmarknaderna. De nederländska myndigheterna hävdar också att omkring 98 % av de nederländska byggföretagen är små och medelstora, och dessa företag lider av kreditbrist, vilket resulterar i många konkurser som leder till uppsägningar.

Enligt de nederländska myndigheterna minskade den totala produktionen av nya hus med 61 014 enheter i Nederländerna under perioden 2008–2013. I Overijssel minskade produktionen av nya hus med 2 625 och i Gelderland med 7 941. Sjunkande priser och en minskande produktion av nya hus har varit förödande för sysselsättningen inom byggsektorn. Som en följd av detta har många företag gått i konkurs och många byggnadsarbetare har förlorat sina jobb.

De individanpassade tjänster som ska tillhandahållas för de arbetstagare som blivit arbetslösa består av följande åtgärder som tillsammans utgör ett samordnat paket med individanpassade tjänster: jobbcoaching och registrering, utbildning och omskolning, omställningstjänster och mobilitetsreserv.

Enligt kommissionen utgör dessa åtgärder aktiva arbetsmarknadsåtgärder inom ramen för de stödberättigade åtgärder som avses i artikel 7 i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringsåtgärder. Dessa åtgärder ersätter inte passiva socialskyddsåtgärder.

De nederländska myndigheterna har lämnat alla nödvändiga försäkringar när det gäller följande:

•   Principerna om jämställdhet och icke-diskriminering kommer att respekteras när det gäller tillgången till de föreslagna åtgärderna och deras genomförande.

•   Kraven i nationell lagstiftning och EU-lagstiftning om kollektiva uppsägningar har uppfyllts.

•   De företag som sagt upp arbetstagare och därefter fortsatt sin verksamhet har uppfyllt sina rättsliga skyldigheter i samband med uppsägningarna och har vidtagit vederbörliga åtgärder gentemot sina anställda.

•   De föreslagna åtgärderna stöder enskilda arbetstagare och kommer inte att användas för omstrukturering av företag eller sektorer.

•   De föreslagna åtgärderna kommer inte att erhålla ekonomiskt stöd från andra av EU:s fonder eller finansieringsinstrument och dubbelfinansiering kommer att undvikas.

•   De föreslagna åtgärderna kommer att komplettera åtgärder som finansieras genom strukturfonderna.

•   Det ekonomiska stödet från fonden kommer att vara förenligt med EU:s förfaranderegler och materiella regler för statligt stöd.

När det gäller förvaltnings- och kontrollsystemen har Nederländerna meddelat kommissionen att det ekonomiska stödet kommer att förvaltas och kontrolleras av samma organ som förvaltar och kontrollerar Europeiska socialfonden i Nederländerna.

III. Förfarande

För att fonden ska kunna tas i anspråk har kommissionen överlämnat en begäran till budgetmyndigheten om överföring av ett sammanlagt belopp på 1 625 781 euro från reserven för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (40 02 43) till fondens budgetpost (04 04 51).

Detta är det sjätte förslaget till överföring för att utnyttja fonden som budgetmyndigheten har fått hittills under 2014.

Vid oenighet ska ett trepartsförfarande inledas, i enlighet med artikel 15.4 i förordningen om fonden.

Enligt en intern överenskommelse ska utskottet för sysselsättning och sociala frågor delta i processen för att konstruktivt stödja och bidra till bedömningen av ansökningarna om medel ur fonden.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

   EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).

(5)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR

ZP/ch D(2014)39262

Jean Arthuis

Ordförande för budgetutskottet

ASP 09G205

Angående: Yttrande över utnyttjandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i ärendet EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction (COM(2014)0455)

Till ordföranden

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och dess arbetsgrupp för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har undersökt möjligheten att bevilja stöd från fonden för ärende EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel och har antagit detta yttrande.

EMPL-utskottet och arbetsgruppen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är positiva till att fonden utnyttjas för denna ansökan. I detta sammanhang vill EMPL-utskottet framföra vissa synpunkter, utan att därför ifrågasätta anslagsöverföringen.

EMPL-utskottets synpunkter grundar sig på följande överväganden:

A) Denna ansökan bygger på artikel 4.1 b i förordning (EU) nr 1309/2013 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och avser 562 arbetstagare i 89 företag i byggbranschen i regionerna Gelderland och Overijssel i Nederländerna som sagts upp eller vars verksamhet upphört under referensperioden 1 mars 2013–1 december 2013.

B) Stöd förväntas utgå till 475 av de totalt 562 stödberättigade arbetstagarna.

C) De nederländska myndigheterna anser att de händelser som ligger bakom uppsägningarna är den negativa utvecklingen i byggbranschen till följd av nedskärningar i de offentliga utgifterna, sänkta priser på bostadsmarknaden och bankernas policy att avsevärt skärpa villkoren för tillhandahållande av krediter och bolån, vilket lett till en dramatisk minskning av verksamheten i byggbranschen i dessa två regioner.

D) Det stora flertalet av de arbetstagare som omfattas av åtgärderna (92,6 procent) är män och 7,4 procent är kvinnor. 65,3 procent av arbetstagarna är i åldersgruppen 30–54. 21,9 procent av arbetstagarna är i åldersgruppen 55–64.

E) Uppsägningarna skedde i regionerna Gelderland och Overijssel, där uppsägningar i byggbranschen står för 39 procent av samtliga uppsägningar i de två provinserna.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar därför budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i sitt resolutionsförslag avseende Nederländernas ansökan:

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att de insatskriterier som fastställs i artikel 4.1 b och de villkor som fastställs i artikel 13.1 i förordning (EU) nr 1309/2013 är uppfyllda och att Nederländerna därför är berättigat till ekonomiskt stöd enligt denna förordning.

2.  Europaparlamentet noterar att de nederländska myndigheterna lämnade in ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 20 februari 2014 och att ansökan kompletterades med ytterligare uppgifter fram till den 17 april 2014.

3.  Europaparlamentet noterar att av de 562 stödberättigade mottagarna förväntas 475 delta i de föreslagna åtgärderna.

4.   Europaparlamentet välkomnar att de nederländska myndigheterna började tillhandahålla individanpassade tjänster till de utsedda stödmottagarna den 1 februari 2014.

5.   Europaparlamentet noterar att de åtgärder som föreslås i ansökan inte avser bidrag eller incitament.

6.   Europaparlamentet noterar att asbestsanering är en av de utbildningar som erbjuds deltagarna för att de ska kunna få anställning utanför byggbranschen. Parlamentet uppmanar de nederländska myndigheterna att se till att de arbetstagare som deltar i denna specifika utbildning noggrant informeras om de hälso- och säkerhetsrisker som arbetet med asbest innebär.

7.   Europaparlamentet välkomnar idén att inrätta en personalpool, som kommer att göra det möjligt att på ett flexibelt sätt utstationera arbetstagare så att de kan få arbetslivserfarenhet och hitta arbete genom detta instrument. Parlamentet förväntar sig att deltagarna kommer att hitta ett fast arbete.

8.   Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster för utbildning och omskolning ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden för justering för globaliseringseffekter.

9.   Europaparlamentet noterar att de totala kostnaderna för informations- och marknadsföringsåtgärder beräknas uppgå till 27 096 euro. Parlamentet påminner om vikten av att öka medvetenheten om det bidrag som fonden för justering för globaliseringseffekter ger och göra EU:s roll i sammanhanget tydligare.

Med vänlig hälsning

Marita ULVSKOG

tillförordnad ordförande, förste vice ordförande


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

Jean ARTHUIS

Ordförande

Budgetutskottet

Europaparlamentet

ASP 09g205

B-1047 Bryssel

Till Jean Arthuis

Angående:       Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Fyra separata kommissionsförslag till beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har vidarebefordras för yttrande till utskottet för regional utveckling. Jag tolkar det som om betänkanden om vart och ett av förslagen ska antas i budgetutskottet den 11 september.

1. De bestämmelser som gäller för ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006, och i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning,

-          COM (2014) 0376 är ett förslag till ett ekonomiskt stöd från fonden på 6 096 000 euro för återintegrering på arbetsmarknaden av 508 uppsagda arbetstagare från Nutriart S.A och 25 underleverantörer och producenter i efterföljande produktionsled: AR.ZIGAS & SIA och 24 egenföretagare, vars verksamhet upphört och som varit beroende av huvudföretaget samt 505 unga som varken arbetar eller studerar och som ännu inte fyllt 30 år, i regionerna Mellersta Makedonien och Attika i Grekland.

-          COM (2014) 0255 föreslår ett ekonomiskt stöd från fonden på 3 571 150 för återintegrering på arbetsmarknaden av 1000 uppsagda arbetstagarna i SC Mechel Campia Turzii SA och en producent i efterföljande produktionsled (SC Mechel Reparatii Targoviste SRL) i Rumänien.

-          COM (2014) 0456 föreslår ett ekonomiskt stöd från fonden på 960 000 euro för återintegrering på arbetsmarknaden av 280 uppsagda arbetstagare från 661 företag som bedriver verksamhet i huvudgrupp 56 i Nace rev. 2 (restaurang-, catering- och barverksamhet) i Nuts 2-regionen Aragonien (ES24)i Spanien.

-          COM (2014) 0455 är ett förslag till ett ekonomiskt stöd på 1 625 781 euro för återintegrering på arbetsmarknaden av 475 uppsagda arbetstagare från 89 företag verksamma inom huvudgrupp 41 (uppförande av byggnader) enligt Nace rev. 2, i de angränsande Nuts 2-regionerna Gelderland och Overijssel i Nederländerna.

Utskottssamordnarna diskuterade dessa förslag under deras sammanträde den 23 juli. De har bett mig att skriva och meddela dig att utskottet inte har några invändningar mot att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter utnyttjas för anslående av ovan nämnda belopp enligt kommissionens förslag.

Med vänlig hälsning

Iskra MIHAYLOVA


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

11.9.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

29

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Iris Hoffmann, Kaja Kallas, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Marian Olbrycht, Pina Picierno, Pedro Silva Pereira, Patricija Šulin, Eleytherios Synadinos, Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Georgios Kyrtsos, Giovanni La Via, Janusz Lewandowski, Ivan Štefanec, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Albert Deß

Rättsligt meddelande