Postup : 2014/2054(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0006/2014

Předložené texty :

A8-0006/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/09/2014 - 9.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0019

ZPRÁVA     
PDF 208kWORD 128k
12.9.2014
PE 536.184v02-00 A8-0006/2014

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, v souladu s postupem podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/003 ES/Aragón food and beverage)

(COM(2014)0456 – C8‑0099/2014 – 2014/2054(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodajka: Anneli Jäätteenmäki

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIALNÍ VĚCI
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, v souladu s postupem podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/003 ES/Aragón food and beverage)

(COM(2014)0456 – C8‑0099/2014 – 2014/2054(BUD))

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0456 – C8‑0099/2014),

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (nařízení o EFG),

–   s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (IIA ze dne 2. prosince 2013), a zejména na bod 13 této dohody,

–   s ohledem na postup třístranných rozhovorů podle bodu 13 IIA ze dne 2. prosince 2013,

–   s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–   s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0006/2014),

A. vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje s cílem poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu nebo jsou propuštěni v důsledku celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat jim při opětovném začleňování do trhu práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být poskytnuta co nejrychleji a co nejúčinněji, v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IIA ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG;

C. vzhledem k tomu, že Španělsko předložilo žádost o finanční příspěvek z EFG EGF/2014/003 ES/Aragón and beverage, poté co došlo k propuštění 904 pracovníků v 661 podnicích, které vyvíjejí činnost v oddílu 56 klasifikace NACE Revize 2 (stravování a pohostinství)(4) v regionu NUTS II Aragón (ES24), přičemž opatření spolufinancovaná z EFG jsou v referenčním období od 1. března 2013 do 1. prosince 2013 určena pro 280 z nich;

D.  vzhledem k tomu, že španělské orgány tvrdí, že hlavním faktorem, který vedl k propouštění, byl výrazný pokles spotřeby v oblasti stravování a pohostinství, zejména stravování mimo domov, způsobený hospodářským poklesem, zvýšením daňových příjmů, zejména DPH, a snížením platů;

E.  vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG,

F.   vzhledem k tomu, že z pracovníků, na něž jsou opatření zaměřena, je 65,36 % žen a 34,64 % mužů; vzhledem k tomu, že naprostá většina (82,86 %) pracovníků je ve věku mezi 25 a 54 lety; vzhledem k tomu, že 9,29 % pracovníků je ve věku mezi 15 a 24 lety;

1.  souhlasí s Komisí, že jsou splněny podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG a že Španělsko má proto podle tohoto nařízení nárok na finanční příspěvek;

2.  bere na vědomí, že španělské orgány předložily žádost o finanční příspěvek z EFG dne 21. února 2014 a doplňovaly ji o dodatečné informace až do 18. dubna 2014 a že hodnocení této žádosti vydala Komise dne 10. července 2014; vítá rychlé hodnocení žádosti v délce pěti měsíců;

3.  domnívá se, že propuštění z 661 podniků působících v oddílu 56 klasifikace NACE Revize 2 (stravování a pohostinství) je spojeno s celosvětovou finanční a hospodářskou krizí, neboť celkové snížení poptávky v sektoru stravování a pohostinství je následkem poklesu průměrného příjmu a snížení spotřeby domácností ve Španělsku;

4.   bere na vědomí, že se očekává, že z 904 způsobilých příjemců se pouze 280 bude účastnit navrhovaných opatření; má za to, že v regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti by měl být počet účastníků kurzů odborného vzdělávání a rekvalifikačních kurzů vyšší;

5.  konstatuje, že propuštění 904 pracovníků dále zhorší problém nezaměstnanosti v Aragonii, kde míra nezaměstnanosti prudce stoupla ze 4,2 % v prosinci 2007 na 18,4 % v prosinci 2013;

6.   bere na vědomí, že řada podniků propustila pouze jednoho pracovníka;

7.   vítá skutečnost, že španělské orgány začaly cílovým příjemcům poskytovat individualizované služby dne 21. února 2014;

8.  konstatuje, že v květnu 2010(5) a v prosinci 2011(6) předložilo Španělsko žádosti o finanční pomoc z EFG pro Aragonii po propouštění v odvětvích stavebnictví a maloobchodu v tomto regionu;

9.   konstatuje, že 100 účastníků může v zájmu podpory návratu do zaměstnání pobírat až po dobu 3 měsíců mzdovou dotaci ve výši 200 EUR; zdůrazňuje, že pracovní smlouvy těchto účastníků by měly nabízet příznivé vyhlídky i po ukončení poskytování mzdové dotace;

10. konstatuje, že součástí koordinovaného balíku individualizovaných služeb, které mají být spolufinancovány, jsou i opatření pro propuštěné pracovníky, jako jsou vedení, poradenství a hledání pracovního místa; odborné vzdělávání a rekvalifikace, návrat do zaměstnání a pobídky;

11. konstatuje, že 20 účastníků může až po dobu 3 měsíců pobírat pobídku pro zaměstnanost pro samostatnou výdělečnou činnost ve výši 400 EUR; domnívá se, že tato částka je příliš malá a doba jejího poskytování příliš krátká na to, aby představovala opravdovou pobídku pro zahájení samostatně výdělečné činnosti;

12. vítá skutečnost, že při vypracovávání koordinovaného balíku individualizovaných služeb byly vedeny konzultace s odborovými organizacemi Confederación Sindical de Comisiones Obreras-CC.OO Aragón a Unión General de Trabajadores-UGT Aragón a organizacemi zaměstnavatelů Confederación de Empresarios de Aragón-CREA a Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa-CEPYME Aragón a že v jednotlivých etapách provádění EFG a přístupu k EFG budou uplatňovány zásady rovnosti zacházení a nediskriminace;

13.   konstatuje, že tyto příspěvky zůstávají výrazně pod maximální výší 35 % celkových nákladů na koordinovaný balík individualizovaných služeb;

14. připomíná, že je důležité zlepšit zaměstnatelnost všech pracovníků vhodnou odbornou přípravou a uznáním dovedností a schopností získaných během jejich profesní dráhy; očekává, že odborná příprava, která je nabízena v rámci koordinovaného souboru opatření, bude přizpůsobena nejen potřebám propuštěných pracovníků, ale také stávajícímu podnikatelskému prostředí;

15. vyzývá španělské orgány, aby zajistily, aby byl výběr příjemců příspěvků a pobídek v plném souladu se zásadami nediskriminace a rovných příležitostí;

16. konstatuje, že poskytnuté informace o koordinovaném souboru individualizovaných služeb, které mají být financovány z EFG, obsahují údaje o tom, nakolik tyto služby doplňují opatření financovaná ze strukturálních fondů; zdůrazňuje, že španělské orgány potvrdily, že na způsobilá opatření není čerpána podpora z jiných finančních nástrojů Unie; znovu žádá Komisi, aby do svých výročních zpráv zařazovala také srovnávací hodnocení těchto údajů, aby se zajistilo plné dodržování stávajících předpisů a aby nedocházelo ke zdvojování služeb financovaných z prostředků Unie;

17. žádá španělské orgány a Komisi, aby přijaly veškerá opatření nezbytná k ověření, že jsou financované akce uskutečňovány v souladu se zásadami řádného a účinného finančního řízení;

18. oceňuje, že Komise v návaznosti na žádost Parlamentu o rychlejší uvolňování prostředků zavedla zdokonalený postup; konstatuje, že Komise dokončila posouzení, zda žádost splňuje podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku, ve 12 týdnech od přijetí úplné žádosti;

19. připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by měla podoba koordinovaného souboru individualizovaných služeb předjímat perspektivy budoucího trhu práce a požadované dovednosti a měla by být slučitelná s posunem směrem k udržitelnému hospodářství, které účinně využívá zdroje;

20. zdůrazňuje, že v souladu s článkem 9 nařízení o EFG je finanční příspěvek z EFG omezen na výši nezbytnou k zajištění solidarity a dočasné, jednorázové podpory cílovým příjemcům pomoci a že tento příspěvek nebude nahrazovat opatření, za něž jsou na základě vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky;

21. bere na vědomí, že celkové odhadované náklady na informační a propagační akce mají činit 4 100 EUR; připomíná význam zlepšování povědomí o příspěvku EFG a větší viditelnosti úlohy, kterou v něm hraje Unie;

22. schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

23. pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady toto rozhodnutí podepsal a aby zajistil jeho zveřejnění v  Úředním věstníku Evropské unie;

24. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení i s jeho přílohou Radě a Komisi.

(1)

    Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

    Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

    Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

    Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).

(5)

    EGF/2010/016 ES Aragón Retail. COM(2010) 615.

(6)

    EGF/2011/017 ES Aragón construction of buildings. COM(2012) 290.


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, v souladu s postupem podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/003 ES/Aragón food and beverage)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1), a zejména na čl. 15 odst. 4 tohoto nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí ze dne 2. prosince 2013 o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3), a zejména na bod 13 uvedené dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)      Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) byl zřízen za účelem poskytování podpory pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací a v důsledku pokračující celosvětové finanční a hospodářské krize, na kterou bylo zaměřeno nařízení (ES) č. 546/2009(4), nebo v důsledku nové celosvětové finanční a hospodářské krize, a za účelem poskytování pomoci při jejich opětovném začleňování na trh práce.

(2)      EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013.

(3)      Španělsko předložilo žádost o uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s propuštěním pracovníků(5) v 661 podnicích, které vyvíjejí činnost v oddílu 56 klasifikace NACE Revize 2 (stravování a pohostinství)(6) v regionu NUTS II Aragón (ES24), dne 21. února 2014 a v souladu s článkem 8.3 nařízení (EU) č. 1309/2013 ji doplnilo dodatečnými informacemi. Žádost splňuje požadavky na stanovení výše finančního příspěvku z EFG podle článku 13 nařízení (EU) č. 1309/2013.

(4)      V souvislosti s uvedenou žádostí Španělska by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na finanční příspěvek ve výši 960 000 EUR,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 se z Fondu EU pro přizpůsobení se globalizaci uvolní celkem 960 000 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament                                Za Radu

předseda nebo předsedkyně                          předseda nebo předsedkyně

(1)

    Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

    Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

    Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

   Úř. věst. L 167, 29. 6. 2009, s. 26.

(5)

   Ve smyslu čl. 3 písm. a) nařízení o EFG.

(6)

   Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Výchozí informace

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn ve struktuře světového obchodu.

Podle ustanovení článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2011, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(1), a článku 15 nařízení (EU) č. 1309/2013(2) nesmí fond překročit maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011). Příslušné částky se zapisují do souhrnného rozpočtu Evropské unie jako rezerva.

Co se týče postupu, Komise podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) předloží za účelem umožnění čerpání prostředků z fondu v případě kladného posouzení žádosti rozpočtovému orgánu návrh na uvolnění prostředků z tohoto fondu a současně s ním i odpovídající žádost o provedení převodu. Nebude-li dosaženo dohody, budou zahájeny třístranné rozhovory.

II. Žádost EGF/2014/003 ES/Aragón food and beverage a návrh Komise

Dne 10. července 2014 přijala Komise návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG ve prospěch Španělska, aby podpořila opětovné začlenění pracovníků, kteří byli propuštěni z 661 podniků působících v oddílu 56 klasifikace NACE Revize 2 (stravování a pohostinství) v důsledku celosvětové finanční a hospodářské krize, na trh práce.

Jedná se o osmou žádost, která se má posuzovat v rámci rozpočtu na rok 2014; zahrnuje uvolnění prostředků z EFG v celkové výši 960 000 EUR ve prospěch Španělska. Týká se 280 z 904 pracovníků, kteří byli propuštěni z 661 podniků působících v oddílu 56 klasifikace NACE Revize 2 (stravování a pohostinství) v aragonském regionu. Žádost byla zaslána Komisi dne 21. února 2014 a do 18. dubna 2014 byla doplňována o dodatečné informace. Komise dospěla k závěru, že na základě všech použitelných ustanovení nařízení o EFG žádost splňuje podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku z EFG.

Španělské orgány uvádějí, že podle výroční zprávy Federación Española de Hostelería y Restauración (FEHR) věnované ubytovacím, stravovacím a pohostinským službám za rok 2012(4) se odvětvový index obchodní aktivity v období 2010–2012 snížil o 8,26 %. Navíc španělské orgány tvrdí, že v důsledku snížení výdajů na potraviny mimo domácnost se v roce 2011 snížil na celostátní úrovni počet podniků působících v odvětví stravovacích a pohostinských služeb v porovnání s rokem 2009 o 3,5 % a v Aragonii poklesl o 11 %. Pokles obchodní aktivity v odvětví stravovacích a pohostinských služeb a uzavření řady podniků působících v tomto odvětví vedlo k rozsáhlému propouštění.

Španělské orgány tvrdí, že odvětví stravovacích a pohostinských služeb bylo tradičně považováno za záchrannou síť v době nedostatku pracovních příležitostí, jelikož získat práci v odvětví stravování a pohostinství bývalo snadné, zejména proto, že tato pracovní místa mají náročnou pracovní dobu, kterou není snadné sladit s rodinným životem. Skutečnost, že se nyní s následky finanční a hospodářské krize vedoucími k propouštění potýká dokonce i odvětví stravovacích a pohostinských služeb, má na regionální hospodářství závažnější dopad, než jaký naznačují samotné číselné údaje.

Individualizované služby, které mají být poskytnuty propuštěným pracovníkům, spočívají v následujících akcích, které jsou kombinovány tak, aby vytvořily koordinovaný balíček individualizovaných služeb: vedení, poradenství a hledání pracovního místa, odborné vzdělávání a rekvalifikace, návrat do zaměstnání a pobídky.

Podle Komise představují popsané navržené akce aktivní opatření na trhu práce v rámci způsobilých akcí uvedených v článku 7 nařízení o EFG. Tyto akce nenahrazují pasivní opatření sociální ochrany.

Španělské orgány poskytly všechny nezbytné záruky, že:

•   při přístupu k navrženým akcím a jejich provádění budou dodržovány zásady rovnosti a nediskriminace;

•   budou splněny požadavky stanovené vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU, které se týkají hromadného propouštění;

•   navržené akce poskytnou pomoc jednotlivým pracovníkům a nebudou použity na restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

•   navržené akce neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie a zamezí se jakémukoliv dvojímu financování;

•   navržené akce se budou doplňovat s opatřeními financovanými prostřednictvím strukturálních fondů;

•   finanční prostředky z EFG budou v souladu s procesními a hmotněprávními předpisy Unie pro státní podporu.

Co se týče řídících a kontrolních systémů, uvědomilo Španělsko Komisi, že finanční příspěvky budou řízeny a kontrolovány stejnými orgány, které řídí a kontrolují Evropský sociální fond. Zprostředkujícím subjektem pro řídící orgán bude aragonský úřad práce (Instituto Aragonés de Empleo – INAEM).

III. Postup

S cílem uvolnit prostředky z fondu předložila Komise rozpočtovému orgánu žádost o převod částky v celkové výši 960 000 EUR z rezervy EFG (40 02 43) do rozpočtové položky pro EFG (04 04 51).

Jedná se o šestý návrh na převedení prostředků fondu za účelem jejich uvolnění, jenž byl rozpočtovému orgánu v roce 2014 dosud předložen.

Nebude-li dosaženo dohody, budou zahájeny třístranné rozhovory v souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení o EFG.

Podle interní dohody by měl být do procesu zapojen Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, aby poskytoval konstruktivní podporu a přispíval k posouzení žádostí o uvolnění prostředků z fondu.

(1)

  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

  Úř. věst. L 347, 30.12.2013, s. 855.

(3)

   Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

   Zdroj: www.fehr.es.


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIALNÍ VĚCI

ZP/ch D(2014)39267

Pan Jean Arthuis

předseda Rozpočtového výboru

ASP 09G205

Věc: Stanovisko k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v souvislosti se žádostí EGF/2014/003 ES/Aragón ze Španělska (COM(2014)456 final)

Vážený pane předsedo,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a jeho pracovní skupina pro EFG projednaly otázku uvolnění prostředků z EFG v souvislosti se žádostí EGF/2014/003 ES/Aragón a přijaly následující stanovisko.

Výbor EMPL a pracovní skupina pro EFG souhlasí s uvolněním prostředků z tohoto fondu na základě uvedené žádosti. Výbor EMPL v této souvislosti předkládá několik poznámek, aniž by tím převod prostředků jakkoli zpochybňoval.

Výbor EMPL rozhodl s ohledem na následujících důvody:

A) vzhledem k tomu, že se tato žádost zakládá na čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1309/2013 (nařízení o EFG) a týká se 904 pracovníků z 661 podniků působících v oblasti stravování a pohostinství v aragonském regionu, kteří byli propuštěni nebo jejichž činnost byla ukončena v referenčním období od 1. března 2013 do 1. prosince 2013;

B) vzhledem k tomu, že počet příjemců, kteří se mají účastnit daných opatření, je 280 z celkového počtu 904 způsobilých pracovníků;

C) vzhledem k tomu, že španělské orgány tvrdí, že hlavním faktorem, který vedl k propouštění, byl výrazný pokles spotřeby v oblasti stravování a pohostinství, zejména stravování mimo domov, způsobený poklesem

hospodářství, zvýšením daňových příjmů, zejména DPH, a snížením platů;

D) vzhledem k tomu, že 65,36 % pracovníků, na něž jsou opatření zaměřena, jsou ženy a 34,64 % muži; vzhledem k tomu, že naprostá většina (82,86 %) pracovníků je ve věku mezi 25 a 54 lety; vzhledem k tomu, že 9,29 % pracovníků je ve věku mezi 15 a 24 lety;

E) vzhledem k tomu, že k propouštění došlo v aragonském regionu, kde nezaměstnanost prudce vzrostla ze 4,2 % v roce 2007 na 18,4 % v roce 2013;

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci proto vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení o této španělské žádosti začlenil tyto návrhy:

1.  souhlasí s Komisí, že kritéria pro pomoc stanovená v čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG a podmínky stanovené v čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) č. 1309/2013 jsou splněny a že Španělsko má proto nárok na finanční příspěvek podle tohoto nařízení;

2.  bere na vědomí, že španělské orgány předložily žádost o finanční příspěvek z EFG dne 21. února 2014 a že tuto žádost do 18. dubna 2014 doplňovaly o další informace;

3.  bere na vědomí, že se očekává, že z 904 způsobilých příjemců se pouze 280 bude účastnit navrhovaných opatření; má za to, že v regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti by měl být počet účastníků kurzů odborného vzdělávání a rekvalifikačních kurzů vyšší;

4.   bere na vědomí, že řada podniků propustila pouze jednoho pracovníka;

5.   vítá skutečnost, že španělské orgány začaly cílovým příjemcům poskytovat individualizované služby dne 21. února 2014;

6.   konstatuje, že 100 účastníků může v zájmu podpory návratu do zaměstnání pobírat až po dobu 3 měsíců mzdovou dotaci ve výši 200 EUR; zdůrazňuje, že by pracovní smlouvy těchto účastníků měly nabízet příznivé vyhlídky i po ukončení poskytování mzdové dotace;

7.   konstatuje, že 20 účastníků může až po dobu 3 měsíců pobírat pobídku pro zaměstnanost pro samostatnou výdělečnou činnost ve výši 400 EUR; domnívá se, že tato částka je příliš malá a doba jejího poskytování příliš krátká na to, aby představovala opravdovou pobídku pro zahájení samostatně výdělečné činnosti;

8.   konstatuje, že tyto příspěvky zůstávají výrazně pod maximální výší 35 % celkových nákladů na koordinovaný balík individualizovaných služeb;

9.   vyzývá španělské orgány, aby zajistily, aby byl výběr příjemců příspěvků a pobídek v plném souladu se zásadami nediskriminace a rovných příležitostí;

10. žádá španělské orgány a Evropskou komisi, aby přijaly veškerá opatření nezbytná k ověření, že jsou financované akce uskutečňovány v souladu se zásadami řádného a účinného finančního řízení;

11. připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení by měla podoba koordinovaného balíku individualizovaných služeb předjímat perspektivy budoucího trhu práce a požadované dovednosti a měla by být slučitelná s posunem směrem k udržitelnému hospodářství, které účinně využívá zdroje;

12. bere na vědomí, že celkové odhadované náklady na informační a propagační akce mají činit pouze 4100 EUR; připomíná, že zvyšování informovanosti o příspěvku EFG a zviditelnění úlohy Společenství v tomto procesu má velký význam.

S úctou

Marita ULVSKOG

úřadující předsedkyně, 1. místopředsedkyně


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Pan Jean ARTHUIS

předseda

Rozpočtový výbor

Evropský parlament

ASP 09G205B-1047 Brusel

Vážený pane Arthuisi,

Věc:    Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci:

Výboru pro regionální rozvoj byly předloženy ke stanovisku čtyři oddělené návrhy Komise týkající se rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Chápu, že Rozpočtový výbor hodlá přijmout zprávy ke každému z těchto návrhů dne 11. září.

Pravidla, která se vztahují na poskytování finančních příspěvků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006 a v bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení

         COM (2014) 0376 je návrh příspěvku z EFG ve výši 6 096 000 EUR na opětovné začlenění 508 pracovníků do trhu práce, kteří byli propuštěni ze společnosti Nutriart a.s. a z 25 podniků poskytujících služby a z odběratelských podniků: AR.ZIGAS & SIA a 24 samostatně výdělečných osob, jejichž činnost byla ukončena a závisela na primárním podniku; a 505 mladých lidí ve věku do 30 let, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo odborného vzdělávání, v oblasti Střední Makedonie a Attiky v Řecku.

–         COM (2014) 0255 navrhuje příspěvek z EFG ve výši 3 571 150 EUR na opětovné začlenění 1 000 pracovníků do trhu práce, kteří byli propuštěni ze společnosti Mechel Campia Turzii a.s. a z jednoho odběratelského podniku (SC Mechel Reparatii Targoviste SRL) v Rumunsku.

         COM (2014) 0456 navrhuje příspěvek z EFG ve výši 960 000 EUR na opětovné začlenění 280 pracovníků do trhu práce, kteří byli propuštěni z 661 podniků působících v oddílu 56 klasifikace NACE Revize 2 (stravování a pohostinství) v aragonském regionu NUTS úrovně 2 (ES24) ve Španělsku.

–         COM (2014) 0455 navrhuje příspěvek z EFG ve výši 1 625 781 EUR na opětovné začlenění 475 pracovníků do trhu práce, kteří byli propuštěni z 89 podniků působících v oddílu 41 klasifikace NACE Revize 2 (stavebnictví) v sousedících regionech na úrovni NUTS 2 Gelderland a Overijssel v Nizozemsku.

Koordinátoři výboru projednali tyto návrhy na své schůzi dne 23. července. Požádali mne, abych Vám písemně sdělila, že tento výbor nemá námitky proti tomuto uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci a přidělení výše uvedených částek, jak navrhuje Komise.

S úctou

Iskra MIHAYLOVA


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

11.9.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

29

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Iris Hoffmann, Kaja Kallas, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Marian Olbrycht, Pina Picierno, Pedro Silva Pereira, Patricija Šulin, Eleytherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Giovanni La Via, Janusz Lewandowski, Ivan Štefanec, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Právní upozornění