Postup : 2014/0019(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0012/2014

Předložené texty :

A8-0012/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 22/10/2014 - 4.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0037

DOPORUČENÍ     ***
PDF 152kWORD 63k
29.9.2014
PE 537.197v02-00 A8-0012/2014

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie a jejích členských států, Dodatkového protokolu k Dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatska k Evropské unii

(06035/2014 – C7‑0113/2014 – 2014/0019(NLE))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj: Jan Zahradil

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie a jejích členských států, Dodatkového protokolu k Dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatska k Evropské unii

(06035/2014 – C8‑0113/2014 – 2014/0019(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (06035/2014),

–       s ohledem na návrh Dodatkového protokolu k Dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatska k Evropské unii (06037/2014),

–       s ohledem na žádost o udělení souhlasu předloženou Radou na základě článku 91, čl. 100 odst. 2, čl. 167 odst. 3, článku 207 a čl. 218 odst. 6 druhého pododstavce písm. a) bodu v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C7-0113/2014),

–       s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec, čl. 99 odst. 2 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–       s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0012/2014),

1.      uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Korejské republiky.


STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Dne 6. března 2014 přijala Rada Evropské unie rozhodnutí uzavřít jménem Evropské unie (EU) a jejích členských států Dodatkový protokol k Dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé, která byla podepsána dne 15. října 2009. Evropský parlament přijal dne 17. února 2011 legislativní usnesení, v němž udělil souhlas s uzavřením této dohody (dále jen „dohoda o volném obchodu mezi EU a Koreou“), a to 465 hlasy pro, 128 poslanců bylo proti a 19 se zdrželo hlasování.

Dne 1. července 2013 přistoupila Chorvatská republika k Evropské unii a stala se jejím 28. členským státem. Byl podepsán Dodatkový protokol k dohodě o volném obchodu mezi EU a Koreou zohledňující přistoupení Chorvatska k EU a ode dne 1. července 2013 je také prozatímně uplatňován. Současné rozhodnutí Rady má proto v souladu s aktem o přistoupení Chorvatska k EU zajistit, aby byl tento členský stát nadále plnoprávným účastníkem dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou, která zůstává v platnosti.

Souhlas Evropského parlamentu s tímto rozhodnutím Rady je povinnou součástí dokončení procesu ratifikace dodatkového protokolu a přispívá rovněž k zachování integrity vnitřního trhu Unie.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

24.9.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

33

3

2

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Olli Rehn, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Georgios Epitideios, Georgios Katrougkalos, Costas Mavrides, Lola Sánchez Caldentey, Pedro Silva Pereira, Pablo Zalba Bidegain

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Paul Rübig, Joachim Zeller

Právní upozornění