Menetlus : 2014/0019(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0012/2014

Esitatud tekstid :

A8-0012/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 22/10/2014 - 4.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0037

SOOVITUS     ***
PDF 141kWORD 57k
29.9.2014
PE 537.197v02-00 A8-0012/2014

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu lisaprotokolli, millega võetakse arvesse Horvaatia ühinemist Euroopa Liiduga, Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta

(06035/2014 – C7-0113/2014 – 2014/0019(NLE))

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Raportöör: Jan Zahradil

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 LÜHISELGITUS
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu lisaprotokolli, millega võetakse arvesse Horvaatia ühinemist Euroopa Liiduga, Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta

(06035/2014 – C7-0113/2014 – 2014/0019(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (06035/2014),

–       võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu lisaprotokolli eelnõu, millega võetakse arvesse Horvaatia ühinemist Euroopa Liiduga (06037/2014),

–       võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 91, artikli 100 lõikele 2, artikli 167 lõikele 3, artiklile 207 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C7-0113/2014),

–       võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõike 1 esimest ja kolmandat lõiku ja lõiget 2 ning artikli 108 lõiget 7,

–       võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A8-0012/2014),

1.      annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Korea Vabariigi valitsusele ja parlamendile.


LÜHISELGITUS

Euroopa Liidu Nõukogu otsustas 6. märtsil 2014 sõlmida 15. oktoobril 2009 ühelt poolt Euroopa Liidu (EL) ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahel allkirjastatud vabakaubanduslepingu lisaprotokolli ELi ja selle liikmesriikide nimel. Euroopa Parlament võttis 17. veebruaril 2011 vastu seadusandliku resolutsiooni (465 poolt- ja 128 vastuhäält, erapooletuid 19), milles andis nõusoleku kõnealuse lepingu sõlmimiseks (edaspidi „ELi-Korea vabakaubandusleping”).

1. juulil 2013 ühines ELiga Horvaatia Vabariik, kellest sai ELi 28. liikmesriik. ELi-Korea vabakaubanduslepingu lisaprotokoll, millega võetakse arvesse Horvaatia ühinemist Euroopa Liiduga, allkirjastati ja seda on ühtlasi ajutiselt kohaldatud alates 1. juulist 2013. Seega on selle nõukogu otsuse eesmärk tagada kooskõlas Horvaatia ELiga ühinemise aktiga, et asjaomane liikmesriik jätkab täielikku osalemist ELi-Korea vabakaubanduslepingus, mis jääb kehtima.

Euroopa Parlamendi nõusolek kõnealusele nõukogu otsusele on lisaprotokolli ratifitseerimisprotsessi lõpuleviimiseks kohustuslik ning ühtlasi aitab see kaitsta liidu siseturu terviklikkust.


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

24.9.2014

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

33

3

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Olli Rehn, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Georgios Epitideios, Georgios Katrougkalos, Costas Mavrides, Lola Sánchez Caldentey, Pedro Silva Pereira, Pablo Zalba Bidegain

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Paul Rübig, Joachim Zeller

Õigusalane teave