Procedūra : 2014/0019(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0012/2014

Pateikti tekstai :

A8-0012/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 22/10/2014 - 4.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0037

REKOMENDACIJA     ***
PDF 153kWORD 61k
29.9.2014
PE 537.197v02-00 A8-0012/2014

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimo papildomo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu projekto

(06035/2014 – C7-0113/2014 – 2014/0019(NLE))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėjas: Jan Zahradil

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 TRUMPAS PAGRINDIMAS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimo papildomo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu projekto

(06035/2014 – C7-0113/2014 – 2014/0019(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (06035/2014),

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimo papildomo protokolo projektą (06037/2014), kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos įstojimą į Europos Sąjungą,

–       atsižvelgdamas į Tarybos pateiktą prašymą dėl pritarimo pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 91 straipsnį, 100 straipsnio 2 dalį, 167 straipsnio 3 dalį, 207 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį (C7-0113/2014),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas, 99 straipsnio 2 dalį ir 108 straipsnio 7 dalį,

–       atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A8-0012/2014),

1.      pritaria susitarimo sudarymui;

2.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Korėjos Respublikos vyriausybėms ir parlamentams.


TRUMPAS PAGRINDIMAS

2014 m. kovo 6 d. Europos Sąjungos Taryba nusprendė Europos Sąjungos (ES) bei jos valstybių narių vardu sudaryti laisvosios prekybos susitarimo, kurį ES bei jos valstybės narės ir Korėjos Respublika pasirašė 2009 m. spalio 15 d., papildomą protokolą. 2011 m. vasario 17 d. Europos Parlamentas, 465 nariams balsavus už, 128 balsavus prieš ir 19 susilaikius, priėmė teisėkūros rezoliuciją, kuria pritarė šio susitarimo (toliau – ES ir Korėjos LPS) sudarymui.

2013 m. liepos 1 d. Kroatijos Respublika įstojo į Europos Sąjungą ir tapo jos 28-ąja valstybe nare. Taip pat buvo pasirašytas ir nuo 2013 m. liepos 1 d. pradėtas laikinai taikyti ES ir Korėjos LPS papildomas protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos įstojimą į Europos Sąjungą. Todėl dabartiniu Tarybos sprendimu siekiama užtikrinti, kad, laikantis Kroatijos įstojimo į ES akto nuostatų, ši valstybė narė toliau liktų visateise ES ir Korėjos LPS, kuris lieka galioti, nare.

Europos Parlamento pritarimas šiam Tarybos sprendimui yra privaloma papildomo protokolo ratifikavimo proceso užbaigimo sudedamoji dalis. Be to, taip padedama užtikrinti Sąjungos vidaus rinkos vientisumą.


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

24.9.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

3

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Olli Rehn, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Georgios Epitideios, Georgios Katrougkalos, Costas Mavrides, Lola Sánchez Caldentey, Pedro Silva Pereira, Pablo Zalba Bidegain

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Paul Rübig, Joachim Zeller

Teisinis pranešimas