Procedure : 2014/0019(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0012/2014

Ingediende teksten :

A8-0012/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 22/10/2014 - 4.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0037

AANBEVELING     ***
PDF 146kWORD 58k
29.9.2014
PE 537.197v02-00 A8-0012/2014

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het aanvullende protocol bij de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie

(06035/2014 – C7‑0113/2014 – 2014/0019(NLE))

Commissie internationale handel

Rapporteur: ZahJan Zahradil

PR_NLE-AP_Agreement

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 KORTE TOELICHTING
 UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het aanvullende protocol bij de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie

(06035/2014 – C7‑0113/2014 – 2014/0019(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–       gezien het ontwerp van besluit van de Raad (06035/2014),

–       gezien het ontwerp voor het aanvullend protocol bij de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie (06037/2014),

–       gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens de artikelen 91, 100, lid 2, 167, lid 3, 207 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a) v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C7‑0113/2014),

–       gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–       gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A8-0012/2014),

1.      hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.      verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Republiek Korea.


KORTE TOELICHTING

Op 6 maart 2014 besloot the Raad van de Europese Unie tot sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het aanvullende protocol bij de vrijhandelsovereenkomst die op 15 oktober 2009 was ondertekend door de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds. Het Europees Parlement nam op 17 februari 2011 met 465 stemmen voor, 128 tegen en 19 onthoudingen een wetgevingsresolutie aan waarin het zijn goedkeuring hechtte aan de sluiting van de overeenkomst (hierna te noemen het 'vrijhandelsverdrag EU-Korea').

Op 1 juli 2013 trad de Republiek Kroatië als 28e lidstaat toe tot de EU. Het aanvullend protocol bij de vrijhandelsovereenkomst EU- Korea waarin rekening wordt houden met de toetreding van Kroatië tot de EU, werd op 1 juli 2013 ondertekend en wordt sindsdien ook voorlopig toegepast. Het onderhavige besluit moet er daarom voor zorgen dat Kroatië, overeenkomstig de akte van toetreding van dit land tot de EU, volledig deel blijft nemen aan de vrijhandelsovereenkomst EU- Korea, die van kracht blijft.

De goedkeuring door het Europees Parlement van dit besluit van de Raad is een onmisbaar onderdeel van de ratificatieprocedure van het aanvullend protocol, en zij dient mede tot verzekering van de integriteit van de interne markt van de Unie.


UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

24.9.2014

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

33

3

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Olli Rehn, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Georgios Epitideios, Georgios Katrougkalos, Costas Mavrides, Lola Sánchez Caldentey, Pedro Silva Pereira, Pablo Zalba Bidegain

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Paul Rübig, Joachim Zeller

Juridische mededeling