Postup : 2014/0019(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0012/2014

Predkladané texty :

A8-0012/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 22/10/2014 - 4.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0037

ODPORÚČANIE     ***
PDF 155kWORD 61k
29.9.2014
PE 537.197v02-00 A8-0012/2014

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov Dodatkového protokolu k Dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátska k Európskej únii

(06035/2014 – C7-0113/2014 – 2014/0019(NLE))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajca: Jan Zahradil

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STRUČNÉ ODÔVODNENIE
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov Dodatkového protokolu k Dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátska k Európskej únii

(06035/2014 – C7-0113/2014 – 2014/0019(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (06035/2014),

–       so zreteľom na návrh Dodatkového protokolu k Dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátska k Európskej únii (06037/2014),

–       so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 91, článkom 100 ods. 2, článkom 167 ods. 3, článkom 207 a článkom 218 ods. 6 druhý pododsek písm. a) bod v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0113/2014),

–       so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0012/2014),

1.      udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Kórejskej republiky.


STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Rada Európskej únie 6. marca 2014 prijala rozhodnutie uzavrieť v mene Európskej únie (EÚ) a jej členských štátov Dodatkový protokol k Dohode o voľnom obchode medzi EÚ a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej, ktorá bola podpísaná 15. októbra 2009. Európsky parlament prijal 17. februára 2011 legislatívne uznesenie, v ktorom udelil súhlas s uzavretím tejto dohody (ďalej len „dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou“), pričom 465 poslancov hlasovalo za, 128 proti a 19 sa zdržalo hlasovania.

1. júla 2013 Chorvátska republika pristúpila k EÚ a stala sa jej 28. členským štátom. V ten istý deň bol podpísaný Dodatkový protokol k dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou zohľadňujúci pristúpenie Chorvátska k EÚ a od tohto dátumu sa tiež predbežne vykonáva. Cieľom súčasného rozhodnutia Rady je preto zabezpečiť v súlade s aktom o pristúpení Chorvátska k EÚ, aby sa tento členský štát naďalej plne zúčastňoval na dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou, ktorá zostáva v platnosti.

Súhlas Európskeho parlamentu s týmto rozhodnutím Rady je povinným prvkom v rámci ukončenia procesu ratifikácie dodatkového protokolu a takisto prispieva k zachovaniu integrity vnútorného trhu Únie.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

24.9.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

3

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Olli Rehn, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Georgios Epitideios, Georgios Katrougkalos, Costas Mavrides, Lola Sánchez Caldentey, Pedro Silva Pereira, Pablo Zalba Bidegain

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Paul Rübig, Joachim Zeller

Právne oznámenie