Postup : 2014/2040(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0014/2014

Předložené texty :

A8-0014/2014

Rozpravy :

PV 21/10/2014 - 16
CRE 21/10/2014 - 16

Hlasování :

PV 22/10/2014 - 4.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0036

ZPRÁVA     
PDF 446kWORD 478k
9.10.2014
PE 537.406v01-00 A8-0014/2014(Část 1)

týkající se postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015

(12608/2014 – C8‑0144/2014 – 2014/2040(BUD))

Část 1: Návrh usnesení

Rozpočtový výbor

Zpravodajové:               Eider Gardiazabal Rubial (oddíl III – Komise)

                                     Monika Hohlmeier (ostatní oddíly)

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA
 STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci
 STANOVISKO Výboru pro rozvoj
 STANOVISKO Výboru pro mezinárodní obchod
 STANOVISKO Výboru pro rozpočtovou kontrolu
 STANOVISKO Hospodářského a měnového výboru
 STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci
 STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku
 STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 STANOVISKO Výboru pro dopravu a cestovní ruch
 STANOVISKO Výboru pro regionální rozvoj
 STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova
 STANOVISKO Výboru pro rybolov
 STANOVISKO Výboru pro kulturu a vzdělávání
 STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 STANOVISKO Výboru pro ústavní záležitosti
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

týkajícího se postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, (12608/2014 – C8‑0144/2014 – 2014/2040(BUD))

Evropský parlament,

–   s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství(1),

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a zrušuje se nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(2),

–   s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(3) (dále jen „nařízení o VFR“),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(4) (dále jen „IID ze dne 2. prosince 2013“),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 13. března 2014 o obecných pokynech pro přípravu rozpočtu na rok 2015, oddíl III – Komise(5),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 17. dubna 2014 o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2015(6),

–   s ohledem na návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, který přijala Komise dne 24. června 2014 (COM(2014)0300),

–   s ohledem na postoj k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, který Rada přijala dne 2. září 2014 a postoupila Evropskému parlamentu dne 12. září 2014 (12608/2014 – C8‑0144/2014),

–   s ohledem na návrh na změnu č. 1/2015 k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, který předložila Komise dne 15. října 2014,

–   s ohledem na jednání předsednictva dne 15. září 2014 a revidované sdělení generálního tajemníka ze dne 17. září 2014 o čtení návrhu rozpočtu na rok 2015 v EP,

–   s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 15. dubna 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění statut Soudního dvora Evropské unie na základě zvýšení počtu soudců Tribunálu(7),

–   s ohledem na dohodu o spolupráci ze dne 5. února 2014 mezi Evropským parlamentem, Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů,

–   s ohledem na článek 88 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanoviska ostatních dotčených výborů (A8‑0014/2014),

Oddíl III

Celkový přehled

1.  připomíná, že ve svém usnesení ze dne 13. března 2014 Parlament zdůraznil nutnost posílit strategické investice do akcí, které mají evropský přínos, s cílem pomoci evropské ekonomice dostat se znovu do správných kolejí, aby vytvářela konkurenceschopnost, udržitelný růst a pracovní místa, zejména pro mladé lidi, a že jeho cílem by mělo zároveň být zvýšení hospodářské a sociální soudržnosti;

2.  upozorňuje na to, že hlavy států a předsedové vlád se znovu dohodli v červnu 2014 (a znovu se v tomto smyslu vyjádřili na zvláštním zasedání Evropské rady v srpnu 2014), že je nutno investovat a připravit ekonomiky členských států na budoucnost tak, že naleznou zdroje na již dlouho potřebné investice do dopravní, energetické a telekomunikační infrastruktury (včetně dokončení digitálního jednotného trhu do roku 2015) důležité pro celou Unii a také do energetické účinnosti, inovací a výzkumu a dovedností; připomíná, že rozpočet Evropské unie má při dosahování těchto politických cílů svou nezpochybnitelnou úlohu;

3.  znovu připomíná, že rozpočet Unie by v žádném případě neměl být vnímán a posuzován pouze jako dodatečná finanční položka, která je zátěží pro rozpočty členských států – naopak, je třeba jej chápat jako příležitost dát impuls těm iniciativám a investicím, které jsou v zájmu Unie jako celku a jsou pro ni přínosem a o nichž ve většině případů spolurozhoduje Parlament a Rada;

4.  opakuje, že rozpočet Unie má ve vztahu k rozpočtům členských států doplňující povahu a vytváří impuls pro růst a pracovní místa, a zdůrazňuje, že právě vzhledem k jeho povaze a limitované velikosti by neměl být omezován a krácen svévolnými sníženími – naopak by měly být posíleny prostředky pro oblasti, na něž se zaměřuje;

5.  konstatuje, že návrh rozpočtu (NR) na rok 2015, jak jej předložila Komise, činí (včetně zvláštních nástrojů) 145 599,3 milionu EUR v prostředcích na závazky (PZ) a 142 137,3 milionu EUR v prostředcích na platby (PP); zdůrazňuje, že celkový objem prostředků na platby v NR představuje mírné zvýšení oproti rozpočtu na rok 2014 o 1,4 % (se započtením OR 1 a NOR 2–4/2014) a stále je o 2 miliardy EUR nižší než konečný výsledek čerpání rozpočtu na rok 2013; poznamenává, že Komise navrhla ponechat ve svém NR pod stropy rozpětí v celkové výši 1 478,9 milionu EUR v prostředcích na závazky;

6.  zdůrazňuje význam decentralizovaných agentur, které jsou pro provádění politik a programů Unie zásadně důležité; zdůrazňuje, že je třeba jim poskytnout odpovídající finanční prostředky a zaměstnance, aby mohly řádně plnit úkoly, kterými je pověřil legislativní orgán;

Postoj Rady

7.  vyjadřuje politování nad tím, že Rada při svém čtení snížila prostředky na závazky o 522 milionů EUR a prostředky na platby o 2,1 miliardy EUR, a stanovila tak výši rozpočtu Unie na rok 2015 na 145 077,4 milionu EUR v prostředcích na závazky a 139 996,9 milionu EUR v prostředcích na platby; upozorňuje na to, že škrt u prostředků na platby ve výši 2,1 miliardy EUR by představoval snížení o 0,18 % oproti rozpočtu na rok 2014 (včetně OR 1/2014 a NOR 2–4/2014); především je znepokojen rozsáhlými škrty v prostředcích na platby u fondů pro konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost v okruhu 1a, které představují nehorázné porušení závazku Rady ohledně překonání krize a oživení hospodářského růstu;

8.  nesouhlasí s výsledkem čtení rozpočtu na rok 2015 v Radě, který podle jeho mínění naprosto nezohledňuje víceletý charakter politik Unie, a namísto aby problém řešil, by způsobil další zhoršení nedostatku prostředků na platby a další zpomalení uskutečňování programů Unie;

9.  znovu zdůrazňuje, že přístup Rady, která stanoví výši plateb podle míry inflace, naprosto nezohledňuje povahu a funkci víceletého charakteru politik Unie a VFR tak pozbývá veškerého významu; poznamenává v této souvislosti, že rostoucí rozdíl mezi prostředky na platby a na závazky zhoršuje problémy s rostoucím objemem neuhrazených závazků; upozorňuje na negativní dopad, který má tento přístup na vnímání Unie v očích jejích občanů; především opakuje, že aby překonala hospodářskou krizi, měla by Unie zvýšit investice;

10. vyjadřuje politování nad svévolnými škrty, které navrhla Rada v položkách správních a podpůrných výdajů, z nichž je financováno provádění klíčových programů Unie – tento krok by mohl zkomplikovat zdařilé zahájení nových programů, protože v případě nedostatečné správní kapacity hrozí vážné riziko, že bude ztíženo provádění unijních politik;

11. je hluboce znepokojen tím, jak Rada ve věci rozpočtu Unie používá dvojí standardy, když na jedné straně požaduje navýšení finančních prostředků Unie v oblastech, které podporují udržitelný růst, a na druhé straně navrhuje zásadní škrty v klíčových oblastech, jako je výzkum, inovace, vesmír, infrastruktura, malé a střední podniky a energetika;

12. vítá vyjádření 13 členských států, že jsou přesvědčeny, že výše prostředků na platby, na níž se dohodla Rada, možná nemusí stačit a mohla by vést k velkému tlaku, pokud jde o včasné plnění právních povinností Unie a naplňování závazků, které již Unie přijala; připomíná, že podle článku 323 Smlouvy „Evropský parlament, Rada a Komise zajistí, aby Unie měla k dispozici finanční prostředky, které jí umožní plnit právní závazky vůči třetím stranám“;

13. domnívá se, že Rada vzhledem k tomu, že každoročně není schopna nalézt ve svých řadách kvalifikovanou většinu k zabezpečení takové výše prostředků na platby, která umožní Unii pokrýt potřeby plateb, o kterých není sporu, nese velkou politickou odpovědnost za velice napjatou situaci ve věci plateb; odsuzuje skutečnost, že to postupně vedlo ke vzniku strukturálního deficitu v rozpočtu Unie, což odporuje ustanovení Smlouvy a ohrožuje to schopnost Komise plnit své zákonné povinnosti;

14. zároveň podotýká, že stávající způsob sestavování rozpočtu Unie, kdy jsou prostředky na platby spojeny s vnitrostátními příspěvky, může u členských států vést k nepříznivým rozhodnutím, zejména v době, kdy se hodně diskutuje o důležitosti vyrovnaného vnitrostátního rozpočtu; zdůrazňuje však, že tato výše plateb je přímým důsledkem odpovídající výše závazků, kterou Rada formálně schválila nezbytnou kvalifikovanou většinou v rámci ročních rozpočtových postupů;

15. vyjadřuje politování nad instinktivním konfliktem mezi Radou na jedné straně a Parlamentem a Komisí na straně druhé; žádá, aby byly nalezeny způsoby, jak toto napětí změnit v produktivnější výměnu názorů; vyjadřuje naději, že otevřenost vůči novým přístupům a návrhům nakonec povede ke strukturálním změnám, které podpoří dohodu na vyrovnaném rozpočtu, jenž odráží ambice a obavy jak Parlamentu, tak Rady;

Čtení Parlamentu

16. zdůrazňuje, že kromě naplnění politické dohody dosažené při jednání o víceletém finančním rámci (VFR) na období 2014–2020 ve věci dřívějšího poskytnutí prostředků na specifické cíle politiky nenavrhla Komise žádné další kroky k tomu, aby se dostalo větší podpory prioritám, které nejen vytyčil Parlament, ale také se na nich dohodli hlavy států a představitelé vlád v Evropské radě; rozhodl se proto posílit finanční zdroje na politické cíle a strategické priority Unie v řadě oblastí;

17. rozhodl se soustředit svá zvýšení na programy, které mají stěžejní význam z pohledu strategie Evropa 2020, protože jejich cílem je podpořit růst, konkurenceschopnost a zaměstnanost, konkrétně na programy Horizont 2020, COSME, Erasmus+, digitální agenda, Progress a sociální agenda (včetně EURES a nástroje mikrofinancování), jelikož tyto programy jsou dobrým příkladem toho, jak Unie přispívá k inovativní a prosperující ekonomice na celém kontinentu; dále posiluje programy, které přispívají k plnění cílů vnější politiky Unie, jako je politika sousedství, rozvoj a humanitární pomoc; trvá na tom, že je třeba také navýšit financování důležitých programů a politik pro boj proti nerovnosti, jako je FEAD a Evropa pro občany, a na podporu rovnosti mezi pohlavími;

18. stanoví celkovou výši prostředků na rok 2015 na 146 348,9 milionu EUR v prostředcích na závazky a 146 416,5 milionu EUR v prostředcích na platby;

Řešení stále se opakující situace nedostatku prostředků na platby

19. podporuje návrh Komise plně využít zdroje, které jsou k dispozici pod stropem prostředků na platby na rok 2015 a neponechat pod tímto stropem žádné rozpětí; obnovuje všechny škrty, které Rada provedla u prostředků na platby, a to ve výši odvíjející se od nynějších a očekávaných úrovní čerpání prostředků;

20. upozorňuje nicméně na to, že ani plné vyčerpání stropu pro prostředky na platby na rok 2015 nestačí k tomu, aby byly odpovídajícím způsobem vyřešeny přetrvávající problémy Unie s platbami, které se v tomto rozsahu táhnou od rozpočtu Unie na rok 2010; poukazuje především na obrovské zpoždění v platbách v minulých letech, které vedlo jen u politiky soudržnosti na konci roku 2013 k dosud nevídané výši nezaplacených plateb, která činila 23,4 miliardy EUR, a obává se, že na konci roku 2014 může být situace podobná; zdůrazňuje proto, že přetrvávající problém s nedostatkem prostředků na platby je třeba bezodkladně a účinně řešit; rozhodl se tudíž jít u prostředků na platby v řadě rozpočtových položek, včetně hlavních „položek dokončení programů 2007–2013“ u strukturálních fondů a výzkumných programů Unie, v nichž je situace s platbami velmi kritická, ještě dále, než navrhuje Komise, a to o 4 miliardy EUR;

21. vyzývá proto Komisi, aby byla připravena předložit příslušné návrhy na uvolnění prostředků z mechanismů pružnosti, které obsahuje nařízení o VFR; znovu opakuje svůj záměr nepřijmout žádné restriktivní výklady ustanovení ohledně pružnosti a zvláštních nástrojů v nařízení o VFR a v IID ze dne 2. prosince 2013, které Parlament úspěšně vyjednal;

22. znovu se vším důrazem žádá, aby byly veškeré prostředky na platby získané využitím zvláštních nástrojů zapsány do rozpočtu nad rámec stropů VFR pro prostředky na platby;

23. připomíná šokující příklad z konce roku 2013 a prvního čtvrtletí roku 2014, kdy se dramaticky nedostávalo prostředků na platby na humanitární pomoc a jedinou možností řešení byly krátkodobé a dočasné záplaty v podobě převodů prostředků v rámci schváleného rozpočtu; je mimořádně znepokojen tím, že podobná situace může pravděpodobně nastat také v jiných oblastech politiky, například v oblasti výzkumu/vývoje a inovací;

24. zdůrazňuje skutečnost, že má-li být možno jednoznačně zjistit potřeby pro rok 2015, které jsou dědictvím z předchozích let, mělo by být jednání o dodatečných prostředcích na platby na rok 2014 dokončeno před dohodovacím jednáním o rozpočtu na rok 2015; opakuje, že NOR 2, 3 a 4/2014 by měly být považovány za jeden soubor a Rada nemůže počítat s neočekávanými příjmy spojenými se zapsáním přebytku a pokut do rozpočtu, aniž by byly skutečně pokryty dodatečné potřeby prostředků na platby, které podrobně uvádí NOR 3/2014; připomíná, že NOR 2, 3 a 4/2014, dohromady a nepozměněné, představují celkový dopad na rozpočet ve výši pouze 106 milionů EUR ve formě dalších příspěvků založených na HND, které musí členské státy poskytnout, aby byla v roce 2014 zajištěna dostatečná výše prostředků na platby na pokrytí stávajících právních závazků Unie;

25. zdůrazňuje, že výše prostředků, zvláště prostředků na platby, o které bude hlasovat Parlament při svém čtení, vychází z předpokladu, že všechny ještě nepřijaté NOR na rok 2014 budou v plném rozsahu přijaty;

26. zdůrazňuje, že mají-li být zajištěny odpovídající zdroje na rozsáhlé investiční plány Unie (projednávané na zasedání Evropské rady v červnu 2014 a uvedené jako hlavní politická priorita zvoleného předsedy Junckera v jeho politickém programu(8)), na pokračování Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí, zejména na tzv. evropskou záruku pro mladé, která by se měla poprvé objevit v rozpočtu na rok 2016, a má-li být vyřešen přetrvávající problém prostředků na platby, měla by nová Komise co nejdříve zahájit povolební revizi VFR na období 2014–2020 podle článku 2 nařízení o VFR;

Okruh 1a

27. konstatuje, že okruh 1a nese největší díl škrtů Rady jak u prostředků na závazky (–323,5 milionu EUR oproti NR), tak u prostředků na platby (–1 335 milionů EUR), a to i přesto, že Evropská rada na svém zasedání v červnu 2014 označila růst, konkurenceschopnost a vytváření pracovních míst za hlavní priority své politické agendy; zdůrazňuje, že některé z těchto škrtů nejsou v souladu s dohodou na VFR na období 2014–2020, protože výrazně snižují prostředky na program Horizont 2020 (o 190 milionů EUR v prostředcích na závazky oproti NR), na nějž byl v roce 2014 poskytnut v předstihu významný objem prostředků ve výši 200 milionů EUR, a také na program ITER (o 11,2 milionu EUR), který měl naopak dostat v předstihu v roce 2015 vyšší částky jako kompenzaci snížení prostředků v roce 2014;

28. domnívá se, že za účelem dalšího zajištění dodávek energie je také velmi důležitá podpora obnovitelné energie a energetické účinnosti, a to i s ohledem na naši energetickou závislost na Rusku, zejména v členských státech, které nejvíce závisí na ruském plynu; požaduje sladění cílů v oblasti výdajů energetických fondů v rámci programu Horizont 2020 se závazky přijatými během legislativního procesu;

29. zpochybňuje škrty, které provedla Rada u nástroje propojení Evropy (–34,4 milionu EUR) a které jsou nádavkem k nižšímu přídělu prostředků na rok 2015, který je již obsažen v NR na základě dohody na VFR; je znepokojen riziky, že tento strategický program, který je nesmírně důležitý pro budoucí investice do telekomunikační, dopravní a energetické infrastruktury v Evropě, jež mohou dále podpořit tvorbu pracovních míst, nezačne fungovat efektivně;

30. rozhodl se proto paušálně obnovit prostředky ve výši NR na rok 2015 všude, kde Rada provedla škrty, u prostředků na závazky i na platby; dále zvyšuje prostředky ve vybraných položkách v rámci programů, které odpovídají prioritám Parlamentu v okruhu 1a (Horizont 2020, COSME, Erasmus+, digitální agenda, sociální agenda), a to částkou rozpětí, čímž je vyčerpává (celkové navýšení nad rámec NR o přibližně 200 milionů EUR);

31. dále pokládá za nutné zvýšit nad úroveň NR prostředky v položkách na program energetika v rámci nástroje pro propojení Evropy o částku v celkové výši 34 milionů EUR, aby se podařilo zčásti zmírnit dopad toho, že na základě dohody na VFR byl již druhý rok v řadě snížen příděl prostředků pro tento program; považuje také za prioritu zvýšit investice do digitální agendy a širokopásmového připojení, a zvyšuje proto prostředky na telekomunikační sítě v rámci nástroje pro propojení Evropy nad úroveň NR o 12 milionů EUR;

32. je toho názoru, že zvýšení finanční podpory malým a středním podnikům je zásadně důležité, aby mohla ekonomika Unie znovu začít růst a dostat se z krize, což přispěje k boji proti nezaměstnanosti; domnívá se, že význam inovací malých a středních podniků pro konkurenceschopnost Unie se často zdůrazňuje, ale na jeho podporu nejsou vyčleněny dostatečné prostředky; rozhodl se proto zvýšit prostředky na závazky ve prospěch malých a středních podniků a podnikání nad rámec NR o 26,5 milionu EUR; žádá Komisi, aby při provádění zajistila skutečný přístup zdola nahoru; dále vyzývá Komisi, aby poskytla dostatečné zdroje na provádění činností plánovaných v rámci jejího Zeleného akčního plánu pro malé a střední podniky;

33. zvyšuje nad úroveň NR prostředky na závazky pro tři agentury provádějící dohled (EBA, EIOPA a ESMA), a to o částku v celkové výši 6,1 milionu EUR;

34. je znepokojen zvyšujícím se počtem případů, kdy jsou zjevné důsledky nedostatku prostředků na platby v okruhu 1a, zejména v programu Horizont 2020, kdy je omezeno předběžné financování a značný počet projektů je pozastaven a hrozí přerušení plateb v programu Erasmus+; je velmi znepokojen tím, že řada programů již téměř vyčerpala veškeré finanční prostředky na rok 2014 měsíce před uplynutím termínu pro předkládání faktur;

35. vítá první kroky podniknuté v úsilí o reformu skupiny EFRAG, avšak upozorňuje na to, že je nutné důsledně dodržovat Maystadtova doporučení, včetně požadavku omezit činnost skupiny na standardy IFRS a postupně ukončit její práci týkající se malých a středních podniků a daňových záležitostí;

36. zdůrazňuje, že inovace malých a středních podniků jsou hnací silou hospodářského oživení v Unii; očekává, že Komise splní své právní a rozpočtové závazky týkající se nástroje pro malé a střední podniky v rámci programu Horizont 2020, a vyzývá Radu, aby to umožnila poskytnutím odpovídajících rozpočtových prostředků; žádá Komisi, aby od roku 2016 vytvořila pro nástroj pro malé a střední podniky jedinou rozpočtovou položku, která umožní lepší rozpočtový dohled a kontrolu, a zajistila při provádění tohoto nástroje skutečný přístup zdola nahoru;

37. vítá balíček opatření pro oběhové hospodářství, který zveřejnila Komise dne 2. července 2014(9); žádá, aby byl na provádění těchto činností přidělen dostatek prostředků;

Okruh 1b

38. je hluboce znepokojen tím, že Rada sice zachovala výši prostředků na závazky na úrovni NR (49 227 milionů EUR), snížila ovšem prostředky na platby o 220 milionů EUR a stanovila jejich výši na 51 382 milionů EUR;

39. zdůrazňuje, že v okruhu 1b je největší podíl nezaplacených závazků, které čekají na úhradu prostředků již vynaložených členskými státy a regiony jako příjemci; zdůrazňuje, že tato praxe má vážné důsledky pro členské státy a regiony, které jsou nejvíce postiženy krizí; vyjadřuje hluboké politování nad tím, že Rada tento problém zcela ignoruje; zdůrazňuje, že v době, kdy většina členských států čelí problémům, jak nalézt finanční zdroje pro projekty, které by vytvářely pracovní místa, je regionální politika Unie velmi důležitým nástrojem pro překonání těchto problémů;

40. rozhodl se obnovit NR u prostředků na platby v rozpočtových položkách na nové programy, v nichž Rada provedla škrty, a zvýšit nad úroveň NR prostředky na platby u skupiny položek, zejména u těch, ve kterých budou dokončovány programy v rámci VFR na období 2007–2013;

41. rozhodl se zvýšit prostředky pro Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a PP/PA nad rámec NR o částku 20,2 milionu EUR; má v úmyslu změnit návrh Komise týkající se uvolnění prostředků z nástroje pružnosti jako doplněk k financování kyperských programů v rámci strukturálních fondů v okruhu 1b na plnou částku 100 milionů EUR po ukončení vyjednávání s Radou;

42. je pevně přesvědčen, že by finanční prostředky Unie, zejména prostředky poskytované v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI), neměly být používány k dotování vnitrostátních přístupů, nýbrž k poskytování dodatečné podpory mladým lidem, a to takovým způsobem, který bude doplňovat a rozšiřovat vnitrostátní programy;

43. vyzývá Komisi a členské státy, aby v plné míře využily prostředky určené na podporu nezaměstnaných mladých lidí; připomíná politickou dohodu spojenou s víceletým finančním rámcem na období 2014–2020, a to na dřívějším uvolnění prostředků v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí a také odpovídajících částek naplánovaných v rámci Evropského sociálního fondu, aby byla poskytnuta nezbytná pomoc již v prvních letech programového období; vítá skutečnost, že Komise a Rada tuto dohodu co se týče navržených částek respektují; vyjadřuje své znepokojení nad absorpční kapacitou některých členských států v souvislosti s Iniciativou na podporu zaměstnanosti mladých lidí; připomíná, že podle nařízení o VFR představují rozpětí pod stropy, které VFR stanoví u prostředků na závazky pro roky 2014–2017, celkové rozpětí VFR pro závazky, jež má být k dispozici nad rámec stropů stanovených ve VFR pro roky 2016–2020 pro cíle politik týkající se růstu a zaměstnanosti, zejména zaměstnanosti mladých lidí;

Okruh 2

44. vítá zvýšení, které navrhla Komise u prostředků na závazky pro nový program LIFE pro životní prostředí a oblast klimatu, a očekává, že tento program bude v roce 2015 plně fungovat, včetně prvního souboru finančních nástrojů; vyjadřuje však politování nad tím, že menší programy, jako je program LIFE a Evropský námořní a rybářský fond (ENRF), utrpěly v tomto okruhu nejvýraznější škrty z pera Rady, a to v prostředcích na závazky i na platby, což ohrožuje plnění jejich dohodnutých cílů; také lituje neodůvodněných škrtů Rady u programů Ovoce do škol a Mléko pro školy; obnovuje proto NR ve všech položkách, v nichž Rada provedla škrty;

45. souhlasí s tím, že je třeba dodatečné podpory ke zmírnění dopadu ruského zákazu dovozu některých zemědělských produktů a produktů rybolovu z Unie; vítá nouzová podpůrná opatření přijatá Evropskou komisí jako první reakce na krizi; zvyšuje proto spolufinancování Unie u opatření v oblasti propagace v rámci společné zemědělské politiky o 30 milionů s cílem pomoci producentům nalézt alternativní odbytiště pro jejich produkci, a současně bude poskytnuta rybářům dodatečná podpora ve výši 5 milionů EUR z ENRF; rozhodl se také zvýšit částku, která bude k dispozici pro programy Ovoce do škol a Mléko pro školy, o 7 milionů EUR, resp. o 4 miliony EUR oproti návrhu rozpočtu sestavenému Komisí;

46. konstatuje, že se započtením všech změn v tomto okruhu včetně 2,9 milionu EUR na pilotní projekty a přípravné akce činí celková částka pro tento okruh 59,3 miliardy EUR, přičemž je pod stropem ponecháno rozpětí ve výši 293,4 milionu EUR;

Okruh 3

47. zdůrazňuje, že jakkoli představuje pouze 1,5 % rozpočtu Unie, a je tak z hlediska přídělu finančních prostředků nejmenším okruhem VFR, týká se okruh 3 otázek, které mají pro evropské občany i pro národní vlády klíčový význam, jako například azylová a migrační politika a vnitřní bezpečnost; vyzývá proto Komisi a Radu, aby i nadále v nadcházejících letech zvyšovaly finanční a politické úsilí v tomto okruhu;

48. lituje toho, že v NR se snižují prostředky na závazky oproti rozpočtu na rok 2014 o 1,9 % ze 2 171,998 milionu EUR na 2 130,721 milionu EUR, což ponechává rozpětí ve výši přibližně 115 milionů EUR; vyjadřuje politování nad tím, že Rada snížila oproti NR prostředky na závazky o dalších 30,2 milionu EUR a prostředky na platby o dalších 28,5 milionu EUR (což odpovídá –1,42 % u prostředků na závazky a –1,51 % u prostředků na platby); konstatuje tudíž, že je okruh 3 jedním z okruhů, které zasáhly škrty Rady nejcitelněji;

49. je přesvědčen, že další škrty navrhované Radou ohrozí řádné provádění programů a akcí v okruhu 3; zdůrazňuje, že je důležité zachovat NR v rozpočtových položkách „Zajištění ochrany práv a posílení vlivu občanů“ a „Podpora nediskriminace a rovnosti“ provádějících program Práva, rovnost a občanství 2014–2020; jako obecný přístup proto obnovuje NR ve všech položkách v rámci tohoto okruhu; navíc se rozhodl zvýšit ve vybraných položkách prostředky nad úroveň NR, zejména v rámci programů Kreativní Evropa, Evropa pro občany a opatření v multimediální oblasti a společného azylového systému (v celkové výši 53,2 milionu EUR v prostředcích na závazky nad NR, včetně agentur a pilotních projektů a přípravných akcí);

50. připomíná společné prohlášení všech tří orgánů o tom, že roční rozpočtové postupy v rámci VFR na období 2014–2020 budou v případě, že to bude vhodné, zahrnovat prvky související s otázkou rovnosti žen a mužů; poukazuje na to, že v této oblasti je třeba vyvinout další úsilí a zavést společný přístup všech tří orgánů, aby se v rámci ročních rozpočtových postupů zajistilo skutečné začlenění hlediska rovnosti žen a mužů; opakuje svou výzvu, aby se genderová analýza stala nedílnou součástí rozpočtových postupů Unie a aby do ní byli aktivně zapojeni všichni aktéři na všech úrovních procesu tak, aby byl naplněn závazek Unie v oblasti rovnosti pohlaví;

51. připomíná, že pro Parlament bylo při vyjednávání před schválením Azylového, migračního a integračního fondu prioritou spravedlivé a transparentní rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé cíle tohoto fondu; vyzývá proto Komisi, aby zvýšila počet rozpočtových položek pro Azylový, migrační a integrační fond s cílem zvýšit čitelnost a transparentnost, pokud jde o to, jak budou vynakládány finanční prostředky vyčleněné na různé cíle a potažmo čerpány tyto rozpočtové položky;

52. souhlasí s tím, že evropská občanská iniciativa vyžaduje další podporu; rozhodl se proto vytvořit v okruhu 3 novou položku: „Používání evropské občanské iniciativy a dalších nástrojů participativní demokracie“ s 1 milionem EUR v prostředcích na závazky;

53. zdůrazňuje, že je potřebné a důležité, aby bylo prováděno průběžné hodnocení toho, jak jsou prováděny všechny fondy a programy a jak jsou využívány jejich zdroje, aby byly již v rané fázi zjištěny případné nedostatky a byla posouzena jejich efektivnost;

Okruh 4

54. vyjadřuje politování nad škrty Rady v okruhu 4 (–0,83 % v prostředcích na závazky a –5,24 % v prostředcích na platby), díky nimž je tento okruh tím nejvíce zasaženým z hlediska škrtů Rady u prostředků na platby; opakuje, že i když představuje necelých 6 % celkového rozpočtu Unie, je okruh 4 výrazem angažovanosti Unie navenek, a měl by tedy zajistit dostatek zdrojů na to, aby mohla Unie hrát svou úlohu globálního aktéra;

55. důrazně odsuzuje škrt Rady u prostředků na závazky na humanitární pomoc – tím nelze vyřešit problém neustálého přesouvání nahromaděných neuhrazených faktur z předchozích let a ohrožuje to hladké provádění této politiky, a v ohrožení se tak ocitají životy příjemců; zdůrazňuje, že výše prostředků na platby na rezervu na pomoc při mimořádných událostech by měla odpovídat výši prostředků na závazky a tyto prostředky musí být zapsány do rozpočtu nad rámec stropu VFR pro prostředky na platby; zdůrazňuje, že by měl být snížen rozdíl výše prostředků na závazky a výše prostředků na platby na humanitární pomoc, a to se zřetelem ke krátkým cyklům čerpání v této oblasti a ve snaze prolomit začarovaný kruh neustálého přesouvání nahromaděných neuhrazených faktur z předchozích let; důrazně odmítá nepříznivé dopady, které mají škrty u plateb, včetně odložených plateb a operací provedených v pozdějším termínu jako důsledek neodpovídajícího přidělování rozpočtových prostředků, na humanitární pomoc a které jsou obzvláště neblahé v době, kdy tolik lidí v těsném sousedství Unie trpí rostoucí nestabilitou; soudí, že tyto případy jsou smutným, ale hlasitým poplašným signálem toho, že je rozpočet nutno sestavovat realističtěji;

56. připomíná mezinárodní závazek Unie a jejích členských států zvýšit své výdaje na oficiální rozvojovou pomoc (ODA) na 0,7 % HND a dosáhnout do roku 2015 rozvojových cílů tisíciletí, a žádá proto zvýšení prostředků na tematické oblasti nástroje pro rozvojovou spolupráci, a to s cílem přiblížit se splnění globálních rozvojových závazků pro období po roce 2015;

57. zdůrazňuje svou podporu blízkovýchodnímu mírovému procesu a své odhodlání zajistit dostatečnou výši financování pro UNRWA a Palestinskou samosprávu zvýšením prostředků na závazky o 35,5 milionu EUR nad NR; je proto udiven, že Rada bez jasného odůvodnění znovu snížila prostředky na platby v NR pro UNRWA a pro Palestinskou samosprávu o 2,4 milionu EUR, a pokládá již prostředky v NR pro tuto položku za příliš nízké;

58. zdůrazňuje potřebu zajistit podporu pro země ve východním a jižním sousedství Unie, které čelí obrovským výzvám v podobě přechodu k demokracii a konsolidace, hospodářského a sociálního rozvoje, přistěhovalectví a stability; upozorňuje, že je zapotřebí ještě další úsilí, abychom dokázali reagovat na situaci na Ukrajině; žádá proto, aby byly na evropský nástroj sousedství přiděleny nad rámec NR další prostředky ve výši 203,3 milionu EUR, které umožní Unii dostát své odpovědnosti ve východním a jižním sousedství;

59. považuje škrty provedené Radou v prioritních položkách Parlamentu za nepřijatelné a navrhuje obnovit NR v položkách snížených Radou a dokonce jít nad rámec NR v PZ v případě některých položek strategického významu pro vnější vztahy EU, a celkově o 400,55 milionu EUR (humanitární pomoc, evropský nástroj sousedství, nástroj pro rozvojovou spolupráci, nástroj předvstupní pomoci, evropský nástroj pro lidská práva a demokracii, nástroj stability a PP/PA); konstatuje, že těmito zvýšeními je vyčerpáno rozpětí v okruhu 4 a také částka dodatečných prostředků ve výši 66 milionů EUR, která odpovídá snížení prostředků v položkách přesunutých do rozpočtu ESVČ;

60. pokládá za nutné zvýšit prostředky v položce pro kyperské Turky, aby bylo zajištěno pokračování finanční podpory Unie Výboru pro pohřešované osoby na Kypru a Technickému výboru pro kulturní dědictví;

61. schvaluje převod rozpočtových položek pro zvláštní zástupce EU do rozpočtu ESVČ s cílem podpořit v souladu s návrhem vysoké představitelky, místopředsedkyně Komise předloženým v rámci přezkumu ESVČ a v souladu s doporučeními Parlamentu ze dne 13. června 2013 a se zvláštní zprávou Evropského účetního dvora č. 11/2014 jejich lepší začlenění do ESVČ; očekává, že tento převod bude dokončen do 1. ledna 2016;

Okruh 5

62. připomíná, že NR odráží nejnovější reformu služebního řádu včetně změny ve výpočtu úpravy platů a důchodů a pokračující snižování stavu zaměstnanců;

63. s politováním konstatuje, že i přesto Rada snížila prostředky v okruhu 5 o 27,6 milionu EUR, z čehož je 16,7 milionu EUR ze správního rozpočtu Komise na výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance, a to v důsledku zvýšení standardního paušálního snížení;

64. vzhledem k tomu, že Komise již třetí rok v řadě snižuje celkový počet svých lidských zdrojů a že prognózy jejího stavu volných míst by měly být považovány za spolehlivé a měly by být založeny na skutečných institucionálních očekáváních, považuje toto zvýšení standardního paušálního snížení (až na 4,5 % v ústředí Komise a 6 % v delegacích) za ničím nepodložené;

65. všímá si navíc prohlášení Rady připojeného k jejímu postoji, které poukazuje na „význam pečlivého sledování prostředků na všechny kategorie externích pracovníků vzhledem k dodatečné kapacitě vzniklé prodloužením pracovní doby“, a souběžných škrtů v podpůrných výdajích v různých oblastech politiky v úhrnné výši 20,8 milionu EUR; kromě již zmíněných rizik, která skýtá tento typ škrtů, je považuje za neopodstatněné; připomíná, že podle IID ze dne 2. prosince 2013 měla být tato předpokládaná dodatečná kapacita již neutralizována postupným snížením stavu úředníků v průběhu pěti let o 5 %; v tomto ohledu poznamenává, že Komise již překračuje své závazky, protože snižuje stav zaměstnanců všech kategorií, ať jsou financováni z okruhu 5, nebo z okruhů jiných;

66. obnovuje proto NR ve všech položkách správních a podpůrných výdajů a ve všech dalších položkách v okruhu 5, které Rada snížila;

67. rozhodl se ponechat určité prostředky v rezervě do doby, než Komise změní předpisy pro skupiny odborníků a zajistí jejich plné uplatňování na všech GŘ;

Agentury

68. obecně souhlasí s Komisí vypracovanými odhady rozpočtových potřeb agentur; konstatuje, že Komise již výrazně snížila původní žádosti většiny agentur;

69. domnívá se proto, že jakékoli další škrty, jak je navrhuje Rada, by ohrozily řádné fungování agentur a znemožnily by jim plnit úkoly, kterými je pověřil legislativní orgán;

70. nemůže však akceptovat přístup Komise k zaměstnancům, podle něhož mají být plány pracovních míst agentur nejen sníženy o 1 % na základě politické dohody o VFR, která platí pro všechny orgány a instituce, ale mají rovněž přispět dalším 1 % do „fondu pracovních míst určených k převodu“;

71. zdůrazňuje, že dohodnuté snížení počtu zaměstnanců musí být založeno na stávajících zaměstnancích a úkolech k referenčnímu datu 31. prosince 2012 a že jakékoliv nové úkoly stávajících agentur nebo zřízení nových agentur musí provázet poskytnutí dalších zdrojů;

72. zdůrazňuje, že dohodnutého cílového snížení o 5 % je třeba dosáhnout do konce roku 2017 a že by agentury měly mít určitou flexibilitu, pokud jde o roky, ve kterých přesně tyto škrty provedou, aby měly možnost využít přirozené fluktuace zaměstnanců, a minimalizovat tak náklady pro unijní systém dávek v nezaměstnanosti a další náklady spojené s dřívějším ukončením pracovních smluv;

73. provádí proto změny v několika plánech pracovních míst agentur tak, aby bylo uplatněno dohodnuté 1% snížení, přistupovalo se jinak k pracovním místům financovaným z poplatků nebo aby stav zaměstnanců odpovídal tomu, že agentuře byly svěřeny další úkoly;

74. rozhodl se zvýšit prostředky v rozpočtu na rok 2015 pro tři agentury zajišťující finanční dohled; je přesvědčen, že tyto prostředky by měly odrážet potřebu plnit požadované úkoly, neboť ve snaze o překonání současné finanční a hospodářské krize, která ve velké míře souvisí se stabilitou finančního sektoru, se přijímá stále více nařízení, rozhodnutí a směrnic;

75. rozhodl se rovněž zvýšit prostředky pro Evropskou agenturu pro námořní bezpečnost a Agenturu pro kontrolu rybolovu a také pro několik agentur v okruhu 3 s ohledem na další úkoly, které jim byly svěřeny (Frontex, Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost a Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu);

Pilotní projekty a přípravné akce (PP a PA)

76. poté, co provedl důkladnou analýzu předložených návrhů pilotních projektů a přípravných akcí – pokud jde o míru úspěšnosti těch, které již probíhají, a o vyřazení iniciativ, na které se již vztahují existující právní základy, a s plným zohledněním stanoviska Komise, která posoudila proveditelnost projektů –, se rozhodl přijmout kompromisní soubor, který tvoří omezený počet PP a PA, a to i s ohledem na omezená rozpětí, která jsou k dispozici;

Ostatní oddíly

77. připomíná, že správní výdaje všech orgánů a institucí, důchody a Evropské školy jsou hrazeny z okruhu 5 VFR; konstatuje, že celkové výdaje z tohoto okruhu v roce 2015, jak jsou navrženy v NR, se odhadují na 8 612,2 milionu EUR (+2,5 % oproti rozpočtu na rok 2014), což ponechává pod stropem rozpětí ve výši 463,8 milionu EUR, přičemž celkové správní výdaje všech orgánů a institucí v roce 2015 se v úhrnu odhadují na 6 893,1 milionu EUR (zvýšení o 1,6 % oproti rozpočtu na rok 2014) a v tomto ohledu je ponecháno dílčí rozpětí ve výši 457,9 milionu EUR;

78. bere na vědomí postoj Rady k NR, který horizontálně a zcela nediferencovaně snížil výši správních výdajů institucí na rok 2015 na 6 865,6 milionu EUR (tj. o 27,5 milionu EUR neboli o 0,4 %), a uměle tak zvýšil dílčí rozpětí na 485,4 milionu EUR;

79. je překvapen tím, že i letos znovu Rada navrhuje lineární škrty ve správních výdajích institucí; opakuje, že rozpočet každého orgánu či instituce Unie by vzhledem ke svému zvláštnímu cíli a situaci měl být posuzován individuálně, neměla by být uplatňována paušální řešení pro všechny, nýbrž by měl být zohledněn konkrétní stupeň vývoje, provozní úkoly, cíle řízení, potřeby v oblasti lidských zdrojů a politiky v oblasti budov u každého orgánu; rozhodně nesouhlasí s přístupem Rady, který horizontálně zvětšuje míru neobsazených pracovních míst o jeden procentní bod, a tak uměle zvyšuje rozpětí; zdůrazňuje, že toto zvýšení by spolu s již zrušenými místy v rámci snižování stavu zaměstnanců o 1 % přimělo některé instituce, na které již citelně dopadlo výše zmíněné snížení stavu zaměstnanců, zcela zastavit přijímání pracovníků na volná místa, a to by zkomplikovalo jejich fungování;

80. poznamenává, že NR obsahuje úpravu mezd zaměstnanců a důchodů ve všech orgánech a institucích za roky 2011 a 2012 o 0,8 % a jejich zmrazení pro roky 2013 a 2014; vítá skutečnost, že většina orgánů a institucí již provedla patřičné úpravy ve svých odhadech;

81. zdůrazňuje, že všechny tři orgány, Komise, Rada a Parlament, by měly v duchu vzájemného respektu akceptovat odhady příjmů a výdajů obou složek rozpočtového orgánu, aniž by v nich prováděly jakékoli další změny;

82. trvá na tom, že Parlament a Rada by sice měly podporovat veškeré možné úspory a zvýšení efektivity vyplývající z neustálého posuzování probíhajících a nových úkolů, měly by však také stanovit dostatečnou výši prostředků, aby bylo zajištěno hladké fungování orgánů a institucí, dodržování vnitřních i vnějších právních závazků a poskytování vysoce profesionální veřejné služby občanům Unie; připomíná, že nové úkoly vyplývající z Lisabonské smlouvy musely začít být plněny bez dodatečných prostředků;

83. oceňuje všechny ostatní orgány a instituce za úspory a zvýšení efektivity, které již zahrnuly do svých návrhů rozpočtů; zdůrazňuje, že správné, efektivní, transparentní a odpovědné vynakládání zdrojů Unie je jedním ze základních způsobů, jak posílit důvěru občanů Unie, vítá úsilí institucí i nadále prosazovat transparentnost, administrativní efektivnost, řádné finanční řízení a stanovování priorit činnosti; domnívá se, že všechny instituce Unie by měly i nadále stejnou měrou bez rozdílu uplatňovat požadavky na maximální transparentnost;

84. obnovuje míru standardního snížení ve výši, kterou původně požadovaly Soudní dvůr, Účetní dvůr, Evropský hospodářský a sociální výbor a Evropská služba pro vnější činnost a kterou Rada horizontálně změnila, a obnovuje v příslušných rozpočtových položkách prostředky ve výši NR;

Oddíl I – Evropský parlament

85. připomíná, že odhad příjmů a výdajů Parlamentu na rok 2015 byl stanoven na 1 794 929 112 EUR, což odpovídá celkovému zvýšení oproti roku 2014 o 2,24 %; zdůrazňuje však, že 0,67 % tohoto zvýšení představují náklady na právně závazné vyplácení mimořádného přechodného příspěvku, tzv. odchodného, při skončení mandátu poslance a 0,4 % představují výdaje vyplývající z dohody na úpravě platů a důchodů za roky 2011–2012; zdůrazňuje, že výše ostatních výdajů se tedy zvýšila oproti roku 2014 o pouhých 1,18 %;

86. zdůrazňuje, že Parlament a Rada se v zájmu dosažení dlouhodobých úspor v rozpočtu Unie musí zabývat nutností sestavit časový plán pro zavedení jediného sídla, jak o tom Parlament hovořil v několika předchozích usneseních;

87. vítá revidované sdělení generálního tajemníka ze dne 17. září 2014, v němž se navrhuje promítnout do rozpočtu nejnovější rozhodnutí předsednictva a technické úpravy; upozorňuje, že tyto úpravy jsou rozpočtově neutrální; schvaluje tyto úpravy odhadu příjmů a výdajů;

88. snižuje počet míst v plánu pracovních míst Parlamentu, aby splnil dohodu na snížení stavu zaměstnanců, která vznikla v rámci reformy služebního řádu;

89. zdůrazňuje, že činnosti politických skupin nejsou totéž co jejich administrativní práce; poznamenává, že politické skupiny mají již od roku 2012 zmrazeny personální zdroje a že jejich potřeby byly pokryty v předchozích rozpočtových rocích pouze zčásti; trvá na tom, že celkový stav zaměstnanců v politických skupinách v roce 2015 a v letech následujících by neměl být nižší než stav současný; připomíná, že takovéto rozhodnutí již učinil Parlament v předchozím volebním období(10);

90. bere na vědomí, že cílové náklady projektu KAD se odhadují na 441,27 milionu EUR v běžných cenách (406,22 milionu EUR ve stálých cenách) a že pro rok 2015 budou finanční potřeby projektu činit 128,91 milionu EUR (čili 29 % celkových nákladů); zdůrazňuje, že i s rozpočtovými zdroji, které již byly dány k dispozici a ještě nebyly použity, se zbývající finanční potřeby v roce 2015 odhadují na 84,8 milionu EUR; domnívá se, že tato částka se může ještě podstatně snížit převodem prostředků na konci roku 2014 a že zbývající část by měla být financována úvěry; připomíná, že díky výstavbě budovy KAD budou celkové roční platby v budoucnu mnohem nižší než výdaje na pronájem srovnatelné nemovitosti;

91. rozhodl se zvýšit prostředky na financování evropských politických nadací o 3 miliony EUR, aby zajistil, aby mohly i politické nadace plně vykonávat své činnosti v celém spektru politických skupin a také zintenzívnit své činnosti, pokud jde o průzkum a prosazování různých koncepcí, aby mohly komunikovat a přicházet s náměty, jak posunout vpřed proces evropské integrace; zdůrazňuje, že toto zvýšení bude rozpočtově neutrální, protože o stejnou částku bude snížena pohotovostní rezerva; stanoví tedy celkovou výši svého rozpočtu na rok 2015 na 1 794 929 112 EUR; poukazuje na to, že tato částka představuje 0% zvýšení oproti odhadu příjmů a výdajů přijatému na plenárním zasedání dne 17. dubna 2014;

92. vítá rozhodnutí společné pracovní skupiny doporučit poslancům volit na krátké vzdálenosti lety ekonomickou třídou; žádá generálního tajemníka, aby nejpozději do konce roku 2015 předložil hodnocení výsledků tohoto doporučení;

93. vítá výsledek jednání společné pracovní skupiny ve věci vyčíslení možných úspor na výdajích za vozidla a řidiče; očekává, že se tyto úspory projeví v rozpočtech příštích let;

Oddíl IV – Soudní dvůr

94. zdůrazňuje, že i přes nevídaný nárůst nápadu věcí se Komise rozhodla vyškrtnout z NR Soudního dvora 12 nových míst, jejichž vytvoření mělo za cíl předejít zahlcení soudu a co nejvíce omezit riziko, že soud nezvládne vynést rozsudek v rozumné lhůtě; zdůrazňuje, že tím Komise ohrozila produktivitu všech tří soudů v situaci, kdy neustále a nevídaným způsobem přibývají nové věci, a způsobila tak vážné riziko pro rozpočet;

95. schvaluje vytvoření 12 nových míst, která původně požadoval Soudní dvůr; zvyšuje odpovídajícím způsobem prostředky v souvisejících rozpočtových položkách a upravuje plán pracovních míst Soudního dvora do podoby, jakou má v odhadu příjmů a výdajů Soudního dvora;

96. znovu upravuje standardní snížení na jeho původní výši 3 % s cílem zajistit, aby Soudní dvůr dokázal odpovídajícím způsobem zvládnout stále rostoucí pracovní zátěž, a umožnit plné využití jeho plánu pracovních míst; zdůrazňuje, že snížení navržené Radou je v naprostém rozporu s 98% obsazeností pracovních míst (98 % je přitom nejvyšší možnou mírou, uvážíme-li nevyhnutelný dopad pohybů zaměstnanců v průběhu roku) a s mírou plnění rozpočtu u mezd, která činila v roce 2013 bezmála 99 %;

97. zdůrazňuje, že Tribunál ani přes své značné úsilí již nezvládne narůstající pracovní zátěž; zdůrazňuje, že tento obecný trend nárůstu zátěže plně potvrzují údaje zaznamenané do této chvíle v roce 2014 a bude pokračovat mj. vzhledem ke změnám, které přinesla Lisabonská smlouva (která rozšiřuje od 1. prosince 2014 jurisdikci Soudního dvora v oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti), a k přistoupení Chorvatska;

98. zdůrazňuje, že i přes dosud vyvinuté iniciativy, které přinesly značné zvýšení produktivity, počet neprojednaných věcí neustále vzrůstá (o 25 % v roce 2013, o 6 % do konce června 2014) a nyní se plně projevilo nebezpečí, že strany budou požadovat odškodnění za nevynesení rozsudku v rozumné lhůtě (zejména u věcí podaných k Tribunálu, u nějž je nyní výše nápadu věcí těžko únosná), první stížnost z tohoto důvodu již byla podána v červnu 2014 a pro Unii z ní mohou vyplynout vážné finanční důsledky; zdůrazňuje, že zpoždění při vynášení rozsudků v rozumné lhůtě na půdě Tribunálu, a zejména v případě rozsudků v oblasti práva hospodářské soutěže, vážně narušují fungování vnitřního trhu a mohla by se stát značnou hrozbou pro rozpočet Unie;

99. připomíná principiální dohodu mezi Parlamentem a Radou, podle níž musí být zvýšen počet soudců; zdůrazňuje, že za těchto okolností je naléhavě nutné co nejdříve nalézt shodu o jmenování dalších soudců na Soudní dvůr; umísťuje do rezervy částku 2 miliony EUR na jmenování devíti nových soudců a žádá Soudní dvůr, aby předložil Radě a Parlamentu aktualizovaný odhad dodatečných finančních potřeb v souvislosti s novými soudci a zaměstnanci; očekává, že dohody bude v Radě dosaženo co nejdříve a že legislativní postup bude dokončen do 1. října 2015; trvá na tom, aby byla obezřetným způsobem posouzena nutnost dalších zaměstnanců pro potřebu devíti nově jmenovaných soudců;

Oddíl V – Účetní dvůr

100.    znovu upravuje standardní snížení na jeho původní výši 2,1 %, aby mohl Účetní dvůr naplnit své potřeby, pokud jde o plán pracovních míst;

101.    obnovuje NR v rozpočtových položkách na mzdy ostatních zaměstnanců, aby bylo zajištěno, aby byl Účetní dvůr schopen plnit své právní závazky vůči svým zaměstnancům;

Oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor a oddíl VII – Výbor regionů

Uplatňování dohody o spolupráci mezi Evropským parlamentem, Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů

102.    připomíná, že v souladu s dohodou o spolupráci ze dne 5. února 2014 má být převedeno z obou výborů do Parlamentu až 80 míst a že bylo dohodnuto zvýšení prostředků na zintenzivnění politických činností výborů a na dodatečné potřeby na externí pořizování překladů;

103.    bere na vědomí, že má být podle očekávání převedeno do Parlamentu minimálně 60 míst a že tento převod proběhne ve dvou fázích, první se uskuteční po 1. říjnu 2014 a druhá v průběhu roku 2015; zapisuje do rozpočtu úpravy související s převodem 42 míst (30 míst z EHSV a 12 míst z VR) v rámci první fáze a polovinu prostředků na převod dalších předpokládaných míst (nejméně 6 míst z EHSV a nejméně 12 míst z VR) umísťuje do rezervy, která bude uvolněna, jakmile bude přijato konečné rozhodnutí o převodu zbývajících míst; očekává, že konečný převod bude dokončen do července 2015;

104.    vítá probíhající spolupráci mezi oběma výbory v administrativních záležitostech a vybízí je, aby tuto spolupráci ještě posílily, jelikož je možno dosáhnout dalších společných cílů a úspor; vyzývá EHSV a VR, aby prozkoumaly, jak by bylo možno provádět jejich strukturální a organizační reformy koordinovaným způsobem prohloubením jejich dvoustranné spolupráce;

Oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor

105.    znovu upravuje standardní snížení na jeho původní výši 4,5 %, aby byl Evropský hospodářský a sociální výbor schopen se vyrovnat s neustálým snižováním stavu zaměstnanců;

Oddíl VII – Výbor regionů

106.    zdůrazňuje, že rozpočet Výboru regionů (VR) na rok 2015 bude charakterizovat zvýšení jeho politických činností, protože nový (6.) politický mandát VR začne v únoru 2015 a příští rok bude prvním rokem, v němž bude do rozpočtu zapsán plný dopad vytvoření 5. politické skupiny 2015 ve VR (skupina ECR);

107.    rozhodně nesouhlasí se škrty, které provedla Komise ve výdajích spojených s politickými činnostmi VR a s tím spojenými výdaji nebo s opatřeními na informační a komunikační činnosti; vzhledem k začátku nového mandátu VR zvyšuje prostředky v příslušných rozpočtových položkách;

Oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv

108.    konstatuje, že Rada snížila návrh rozpočtu veřejného ochránce práv o 1,7 %; zdůrazňuje, že toto snížení bude pro již tak velmi omezený rozpočet veřejného ochránce práv značnou zátěží a bude mít zásadní dopad na uskutečňování nové strategie veřejného ochránce práv a na schopnost instituce sloužit efektivně a účelně evropským občanům; obnovuje proto prostředky ve všech rozpočtových položkách, v nichž Rada provedla škrt, aby umožnil veřejnému ochránci práv plnit jeho mandát a závazky;

Oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů

109.    připomíná, že odhlédneme-li od nevyhnutelných právních povinností, jako jsou výdaje v souvislosti se skončením mandátu evropského inspektora ochrany údajů nebo na úpravy platů, souvisí hlavní zvýšení oproti rozpočtu na rok 2014 s vytvořením pracovní skupiny pro Evropskou radu pro ochranu údajů a s novými specifickými činnostmi stanovenými na období 2014–2020;

110.    obnovuje NR v rozpočtových položkách souvisejících s novým mandátem evropského inspektora ochrany údajů, s vytvořením pracovní skupiny pro Evropskou radu pro ochranu údajů a v položkách zajišťujících řádné fungování instituce, zejména s ohledem na její novou strategii na období 2014–2020; zdůrazňuje, že horizontální škrty výdajů mohou být nesmírně škodlivé a kontraproduktivní, zejména u takovéto malé instituce;

Oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost

111.    připomíná Radě, že na zřízení ESVČ se dohodly členské státy a že tato služba potřebuje k výkonu svých činností dostatečné zdroje; vyzývá členské státy, aby dále zkoumaly možné synergie mezi svými velvyslanectvími a ESVČ, například ve využívání společné infrastruktury, pokud jde o budovy, zajišťování bezpečnosti a spolupráce v administrativních záležitostech;

112.    upravuje míry standardního snížení zpět na jejich původní výši 5,3 % pro ústředí ESVČ, 2,7 % pro delegace a 27 % pro vojenské vyslané národní odborníky a obnovuje prostředky ve výši požadované v návrhu rozpočtu; zdůrazňuje, že takovéto zvýšení standardního snížení bude znamenat snížení stavu zaměstnanců nad povinný 1% škrt v plánu pracovních míst a zkomplikuje fungování služby a bude na překážku rozvoji služby jako nové instituce s rostoucími úkoly;

113.    obnovuje NR ve všech rozpočtových položkách, v nichž Rada provedla škrt, zejména v položkách s prostředky na bezpečnost komunikací ESVČ, aby se mohl vysoký představitel a jeho pracovníci ve vysokých funkcích efektivně účastnit vysoce citlivých jednání;

114.    naléhavě vyzývá k tomu, aby byly komunikační systémy ESVČ chráněny proti narušení a aby systémy pro komunikaci mezi ESVČ a členskými státy na jedné straně a ústředím a delegacemi na straně druhé byly bezpečné a moderní;

115.    podporuje návrh vysoké představitelky zahrnout do rozpočtu ESVČ prostředky potřebné na novou delegaci v Perském zálivu, kde je Unie nedostatečně zastoupena(11); zvyšuje proto prostředky v příslušných rozpočtových položkách na výši, jakou požadovala ESVČ ve svém odhadu příjmů a výdajů;

116.    převádí prostředky na „společné správní náklady“ pro zaměstnance Komise v delegacích z oddílu III (Komise) do oddílu X (ESVČ) rozpočtu; zdůrazňuje, že tento převod je rozpočtově neutrální a nemá žádný jiný dopad na správní prostředky Komise ani na pracovní podmínky zaměstnanců Komise v delegacích a bude odpovědí na zjednodušení při správě správních výdajů delegací EU, které požadovala ESVČ a Rada a o němž hovořila nedávná zpráva Účetního dvora; trvá na tom, aby byl tento převod proveden v těsné spolupráci mezi ESVČ a Komisí; vyzývá Radu, aby respektovala rozpočtovou neutrálnost této dohody;

o

o o

117.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, ostatním dotčeným orgánům a institucím a vnitrostátním parlamentům.

(1)

Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17.

(2)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(3)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(5)

Přijaté texty, P8_TA(2014)0247.

(6)

Přijaté texty, P8_TA(2014)0450.

(7)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0358.

(8)

http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/pg_cs.pdf

(9)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 2. července 2014: Směrem k oběhovému hospodářství: program nulového odpadu pro Evropu (COM(2014)0398).

(10)

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2013 o postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 (P7_TA(2013)0437).

(11)

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. dubna 2014 o strategii EU vůči Íránu, přijaté texty, P7-TA(2014)0339.


PŘÍLOHA

Společné prohlášení

Lhůty pro rozpočtový proces a postupy pro fungování dohodovacího výboru v roce 2014

A.     V souladu s částí A přílohy interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení se Evropský parlament, Rada a Komise dohodly na těchto klíčových lhůtách rozpočtového procesu pro rok 2015:

1.          trialog bude svolán na 10. července před přijetím postoje Rady;

[Komise se vynasnaží předložit výkaz odhadu příjmů a výdajů na rok 2015 počátkem června.]

2.          Rada vyvine úsilí s cílem přijmout postoj a postoupit jej Evropskému parlamentu do 36. týdne (první týden v září), aby se usnadnilo včasné dosažení dohody s Evropským parlamentem;

[Komise formálně přijme návrh rozpočtu dne 24. června a NR na rok 2015 bude k dispozici on-line ve všech jazycích dne 25. června.]

3.          Rozpočtový výbor Evropského parlamentu se bude snažit o změnách k postoji Rady hlasovat nejpozději koncem 41. týdne (polovina října);

[schůze výboru BUDG jsou naplánovány na 29/9–1/10 a 6–7/10]

4.          trialog bude svolán na den 15. října před čtením v Evropském parlamentu;

5.          Evropský parlament bude hlasovat o svém čtení na plenárním zasedání v průběhu 43. týdne;

[plenární zasedání ve dnech 20.–23. října]

6.          dohodovací období začne dne 28. října; v souladu s ustanoveními čl. 314 odst. 4 písm. c) SFEU vyprší lhůta pro dohodovací řízení dne 17. listopadu 2014;

[V části E bodě 13 přílohy IID se uvádí: „Dopis, kterým se svolává dohodovací výbor, se odešle nejpozději první pracovní den týdne následujícího po ukončení parlamentního zasedání, na kterém proběhlo plenární hlasování, a dohodovací období začne následující den.“

Tento dopis je nutno poslat dne 27. října, tj. v poslední možný den, aby bylo zajištěno, aby mohly obě složky rozpočtového orgánu přijmout společný návrh do 14 dnů po dosažení dohody, se zřetelem k tomu, že příslušné plenární zasedání se bude konat ve 48. týdnu.]

7.          dohodovací výbor zasedne dne 6. listopadu, kdy jeho zasedání uspořádá Evropský parlament, a dne 14. listopadu, kdy jeho zasedání uspořádá Rada. Zasedání dohodovacího výboru budou připravena jedním nebo více trialogů. Jeden trialog je naplánován na 11. listopadu. Další trialogy by mohly být svolány během třítýdenního dohodovacího období;

B.     Postupy pro fungování dohodovacího výboru jsou uvedeny v části E přílohy výše uvedené interinstitucionální dohody.“

_____________________


STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci (3.9.2014)

pro Rozpočtový výbor

k postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015

(2014/2040(BUD))

Navrhovatel: Zigmantas Balčytis

NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vítá skutečnost, že se oproti letošnímu roku prostředky na závazky a na platby v okruhu 4 zvyšují, což bylo po drastických škrtech naléhavě nutné, poznamenává však, že toto zvýšení stále není dostatečné k naplnění potřeb EU; zdůrazňuje, že je životně důležité zajistit odpovídající financování globálních aktivit EU, pokud má splnit ambiciózní cíle vytyčené v Lisabonské smlouvě;

2.  s mimořádným znepokojením bere na vědomí snížení, k nimž došlo u evropského nástroje sousedství, která následují podobně výrazná snížení, která byla provedena loni; uznává sice, že se tak děje v souladu s víceletým plánem pro tento nástroj, zdůrazňuje však, že při současné situaci v sousedství, jak na východě, tak na jihu, není možné ubrat na angažovanosti EU, a důrazně naléhá na to, aby se částka prostředků přidělených na oba tyto regiony výrazně zvýšila;

3.  konstatuje zejména, že znovu byly do rozpočtu zapsány nedostatečné prostředky na mírový proces na Blízkém východě, na Palestinu a UNRWA; zdůrazňuje, že s ohledem na přetrvávající humanitární krizi, zvyšující se počet uprchlíků, situaci v terénu a destrukci životně důležité infrastruktury v Pásmu Gazy je nutné finanční prostředky navýšit;

4.  zdůrazňuje, že znepokojivá je situace s prostředky na platby v okruhu 4, jejichž výše i přes výrazné navýšení oproti letošnímu roku, které Komise předpokládá, nemusí stačit reálným požadavkům; bere nicméně na vědomí a schvaluje rozhodnutí vyrovnat prostředky na závazky a platby pro nástroj humanitární pomoci;

5.  s obzvláštním znepokojením bere na vědomí výrazné škrty v prostředcích na platby u nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru (ISP), který trpí zásadním nedostatkem prostředků na platby, což již v letošním roce snižuje schopnost EU reagovat na naléhavé krizové situace; bere na vědomí, že tento kritický stav mohou nové škrty jen vyhrotit; zdůrazňuje, že ISP je klíčovým nástrojem pro krizové řízení a činnosti EU zaměřené na řešení konfliktů, například na Ukrajině;

6.  zdůrazňuje, že je důležité, aby byly poskytnuty odpovídající finanční prostředky pro útvar Komise pro nástroje zahraniční politiky, aby bylo možné provádět nástroj přispívající ke stabilitě a míru, operace SZBP, nástroj sousedství a partnerství a volební pozorovatelské mise v rámci nástroje pro demokracii a lidská práva;

7.  odmítá zásadní škrty v okruhu 4 navrhované Radou, které by, zejména s ohledem na platby, pouze zhoršily současný již kritický stav; je zásadně proti tomu, aby byla jednání o rozpočtu na rok 2015 jakýmkoli způsobem spojována s jednáním o návrhu opravného rozpočtu č. 3;

8.  zdůrazňuje, že je důležité poskytnout ESVČ dostatečné prostředky na přípravu možného otevření delegace EU v Íránu v případě, že budou jednání v této věci úspěšně ukončena, a v souladu s usnesením Evropského parlamentu ze dne 3. dubna 2014 o strategii EU vůči Íránu;

9.  bere na vědomí nedávnou zvláštní zprávu Evropského účetního dvora o ustavení ESVČ zveřejněnou dne 30. června 2014 a v ní obsažená doporučení zvýšit přidanou hodnotu ESVČ a její účinnost, například aby se prostřednictvím spolupráce s Komisí omezil dopad nepružnosti jejích finančních předpisů a služebního řádu na účinnost delegací EU s cílem věnovat více finančních zdrojů na politické úkoly;

10. znovu opakuje, že je důležité převést rozpočtovou položku pro zvláštní zástupce EU do rozpočtu ESVČ s cílem podpořit v souladu s návrhem vysoké představitelky, místopředsedkyně Komise předloženým v rámci přezkumu ESVČ a v souladu s doporučením Parlamentu ze dne 13. června 2013 a zvláštní zprávou Evropského účetního dvora z listopadu 2014 jejich lepší začlenění do ESVČ;

11. vítá trvalé úsilí ESVČ o aktualizaci systémů IT a posílení její kapacity v oblasti bezpečnosti informací; je i nadále znepokojen neúměrným počtem zaměstnanců ve vyšších pozicích v této službě;

12. naléhavě žádá Komisi, aby po vzoru ESVČ poskytovala každoročně aktualizované informace o počtu zaměstnanců Komise v delegacích, a to jak interních zaměstnanců, tak externistů, v rozpisu po jednotlivých zemích a generálních ředitelstvích s uvedením rozpočtové položky, ze které jsou financovány, aby rozpočtové orgány mohly lépe posoudit globální aktivity Komise.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

2.9.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

51

10

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi-Lucian Cristea, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Pablo Iglesias, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jacek Saryusz-Wolski, Joachim Starbatty, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Zigmantas Balčytis, Bodil Ceballos, Neena Gill, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Norbert Neuser, Helmut Scholz, György Schöpflin, Dubravka Šuica, Traian Ungureanu

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Eva Kaili


STANOVISKO Výboru pro rozvoj (24.9.2014)

pro Rozpočtový výbor

k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly

(2014/2040(BUD))

Navrhovatel: Paul Rübig

NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.   připomíná kolektivní a individuální závazky členských států EU zvýšit do roku 2015 oficiální rozvojovou pomoc na 0,7 %;

2.   zdůrazňuje, že prvořadým cílem rozvojové spolupráce EU je snížení a v dlouhodobém horizontu odstranění chudoby, a připomíná, že podle nařízení, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci(1) , mají při přidělování zdrojů prioritu země, které pomoc potřebují nejvíce;

3.   vyjadřuje hluboké znepokojení zejména v souvislosti s nedostatečným financováním „rozpočtových položek na dokončení“ (prostředky na platby u položek z předchozího VFR) a obává se, že zvýšení schodků rozpočtu přenášených z jednoho rozpočtového roku do druhého povede ke ztrátě důvěryhodnosti a spolehlivosti ve vztahu k partnerským zemím a prováděcím organizacím a zvrátí pokrok dosažený v oblasti účinnosti řízení a pomoci; žádá proto zvýšení těchto rozpočtových položek na ukončení, zejména pokud jde o tematické programy (potravinová bezpečnost, rozvoj lidských zdrojů, nestátní subjekty a životní prostředí a energetika);

4.   vítá stanovení prostředků na platby a závazky na stejné úrovni u rozpočtových položek na humanitární pomoc s cílem předejít narušení humanitární pomoci, k němuž došlo během let 2013 a 2014; zdůrazňuje, že je mimořádně důležité, aby nebyl z roku 2014 do roku 2015 přenesen žádný schodek v platbách a že namísto toho musí být všechny potřeby zajištěny prostřednictvím opravných rozpočtů v roce 2014; zdůrazňuje také nákladovou efektivnost investic do prevence katastrof a připravenosti na ně;

5.   žádá, aby byly v dobách konfliktů zvýšeny finanční prostředky určené pro humanitární agentury, jako je UNHCR, UNRWA a Medicins sans frontières; v této souvislosti naléhavě žádá o větší rozpočtovou podporu zejména na řešení krize v Iráku, Sýrii a v Gaze, která by pomohla i nadále uspokojovat nejzákladnější potřeby uprchlíků, k nimž patří zejména lékařské ošetření, základní zařízení a vzdělávání, a také na řešení situace v zemích západní Afriky postižených virem Ebola;

6.   vzhledem k dramatické situaci v oblasti humanitární pomoci trvá na tom, že je naléhavě důležité, aby byla podstatně zvýšena úroveň plateb u rezerv na pomoc při mimořádných událostech pro případ nepředvídatelných událostí; připomíná, že platby z rezervy na pomoc při mimořádných událostech jsou financovány jako specifický nástroj mimo VFR;

7.   domnívá se, že škrty navrhované Radou jsou nepřijatelné, neboť rozvojová pomoc EU vyžaduje odpovídající financování, které poskytne partnerům jistotu.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.9.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Louis Aliot, Kostas Chrysogonos, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Hans Jansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt

(1)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014 (Úř. věst. L 77, 15.3.2014, s. 44 – -76) .


STANOVISKO Výboru pro mezinárodní obchod (4.9.2014)

pro Rozpočtový výbor

k postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly

(2014/2040(BUD))

Navrhovatel: Reimer Böge

NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.      zdůrazňuje, že by mělo být zajištěno, aby rozpočtová položka věnovaná oblasti obchodní politiky Unie skýtala dostatečné prostředky na to, aby mohla Komise efektivně a účelně realizovat svůj ambiciózní program v oblasti obchodu, a bezprostředně tak přispívat k udržitelnému a ekologickému rozvoji, růstu a vytváření pracovních míst ve všech členských státech EU a také řádně monitorovat provádění obchodní politiky, zejména pak platných obchodních dohod, a sledovat jejich dopad na hospodářství EU a partnerských zemí; pro tento účel se domnívá, že by tyto prostředky měly být v případě potřeby doplněny odpovídajícími přesuny zdrojů a zaměstnanců;

2.      vítá zvýšení prostředků na nástroj makrofinanční pomoci poté, co se jeho rozpočtový příděl v předcházejícím rozpočtovém roce prudce snížil;

3.      naléhavě vyzývá Komisi, aby zintenzivnila své úsilí o zapojení širší veřejnosti a všech zúčastněných stran do debaty o probíhajících jednáních a činnostech GŘ pro obchod, zejména co se týče TTIP; v této souvislosti vyjadřuje politování nad tím, že rozpočtové výdaje související s informováním a komunikací byly ve srovnání s předcházejícími roky sníženy;

4.      vyjadřuje politování nad snížením prostředků na evropský nástroj sousedství (ENI); poukazuje na to, že takovéto snížení ochromí schopnost EU stabilizovat situaci v sousedních zemích a poskytovat jim pomoc – a to i v případě těch zemí, s nimiž Unie již uzavřela prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu (DCFTA), i těch, s nimiž o takové dohodě právě jedná;

5.      konstatuje mírné zvýšení prostředků na nástroj rozvojové spolupráce, včetně podpory na rozvoj obchodu, a navýšení skrovných prostředků v položce „Podpora na rozvoj obchodu – Mnohostranné akce“;

6.      připomíná, že Parlament v roce 2009 vyčlenil dodatečné rozpočtové prostředky ve výši 1 milionu EUR specificky na činnosti související se spravedlivým obchodem v rámci rozpočtové položky, jež se týká financování projektů v oblasti vnějšího obchodu, a vyzývá Komisi, aby znovu zvážila zavedení této rozpočtové položky i v roce 2015 s cílem financovat opatření související se spravedlivým obchodem, jak o tom hovoří sdělení Komise ze dne 5. května 2009(1);

7.      je toho názoru, že větší důraz by měl být kladen na koherenci politiky, obzvláště pokud jde o podmíněnost v obchodní dohodách; zdůrazňuje, že v zájmu efektivní práce by měla být posílena interní spolupráce mezi ESVČ, GŘ pro rozvoj a GŘ pro obchod. Z toho důvodu naléhavě volá po tom, aby byla zmíněná nutnost spolupráce a koherence politiky řádně zohledněna v rozpočtu;

8.      podporuje prodloužení přípravné akce „Inovativní podnikatelé Euromed pro změnu“ i na rok 2015, ale vyzývá Komisi, aby předložila hodnocení této přípravné akce za léta 2013 a 2014 ;

9.      vyjadřuje určité znepokojení, zamýšlí-li se nad efektivností a přínosem obchodních center v Indii, Číně a Thajsku a nad způsobem, jakým vyvíjejí své činnosti, zejména pokud jde o snahu dostat se k MSP, o udržitelnost a komplementaritu se stávajícími veřejnými a soukromými strukturami EU a členských států; vyzývá Komisi, aby zadala k vypracování nezávislé posouzení činností těchto obchodních center a jeho výsledky poskytla Parlamentu; trvá na tom, aby Komise výsledek tohoto hodnocení plně zohlednila při plánování budoucích činností těchto center.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

3.9.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

31

2

4

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Ionel-Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Olli Rehn, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Kosma Tadeusz Złotowski

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Fernando Ruas, Joachim Starbatty, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Amjad Bashir

(1)

(COM(2009) 215)


STANOVISKO Výboru pro rozpočtovou kontrolu (9.9.2014)

pro Rozpočtový výbor

k postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015

(2014/2040(BUD))

Navrhovatel: Markus Pieper

NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A.  vzhledem k tomu, že v situaci, kdy jsou v důsledku hospodářské a finanční krize k dispozici pouze omezené zdroje, by měly orgány Evropské unie a členské státy plně spolupracovat s cílem zajistit účinné plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie a měly by zajistit jeho náležitou ochranu pomocí preventivních a nápravných opatření;

B.   vzhledem k tomu, že hlavním cílem návrhu rozpočtu na rok 2015 bude zajistit, aby rozpočet EU obsahoval dostatek prostředků k tomu, aby mohl plně poskytovat svůj zvýšený příspěvek k růstu a zaměstnanosti a k zajištění solidarity mezi členskými státy a regiony;

C.  vzhledem k tomu, že dialog mezi Parlamentem a Komisí podle článku 318 SFEU by měl podporovat kulturu výkonnosti v rámci Komise;

D.  vzhledem k tomu, že ačkoli Parlament nezpochybnil své rozhodnutí udělit Komisi absolutorium za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2012, zdůraznil ve svém usnesení o udělení absolutoria ze dne 3. dubna 2014 své výhrady k tomu, jak některé členské státy a Komise plnily rozpočet v oblasti zemědělské a regionální politiky;

E.   vzhledem k tomu, že Parlament vyzval Komisi, aby se zavázala k přijetí opatření uvedených ve výše uvedeném usnesení o udělení absolutoria(1), kterými by tuto situaci napravila;

1.   připomíná, že je vážně znepokojen tím, že pro Komisi je stále obtížnější vyhovět všem žádostem o platbu podaným v průběhu roku v rámci původně schválených prostředků na platby, a zdůrazňuje, že jednou z příčin této situace je to, že prostředky na závazky byly v každém z daných období stanovovány blízko stropů, zatímco platby byly udržovány na co nejnižší úrovni; vyzývá Komisi, aby informoval o tom, kdy pravděpodobně dojde ke zpožděním při platbách způsobeným touto situací;

2.       obává se, že Rada bude takto postupovat i v období 2014–2020 a bude nadále snižovat úroveň plateb, aniž by brala v úvahu skutečné potřeby, pro něž je nutné nalézt dlouhodobé řešení; vyzývá Komisi; aby stanovila programy, jež nepřinášejí přidanou evropskou hodnotu a neprokázaly dostatečnou výkonost, aby mohly být tyto programy opuštěny a prostředky uvolněny pro efektivnější využití;

3.   zdůrazňuje, že tento postup vede k tomu, že rozpočtový orgán musí přijímat opravné rozpočty, a lituje, že tímto postupem jsou porušovány rozpočtové zásady stanovené ve finančním nařízení;

4.   poznamenává, že finanční opravy, které Komise uložila členským státům, jež nezavedly řádné systémy, a zpětně vymáhané částky dosahovaly v roce 2013 výše 3 362 milionů EUR, což představuje snížení oproti roku 2012, kdy tato částka dosahovala 4 419 milionů EUR(2);

5.   žádá Komisi, aby jasně uvedla, které částky získané zpět v roce 2013 byly zapsány do účtů Unie jakožto příjmy nebo byly odepsány, a do jaké míry mohou finanční opravy a zpětně získané prostředky, o kterých se rozhodlo v roce 2013, ovlivnit potřeby plateb v rozpočtu na rok 2014 a rozpočtu na rok 2015;

6.   připomíná, že záleží na mnoha faktorech, zda v novém programovém období 2014–2020 budou v případě závažných nedostatků při provádění politiky soudržnosti uplatňovány finanční opravy a žádá Komisi, aby neprodleně předložila návrh o omezení či dokonce zákazu náhradních projektů;

7.   žádá Komisi, aby přijala nezbytná opatření a auditovala projekty pokud možno přímo, protože tak by nedocházelo k podceňování míry rizika a chybovosti u regionálních fondů;

8.   znovu žádá Komisi, aby s členskými státy, které byly předmětem zvláštní pozornosti, uzavírala závazné bilaterální dohody v duchu evropského semestru;

9.       vítá programová prohlášení operačních výdajů připojená k návrhu rozpočtu na rok 2015, která představují hlavní nástroj pro odůvodnění prostředků, které Komise předkládá v návrhu rozpočtu, a upozorňuje na to, že tato prohlášení jsou v souladu s příslušnými právními základy a poskytují podrobné informace o zdrojů, které jsou přiděleny ke každému výdajovému programu;

10. vítá zejména to, že jak Parlament požadoval ve svých usneseních připojených k rozhodnutím o udělení absolutoria Komisi za rok 2011(3) a 2012(4), obsahuje každé z těchto prohlášení číselné údaje o evropském přínosu a příspěvku k dosažení cílů strategie Evropa 2020 (hlavní cíle, stěžejní iniciativy);

11. trvá na tom, že současně s hodnotící zprávou o výsledcích Unie podle článku 318 SFEU by měla Komise poskytovat Parlamentu a Radě zprávu o výsledcích provozních výdajů uvedených v programových prohlášeních;

12. vítá, že Komise rozhodla, že bude i nadále zkoumat závazky, které každý rok odpovídají definici „potenciálně nestandardních“ zbývajících závazků, s cílem eliminovat veškeré neodůvodněné zbývajících závazky v účtech a umožnit Komisi, aby ve vhodných případech zpětné vymáhala částky a urychlila vyřizování starých, avšak dosud neproplacených závazků;

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

8.9.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Fulvio Martusciello, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Markus Pieper, Julia Pitera, Patricija Šulin, Marco Zanni

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Ulrike Trebesius

(1)

     Viz zejména body 56 a 57.

(2)

     Viz sdělení Komise ze dne 11. června 2014 „Shrnutí výsledků řídicí činnosti Komise za rok 2013“ (COM(2014)0342), bod 4.1.

(3)

     Úř. věst. L 308, 16.11.2013, s. 27.

(4)

     Úř. věst. L 266, 5.9.2014, s. 32. Viz zejména body 310 a 315.


STANOVISKO Hospodářského a měnového výboru (5.9.2014)

pro Rozpočtový výbor

k postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015

(2014/2040(BUD))

Navrhovatel: Nils Torvalds

NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vítá skutečnost, že se Komise rozhodla klást velký důraz na inovace, konkurenceschopnost, růst a pracovní místa, a proto podokruh 1.1, který zahrnuje klíčové politiky podporující konstruktivní vývoj v těchto oblastech, učinila ve svém návrhu rozpočtu hlavní prioritou;

2.  připomíná, že Evropský parlament rozhodně podporoval vytvoření evropských orgánů dohledu (European Supervisory Authorities, ESA) a taktéž se na jejich zřízení velmi aktivně podílel, a domnívá se, že Unie musí kvalitu dohledu v celé Unii dále zlepšovat; je přesvědčen o tom, že ESA spolu s ECB představují klíčové stavební prvky plně funkčních finančních trhů v Unii a že mají zásadní význam nejen pro hospodářské oživení, vytváření pracovních míst a růst v Evropě, ale i pro prevenci a řešení budoucích krizí ve finančním sektoru;

3.  s ohledem na cíle strategie Evropa 2020 a na úsilí o povzbuzení hospodářského růstu a rozvoje a vyřešení problému nezaměstnanosti, zejména mladých lidí, vyzývá Komisi, aby v dohodách o partnerství s členskými státy a v operačních programech kladla důraz na rozvojové projekty a hnací síly růstu, přičemž jedním z takových opatření by bylo otevření zdrojů financování malým a středním podnikům, a tak nasměrování rozpočtových zdrojů na budování inovativní, kreativní a konkurenceschopné Evropy;

4.  vzhledem k tomu, že evropský semestr byl vytvořen ke koordinaci hospodářských politik členských států na úrovni EU a že Komise za tímto účelem vypracovává podrobné analýzy vnitrostátních programů hospodářských a strukturálních reforem a po vzájemné dohodě s členskými státy vydává doporučení, je přesvědčen o tom, že s postupem času se členské státy mohou v rámci evropského semestru vzájemně poučit ze svých zkušeností, aby mohly rychleji dosáhnout vytyčených cílů a lepších výsledků; domnívá se proto, že je důležité, aby byly z rozpočtu EU podporovány programy pro vytváření kapacit v oblasti lidských zdrojů, jejichž prostřednictvím budou sdíleny znalosti a zkušenosti týkající se veřejných financí, finančního systému, strukturálních reforem, zaměstnanosti a sociální politiky; vyzývá Komisi, aby společně s členskými státy povzbuzovala investice do analýz, vědeckého výzkumu a inovací ve výše uvedených oblastech a podporovala výměnu znalostí a zkušeností prostřednictvím projektů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů;

5.  vzhledem k tomu, že řádné finanční řízení je základním principem plnění rozpočtu EU i vnitrostátních rozpočtů, neboť zefektivňuje výdaje, snižuje riziko chyb a podvodů a zvyšuje transparentnost rozpočtu, považuje za důležité, aby byl rozpočet EU použit na podporu programů, jež mají za cíl v členských státech rozvíjet statistické, výkaznické a účetní systémy, postupy kontroly a dohledu a prosazování systémů finančního řízení a kontroly; vyzývá proto Komisi, aby rychle a účinně používala informační systém pro boj proti podvodům (AFIS) a evropský statistický program (ESP) a aby ve spolupráci s členskými státy směřovala prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů na budování kapacit a sdílení znalostí a zkušeností členských států v oblasti finančního řízení a výkaznictví;

6.  s ohledem na skutečnost, že doporučení, která jsou členským státům vydávána za účelem evropského semestru, se nejčastěji týkají posílení systémů pro výběr daní, prevence případů vyhýbání se daňovým povinnostem, řádné správy příjmů a výpočtu daňových výdajů, kdy pro dosažení hlavního cíle, tedy posílení konkurenceschopnosti, je z podstaty nezbytný stabilní a předvídatelný daňový systém a lepší řízení a zefektivnění stávajícího daňového systému, se domnívá, že členské státy si musí bezpodmínečně předávat znalosti a zkušenosti v oblasti daňové správy; vyzývá proto Komisi, aby rychle a účinně používala programy Fiscalis a Hercules III a aby ve spolupráci s členskými státy směřovala prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů na budování kapacit a sdílení znalostí a zkušeností členských států, aby se dosáhlo vysoce standardního uplatňování daňové politiky;

7.   zdůrazňuje, že vzhledem k dodatečným úkolům, jimiž byly ESA pověřeny, zejména monitorováním náležitého uplatňování nového práva EU a souladu s novými právními akty, k novým mandátům vyplývajícím mimo jiné z právních předpisů o bankovní unii a k budoucím úkolům, s nimiž se počítá v předložených legislativních návrzích, bude nutné na ESA vyčlenit odpovídající rozpočtové prostředky, aby mohly plnit svou kontrolní a regulační úlohu v souladu s nařízeními o ESA;

8   je proto znepokojen návrhem Komise, aby byly v roce 2015 značně sníženy prostředky pro tři orgány ESA oproti jejich rozpočtům na rok 2014 a aby byly jejich plány pracovních míst zachovány na téže úrovni jako v roce 2014; v tomto případě nevidí žádné racionální důvody k tomu, proč Komise snižuje rozpočty subjektů, kterým byly uloženy nové úkoly;

9.  vyjadřuje politování nad tím, že Rada při přidělování prostředků ESA zvolila stejně jako Komise nadmíru restriktivní strategii;

10. zdůrazňuje, že mají-li ESA uspokojivě plnit své kontrolní a regulační úkoly, potřebují dostatečné lidské zdroje; zdůrazňuje, že případnému zvýšení lidských zdrojů by měly vždy předcházet, a/nebo jej provázet snahy o racionalizaci, např. jejich přerozdělení, aby se dosáhlo vyšší efektivity; zdůrazňuje, že tato racionalizace se nesmí dotknout spolupráce s vědeckými institucemi, provádění výzkumu a analýz nebo vzdělávání a školení a že naopak investice do několika činností v těchto oblastech je nutné zvýšit; zdůrazňuje, že ESA mají problémy s náborem zaměstnanců na vyšší pracovní pozice a že jsou při plnění svých úkolů svázány, protože stavy zaměstnanců a ostatní vyčleněné zdroje neodpovídají úkolům, jež mají plnit, zejména že nestačí na vypracování jednotné příručky, což je práce náročná z hlediska zdrojů i stanovené lhůty;

11. zastává názor, že tři ESA mohou a musí v krátkodobém výhledu podstatně posílit – jak kvantitativně, tak kvalitativně – své lidské zdroje, aby mohly zaručit plnění všech úkolů, které jim ukládají právní předpisy;

12. konstatuje, že předseda, výkonný ředitel a členové dozorčí a správní rady by měli jednat nezávisle, objektivně a v zájmu celé Unie; domnívá se, že povinné příspěvky příslušných orgánů členských států by mohly odporovat zásadě nezávislosti ESA; domnívá se, že stávající způsob financování ESA založený na smíšeném a národním systému financování není plně využíván a že neumožňuje dostatečně flexibilně postupovat během krátkých, exponovaných období, kdy většího počtu pracovníků je zapotřebí jen dočasně a lze jej optimálně vyřešit vysláním národních odborníků;

13. vyzývá proto Komisi, aby – vyhodnotí-li to jako vhodné řešení – do roku 2017 navrhla takový systém financování, jenž bude.

     – zcela založen na příspěvcích odváděných účastníky trhu, nebo

     – kombinovat příspěvky odváděné účastníky trhu se základním financováním ze samostatné rozpočtové položky rozpočtu EU;

14. v této souvislosti zdůrazňuje, že tento nový systém financování musí být navržen tak, aby plně zaručil čestné jednání ESA se subjekty ve finančním sektoru;

15. zdůrazňuje, že je velmi důležité, aby program Fiscalis 2020 byl úspěšně zahájen, v neposlední řadě kvůli posílení koordinovaného boje proti daňovým podvodům a únikům; konstatuje, že poměrně skromné prostředky, jaké v této oblasti navrhuje Komise, bylo možné akceptovat; zdůrazňuje však, že Radou předložené snížení prostředků, jak je navrhla Komise, by mohlo narušit provádění plánovaných činností Fiscalis 2020, a tudíž s ním nelze souhlasit;

16. zdůrazňuje, že zdroje vyčleněné na statistiky musí soustavně odpovídat vysoké pracovní zátěži a vysokým nárokům na kvalitu v této oblasti politik, a to nejen pokud jde o poskytování klíčových ekonomických a finančních údajů; zdůrazňuje, že příslušné prostředky v rozpočtu na rok 2015 nesmí klesnout pod úroveň navrženou Komisí; nesouhlasí proto se strategií Rady, která spočívá ve snižování klíčových prostředků navržených Komisí;

17. vyzývá proto Komisi, aby v rámci širší revize ESA zvážila, jak by bylo možné vytvořit flexibilnější podmínky zaměstnávání v ESA, které by byly nejvhodnější k dočasnému využívání značných odborných znalostí a zkušeností kontrolorů z členských států a současně by podporovaly přijímání vysoce kvalifikovaných zaměstnanců do trvalého služebního poměru;

18. připomíná, že je třeba lépe zajistit financování pro budování kapacit občanské společnosti v oblasti finančních služeb;

19. vítá první kroky podniknuté v úsilí o reformu skupiny EFRAG, avšak upozorňuje na to, že je nutné důsledně dodržovat Maystadtova doporučení, včetně požadavku omezit činnost skupiny na standardy IFRS a postupně ukončit její práci týkající se MSP a daňových záležitostí;

20. domnívá se, že je naprosto nezbytné zachovat financování Eurostatu na úrovni navržené Komisí.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

3.9.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

41

13

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Patrick O’Flynn, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Johan Van Overtveldt, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Philippe De Backer, Bas Eickhout, Doru-Claudian Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Thomas Mann, Siegfried Mureşan, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Nils Torvalds


STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (4.9.2014)

pro Rozpočtový výbor

k postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015

(2014/2040(BUD))

Navrhovatel: Maria Arena

NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  zdůrazňuje, že rozpočet na rok 2015 musí sehrát klíčovou úlohu při prohlubování míry, jakou Unie přispívá k růstu a vytváření pracovních míst, a to se zvláštním zaměřením na vytváření pracovních míst jako řešení přetrvávajícího problému nezaměstnanosti mladých v Unii;

2.  bere na vědomí celkové meziroční zvýšení prostředků v okruhu 1 –„Inteligentní růst podporující začlenění“, které navrhuje Komise a Rada; dále bere na vědomí proporčně ještě vyšší zvýšení v okruhu 1a –„Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost“;

3.  konstatuje, že prostředky na závazky v podokruhu 1b „Hospodářská, sociální a územní soudržnost“ mají být podle návrhu Komise zvýšeny až na úroveň rozpětí; vyslovuje však politování nad snížením prostředků na platby v tomto okruhu, což by ještě zhoršily další škrty, které navrhuje Rada;

4.  je pevně přesvědčen, že by finanční prostředky EU, zejména prostředky poskytované v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI), neměly být používány k dotování vnitrostátních přístupů, nýbrž k poskytování dodatečné podpory mladým lidem, a to takovým způsobem, který bude doplňovat a rozšiřovat vnitrostátní programy;

5.  domnívá se, že finanční prostředky EU by měly být směřovány do oblastí, které pomáhají malým a středním podnikům a mikropodnikům a napomáhají rozvoji podnikání; zároveň si je vědom toho, že malé podniky potřebují především snížení množství předpisů na vnitrostátní úrovni; domnívá se, že programy EU by neměly vést k odkládání nezbytných vnitrostátních strukturálních reforem;

6.  naléhavě vyzývá Komisi, aby zařídila urychlené proplacení neuhrazených žádostí o platby v souvislosti s dokončením programů v rámci Evropského sociálního fondu (ESF), aby bylo zajištěno, aby prostředky na závazky v roce 2015 směřovaly na nové projekty ESF a nedošlo k tomu, že by nahromadění neuhrazených plateb mělo demotivační účinek na vnitrostátní předběžné financování nových činností v členských státech;

7.  zdůrazňuje důležitost dostatečného financování a řádného rozpočtového řízení programů v rámci víceletého finančního rámce 2014–2020, jejichž cílem je řešení nezaměstnanosti, chudoby a sociálního vyloučení, jako je například Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI), Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), jednotlivé osy Programu pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) a Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD), v posledně jmenovaném případě s přihlédnutím k výši prostředků, jak byly s konečnou platností přijaty v rámci opravného rozpočtu č. 3/2014;

8.  vyzývá Komisi a členské státy, aby v plné míře využily prostředky určené na podporu nezaměstnaných mladých lidí; připomíná politickou dohodu spojenou s víceletým finančním rámcem na období 20142020, a to na dřívějším uvolnění prostředků v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí a také odpovídajících částek naplánovaných v rámci Evropského sociálního fondu, aby byla poskytnuta nezbytná pomoc již v prvních letech programového období; vítá skutečnost, že Komise a Rada v navržených částkách tuto dohodu respektují; vyjadřuje své znepokojení nad absorpční kapacitou některých členských států v souvislosti s Iniciativou na podporu zaměstnanosti mladých lidí; připomíná, že podle nařízení Rady(EU, Euratom) č. 1311/2013(1) představují rozpětí pod stropy, které VFR stanoví u prostředků na závazky pro roky 2014–2017, celkové rozpětí VFR pro závazky, jež má být k dispozici nad rámec stropů stanovených ve VFR pro roky 2016–2020 pro cíle politik týkající se růstu a zaměstnanosti, zejména zaměstnanosti mladých lidí;

9.  zdůrazňuje skutečnost, že aby bylo možno provést dlouhodobé a účinné změny na trhu práce, je nutné zajistit příznivé podmínky pro vytváření a rozvoj malých a středních podniků, které vytvářejí 65 % všech pracovních míst v EU, a proto vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily efektivnost financování programů na podporu malých a středních podniků, včetně podniků sociální ekonomiky, sociálního podnikání a financování začínajících podniků;

10. vyzývá Komisi, aby neprodleně přijala operační programy z fondu FEAD připravené členskými státy a aby předložila akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty v rámci fondu FEAD;

11. vyzývá ke zvýšení finančních prostředků na portál EURES, protože tento nástroj hraje důležitou úlohu v přeshraniční pracovní mobilitě, a může proto přispět k boji proti nezaměstnanosti v Evropě;

12. navrhuje zahájit pilotní projekt vytvoření elektronického průkazu evropského pracovníka, který má prozkoumat přínosy zavedení a popřípadě vydávání nepadělatelného evropského elektronického dokladu obsahujícího údaje o sociálním zabezpečení daného pracovníka; záběr údajů u tohoto průkazu je odlišný od evropského průkazu zdravotního pojištění a neměl by se s ním zaměňovat; jako základ pro tento pilotní projekt a s cílem získat pro pilotní projekt potřebné znalosti by Komise měla zadat zpracování srovnávací analýzy různých systémů sociálního zabezpečení v rámci EU s 28 členskými státy;

13. navrhuje zahájit pilotní projekt na téma palivové/energetické chudoby s cílem posoudit dopad hospodářské a finanční krize na energetickou chudobu v Unii, zejména se zaměřením na ty členské státy, kde tento problém ještě nebyl předmětem pozornosti nebo dosud nebyla v tomto směru přijata politická opatření;

14. navrhuje zahájit přípravnou akci s názvem „K pracovištím bez azbestu v Evropské unii“, která má vytvořit nástroje EU pro zjišťování a registraci materiálů obsahujících azbest v souladu s článkem 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/148/ES(2) a koncipovat plán pro úplné odstranění azbestu na pracovištích, přičemž má také zajistit informovanost veřejnosti o tomto nebezpečí a o nutnosti zamezit mu také přímo na pracovištích; akce by se měla promítnout do budoucí strategie pro zákaz veškerých forem azbestu a všech způsobů použití azbestových vláken, včetně náležitých požadavků na vývoz v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č 1013/2006(3) a se zohledněním zásady blízkosti, jak je stanovena ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES(4), protože azbest je stále příčinou značného počtu onemocnění souvisejících s expozicí azbestovým vláknům;

15. navrhuje zahájit přípravnou akci zaměřenou na podporu aktivního začleňování znevýhodněných migrantů s cílem posoudit přínosy a prověřit možnosti pro vytváření místních center pro sociální a ekonomickou integraci.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

3.9.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

36

9

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Guillaume Balas, Beatriz Becerra Basterrechea, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Corina Creţu, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Marek Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Georgi Pirinski, Marek Mirosław Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Maria Arena, Mircea Diaconu, Tamás Meszerics, Csaba Sógor

(1)

           Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).

(2)

           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/148/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci (Úř. věst. L 330, 16.12.2009, s. 28).

(3)

           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů (Úř. věst. L 190, 12.7.2006, s. 1).

(4)

           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).


STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (3.9.2014)

pro Rozpočtový výbor

k postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly

(2014/2040(BUD))

Navrhovatel: Giovanni La Via

NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.        konstatuje, že výše návrhu rozpočtu EU na rok 2015 navrženého Komisí činí – včetně zvláštních nástrojů – 145 599,3 milionu EUR v prostředcích na závazky (PZ) a 142 137,3 milionu EUR v prostředcích na platby (PP) a že zvýšení oproti rozpočtu na rok 2014 ve znění pozměněném návrhy opravných rozpočtů 2/14 a 3/14 činí u PZ + 2,1 % a u PP + 1,4 %;

2.        připomíná nedávnou dohodu týkající se víceletého finančního rámce (VFR) na období 2014–2020 zahrnujícího nové nástroje pružnosti , v níž jsou vymezeny hlavní parametry ročních rozpočtů do roku 2020; očekává, že se Rada nebude snažit prosadit restriktivní výklad specifických ustanovení; zdůrazňuje skutečnost, že každý roční rozpočet musí být v souladu s nařízením Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013(1) a s interinstitucionální dohodou ze dne 2. prosince 2013 o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(2) a neměl by být považován za záminku pro jednání o změně VFR; je přesvědčen o tom, že všichni evropští občané kladou zásadní důraz na vysokou ochranu životního prostředí v Evropské unii, na zdraví jakožto předpoklad hospodářské prosperity, na bezpečnost potravin a krmiv a na systémy ochrany proti přírodním a člověkem způsobeným katastrofám;

3.        zdůrazňuje, že rok 2015 jakožto druhý rok nového VFR bude důležitý pro úspěšnou realizaci nových víceletých programů na období 2014–2020; poukazuje na to, že aby nebylo brzděno provádění hlavních politik EU, je nutné, aby byly všechny programy zahájeny a v plném běhu co nejdříve;

4.        poukazuje na to, že zohledňování problematiky klimatu a účinného využívání zdrojů má horizontální důležitost ve všech politikách Unie, aby se podařilo dosáhnout cílů stanovených strategií Evropa 2020;

5.        je si vědom toho, že rok 2015 bude důležitý pro úspěšné uskutečňování nových víceletých programů (třetí program činnosti Unie v oblasti zdraví (2014–2020), program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a mechanismus civilní ochrany Unie (2014–2020)) v působnosti Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin; proto zdůrazňuje, že je zásadní poskytnout prostředky potřebné k tomu, aby byl plně využit potenciál těchto nových programů;

6.        poukazuje na to, že má-li být rozpočet schopen pokrýt všechny žádosti příjemců, musí být nalezena patřičná rovnováha mezi prostředky na závazky a na platby;

7.        konstatuje, že u prostředků na platby, které jsou k dispozici na program LIFE, dochází ve srovnání s částkami v rozpočtu na rok 2014 ke zvýšení o 23,3 milionu EUR (+ 7,67 %) u ENV a o 7,2 milionu EUR (+7,13 %) u CLIMA; poznamenává, že zatímco prostředky pro CLIMA by měly být dostatečné k pokrytí potřeb v roce 2015, v položkách ENV by se mohl projevit nedostatek prostředků na platby v říjnu 2015; proto očekává, že Komise a Rada zajistí, aby v případě nedostatku prostředků na platby byly dány k dispozici dostatečné zdroje;

8.        zdůrazňuje, že je nutné pomoci Evropě vzpamatovat se z krize; poznamenává, že plán výdajů má za cíl podnítit naplňování a začlenění cílů v oblasti životního prostředí a klimatu do jiných politik a vytvořit Evropu, která více dbá na ochranu životního prostředí; je si plně vědom toho, že tyto politiky a finanční nástroje v působnosti Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin mají malý rozsah a nedostává se jim tolik pozornosti jako jiným programům a fondům; je proto ostražitý a nebude souhlasit s jakýmkoli dalším snižováním rozpočtových položek, protože s důsledky takového kroku se nelze smířit; vyzývá zejména členské státy a regiony, aby provádění environmentálních a klimatických politik a souvisejících činností a projektů chápaly jako příležitost k povzbuzení růstu a aby v nich nespatřovaly zátěž;

9.        podotýká, že rozpočet na rok 2015 bude v reálných číslech nižší než rozpočet na rok 2013; v této souvislosti naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby vynaložily maximální úsilí na urychlené přijetí všech partnerských dohod a operačních programů v roce 2014, aby se neztrácel další čas při zavádění nových investičních programů; zdůrazňuje význam, jaký má pro vnitrostátní správní orgány ve všech fázích tohoto procesu plná podpora Komise;

10.    připomíná, že program Horizont 2020 bude přispívat k dosahování cílů v působnosti Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin v souvislosti s výzkumnými projekty v oblasti klimatu, zdraví, životního prostředí a zejména výroby energie z obnovitelných zdrojů prostřednictvím inovačních řešení; potvrzuje své odhodlání sledovat, jestli projekty odpovídají příslušným cílům, a průběh jejich provádění;

11.      zdůrazňuje význam decentralizovaných agentur (jimiž jsou Evropský úřad pro bezpečnost potravin, Evropská agentura pro léčivé prostředky, Evropská agentura pro životní prostředí, Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, Evropská agentura pro chemické látky), které jsou životně důležité pro provádění politik a programů Unie; zdůrazňuje, že všechny agentury je třeba posuzovat případ od případu na základě rozpočtu a lidských zdrojů a poskytnout jim v rozpočtu na rok 2015 a v následujících letech odpovídající finanční prostředky a personál, aby byly schopny řádně plnit úkoly, které jim svěřil legislativní orgán;

12.      domnívá se, že decentralizované agentury se musí, stejně jako jiné orgány a instituce, spravedlivě podílet na úsporách nákladů; plně podporuje postupné snížení stavu zaměstnanců o 5 % do roku 2017, jehož výchozím bodem jsou schválené plány pracovních míst k 1. lednu 2013;

13.      poukazuje na to, že správou grantů, které tvoří převážnou část programu LIFE, bude pověřena Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME); poznamenává, že externalizace této části programu LIFE (+/– 206 milionů EUR) je předmětem memoranda o porozumění s agenturou EASME, které je v konečném stadiu jednání; zdůrazňuje, že jakmile bude toto memorandum podepsáno, budou agentuře EASME svěřeny i odpovídající operační prostředky;

14.      je si vědom toho, že v návrhu rozpočtu na rok 2015 je zapsána dotace Komise ve výši 5,5 milionu EUR pro Evropskou agenturu pro chemické látky (ECHA) na činnosti v oblasti biocidů a předchozího souhlasu (právní předpisy pro dovoz a vývoz nebezpečných chemických látek), přičemž se předpokládá, že agentura ECHA získá od výrobců poplatky ve výši 3,25 milionu EUR; vyzývá Komisi, aby zajistila, aby byly k dispozici dostatečné zdroje pro případ, že v roce 2015 bude vybráno na poplatcích méně prostředků; žádá interinstitucionální pracovní skupinu pro agentury, aby se zabývala otázkou jasných a transparentních pravidel pro financování agentur;

15.      konstatuje, že příspěvek Evropské agentuře pro léčivé přípravky na rok 2015, který agentura požadovala a Komise přijala, činí 31,516 milionu EUR; je si vědom toho, že k této částce je třeba přidat zůstatek z roku 2013 ve výši 1,499 milionu EUR, takže celkový příspěvek v roce 2015 bude činit 33,015 milionu EUR; upozorňuje na to, že navrhovaný příspěvek nezahrnuje další prostředky potřebné k provádění právních předpisů v oblasti farmakovigilance, protože náklady na tuto činnost mají být pokryty z poplatků; připomíná, že v červenci 2014 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 658/2014(3) a že agentura bude muset nově rozvrhnout své stávající lidské a finanční zdroje, aby zajistila financování činností souvisejících s farmakovigilancí; zdůrazňuje, že Evropská agentura pro léčivé přípravky je jednou z agentur vycházejících z potřeb průmyslu a během posledních čtyřech letech neobdržela jediné dodatečné pracovní místo pro provádění právních předpisů v oblasti farmakovigilance, což má za následek pomalejší zpracování spisů;

16.      zdůrazňuje, že pilotní projekty a přípravné akce jsou cennými nástroji k iniciování nových činností a politik; opakuje, že v minulosti již bylo úspěšně uskutečněno několik námětů Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin; z tohoto důvodu bude výbor tyto nástroje nadále používat; vybízí k plnému využití rozpětí, která jsou k dispozici pod stropem každého okruhu;

17.      obecně není přesvědčen o tom, že externalizace služeb, jejímž účelem je zeštíhlit plán pracovních míst, bude dlouhodobě účinnější z hlediska nákladů, protože nad smluvními poskytovateli služeb je nutné vykonávat dohled a dávat jim pokyny, přičemž současně usilují o zisk.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

3.9.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

50

12

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Margrete Auken, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Buşoi, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Iosu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Syed Kamall, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław Grzegorz Piecha, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Teresa Rodriguez-Rubio, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Glenis Willmott

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Giorgos Grammatikakis, James Nicholson, Alojz Peterle, Christel Schaldemose

(1)

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).

(2)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 658/2014 ze dne 15. května 2014 o poplatcích, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky za vykonávání činností souvisejících s farmakovigilancí humánních léčivých přípravků (Úř. věst. L 189, 27.6.2014, s. 112).


STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (25.9.2014)

pro Rozpočtový výbor

k postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015

(2014/2040(BUD))

Navrhovatel: Jerzy Buzek

NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.   je hluboce znepokojen tím, jak výrazné škrty navrhla Rada v návrhu rozpočtu na rok 2015 předloženém Komisí, zejména v tak strategických klíčových oblastech, jako jsou inovace, včetně inovací sociální povahy, výzkum, vesmír, infrastruktura, MSP a energetika, zejména energetická bezpečnost, která vyžaduje vysokou míru investic do energetické infrastruktury, energetická účinnost, propojení a výroba energie z obnovitelných zdrojů; je pevně přesvědčen, že namísto škrtů je čas na výrazné a odvážné zvýšení nad úroveň návrhu rozpočtu předloženého Komisí, abychom překonali hospodářskou krizi co nejdříve; domnívá se, že navržené škrty mohou poškodit konkurenceschopnost a růst EU;

2.   je znepokojen tím, že již nyní v rozpočtu na rok 2015 chybějí značné částky na platby – které již předtím byly dohodnuty s Radou při jednání o VFR – a že navrhované škrty ještě situaci zhorší a hrozí, že programy EU nebudou moci řádně fungovat; zdůrazňuje, že by měla být přijata všechna vhodná opatření k tomu, aby Unie mohla plnit své právní závazky a aby se nezpožďovaly platby významným subjektům, jako jsou výzkumné ústavy, univerzity , malé a střední podniky a podnikatelé; žádá proto, aby byl návrh rozpočtu vypracovaný Komisí plně obnoven a aby bylo zajištěno více finančních prostředků v oblastech, které mají strategický význam pro konkurenceschopnost, udržitelnost, růst a vytváření pracovních míst;

3.   podivuje se na tím, že hlavy států a předsedové vlád na každém summitu hovoří o důležitosti rozpočtu EU ve vztahu k růstu a tvorbě pracovních míst, ale zároveň Rada v rozpočtu EU soustavně provádí škrty právě v těchto oblastech; připomíná Radě, že bylo při jednání o VFR dohodnuto, že u některých programů budou prostředky poskytnuty v předstihu; je přesvědčen, že tvrdé škrty v prostředcích na závazky a platby v okruhu 1a jsou v rozporu s kompromisem dohodnutým ve VFR;

4.   je značně znepokojen tím, že v okruhu 1a Rada snížila prostředky na závazky o 1,85 % a prostředky na platby o 8,57 %; pokládá tyto škrty za zcela nepřijatelné, neboť rozpětí VFR by měla být plně využita na podporu oživení hospodářství a zaplacení všech dosud neuhrazených faktur příjemcům;

5.   vzhledem k tomu, že 99 % korporátního sektoru a 80 % pracovních míst v EU tvoří mikropodniky a malé a střední podniky, pokládá za nezbytné poskytovat těmto podnikům větší podporu a posílit tak jejich konkurenceschopnost ve stabilním podnikatelském prostředí, minimalizovat dopad dominantního postavení velkých firem a konglomerátů na trhu, posilovat podnikatelskou kulturu a napomáhat zakládání a růstu malých a středních podniků;

6.   žádá, aby byly navýšeny prostředky v okruzích rozpočtu, z nichž jsou poskytovány dotace mikropodnikům, malým a středním podnikům a družstvům, a aby 40 % prostředků v těchto okruzích bylo vyhrazeno na přímou podporu stabilního růstu a udržitelného rozvoje mikropodniků, malých a středních podniků a družstev, aby se dokázaly vyrovnat s rostoucími náklady na výrobní faktory a aby dokázaly držet krok s rozvíjející se znalostní společností a s rozvojem založeným na vyváženém hospodářském růstu, zejména v členských státech, na které nejvíce dolehla krize v podobě uzavírání mikropodniků a malých a středních podniků;

7.   zdůrazňuje, že je důležité zúžit propast mezi subjekty pokládanými za vynikající a těmi, které za ně pokládány nejsou, aby bylo zajištěno, že vědu a výzkum bude možné podporovat i v ústavech, které sice nejsou považovány za vynikající, ale k této úrovni směřují nebo se na tuto úroveň mohou dostat ve spolupráci s těmi, které jí již dosáhly; domnívá se, že dosažení rovnoměrnějšího rozdělování prostředků z programu Horizont 2020 je cílem, který by měl být sledován i nadále v zájmu zlepšení současného stavu, který je výsledkem dřívějších rámcových programů pro výzkum;

8.   připomíná, že víceleté programy, jako např. Horizont 2020, COSME , Nástroj pro propojení Evropy a program pro zaměstnání a sociální inovace (EaSI) , mají zásadní význam pro dosažení cílů strategie Evropa 2020, a tak pro zajištění stabilního růstu EU; domnívá se, že náležité fungování programů je taktéž nepostradatelné pro účinné čerpání prostředků z celého VFR; poukazuje na to , že několik stěžejních programů se stále nachází v počáteční fázi a že by měl být urychlen jejich další rozvoj ; upozorňuje na přidanou hodnotu, kterou mohou programy EU přinést; je přesvědčen, že rozpočet na rok 2015 bude rozhodující pro úspěch nových víceletých programů na období 2014–2020; zdůrazňuje, že rozpočet na rok 2015 by proto měl poskytnout všechna potřebná opatření, např. povzbuzení investic tím, že prostředky na závazky budou poskytnuty v předstihu, aby tyto programy byly důsledně plněny podle operačního harmonogramu a nedocházelo k dalším prodlevám;

9.   zdůrazňuje, že inovace malých a středních podniků jsou hnací silou hospodářského oživení v EU; očekává, že Komise splní své právní a rozpočtové závazky týkající se nástroje pro malé a střední podniky v rámci programu Horizont 2020, a vyzývá Radu, aby to umožnila poskytnutím odpovídajících rozpočtových prostředků; žádá Komisi, aby od roku 2016 vytvořila pro nástroj pro malé a střední podniky jedinou rozpočtovou položku, která umožní lepší rozpočtový dohled a kontrolu, s cílem zajistit při implementaci tohoto nástroje skutečný přístup zdola nahoru;

10. zdůrazňuje význam klíčových evropských vesmírných programů, jako jsou Galileo a Copernicus, neboť podporují inovace, růst a konkurenceschopnost a v budoucnu budou zajišťovat každodenní služby pro občany EU; poukazuje na značný potenciál odvětví vesmíru pro malé a střední podniky;

11. domnívá se, že k plnění strategie Evropa 2020 , která je klíčová pro dosažení našich klimatických cílů a která podporuje růst a zaměstnanost v oblasti obnovitelných zdrojů a nízkouhlíkových technologií, je zapotřebí lepší správy a těsnější koordinace mezi EU, členskými státy a regiony a konzultace se zástupci průmyslu a subjektů vycházejících z výzkumu; žádá, aby byla dosažena co největší součinnost mezi evropskými fondy a flexibilními finančními nástroji relevantními pro průmysl i mezi výdaji na evropské a vnitrostátní úrovni;

12. zdůrazňuje , že pro povzbuzení růstu a vytváření pracovních míst je naprosto nezbytná opětovná industrializace, v níž musí být skloubena konkurenceschopnost e sociálním začleněním a udržitelností, a že průmysl by měl do roku 2020 dosáhnout 20% podílu na HDP, a to díky zlepšení podnikatelského prostředí, zejména pro malé a střední podniky, a díky podpoře rozvoje silné, udržitelné průmyslové základny, která bude schopna konkurovat světu; konstatuje, že prostředky EU mohou přispět k udržení investic do evropského průmyslu, aby byla podpořena opětovná industrializace Evropy, a další škrty v investicích do výzkumu, inovací a infrastruktury v evropském průmyslu byl značně zpomalily hospodářské oživení v EU;

13. upozorňuje na důležitost energie z obnovitelných zdrojů a energeticky účinných technologií a technologií účinně využívající zdroje, díky nimž může Evropa získat čelní postavení v oblasti výzkumu a inovací i v oblasti výroby těchto technologií a které mohou dlouhodobě posílit její konkurenceschopnost; zdůrazňuje, jak je důležité dostatečné investovat do výše uvedených technologií, a pomoci tak bojovat proti změněn klimatu, a to zároveň pomůže vytvořit v Evropě nové udržitelné podniky a kvalitní, dobře placená místa v odvětvích s vysokým růstem;

14. vítá balíček opatření pro oběhové hospodářství, který zveřejnila Komise 2. července 2014(1); žádá, aby byl na provádění těchto činností přidělen dostatek prostředků;

15. žádá náležité financování všech příslušných subjektů EU, které přispívají ke konkurenceschopnosti a růstu Evropy, mimo jiné například Evropského inovačního a technologického institutu a výkonných agentur, aby mohly náležitě plnit úkoly, které jim svěřil legislativní orgán.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

25.9.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

50

5

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, David Borrelli, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Pablo Echenique, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Roger Helmer, Dawid Bohdan Jackiewicz, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Edouard Martin, Nadine Morano, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Herbert Reul, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

José Blanco López, David Coburn, Jens Geier, Jude Kirton-Darling, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Ionel-Sorin Moisă, Dan Nica, Markus Pieper, Michèle Rivasi, Massimiliano Salini, Anne Sander, Maria Spyraki, Cora van Nieuwenhuizen, Krystyna Łybacka

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Momchil Nekov

(1)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 2. července 2014: Směrem k oběhovému hospodářství: program nulového odpadu pro Evropu (COM(2014)0398).


STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (9.9.2014)

pro Rozpočtový výbor

k postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015

(2014/2040(BUD))

Navrhovatelka: Catherine Stihler

NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  připomíná, že jednotný trh je jednou z klíčových politik a prioritní oblastí pro hospodářský růst; domnívá se, že silnější a integrovanější jednotný trh, který disponuje dostatečnými rozpočtovými prostředky, má zásadní význam pro to, aby Evropská unie překonala krizi;  

2.  považuje spotřebitelskou politiku za jednu z hlavních priorit EU; zdůrazňuje, že v této politické oblasti je třeba zajistit dostatečný rozpočet, a domnívá se, že by měl být použit na posílení důvěry spotřebitelů v jednotný trh, který bude transparentnější, a to cestou posílení bezpečnosti spotřebitelů, zlepšení informovanosti a uzpůsobení práv spotřebitelů a politik změnám ve společnosti a hospodářství;

3.  požaduje, aby byly vyčleněny odpovídající finanční prostředky na podporu strategie inteligentního a udržitelného růstu a zaměstnanosti;

4.  zdůrazňuje, že je třeba, aby byly vyváženy příděly prostředků na podporu fungování celní unie a na boj proti podvodům s cílem posílit ochranu spotřebitelů a zajistit získávání prostředků z vlastních zdrojů;

5.  uznává, že je důležité financovat Fórum o jednotném trhu, a vyzývá k tomu, aby tato přípravná akce pokračovala i v roce 2015; vyzývá Komisi, aby navrhla právní základ, který by byl stanoven v sekundárních právních předpisech, a zajistila tak pokračování Fóra o jednotném trhu i po roce 2015;

6.  zdůrazňuje, že je třeba podpořit síť SOLVIT a že by členské státy měly této síti poskytnout dostatečné finanční prostředky, neboť díky ní mohou jak občané EU, tak podniky v EU získat užitečné informace o různých otázkách, jako je založení podniku, vízové otázky a práva na pobyt, obchod a služby, sociální dávky a mnohé další;

7.  naléhavě vyzývá Komisi, aby Parlamentu poskytla aktuální informace o provádění pilotního projektu „Aplikace Your Europe Travel (YET) pro mobilní zařízení“; zdůrazňuje, že je důležité zvýšit informovanost spotřebitelů o těchto službách; velmi oceňuje dosavadní činnost sítě evropských spotřebitelských center v tomto směru; poukazuje na to, že tato aplikace by se měla stát součástí probíhající kampaně na úrovni Unie s cílem zvýšit informovanost o právech a zájmech spotřebitelů; doporučuje, aby byly další finanční prostředky uvolněny až na základě pozitivního výsledku studie proveditelnosti;

8.  zdůrazňuje, že je třeba zajistit dostatečné finanční prostředky pro program COSME a pro síť Enterprise Europe Network v roce 2015, aby se konkrétně zohlednily problémy, kterým čelí malé a střední podniky (MSP) v důsledku hospodářských a finančních omezení v EU;

9.  vítá, že došlo ke zlepšení závazku k financování posílení inovací v MSP v rámci rozpočtové položky 02 04 02 03, neboť je přesvědčen, že MSP mohou plnit významnou úlohu, pokud jde o modernizaci, dosažení růstu a vytváření pracovních míst, a vítá nástroj pro MSP, který je součástí programu Horizont 2020 a uplatňuje nový přístup zaměřený na podniky a řízený trhem, přičemž jeho cílem je podpora inovačních činností MSP a dosažení pozitivního hospodářského dopadu;

10. požaduje, aby byl financován nový pilotní projekt „Školení malých a středních podniků v problematice práv spotřebitelů v digitálním věku“; zdůrazňuje, že tento pilotní projekt by měl MSP pomoci při dodržování práv spotřebitelů v internetovém prostředí; zdůrazňuje, že průzkumy ukázaly, že mnoho MSP postrádá základní znalosti příslušných právních předpisů EU provedených ve vnitrostátním právu; domnívá se, že lepší dodržování předpisů by snížilo množství problémů spotřebitelů a mělo by přínos pro obchodníky, kteří by se tak vyvarovali potíží s donucovacími orgány;

11. zdůrazňuje, že normy jsou důležitým nástrojem pro konkurenceschopnost podniků, zejména MSP, jejichž zapojení do normalizace je zásadním předpokladem technologického pokroku v Unii; proto pokládá za důležité dostatečné financování iniciativ na podporu normalizačních činností prováděných orgány CEN, CENELEC a ETSI;

12.  připomíná, že je třeba poskytnout finanční prostředky na mnohojazyčný nástroj pro platformu pro online řešení sporů; zdůrazňuje, že tento mnohojazyčný nástroj byl přijat nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line)(1); zdůrazňuje, že dobře fungující systémy řešení sporů on-line v celé EU povedou spotřebitele k hledání řešení problémů, na které narazí při nákupu výrobků nebo služeb na jednotném trhu, a přispějí k rozvoji internetových nákupů, především u obchodníků v jiných členských státech; připomíná, že větší objem obchodu on-line a přeshraničního obchodu v EU rovněž přinese podnikům nové příležitosti a přispěje k hospodářskému růstu.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

8.9.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

32

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria Grapini, Louis Ide, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Diane James, Gabriel Mato, Margot Parker, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Matthijs van Miltenburg

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Andrzej Sebastian Duda, Roberta Metsola, Jens Nilsson, Julia Reda, Marc Tarabella, Sabine Verheyen, Theodoros Zagorakis

(1)

Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 1.


STANOVISKO Výboru pro dopravu a cestovní ruch (4.9.2014)

pro Rozpočtový výbor

k postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015

(2014/2040(BUD))

Navrhovatel: Roberts Zīle

NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  zdůrazňuje, že odvětví dopravy je páteří vnitřního trhu a základem pro volný pohyb osob a zboží a že pomáhá zvyšovat kvalitu služeb a posilovat územní soudržnost EU;

2.  zdůrazňuje, že investice do dopravy jsou klíčové k posílení úlohy rozpočtu EU i jeho cíle, který spočívá ve stimulaci růstu, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti, k plnění cílů „strategie Evropa 2020 " a ke zvýšení bezpečnosti cestování, tedy snížení počtu nehod a jejich obětí, a vítá proto skutečnost, že Nástroj pro propojení Evropy (CEF) představuje jeden z klíčových programů rozpočtového okruhu 1a „Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost“;

3.  konstatuje, že rok 2015 bude druhým rokem VFR na období 2014–2020 a že bude důležité zajistit, aby bylo náležitě připraveno provádění programů TEN-T a CEF a jejich hladký průběh po jejich spuštění v roce 2014; dále připomíná, že je klíčové poskytnout nezbytné prostředky (jak na závazky, tak na platby), aby bylo v rámci těchto nových programů možné začít okamžitě zavádět novou klíčovou dopravní infrastrukturu;

4.  upozorňuje nicméně na finanční problémy, s nimiž se potýkají některé členské státy v důsledku hospodářské krize a kvůli nimž je pro tyto státy mimořádně obtížné předkládat projekty, jak dokládá nedávná výzva k předkládání návrhů v souvislosti s programem transevropské dopravní sítě, a v zájmu zajištění vyváženější účasti tedy požaduje větší flexibilitu při provádění nástroje pro propojení Evropy;

5.  zdůrazňuje, že rozpočet EU by se měl zaměřovat na takové projekty infrastruktury, které poskytnou vysokou evropskou přidanou hodnotu tím, že odstraní slabiny v infrastruktuře, vybudují/zkvalitní přeshraniční infrastrukturu a zmodernizují stávající infrastrukturu, jako jsou železniční spojení, s cílem rozvinout vnitřní trh EU a zvýšit konkurenceschopnost Unie jako celku; konstatuje, že s ohledem na stávající mezinárodní situaci na východních hranicích EU je velmi důležité propojit členské státy dopravní sítí, která bude mít evropské technické parametry, včetně evropského standardního rozchodu, aby se tyto země mohly lépe začlenit do vnitřního trhu EU; současně upozorňuje na to, že v celé železniční síti EU stále existují významné problémy v oblasti interoperability, včetně rozdílů v rozchodu kolejí, a vyzývá k úsilí zaměřenému na harmonizaci, s cílem vybudovat skutečný interoperabilní evropský železniční prostor, dále zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet intermodální propojení železnice s ostatními druhy dopravy;

6.  zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby členským státům, které mají nárok na financování z Fondu soudržnosti prostřednictvím Nástroje pro propojení Evropy, pomohla Komise vypracovat a připravit přiměřený soubor projektů, jež budou dostatečně propracované a kvalitní, a zaručit, aby byly finanční prostředky EU využívány efektivně; zdůrazňuje proto, že je důležité provádět podpůrná opatření programu, jejichž cílem je posílit institucionální kapacitu a efektivitu příslušných orgánů veřejné správy, a také pořádat dodatečné výzvy k předkládání návrhů s cílem zajistit co nejvyšší čerpání prostředků převedených do členských států, jež mají nárok na financování z Fondu soudržnosti; dále žádá, aby výzvy k předkládání návrhů, které vypisuje Komise, prioritně řešily přeshraniční úseky, neboť ty jsou často podfinancovány, ačkoli v mnoha případech jsou překážkou plynulosti provozu;

7.  znovu zdůrazňuje, že v rámci nástroje pro propojení Evropy je prostředky EU důležité vynakládat na projekty a zařízení společného zájmu, jež naplňují účel přeshraniční interoperability;

8.  zdůrazňuje, že je důležité vytvořit a zajistit účinné fungování jednotného evropského železničního prostoru bez hranic tím, že se zvýší úroveň interoperability a bezpečnosti železničních systémů, čímž se zlepší konkurenční postavení železničního odvětví; v této souvislosti připomíná, že čtvrtý železniční balíček předpokládá, že důležité nové funkce, úkoly a povinnosti budou přiděleny Evropské agentuře pro železnice; domnívá se, že veškeré vlastní zdroje, které toto odvětví vynaloží, by měly být posuzovány realisticky, a neměly by tedy ohrozit nové úkoly agentury, jež by měly být založeny na jasně definovaných potřebách a měly by probíhat v souladu s harmonogramem, na němž se spoluzákonodárci na závěr jednání dohodnou;

9.  zdůrazňuje, že rozpočtové prostředky přidělené agenturám EU zdaleka nepředstavují pouze administrativní náklady jako takové, ale naopak přispívají k naplňování cílů EU a současně usilují o dosažení úspor na vnitrostátní úrovni, a že by jejich rozpočet měl být dostatečný a přiměřený pro výkon jejich úkolů; připomíná, že je důležité zajistit v rámci Unie nejvyšší úroveň bezpečnosti, ochrany a interoperability v odvětví dopravy a zároveň lepší komunikaci a koordinaci, což agentury EASA, EMSA a ERA činí na úrovni EU a což dříve činilo 28 vnitrostátních administrativ;

10. upozorňuje na klíčovou úlohu agentur, jejichž hlavní povinností je zajišťovat bezpečnost jednotlivých druhů dopravy, a proto odmítá navrhované škrty v provozních rozpočtech agentur a nesouhlasí s navrhovanými škrty, které by mohly zhoršit bezpečnost dopravy;

11. zdůrazňuje, že EMSA musí mít k dispozici potřebné prostředky pro kontrolu bezpečnosti a prevenci znečištění z ropných a plynárenských zařízení v moři, jak bylo rozhodnuto v novém nařízení o financování EMSA;

12. v souvislosti s agenturou EASA zdůrazňuje, že více než dvě třetiny výdajů této agentury pokrývají poplatky a odvody získané od subjektů tohoto odvětví a že by neměl být snižován počet zaměstnanců EASA, kteří se zabývají vydáváním osvědčení, neboť tyto zaměstnanci nespadají do rozpočtu EU, a nemají na něj tedy žádný vliv;

13. zdůrazňuje význam investic do budování koridorů pro nákladní dopravu s cílem přesunout nákladní dopravu ze silnic na železnice, zvýšit udržitelnost nákladní železniční dopravy snížením hluku, který v současné době vytváří nevhodný železniční vozový park, a posílit nízkouhlíkovou dopravní ekonomiku;

14. zdůrazňuje význam obnoveného programu NAIADES na období 2014–2020, jehož cílem je snížit přetížení sítě a přejít k nízkouhlíkovému hospodářství převedením nákladní dopravy na vnitrozemské vodní cesty, a domnívá se, že by na tento program mělo být uvolněno dostatečné financování; poukazuje na to, že dobře strukturovaná politika s konkrétními dosažitelnými cíli by pomohla zajistit nejlepší možné využití finančních prostředků prostřednictvím fondů, jako jsou „Nástroj pro propojení Evropy“ a „Horizont 2020“;

15. zdůrazňuje, že podle článku 195 Smlouvy má EU dodatečné pravomoci v oblasti cestovního ruchu; domnívá se tedy, že by měly být přiděleny dostatečné rozpočtové prostředky na rozvoj skutečné evropské politiky v oblasti cestovního ruchu; vyzývá proto Komisi, aby se v tomto směru více angažovala a podporovala dokončení nejvýznamnějších projektů v oblasti cestovního ruchu, sítí cyklistických tras, mezi něž patří například EuroVelo a ochranu přírodního, kulturního, historického a průmyslového dědictví; konstatuje, že s využitím zdrojů poskytovaných prostřednictvím programu COSME může EU rychle a efektivně reagovat na změny, k nimž v odvětví cestovního ruchu dochází, ale že jsou zapotřebí cílené programy a experimentální projekty; poznamenává, že tímto způsobem lze dosáhnout hospodářského růstu, přičemž vzniknou nová – a udržitelná – pracovní místa a EU bude nejvýznamnější destinací mezinárodního cestovního ruchu;

16. zdůrazňuje úlohu výzkumu a inovací v odvětví dopravy a cestovního ruchu a připomíná, že včasné vytvoření inteligentních dopravních technologií a ekosociálních vědomostí, mezi něž patří například udržitelná městská mobilita, SESAR a další, přispěje zejména k hospodářským, sociálním, bezpečnostním a environmentálním úsporám; proto by na tyto dopravní technologie a poznatky spadající do programů Horizont 2020 a CEF měly být přiděleny dostatečné prostředky;

17. zdůrazňuje, že je nutné náležitě financovat realizaci jednotlivých částí systému SESAR s cílem zajistit spuštění funkcí systému řízení letového provozu (ATM), které jsou považovány za podmínku lepší výkonnosti unijního systému řízení letového provozu;

18. zdůrazňuje, že je důležité investovat do regionálních letišť, což bude mít pozitivní dopad na celou řadu činností, například na vývoz, efektivitu a produktivitu podniků, investice ze zahraničí, a tedy na trh EU;

19. konstatuje, že správní a provozní náklady celkově stále stoupají; vyzývá proto Komisi, aby s ohledem na stále napjatější rozpočet zajistila, aby byla koncepce efektivnosti nákladů zakotvena ve všech programech s cílem pečlivě analyzovat všechny výdaje z hlediska rentability, účinnosti a účelnosti, a aby byly peníze daňových poplatníků EU využívány na účinné provádění a řízení politik EU, kdy se zdroje soustřeďují na investiční činnosti s nezbytnou operační kapacitou a na řádné fungování programů.

20. zdůrazňuje, že je nutné do operačních programů vytvořených s členskými státy začlenit stěžejní projekty zaměřené na rozvoj Podunají; Komise by měla dále zajistit, aby tyto operační programy pokrývaly financování stěžejních projektů zaměřených na rozvoj vnitrozemské vodní dopravy v rámci strategie pro Podunají;

21. poukazuje na význam udržitelné dopravy jako součásti širších cílů v oblasti změny klimatu a udržitelné energie v rámci strategie Evropa 2020; zdůrazňuje, že v dopravní politice EU musí být stanoveny ambiciózní cíle z hlediska ochrany klimatu; upozorňuje proto, že je nezbytné zajistit náležité financování dopravy jako jeden z předpokladů úspěšného provádění ekologické dopravní politiky;

22. zdůrazňuje, že dopravní politika EU musí zajistit rovné podmínky, především dostupnost dopravy pro osoby se zdravotním postižením, a podotýká, že tohoto cíle musí být dosaženo významnými investicemi do veřejné dopravy v celé EU.

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Úvod

Návrh rozpočtu na rok 2015 by se měl zaměřovat na podporu zaměstnanosti, podniků, vzdělávání a výzkumu. Komise navrhla rozpočet ve výši 145,6 mld. EUR v prostředcích na závazky a 142,1 mld. EUR v prostředcích na platby. To ve srovnání s rokem 2014 představuje navýšení o 2,1 % v prostředcích na závazky a o 1,4 % v prostředcích na platby. Podstatná část prostředků na závazky je určena na budoucí projekty, zatímco 40 % prostředků na platby se stále vztahuje na projekty financované EU v rozpočtovém období 2007–2013. Komise také navrhuje další snížení počtu zaměstnanců o 1 %.

Hlavní část prostředků na platby je určena na oblasti, které oživují evropský hospodářský růst a zaměstnanost (o 29,5 % více než v roce 2014), jako jsou výzkum (Horizont 2020), transevropské sítě pro energii, dopravu a IKT (Nástroj pro propojení Evropy) nebo Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí.

I. Rozpočet na dopravu

Hlava 6 návrhu rozpočtu (NR) Komise na rok 2015 (Mobilita a doprava) obsahuje rozpočtové položky týkající se dopravní politiky EU. NR navrhuje 14% zvýšení prostředků na závazky (z 2 867 184 572 EUR v roce 2014 na 3 279 502 992 EUR v roce 2015) a 107% zvýšení prostředků na platby (z 1 003 421 856 EUR v roce 2014 na 2 075 861 835 EUR v roce 2015). Navýšení prostředků na platby vyplývá zejména z potřeb nových programů „Nástroj pro propojení Evropy“ a „Horizont 2020“.

Navrhovatel by zejména rád upozornil na tyto položky:

Nástroj pro propojení Evropy (06 02 01)

Toto je základní rozpočtová položka na dopravu. Prostředky na závazky na dopravní projekty Nástroje pro propojení Evropy jsou stanoveny na 2 844 milionů EUR (o 16 % více než v roce 2014) a prostředky na platby na 1 040 milionů EUR (0 prostředků na platby na nové projekty v roce 2014). Rozpočet Nástroje pro propojení Evropy bude prováděn prostřednictvím výzev k předkládání návrhů v rámci ročních a víceletých pracovních programů. Dále se navrhuje použít 634 milionů EUR v prostředcích na platby na dokončení programů TEN-T (06 02 51).

Činnosti na podporu evropské dopravní politiky a práv cestujících, včetně komunikace (06 02 05)

V NR se v této položce snižují prostředky na závazky (z 20 019 000 EUR v roce 2014 na 12 363 000 EUR v roce 2015) a zvyšují prostředky na platby (z 13 894 437 EUR na 17 447 683 EUR). Plánuje se, že pokryjí výdaje na informace a komunikaci, konference a akce na podporu činnosti v odvětví dopravy.

Bezpečnost dopravy (06 02 06)

Došlo ke zvýšení jak prostředků na závazky (z 2 510 000 EUR na 2 582 000 EUR), tak prostředků na platby (z 1 514 026 EUR na 1 706 036 EUR). Tyto prostředky jsou určeny zejména na pokrytí výdajů na zřízení a činnost sboru inspektorů pro kontrolu dodržování požadavků Unie – předpisů o bezpečnosti letišť, přístavů a přístavních zařízení.

Horizont 2020 – výzkum a inovace související s dopravou (06 03)

NR na výzkum v odvětví dopravy činí 234 117 242 EUR v prostředcích na závazky (212 585 039 EUR v roce 2014) a 178 377 220 EUR v prostředcích na platby (27 847 732 EUR v roce 2014). Tyto prostředky jsou určeny mimo jiné na pokrytí výdajů na společné podniky SESAR a Shift2Rail.

Agentury

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (06 02 02)

Příspěvek EU do rozpočtu agentury EASA by se zvýšil z 34 174 000 EUR na 36 370 000 EUR, tj. o 6 %. Celkový návrh rozpočtu agentury EASA (příspěvek EU + další zdroje) činí 149 532 000 EUR (149 059 000 EUR v roce 2014). Dopady navrhovaných změn právních předpisů týkajících se jednotného evropského nebe dosud nebyly vzaty v úvahu. Celkový počet zaměstnanců by se v roce 2015 snížil na 797 z 804 povolených v rozpočtu na rok 2014. Z tohoto celkového počtu by se počet zaměstnanců financovaných EU zvýšil z 280 na 284. Úkolem nových zaměstnanců by bylo schvalování provozovatelů ze třetích zemí a případně certifikace dálkově řízených leteckých systémů.

Evropská agentura pro námořní bezpečnost (06 02 03)

Návrh příspěvku EU do rozpočtu agentury EMSA představuje zvýšení v prostředcích na závazky o 4,37 % na 52 656 000 EUR a v prostředcích na platby o 1,09 % na 51 256 000 EUR. Celkový návrh rozpočtu agentury EMSA (příspěvek EU + další zdroje) činí 54 611 675 EUR v prostředcích na závazky (52 410 475 EUR v roce 2014) a 53 169 255 EUR (52 669 145 EUR v roce 2014) v prostředcích na platby (52 669 145 EUR v roce 2014). Navýšení je určeno zejména na rozvoj databází a zlepšení nástrojů IT. Navrhuje se snížit počet zaměstnanců z 258 povolených v rozpočtu na rok 2014 na 255.

Evropská agentura pro železnice (06 02 04)

Navrhuje se zvýšit příspěvek EU pro agenturu ERA v prostředcích na závazky i v prostředcích na platby na 25 613 000 EUR (25 007 400 v roce 2014). Dodatečné finanční zdroje by měly pokrýt náklady na nové úkoly společného podniku Shift2Rail. Celkový návrh rozpočtu agentury ERA (příspěvek EU + další zdroje) činí 26 379 500 EUR (25 715 600 EUR v roce 2014) v prostředcích na závazky i v prostředcích na platby. Navrhuje se snížit počet dočasných zaměstnanců ze 140 povolených v rozpočtu na rok 2014 na 137, zatímco celkový počet lidských zdrojů včetně smluvních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků zůstává tentýž jako v roce 2014 – 161 pracovních míst.

II. Cestovní ruch

Rozpočet na cestovní ruch spadá pod hlavu 2 – Podniky. V programu pro konkurenceschopnost a MSP (COSME) existuje pro programové období 2014–2020 specifický cíl pro cestovní ruch (nařízení č. 1287/2013). Navrhuje se, aby bylo z položky 02 02 01 použito 11 000 000 EUR na projekty, ocenění, průzkumy a akce v oblasti cestovního ruchu.

III. Pilotní projekty a přípravné akce

V rámci rozpočtu EU probíhají tři projekty a akce v působnosti výboru TRAN: lodě poháněné LNG (zkapalněným zemním plynem) (0 EUR v prostředcích na závazky, 436 192 EUR v prostředcích na platby), úloha kolejových vozidel v evropské interoperabilitě (0 EUR v prostředcích na závazky, 0 EUR v prostředcích na platby) a všeobecné letectví – statistika a klíčové údaje (0 EUR v prostředcích na závazky, 87 238 EUR v prostředcích na platby). Přípravné akce v oblasti cestovního ruchu dosáhly svých cílů a cestovní ruch se stal součástí rozpočtu EU. Navrhovatel tudíž nenavrhuje žádné nové akce v oblasti cestovního ruchu.

IV. Možné pozměňovací návrhy

Navrhovatel vyzývá k přijetí odpovědného a realistického rozpočtu zaměřeného na výsledky. Zároveň zdůrazňuje, že rozpočet EU by měl představovat investici směřovanou do politik vykazujících přidanou hodnotu EU a podporujících hospodářský růst a vytváření pracovních míst. Celková výše návrhu rozpočtu Komise včetně financování agentur se zdá být úměrná potřebě provádět politiky EU a poskytovat přidanou hodnotu EU.

Pokud jde o tři probíhající přípravné akce, zdůrazňuje navrhovatel zejména význam přípravné akce týkající se lodí poháněných LNG, a to v souvislosti s novými limity pro obsah síry v lodních palivech v kontrolních oblastech emisí síry, které vstoupí v platnost 1. ledna 2015.

Podle toho, jaký bude postoj Rady k NR, zváží navrhovatel možnost obnovit v jednotlivých rozpočtových položkách návrh rozpočtu s cílem zohlednit priority Parlamentu. To se týká zejména rozpočtových položek pro CEF, SESAR a výzkum v oblasti dopravy.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

3.9.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

41

4

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Syed Kamall, Georgios Katrougkalos, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Ana-Claudia Tapardel, Keith Taylor, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Elissavet Vozemberg, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Martina Dlabajová, Curzio Maltese, Georgi Pirinski, Franck Proust, Patricija Šulin


STANOVISKO Výboru pro regionální rozvoj (24.9.2014)

pro Rozpočtový výbor

k postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015

(2014/2040(BUD))

Navrhovatel: Derek Vaughan

NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  Je toho názoru, že částky zapsané v návrhu rozpočtu (NR) na rok 2015 v okruhu 1b k pokrytí minimálních potřeb a cílů politiky soudržnosti, jež si Unie stanovila ve Smlouvě a v legislativním rámci politiky na období 2014–2020, by měly být obnoveny;

2.  se znepokojením si všímá skutečnosti jednoznačně uvedené v 6. zprávě o soudržnosti, a sice že regionální nerovnosti vzrostly, a to především v období krize v letech 2008–2011, což znamená, že úsilí vynakládané v rámci politiky soudržnosti bude nutné výrazně zvýšit, aby se dosáhlo cílů v oblasti hospodářské, sociální a územní soudržnosti, jak stanoví článek 174 SFEU;

3.  konstatuje, že rok 2015 bude druhým rokem provádění nového cyklu ESI fondů; zdůrazňuje, že je zapotřebí vyčlenit dostatečné prostředky na závazky a na platby, má-li se zajistit, aby se tyto programy dostaly k plánovanému počtu příjemců a dosáhly účinku;

4.  je znepokojen snížením prostředků na platby v rámci okruhu 1b o 5,0 % na 51 601,9 milionu EUR v roce 2014, přičemž tzv. navýšení prostředků na závazky o + 3,6 % pochází především z navrhovaného uvolnění prostředků z nástroje pružnosti v roce 2015 k řešení situace na Kypru;

5.  se znepokojením konstatuje, že i když bude navrhovaná výše prostředků na platby určena zejména na pokrytí neuhrazených závazků a dokončení programů, Komise tvrdí, že objem neuhrazených plateb bude i nadále růst a očekává se, že na konci roku 2015 dosáhne zhruba 18 miliard EUR, a to i v případě, že bude schválen NOR č. 3/2014;

6.  požaduje včasné a přesné informace o odhadech týkajících se vývoje žádostí o platby za rok 2014 a podrobnější vysvětlení způsobu, jakým Komise hodlá řešit neudržitelnou výši neuhrazených plateb, která se pro okruh 1b předpokládá již na konci roku 2014;

7.  se znepokojením konstatuje, že Komise zřejmě není schopna uhradit všechny žádosti o platby; vyzývá Komisi, aby poskytla všechny potřebné informace, pokud v důsledku toho dojde ke zpoždění v platbách;

8.  táže se Komise, jaká opatření hodlá v budoucnu zavést s cílem předcházet neustálému rozdílu mezi výší prostředků na závazky a prostředků na platby a zabránit tak pravidelnému zpoždění plateb.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.9.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

34

3

2

Členové přítomní při konečném hlasování

José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Bill Etheridge, Raffaele Fitto, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Julia Reid, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Maria Spyraki, Olaf Stuger, Ramón Luis Valcárcel, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Salvatore Cicu, Andor Deli, James Nicholson, Jan Marian Olbrycht, Davor Škrlec, Iuliu Winkler, Milan Zver

178/2002


STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (8.9.2014)

pro Rozpočtový výbor

k postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly

(2014/2040(BUD))

Navrhovatel: Peter Jahr

NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.      poznamenává, že vzhledem ke stropu stanovenému víceletým finančním rámcem (VFR) na období 2014–2020 pro okruh 2 je pravděpodobné, že u hlavních kategorií společné zemědělské politiky (SZP) dojde v praxi v roce 2015 ke snížení prostředků – platí to mj. pro přímé platby, pro opatření na podporu trhu a pro rozvoj venkova;

2.      konstatuje, že podle návrhu rozpočtu (NR) dojde v rozpočtu pro okruh 2 oproti roku 2014 ke snížení prostředků na závazky o 0,1 % a k mírnému zvýšení prostředků na platby o 0,5 %;

3.      konstatuje, že v NR na rok 2015 bude financování rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) sníženo o 0,8 % v prostředcích na platby;

4.      trvá v této souvislosti na tom, aby Rada dodržela svůj příslib, že poskytne při rozpočtovém procesu pro rok 2015 dostatečné prostředky, které umožní Unii uhradit nezaplacené závazky, a to v případě nutnosti formou třetího návrhu opravného rozpočtu, který předloží Komise;

5.      upozorňuje na to, že příděl prostředků ve VFR nepočítá s inflací; žádá, aby byl okruh 2 upraven na základě deflátoru;

6.      znovu zdůrazňuje, že opatření s cílem dostat pod kontrolu míru nezaplacených závazků jsou nezbytným předpokladem pro úspěšné zahájení programového období 2014–2020; důrazně proto vyzývá Radu a členské státy, aby učinily všechny nezbytné kroky k vyřízení podaných žádostí o platbu a aby zejména v plném rozsahu přijaly OR 3/14; zdůrazňuje, že OR 3/14 byl navržen na základě posledních odhadů potřeb plateb, jež poskytly samy členské státy;

7.      poznamenává, že rozpočet na přímé platby a opatření na podporu trhu v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) sice bude v roce 2015 zvýšen oproti roku 2014 o 0,2 % v prostředcích na závazky i na platby, Komise však musí vysvětlit, jak hodlá naplnit vyšší potřeby spojené s postupným zaváděním přímých plateb v Bulharsku, Rumunsku a Chorvatsku a se zřízením rezervy pro případ krizí v zemědělství;

8.      vyslovuje politování nad škrty u operačních prostředků pro organizace producentů ve výši přes 3,3 milionu EUR v prostředcích na závazky i na platby a také u podpory na udělení předběžné certifikace pro seskupení producentů; všímá si, že vzhledem k pokračující nerovnováze sil v rámci řetězce je postavení rodinných podniků pod tlakem; zdůrazňuje, že seskupení producentů výrazně zlepšují své postavení prvovýrobců tím, že spojují síly; požaduje, aby byl zaručen ambiciózní rozpočet operačních prostředků pro organizace producentů; trvá na tom, aby byly oba tyto škrty zrušeny; vyzývá Komisi, aby těchto operačních prostředků maximálně využila pro účely vzdělávacích programů, budování partnerství a výměny osvědčených postupů pro organizace producentů;

9.      vyjadřuje politování nad škrtem ve výši 481 289 EUR u programu „Mléko pro školy“ a nad škrtem ve výši 900 073 EUR u programu „Ovoce do škol“, protože oba programy prokázaly svou užitečnost a účinnost v členských státech, a domnívá se, že tento škrt je mimořádně nepatřičný vzhledem k současné krizi a úrovni dětské podvýživy v Unii; žádá, aby byl příděl finančních prostředků pro oba programy zvýšen alespoň na dřívější úroveň; žádá, aby byly oba programy koncipovány jako méně byrokratické a vstřícnější k uživatelům;

10.    je znepokojen skutečností , že v důsledku uplatňování mechanismu tzv. „finanční kázně“ postihne zemědělce s platbami nad 2 000 EUR v rozpočtovém roce 2015 snížení prostředků vyplácených jako přímé platby; vyjadřuje politování nad předpokládaným efektem mechanismu tzv. „finanční kázně“, který nemusí vést k efektivnějším a lépe kontrolovatelným výdajům;

11.    vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, aby prostředky vyčleněné v rozpočtu na rok 2015 pro rezervu pro případ krizí v zemědělství, které posléze zůstanou nevyčerpány, byly dány v plném rozsahu k dispozici na přímé platby v následujícím rozpočtovém roce;

12.    vyzývá Komisi a členské státy, aby sledovaly značné kolísání cen zemědělských produktů, které se negativně odráží na příjmech zemědělců, a aby případně rychle a účinně na toto kolísání reagovaly;

13.    lituje škrtu u prostředků na včelařství, protože Parlament trvale pokládal chov včel za prioritu pro budoucnost zemědělství a uchování biologické rozmanitosti;

14.    poukazuje na to, že poskytnuté zdroje musí splňovat cíle zvýšení konkurenceschopnosti a udržitelnosti evropského zemědělství;

15.    žádá, aby byly co nejdříve plně sladěny částky přímých plateb a podpory na rozvoj venkova, které směřují do jednotlivých zemí EU-28; poznamenává, že velké rozdíly v přímých platbách mezi různými členskými státy škodí konkurenceschopnosti, a proto vyzývá Komisi, aby přistupovala k EU-28 jako k celku na globálním zemědělském trhu;

16.    vyjadřuje politování nad navrhovanými škrty v programech na podporu venkova; žádá Radu, aby tyto škrty znovu zvážila vzhledem k současné atmosféře trvající nejistoty a vylidňování mnoha venkovských komunit;

17.    vyjadřuje hluboké politování nad návrhem Rady provést v rámci návrhu rozpočtu na rok 2015 škrty v prostředcích na platby; je toho názoru, že návrh rozpočtu na rok 2015, který předložila Komise, představuje naprosté minimum k řešení opakujícího se a trvajícího problému narůstajícího objemu nezaplacených závazků (RAL).

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

3.9.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

6

8

Členové přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Paul Brannen, Daniel Buda, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Barbara Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Marit Paulsen, Marijana Petir, Constantin-Laurențiu Rebega, Bronis Ropé, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Marco Zullo

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Peter Eriksson, Maria Heubuch, Anthea McIntyre, Annie Schreijer-Pierik

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Ulla Tørnæs


STANOVISKO Výboru pro rybolov (4.9.2014)

pro Rozpočtový výbor

k postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015

(2014/2040(BUD))

Navrhovatel: António Marinho e Pinto

NÁVRHY

Výbor pro rybolov vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.   vítá rozhodnutí, které bylo přijato u Evropského námořního a rybářského fondu (EMFF), konkrétně že byla na odvětví rybolovu a námořní politiku na období 2014–2020 přidělena částka 6,39 miliardy EUR; poukazuje nicméně na to, že i přes důležitost rybolovu pro ekonomiku mnoha pobřežních oblastí představují prostředky na financování rybářské politiky – jedné z mála společných politik EU – pouze 0,7 % rozpočtu EU; tyto prostředky pomohou odvětví rybolovu dosáhnout udržitelného rybolovu a podpoří pobřežní a ostrovní komunity, které jsou do značné míry závislé na rybolovu, ve snaze diverzifikovat jejich ekonomiku a dosáhnout cílů strategie Evropa 2020;

2.   vyjadřuje politování nad tím, že v rozporu s tím, co schválil Parlament, omezila Rada možnost získat podporu z ENRF určenou na dočasné ukončení činnosti rybolovu v období biologického klidu, a to na lhůtu maximálně šesti měsíců na plavidlo během celého období 2014–2020; má za to, že přestávky v době biologického klidu představují významný nástroj pro udržitelnou správu některých druhů rybolovu; vyslovuje se tedy pro to, aby bylo toto restriktivní opatření zrušeno a aby byly pro účely přestávek v době biologického klidu vyčleněny dostatečné prostředky;

3.   naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby urychleně připravily potřebné právní akty, aby se podařilo urychlit operační programy členských států s cílem naplňovat priority společné rybářské politiky (SRP), kterými jsou hospodářská a sociální udržitelnost odvětví rybolovu, zachování biologických zdrojů a udržitelné využívání rybolovných zdrojů a akvakultury;

4.       zdůrazňuje důležitost vědecky důsledného a nezávislého výzkumu, který zjistí přesný stav rybích populací, aby bylo možno vypočíst maximální udržitelný výnos, který je rozhodující veličinou udržitelného rybolovu, a také jsou nutné studie socioekonomického dopadu opatření přijatých na podporu komunit závislých na rybolovu; zdůrazňuje, že loni přijaté nové základní nařízení pro SRP klade zvláštní důraz na udržitelnost s cílem dosáhnout maximálního udržitelného výnosu; připomíná, že tento cíl je jedním je základních součástí reformované SRP a vyžaduje přesnou a spolehlivou znalost stavu rybích populací a sociálních a ekonomických důsledků přijatých opatření; je toho názoru, že tento výzkum by měl být patřičně financován z rozpočtu EU;

5.       zdůrazňuje, že je třeba zvýšit finanční prostředky pro mezinárodní organizace provádějící vědecký výzkum a podobné organizace v členských státech, aby se podařilo získat potřebné znalosti a zjistit stav mořských biologických zdrojů;

6.   připomíná, že pro dosažení cílů udržitelného rybolovu má zásadní důležitost kontrola rybolovné činnosti na palubě a v přístavech; nedostatečná finanční podpora by mohla cíle reformy ohrozit; připomíná, že nová SRP vyžaduje zvýšení operativní činnosti agentury EFCA s cílem pomoci členským států a Evropské komisi při vytváření nástrojů pro praktickou kontrolu a dohled (operace související se správou rybolovu, se systémy správy údajů, s povinnostmi vykládky a s bojem proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu);

7.   žádá zvýšení rozpočtu Agentury pro kontrolu rybolovu (EFCA) na operační nástroje a lidské zdroje, aby bylo řádně zajištěno provedení reformy SRP, a usnadnění kontroly, inspekcí, dohledu a rovněž také spolupráce na vnitrostátní úrovni, aby byly normy SRP dodržovány a účinně a jednotně uplatňovány, při současném zajištění rovných podmínek pro odvětví rybolovu a rovným zacházením se všemi složkami odvětví;

8.       zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že více než 60 % dodávek produktů rybolovu do EU pochází z mezinárodních vod a z výlučných hospodářských oblastí třetích zemí, musí být v ročním rozpočtu na rok 2015 vypočteny odpovídající a dostatečné příděly rozpočtových prostředků; vnější dimenze SRP vyžaduje, aby i nadále trvala specifická rozpočtová opatření s cílem posílit a prohloubit zapojení Evropské unie do mezinárodních organizací pro správu rybolovu a financovat uzavření dvoustranných dohod se třetími zeměmi, zejména se zřetelem k přepokládanému prodloužení protokolů s Mauritánií, Mosambikem, Madagaskarem, Grónskem, Kapverdy nebo Kiribati;

9.   vyjadřuje politování nad tím, že Komise snížila částky určené na pilotní projekt v oblasti opatření na podporu drobného rybolovu (11 06 77 08); naléhavě vyzývá Komisi, aby obnovila částky, které byly již dříve schváleny; je toho názoru, že tento pilotní projekt má zásadní význam a musí sloužit jako základ pro vypracování programu podpory pro drobný rybolov na úrovni Unie, a to způsobem svědčícím o docenění významu a specifičnosti odvětví, jak to již Parlament zdůraznil v několika svých usneseních na toto téma;

10. vítá skutečnost, že ve víceletém finančním rámci na období 2014–2020 byly z fondu EMFF přiděleny Komisi na přímé akce rozpočtové prostředky ve výši 647 milionů EUR; vyzývá Komisi, aby urychlila opatření nezbytná k tomu, aby uvedla své vlastní projekty do praxe;

11. vyjadřuje politování nad škrty, které Rada při svém čtení rozpočtu provedla v hlavě 11; vyjadřuje znepokojení nad jejich dopady, pokud jde o financovaná opatření v rámci dotyčných rozpočtových položek, a negativními dopady na realizaci cílů SRP a integrované námořní politiky; konkrétně v souvislosti s prostředky na platby konstatuje, že hlava 11 již tento rok trpí nedostatkem prostředků na platby, a že je tedy zcela nezbytné zajistit dostatečnou výši těchto prostředků.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

3.9.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

2

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Miguel Arias Cañete, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, João Ferreira, Raymond Finch, Werner Kuhn, Isabella Lövin, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

José Blanco López, Diane Dodds, Marek Józef Gróbarczyk, Mike Hookem, Yannick Jadot, Francisco José Millán Mon


STANOVISKO Výboru pro kulturu a vzdělávání (4.9.2014)

pro Rozpočtový výbor

k postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015

(2014/2040(BUD))

Navrhovatelka: Silvia Costa

NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.      konstatuje, že v roce 2015 budou druhým rokem plněny víceleté programy zaměřené na vzdělávání, odbornou přípravu, mládež, sport, kulturu, sdělovací prostředky a občanství; zdůrazňuje, že je zapotřebí vyčlenit dostatečné prostředky na závazky a na platby, má-li se zajistit, aby všechny programy poskytly prostředky plánovanému počtu příjemců; zdůrazňuje, že vzhledem k vysokému počtu občanů, jichž se tyto programy přímo týkají, je zcela zásadní, aby EU opět nezačala zastavovat platby, což v posledních letech mělo výrazný dopad např. na granty na podporu mobility v rámci programu Erasmus;

2.      bere na vědomí, že oproti roku 2014 došlo k mírnému navýšení prostředků na závazky určených na program Erasmus+; poukazuje na to, že vzhledem k vysoké míře plnění a k poptávce po tomto programu je velmi důležité, aby byl k dispozici dostatek prostředků na platby, aby bylo možné plnit dodatečné závazky a aby se zajistil hladký chod programu, zvláště s ohledem na to, že Evropská komise by ráda zvýšila mobilitu studentů do konce desetiletí až o 20 %; zdůrazňuje, že granty související s programem Erasmus+ by měly být osvobozeny od daní a odvodů na sociální zabezpečení;

3.      připomíná, že pokud jde o nástroj pro záruky za studentské půjčky, na který bylo poskytnuto 3,5 % rozpočtu, měly by být tyto záruky dávány „za výhodných podmínek pro studenty“ a „bez ohledu na jejich sociální zázemí“ a že „tento doplňkový a inovační nástroj pro vzdělávací mobilitu by neměl nahrazovat žádný stávající systém grantů nebo půjček, který podporuje mobilitu studentů na místní, celostátní nebo unijní úrovni, ani bránit vývoji takových systémů v budoucnu“;

4.      považuje za politováníhodné, že Komise navrhla nižší míru prostředků na závazky pro program Kreativní Evropa než v roce 2014 navzdory tomu, že tento program významně podporuje kulturní a kreativní odvětví, i tomu, že je nutno organizačně zabezpečit budoucí záruční nástroj slíbenými opatřeními, jako je například školení finančních zprostředkovatelů; vzhledem k těmto okolnostem se domnívá, že další škrty navržené Radou pro dílčí programy Kultura a Média a záruční nástroj nelze akceptovat, protože by ještě více ohrozily účinné plnění tohoto programu; rovněž připomíná počáteční obavy Evropského parlamentu ze sloučení oddílů Kultura a Média a s ním souvisejí otázky vyváženosti politiky a financování;

5.      připomíná, že celkové finanční krytí programu Evropa pro občany na období 2014–2020 bylo v porovnání s lety 2007–2013 sníženo o zhruba 20 %; vytýká Komisi, že v návrhu rozpočtu na rok 2015 stanovila nižší míru prostředků na závazky, než jsou závazky přijaté v roce 2014; doporučuje, aby tomuto programu, který zůstává jedinečnou formou kontaktu s občany a podpory akcí vycházejících z jejich iniciativy, byla věnována zvláštní pozornost; poukazuje na to, že současná výše finančních prostředků je velice nízká a se zřetelem k image Unie je dokonce kontraproduktivní; je proto hluboce znepokojen návrhem Rady na další snížení prostředků na závazky a prostředků na platby určených na tento program a vyjadřuje politování nad vysíláním podobných signálů evropským občanům;

6.      zdůrazňuje, že komunikační politika Unie by se měla zlepšit, aby se stala důležitým nástrojem, s jehož pomocí se občanům přiblíží fungování, politiky a procesy Unie a umožní se jim do těchto procesů lépe zapojit, neboť jak zejména ukázala znepokojivě nízká účast na posledních evropských volbách, mají občané EU o legislativě a programech EU povážlivě nízké vědomosti; z tohoto důvodu odmítá Radou navržené škrty ve financování komunikační činnosti; upozorňuje na to, že je nezbytně nutné utužit spolupráci mezi orgány EU, vnitrostátními parlamenty a všemi ostatními příslušnými subjekty v otázkách komunikace, mají-li se maximálně zúročit investované prostředky a má-li se navázat a posílit spolupráce mezi evropskými multimediálními sítěmi v zájmu rozsáhlejšího zpravodajství o Evropě;

7.      poukazuje na význam digitálních platforem, jako je Europeana, které pomáhají digitalizovat kulturní a umělecké dědictví Evropy a provádět projekty založené na nadnárodních sítích a partnerstvích, které rozšiřují přístup veřejnosti k dostupným materiálům, a tak prezentují evropskou kulturu a dávají mohutný impuls kulturním a kreativním odvětvím;

8.      upozorňuje na to, že Komise se na naléhání Parlamentu zavázala, že mj. zvýší povědomí o evropském dobrovolnictví a sítích dobrovolníků;

9.      zdůrazňuje, že větší pozornost by měla být věnována činnostem v rámci akce Marie Skłodowska-Curie, které prostřednictvím grantů na podporu mobility podporují rozvoj profesní dráhy výzkumných pracovníků, a tak sehrávají významnou úlohu v rozvoji vědy v Evropě; vyjadřuje politování nad tím, že Rada pro tento program navrhuje výrazné škrty v prostředcích na závazky i na platby, a je odhodlán obnovit částky navržené Komisí;

10.    požaduje, aby Evropská komise informovala Evropský parlament o tom, jak jsou rozděleny mezi členské státy prostředky na programy v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže, sportu, kultury, sdělovacích prostředků a občanství, aby se zlepšila transparentnost a sledování toho, jak jsou přidělovány veřejné prostředky;

11.    zdůrazňuje, že je nutné rozšířit záběr programu pro kulturu v rámci Východního partnerství, zejména se zřetelem k nedávným tragickým událostem na Ukrajině, a v rámci evropsko-středomořské kulturní spolupráce; upozorňuje na to, že poskytnutí finanční podpory EU na společné kulturní projekty, jichž se zúčastní mladí umělci ze zemí Východního partnerství a z členských států EU, zvýší prestiž a politický význam takových projektů a ještě více podnítí úsilí o zabezpečení míru v Evropě;

12.    konstatuje, že sdělení Komise „Jak pokračuje Evropa 2020: strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ věnuje zvláštní pozornost nezaměstnanosti mezi mladými, která dosahuje v Řecku 59,2 % a ve Španělsku 55,7 %, a že „velké znepokojení rovněž vyvolává skutečnost, že narůstá podíl mladých lidí, kteří nepracují, ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (13,2 % v roce 2012)“; poukazuje na to, že předpokladem pro zaměstnanost a růst je přístup k poznatkům a znalostem a že základem každé prováděné politiky musí být sociální aspekty a snižování nerovnosti;

13.    poukazuje na to, že úsporná opatření vedoucí k rozkladu veřejných služeb znemožňují, aby systémy vzdělávání a odborné přípravy mohly přispívat k hospodářskému oživení, a že jednou z hlavních priorit v boji proti chudobě a nerovnostem musí být celoživotní učení.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

4.9.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Louise Bours, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Jill Evans, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Fernando Maura Barandiarán, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Giovanni Toti, Anders Primdahl Vistisen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Maria Łybacka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Ernest Maragall, Emma McClarkin, Marlene Mizzi, Liliana Rodrigues, Algirdas Saudargas, Hermann Winkler


STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (4.9.2014)

pro Rozpočtový výbor

k postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015

(2014/2040(BUD))

Navrhovatel: Tomáš Zdechovský

NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  bere na vědomí snížení prostředků na závazky v okruhu 3 Bezpečnost a občanství o 1,9 % oproti rozpočtu na rok 2014, k němuž došlo především z důvodu ukončení platnosti schengenského nástroje pro Chorvatsko, v souladu se smlouvou o přistoupení, a vítá navýšení prostředků na platby o 12,2 %, které přispěje k zajištění toho, aby prostředky na platby postačovaly k provádění politik v této oblasti;

2.  připomíná, že poté, co byly na zasedání Evropské rady ve dnech 26. a 27. června 2014 přijaty strategické pokyny, vstoupil prostor svobody, bezpečnosti a práva do nové fáze; zdůrazňuje, že provádění těchto pokynů by mohlo v některých velmi specifických oblastech znamenat, že bude třeba navýšit finanční prostředky vyčleněné pro tyto oblasti; zdůrazňuje, že v takovém případě by již vyčleněné prostředky neměly být předmětem tlaků, a očekává, že Komise předloží konkrétní návrhy, pokud bude během roku 2015 třeba posílit financování;

3.  trvá na tom, že agentury, jež spadají do jeho příslušnosti, musí mít dostatečné zdroje, aby mohly plnit svůj mandát, a je si vědom interinstitucionální dohody týkající se snížení počtu zaměstnanců v příštích pěti letech o 5 %; trvá však na tom, aby takovéto škrty byly prováděny případ od případu, přičemž by měly být zachovány zdroje, které agentury potřebují ke splnění úkolů, které jim byly svěřeny;

4.  požaduje výraznější navýšení rozpočtu úřadu EASO, neboť tato agentura má zásadní význam při řešení naléhavých azylových otázek a bude se muset výraznějším způsobem zasazovat o uplatňování jednotného souboru předpisů týkajících se azylu; požaduje proto, aby došlo k odpovídajícímu navýšení rozpočtu, aby tak agentura mohla účinně plnit své úkoly a fungovat, a to včetně prosazování osvědčených postupů a spolupráce mezi členskými státy;

5.  vítá navýšení v rozpočtových položkách „Zajištění ochrany práv a posílení vlivu občanů“ a „Podpora nediskriminace a rovnosti“ provádějících program Práva, rovnost a občanství 2014–2020;

6.  není zcela spokojen s omezeným navýšením rozpočtu agentury Frontex, neboť ta musí posílit svou operační pomoc, především členským státům čelícím silnému tlaku na svých vnějších hranicích, a zlepšit svou schopnost reagovat na rychlé změny v migračních tocích; domnívá se, že Frontex by měl mít k dispozici další zaměstnance a zdroje, aby mohl plnit své úkoly a provádět činnosti související se systémem EUROSUR;

7.  zdůrazňuje, že je třeba vyčlenit odpovídající rozpočet EU na oblasti azylu a migrace a společnou správou jediné vnější hranice EU a na řešení souvisejících problémů, a to především s ohledem na současnou situaci, která má dopad na jižní hranici EU, a vyzývá, aby byl v této věci přijat jednoznačný závazek všech partnerů z Unie;

8.  vítá návrh Komise na zvýšení ročního rozpočtu Europolu, a to i s ohledem skutečnost, že legislativní orgány mají přijmout nové nařízení o Europolu; uznává, že navýšení rozpočtu agentur s cílem umožnit jim, aby mohly náležitě plnit své úkoly, musí doprovázet odpovídající počet zaměstnanců těchto agentur; domnívá se, že plán pracovních míst této agentury je třeba upravit tak, aby se s ohledem na stoupající poptávku v oblasti boje proti kyberkriminalitě a závažné mezinárodní trestné činnosti a terorismu a v zájmu posílení hodnocení a analýz těchto rizik umožnilo přijetí dalších dočasných zaměstnanců;

9.  podporuje navýšení rozpočtu pro agenturu eu.LISA s cílem zajistit zabezpečené a řádné fungování IT systémů v oblasti vnitřních záležitostí, konkrétně systémů SIS II, VIS a EURODAC, které tato agentura spravuje, a provádění nezbytných budoucích úprav plánovaných pro jednotlivé systémy; podporuje další rozvoj agentury v souvislosti s dalšími možnými úkoly, které by jí mohly být svěřeny, jako je navrhování, vytváření a zavádění nových systémů;

10. pokládá existenci rozpočtové položky „Vytvoření nových informačních systémů na podporu řízení migračních toků přes vnější hranice Unie“ za spornou, neboť legislativní orgány dosud neschválily balíček týkající se tzv. inteligentních hranic; zdůrazňuje, že na tuto rozpočtovou položku nebyly od jejího vzniku vyčleněny žádné konkrétní finanční prostředky; vyzývá Komisi, aby vytvořila rozpočtové položky pro takováto opatření až poté, co legislativní orgány tato opatření schválí prostřednictvím řádného legislativního aktu;

11. vyjadřuje zklamání nad snížením rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA), neboť toto centrum bude muset zohlednit možné přijetí nařízení o nových psychoaktivních látkách (2013/0305 (COD)), které mu stanoví nové povinnosti;

12. připomíná, že pro Parlament bylo při vyjednávání před schválením Azylového, migračního a integračního fondu prioritou spravedlivé a transparentní rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé cíle tohoto fondu; vyzývá proto Komisi, aby zvýšila počet rozpočtových položek pro Azylový, migrační a integrační fond s cílem zvýšit čitelnost a transparentnost toho, jak budou finanční prostředky vyčleněné na různé cíle vynakládány; vyzývá především Komisi, aby ve všech příštích návrzích rozpočtu oddělovala výdaje na posílení spravedlivých a účinných strategií navracení od výdajů na legální přistěhovalectví a podporu účinného začleňování státních příslušníků ze třetích zemí;

13. zdůrazňuje, že je potřebné a důležité, aby bylo prováděno průběžné hodnocení toho, jak jsou čerpány prostředky a prováděny programy a jak jsou využívány jeho zdroje a jaká je jejich účinnost, aby se tak případné nedostatky zjistily již v rané fázi.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

3.9.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

44

9

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Valdemar Tomaševski, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marina Albiol Guzmán, Janice Atkinson, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rikke Karlsson, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss


STANOVISKO Výboru pro ústavní záležitosti (2.9.2014)

pro Rozpočtový výbor

k postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015

(2014/2040(BUD))

Navrhovatelka: Danuta Maria Hübnerová

NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  konstatuje, že rozpočtový proces na rok 2015 se kvůli volební pauze vyznačuje určitými zvláštnostmi: zvolením nového Parlamentu se podstatně změní složení jednoho z rozpočtových orgánů(1); Komise, která návrh rozpočtu vypracovala, ukončuje svou činnost a rozpočtový proces bude s velkou pravděpodobností ukončen až během funkčního období nové Komise;

2.  zdůrazňuje, že rozpočtový proces se navíc značně opozdil, protože Komise návrh rozpočtu předložila až 11. června 2014, a Rada – poté, co 15. července 2014 dosáhla dohody na úrovni COREPERu – své stanovisko formálně přijme písemným postupem až na začátku září 2014;

3.  vyjadřuje politování nad tím, že tak zásadní politické rozhodnutí, jako je přijetí postoje Rady k návrhu rozpočtu na rok 2015, bude přijato písemným postupem; domnívá se, že tento postup odporuje zásadám transparentnosti a otevřenosti, které musí doprovázet rozpočtová rozhodnutí všech orgánů EU;

4.  bere na vědomí, že Rada provedla další škrty v okruhu 3 (Bezpečnost a občanství) poté, co již v návrhu rozpočtu byly prostředky na závazky sníženy o 1,9 % oproti roku 2014 (z 2 171,998 milionu EUR v roce 2014 na 2 130,721 milionu EUR v návrhu rozpočtu na rok 2015); to znamená, že v postoji Rady by prostředky na závazky v okruhu 3 byly oproti rozpočtu na rok 2014 sníženy o 3,3 %; připomíná, že Komise ponechala v okruhu 3 rozpětí ve výši 115,3 milionu EUR; konstatuje, že Komisí navržené 12,2% zvýšení prostředků na platby v okruhu 3 Rada snížila na 10,5 %;

5.  je si vědom toho, že navzdory několika nesmělým náznakům oživení evropského hospodářství, které byly zaznamenány v letošním roce, mnohé členské státy stále usilují o naléhavě nutnou konsolidaci svých rozpočtů, což ztěžuje investice do projektů, které by mohly povzbudit oživení; domnívá se tedy, že evropské finanční prostředky budou v roce 2015 velmi důležité, aby se tyto problémy vyvážily; přirozeně se domnívá, že je také velmi důležité poskytnout náležité financování na projekty, které se přímo týkají občanů a které mají v Evropě zkvalitnit veřejnou diskusi;

6.  zdůrazňuje, že nízká účast na posledních evropských volbách dokládá, že během celého volebního období, a nikoli jen před blížícími se evropskými volbami, je nutné investovat do kampaní, v nichž budou občané informováni o tom, jak Unie ovlivňuje jejich každodenní život a jaká úloha v Unii připadá Evropskému parlamentu; domnívá se, že je nezbytně nutné zhodnotit nedávnou komunikační kampaň Parlamentu;

7.  zastává názor, že při hodnocení projektů v oblasti komunikace není vždy snadné prokázat jejich účinnost, zejména proto, že k jejímu posouzení nejsou k dispozici dohodnutá nebo vhodná měřítka;

8.  je přesvědčen o významu nástrojů participativní demokracie pro občany, jak stanoví Lisabonská smlouva; v této souvislosti vyjadřuje politování nad obtížemi, které jsou spojeny s realizací evropské občanské iniciativy, a zdůrazňuje, že má-li se zvýšit viditelnost a důvěryhodnost této iniciativy, je nutné poskytnout adekvátní financování nejen na vlastní činnosti, ale i na šíření informací o nich; zdůrazňuje, že toto financování je – v souladu se smlouvami – nezávislé na předmětu evropské občanské iniciativy a že všem způsobilým evropským občanským iniciativám se dostává rovného zacházení bez ohledu na jejich obsah;

9.  zdůrazňuje, že jsou zapotřebí adekvátní finanční prostředky na různé nástroje e-demokracie, aby se používáním informačních a komunikačních technologií zintenzivnil participativní demokratický proces;

10. domnívá se, že s ohledem na vstup nařízení Evropského parlamentu a Rady o statutu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací v platnost je zapotřebí náležité a spravedlivé financování, aby bylo možné toto nařízení účinně uplatňovat;

11. žádá, aby byly rozpočtové položky týkající se infrastruktury a výdajů Evropského parlamentu a dalších rozpočtových bodů, které souvisejí s pracovními místy Parlamentu, rozděleny tak, aby zohledňovaly místo, kde výdaje vznikají (Brusel, Lucemburk a Štrasburk);

12. všímá si snížení nákladů na vztahy mezi orgány EU a vnitrostátními parlamenty a vyjadřuje politování nad tím, že se neusiluje více o to, aby se ze zapojení vnitrostátních zákonodárných sborů učinila priorita.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

2.9.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

17

3

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Miguel Arias Cañete, Mercedes Bresso, Richard Corbett, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Georgios Katrougkalos, Constance Le Grip, Jo Leinen, Petr Mach, Morten Messerschmidt, Florian Philippot, Paulo Rangel, György Schöpflin, Francisco Sosa Wagner, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Isabella Adinolfi, Max Andersson, Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Sven Giegold, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cristian Dan Preda, Marcus Pretzell, Viviane Reding, Siôn Simon

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Fernando Maura Barandiarán

(1)

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2014 o obecných pokynech pro přípravu rozpočtu na rok 2015 – oddíl III – Komise (P7_TA(2014)0247) a usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. dubna 2014 o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2015 (P7_TA(2014)0450).


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

7.10.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

27

8

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Monika Hohlmeier, Kaja Kallas, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Victor Negrescu, Jan Marian Olbrycht, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleytherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Tamás Deutsch, Ernest Maragall, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Laura Agea

Právní upozornění