Procedura : 2014/2035(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0018/2014

Teksty złożone :

A8-0018/2014

Debaty :

PV 21/10/2014 - 15
CRE 21/10/2014 - 15

Głosowanie :

PV 22/10/2014 - 4.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0035

SPRAWOZDANIE     
PDF 203kWORD 109k
14.10.2014
PE 537.391v03-00 A8-0018/2014

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 2/2014 na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja

(12300/2014 – C8‑0160/2014 – 2014/2035(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: Gérard Deprez

PR_BUD_DABam

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 2/2014 na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja

(12300/2014 – C8‑0160/2014 – 2014/2035(BUD))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(1) (zwane dalej rozporządzeniem finansowym), w szczególności jego art. 41,

–       uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 przyjęty ostatecznie w dniu 20 listopada 2013 r.(2),

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(3),

–       uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(4) (zwane dalej „porozumieniem międzyinstytucjonalnym”),

–       uwzględniając decyzję Rady z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (2007/436/WE, Euratom)(5),

–       uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 2/2014 przyjęty przez Komisję dnia 15 kwietnia 2014 r. (COM(2014) 234),

–       uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 2/2014 przyjęte przez Radę dnia 14 lipca 2014 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu dnia 12 września 2014 r. (12300/2014 – C8-0160/2014),

–       uwzględniając art.88 Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8–0018/2014),

A.     mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 2/2014 ma na celu wprowadzenie do budżetu na rok 2014 nadwyżki z roku budżetowego 2013 w wysokości 1 005 mln EUR;

B.     mając na uwadze, że główne składniki tej nadwyżki to dodatni wynik po stronie dochodów wynoszący 771 mln EUR, niewykorzystane środki po stronie wydatków w wysokości 276 mln EUR oraz ujemne różnice kursowe w wysokości 42 mln EUR;

C.     mając na uwadze, że po stronie dochodów podwyżka pochodzi głównie z grzywien i odsetek z tytułu zaległych płatności (1 331 mln EUR), podczas gdy kwota zasobów własnych rzeczywiście zebranych w porównaniu z wysokością uwzględnioną w budżecie zmniejsza się (-226 mln EUR), a przychód z nadwyżek, sald i dostosowań również maleje (-360 mln EUR);

D.     mając na uwadze, że po stronie wydatków niewykorzystanie w pełni środków na rok 2013 (107 mln EUR) i 2012 (54 mln EUR) jest na szczególnie niskim poziomie, jest związane z nieprzewidywalnymi czynnikami i nie może być uznane jako wynik zmniejszenia zdolności absorpcyjnej;

E.     mając na uwadze, że wszystkie dostępne wskaźniki wskazują na niedobór środków na płatności w budżetach na 2012 i 2013 r.;

F.     mając na uwadze, że zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego wszelkie rozbieżności w stosunku do preliminarza, które należy uwzględnić w budżecie UE, stanowią jedyny przedmiot niniejszego budżetu korygującego;

1.      odnotowuje projekt budżetu korygującego nr 2/2014 poświęconego wyłącznie uwzględnieniu w budżecie nadwyżki środków budżetowych z 2013 r. wynoszącej 1 005 mln EUR zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego; przyjmuje do wiadomości stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 2/2014;

2.      przypomina, że przyjęcie przedmiotowego budżetu korygującego nr 2 umożliwi obniżenie o 1 005 mln EUR części wkładu opartego na DNB wnoszonego przez państwa członkowskie do budżetu UE, a tym samym będzie stanowić częściową rekompensatę za ich wkład w finansowanie budżetu korygującego nr 3 (dodatkowych niezbędnych zasobów własnych w wysokości 3 170 mln EUR); podkreśla zatem zamiar kontynuowania procedury dotyczącej przyjęcia projektu budżetu korygującego nr 2 równolegle do negocjacji nad projektem budżetu korygującego nr 3 dotyczącego uruchomienia dodatkowych środków na płatności i projektu budżetu korygującego nr 4, który dotyczy przeglądu prognozy tradycyjnych zasobów własnych, innych dochodów i faktycznego ściągnięcia niektórych grzywien, co pozwoliłoby na zgromadzenie dodatkowych zasobów własnych w kwocie 2 059 mln EUR, które zmniejszyłyby zapotrzebowanie na dodatkowe środki z projektu budżetu korygującego nr 3;

3.      zwraca uwagę, że przyjęcie projektu budżetu korygującego nr 2, 3 i 4 bez zmian oznaczałoby ogólny wpływ na budżet w postaci dodatkowych wkładów opartych na DNB w kwocie zaledwie 106 mln EUR, które państwa członkowskie muszą udostępnić w celu zapewnienia w 2014 r. dostatecznych środków na płatności niezbędnych do pokrycia istniejących zobowiązań prawnych Unii;

4.      aby utrzymać powiązanie polityczne i proceduralne między projektami budżetów korygujących 2, 3 i 4, postanawia zmienić stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 2/2014 w sposób przedstawiony poniżej;

5.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z poprawką Parlamentu Radzie, Komisji oraz parlamentom państw członkowskich.

Projekt poprawki  1 (poprawka wieloczłonowa)

Ogólne zestawienie dochodów

Rozdział 1 4 — Zasoby własne oparte na dochodzie narodowym brutto zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. c) decyzji 2007/436/WE, Euratom

Dane liczbowe:

 

Budżet na rok 2014

Projekt budżetu korygującego

nr 2

Stanowisko Rady

Różnica

Nowa kwota

1 4 0

99 767 305 073

- 1 005 406 925

- 1 005 406 925

1 005 406 925

100 772 711 998

Ogółem

99 767 305 073

- 1 005 406 925

- 1 005 406 925

1 005 406 925

100 772 711 998

Sekcja 3 – Komisja

Tytuł 40 — Rezerwy

Stworzenie nowej linii 40 04 01 – Rezerwa na dodatkowe potrzeby w zakresie płatności

Dane liczbowe:

 

Budżet na rok 2014

Projekt budżetu korygującego

nr 2

Stanowisko Rady

Różnica

Nowa kwota

40 04 01

-

-

-

1 005 406 925

1 005 406 925

Ogółem

-

-

-

1 005 406 925

1 005 406 925

Uwagi:

Środki wprowadzone do tego artykułu mają zostać wykorzystane na pokrycie dodatkowych potrzeb w zakresie płatności, określonych przez Komisję w projekcie budżetu korygującego nr 3.

Uzasadnienie:

Z uwagi na ogromną presję na płatności w 2014 r. i zasilenia, o które wystąpiła Komisja w projekcie budżetu korygującego nr 3/2014, proponuje się, aby kwota nadwyżki za rok 2013 została wykorzystana do sfinansowania nowo utworzonej linii 40 04 01 „Rezerwa na dodatkowe potrzeby w zakresie płatności” po stronie wydatków z budżetu, a nie do zmniejszenia zasobów własnych opartych na DNB. Jeżeli Rada przyjmie projekt budżetu korygującego nr 3/2014 bez zmian, niniejsza poprawka zostanie wycofana.

(1)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(2)

Dz.U. L 51 z 20.2.2014, s. 1.

(3)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(4)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(5)

Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17.


UZASADNIENIE

Wniosek Komisji

W dniu 15 kwietnia 2014 r. Komisja przedłożyła projekt budżetu korygującego nr 2/2014 dotyczącego nadwyżki wynikającej z wykonania budżetu za rok 2013. Zaproponowano wprowadzenie nadwyżki 1 005 mln EUR do budżetu na 2014 r., zmniejszając o tę samą kwotę wkładu państw członkowskich. Ta łączna kwota jest o 18 mln EUR mniejsza od nadwyżki przewidzianej w budżecie na rok 2013 (1 023 mln EUR).

Główne składniki tej nadwyżki to dodatni wynik po stronie dochodów wynoszący 771 mln EUR, niewykorzystane środki po stronie wydatków w wysokości 276 mln EUR oraz ujemne różnice kursowe w wysokości 42 mln EUR.

Główne elementy po stronie dochodów to zasoby własne, wkłady i zwroty związane ze strategiami politycznymi UE oraz odsetki z tytułu zaległych płatności i grzywny (1 331 mln EUR). Warto zauważyć, że w 2013 r., w porównaniu do nadwyżki dochodów w 2012 r., odnotowano ujemną nadwyżkę w zasobach własnych, a największa część tej nadwyżki pochodzi z grzywien i odsetek z tytułu zaległych płatności.

Na wynik w kwocie 276 mln EUR po stronie wydatków składają się środki niewykorzystane w 2013 r. w wysokości 107 mln EUR i w 2012 r. w wysokości 54 mln EUR, co było jednak spowodowane nie zmniejszoną zdolnością absorpcyjną w tych latach, a zasadami dotyczącymi budżetowania na koniec roku. W rzeczywistości zarówno w roku budżetowym 2012, jak i 2013 odnotowano niedobór środków na płatności.

Propozycja sprawozdawcy

Obecnie Komisja przedłożyła trzy projekty budżetów korygujących dotyczące budżetu na rok 2014:

•   projekt budżetu korygującego nr 2/2014 (z dn. 15 kwietnia 2014 r.)

Projekt budżetu korygującego nr 2/2014 dotyczy nadwyżki w roku budżetowym 2013.

Łączna kwota nadwyżki wynikająca z wykonania budżetu na rok 2013, która ma zostać wprowadzona do budżetu na 2014 r., wynosi 1 005,4 mln EUR i pochodzi głównie z grzywien i odsetek z tytułu zaległych płatności.

Wpływ netto na budżet: 1 005,4 mln EUR niezbędnych zasobów własnych.

•   projekt budżetu korygującego nr 3/2014 (z dn. 28 maja 2014 r.)

Projekt budżetu korygującego nr 3/2014 zawiera przegląd prognoz dochodów na rok 2014 (1 568 mln EUR dodatkowych dochodów, w większości z nowych grzywien w kwocie 1 417 mln EUR). Jednocześnie wzywa się w nim do udostępnienia dodatkowych środków na płatności w wysokości 4 738,1 mln EUR poprzez uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 4 027 EUR oraz wykorzystanie całego marginesu między zatwierdzonym poziomem środków na płatności a pułapem na 2014 r., który wynosi 711 mln EUR.

Wpływ netto na budżet: +3 170,1 mln EUR niezbędnych dodatkowych zasobów własnych.

•   projekt budżetu korygującego nr 4/2014 (z dn. 9 lipca 2014 r.)

Projekt budżetu korygującego nr 4/2014 zawiera dalszy przegląd tradycyjnych zasobów własnych i innych prognoz dochodów na rok 2014 oraz zwiększa oczekiwany poziom zasobów własnych o 2059 EUR. Zmniejsza ponadto wydatki o 248 460 EUR (zarówno środki na zobowiązania, jak i środki na płatności), ponieważ nie udało się powołać Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Wprowadza też zmiany w rozbiciu wkładów na państwa członkowskie na podstawie aktualnych danych makroekonomicznych.

Wpływ netto na budżet: 2 059,2 mln EUR niezbędnych zasobów własnych.

Połączenie projektów budżetów korygujących nr 2, 3 i 4 oznaczałoby wpływ netto na budżet w kwocie zaledwie 105,7 mln EUR wymaganych dodatkowych zasobów własnych:

 

Z tabeli wynika też, że wymagane dodatkowe wkłady państw członkowskich (poz. 13 – VAT i poz. 14 – zasoby własne oparte na DNB), które mogą być interesujące dla Rady, wynoszą 750 mln EUR. Kwotę tę należy odnieść do kwoty 4,7 mld EUR potrzebnej na płatności.

Aby utrzymać powiązanie polityczne i proceduralne między wszystkimi wspomnianymi trzema projektami budżetów korygujących, sprawozdawca proponuje następującą zmianę stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 2/2014.

Projekt poprawki       1 (poprawka wieloczłonowa)

Ogólne zestawienie dochodów

Rozdział 1 4 — Zasoby własne oparte na dochodzie narodowym brutto zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. c) decyzji 2007/436/WE, Euratom

Dane liczbowe:

 

Budżet na rok 2014

Projekt budżetu korygującego

nr 2

Stanowisko Rady

Różnica

Nowa kwota

1 4 0

99 767 305 073

- 1 005 406 925

- 1 005 406 925

1 005 406 925

100 772 711 998

Ogółem

99 767 305 073

- 1 005 406 925

- 1 005 406 925

1 005 406 925

100 772 711 998

Sekcja 3 – Komisja

Tytuł 40 — Rezerwy

Stworzenie nowej linii 40 04 01 – Rezerwa na dodatkowe potrzeby w zakresie płatności

Dane liczbowe:

 

Budżet na rok 2014

Projekt budżetu korygującego

nr 2

Stanowisko Rady

Różnica

Nowa kwota

40 04 01

-

-

-

1 005 406 925

1 005 406 925

Ogółem

-

-

-

1 005 406 925

1 005 406 925

Uwagi:

Środki wprowadzone do tego artykułu mają zostać wykorzystane na pokrycie dodatkowych potrzeb w zakresie płatności, określonych przez Komisję w projekcie budżetu korygującego nr 3.

Uzasadnienie:

Z uwagi na ogromną presję na płatności w 2014 r. i zasilenia, o które wystąpiła Komisja w projekcie budżetu korygującego nr 3/2014, proponuje się, aby kwota nadwyżki za rok 2013 została wykorzystana do sfinansowania nowo utworzonej linii 40 04 01 „Rezerwa na dodatkowe potrzeby w zakresie płatności” po stronie wydatków z budżetu, a nie do zmniejszenia zasobów własnych opartych na DNB. Jeżeli Rada przyjmie projekt budżetu korygującego nr 3/2014 bez zmian, niniejsza poprawka zostanie wycofana.

Ramy prawne

Artykuł 18 ust. 1 rozporządzenia finansowego stanowi, że saldo każdego roku budżetowego, niezależnie od tego, czy jest ono dodatnie czy ujemne, ujmuje się po stronie dochodów lub wydatków budżetu na następny rok budżetowy w formie budżetu korygującego. Art. 15 ust. 3 stanowi ponadto, że „wszelkie rozbieżności w stosunku do preliminarza ujmuje się w budżecie na następny rok budżetowy w formie budżetu korygującego poświęconego jedynie tej rozbieżności”.

Zdaniem sprawozdawczyni przepisy te zaprzeczają możliwości odrzucenia tego projektu budżetu korygującego, ale umożliwiają wprowadzenie doń poprawek, gdyż art. 18 rozporządzenia finansowego pozostawia pewną swobodę co do przeznaczenia nadwyżki. Należy również podkreślić, że każda interpretacja przepisów rozporządzenia finansowego nakładająca na Parlament obowiązek przyjęcia tego budżetu korygującego bez zmian może być sprzeczna z prerogatywami budżetowymi Parlamentu zapisanymi w traktacie. Sprawozdawca chciałby również zaznaczyć, że na obecnym etapie nie ma możliwości podjęcia działań prawnych przeciw poprawkom PE dotyczącym projektu budżetu korygującego nr 2/2014. W razie jego przyjęcia Parlament i Rada musiałyby podjąć negocjacje w celu znalezienia rozwiązania.


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

13.10.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Kaja Kallas, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Pina Picierno, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Pablo Echenique, Ernest Maragall, Ivan Štefanec

Zastępca(y) (art. 200 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Emma McClarkin, Virginie Rozière

Informacja prawna