Procedure : 2014/0083(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0020/2014

Ingediende teksten :

A8-0020/2014

Debatten :

PV 13/11/2014 - 5
CRE 13/11/2014 - 5

Stemmingen :

PV 13/11/2014 - 8.5

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0050

AANBEVELING     ***
PDF 163kWORD 73k
21.10.2014
PE 537.338v02-00 A8-0020/2014

over het ontwerp van besluit van de Raad tot sluiting, namens de Europese Unie, van een associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds

(09828/2014 – C8‑0130/2014 – 2014/0083(NLE))

Commissie buitenlandse zaken

Rapporteur: Petras Auštrevičius

PR_NLE-AP_Agreement

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 ADVIES van de Commissie internationale handel
 UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad tot sluiting, namens de Europese Unie, van een associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds

(09828/2014 – C8‑0130/2014 – 2014/0083(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–       gezien het ontwerp van besluit van de Raad (09828/2014),

–       gezien de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds (17903/2013),

–       gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 217 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), en de leden 7 en 8 tweede alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8‑0130/2014),

–       gezien zijn resolutie van 15 september 2011 met aanbevelingen van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de EDEO inzake de onderhandelingen tussen de EU en de Republiek Moldavië over de associatieovereenkomst(1),

–       gezien zijn niet-wetgevingsresolutie van ...(2) over het ontwerp van besluit,

–       gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–       gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken en het advies van de Commissie internationale handel en de Commissie industrie, onderzoek en energie (A8-0020/2014),

1.      hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.      verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Republiek Moldavië.

(1)

PB C 51 E van 22.2.2013, blz. 108.

(2)

Aangenomen teksten van die datum, P8_TA(0000)0000.


ADVIES van de Commissie internationale handel (8.10.2014)

aan de Commissie buitenlandse zaken

inzake het ontwerp van besluit van de Raad, namens de Europese Unie, betreffende de sluiting van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds

(09828/2014 – C8-0130/2014 – 2014/0083(NLE))

Rapporteur voor advies: Ionel-Sorin Moisă

BEKNOPTE MOTIVERING

De associatieovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en Moldavië, waarover tussen 2010 en 2013 onder de auspiciën van het Oostelijk Partnerschap is onderhandeld, is geënt op de associatieovereenkomst EU-Oekraïne.

Zij omvat een handelspijler die moet leiden tot de oprichting van een diepe en brede vrijhandelsruimte (Deep and Comprehensive Free Trade Area – DCFTA)(1) binnen de EU.

De DCFTA zal nieuwe mogelijkheden scheppen voor handel en economische groei en zal rechtstreeks voordeel opleveren voor Moldavische ondernemingen en burgers, terwijl de EU zal profiteren van soepelere handelsstromen en een beter investeringsklimaat in Moldavië. De DCFTA omvat verschillende bepalingen die erop gericht zijn het handelsbeleid en het handelsgerelateerde beleid van Moldavië te hervormen, in overeenstemming met en op basis van het EU-acquis. Dit zal leiden tot een modernisering van de economie, consolidatie van EU-investeringen in het land en een beter en voorspelbaarder beleidsklimaat.

Markttoegang

Met betrekking tot de EU zorgt de DCFTA ervoor dat alle invoerrechten worden afgeschaft en dat er aan de EU-zijde geen uitvoerrechten meer mogen worden geheven op goederen. Slechts voor enkele landbouwgoederen (met name producten van dierlijke oorsprong, suikers en graanproducten), die in de EU als gevoelig worden beschouwd, zullen de handelsstromen worden gecontroleerd. Voor een beperkt aantal fruit- en groentesoorten waarvoor in de EU invoerprijzen gelden, zal sprake zijn van liberalisering binnen de tariefcontingenten die van toepassing zijn op traditionele handelsstromen.

Wat Moldavië betreft, zullen alle invoerrechten voor de meeste producten onmiddellijk worden afgeschaft. Voor bepaalde gevoelige producten (met name landbouwproducten en textiel/kleding) staat een gefaseerd liberaliseringsproces gepland (tussen 3 en 10 jaar, afhankelijk van het product). Voor andere producten (gevogelte en varkensvlees, bepaalde zuivelproducten, verwerkte vleesproducten of suiker en aanverwante producten) vindt geen liberalisering plaats en blijven tariefcontingenten gelden.

Oorsprongsregels

Moldavië zal de oorsprongsregels toepassen die aansluiting bij het pan-Euro-med-verdrag (PEM) mogelijk maken. Dit verdrag beoogt een zone van cumulatie van fabricageprocessen met de EU en andere PEM-leden en heeft een positieve uitwerking op de regionale economische integratie voor de handel in goederen.

Diensten en vestiging

De EU en Moldavië bieden elkaar GATS+-verbintenissen op een groot aantal gebieden en voor de vier dienstverleningsmodes. De partijen werden het met name eens over een brede toegang voor vestiging (mode 3) in uiteenlopende sectoren, samen met de zogenoemde "mode 4"-bepalingen, die gekwalificeerd personeel het recht bieden op tijdelijk werk in de EU of Moldavië, in sectoren die onder de bepalingen inzake vestiging vallen.

Ook post- en koeriersdiensten, internationaal zeevervoer, elektronische communicatie en financiële diensten vallen onder het hervormingsproces. Dientengevolge zou de EU de toegang tot haar dienstenmarkt verdiepen in het kader van haar verbintenissen op het vlak van bilaterale diensten. Moldavië verwacht maximaal tien jaar nodig te hebben voor de geleidelijke hervorming op al deze gebieden.

Intellectuele eigendom

De partijen gaan zich er krachtiger voor inzetten de intellectuele eigendom te beschermen en zullen daarbij verder gaan dan de bepalingen van de WTO-overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPS). Hierbij moet gedacht worden aan een verruimde bescherming van verschillende intellectuele-eigendomsrechten (d.w.z. merken, octrooien, ontwerpen en plantenrassen), een verbeterde samenwerking en een krachtigere (burgerlijke) handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, ook aan de grens. De overeenkomst EU-Moldavië inzake geografische aanduidingen is evenzo volledig opgenomen in de DCFTA.

Overheidsopdrachten

De EU en Moldavië streven naar verdere modernisering van het Moldavische aanbestedingssysteem en een geleidelijke afstemming van de Moldavische aanbestedingsmethoden op die van de EU (binnen acht jaar). Dit zou leiden tot een betere toegang tot de EU-markt op basis van het principe van nationale behandeling.

En ten slotte omvat de associatieovereenkomst grootschalige sectorspecifieke samenwerking en convergentie van de regelgeving op alle terreinen, die veranderingen op lange termijn met zich meebrengen op het gebied van duurzame ontwikkeling, respect voor het milieu, arbeidsrechten enz.

De DCFTA zal zorgen voor een toename van de handel tussen de EU en Moldavië, naar verwachting met 16% wat de uitvoer van Moldavië naar de EU betreft en met 8% wat de invoer uit de EU betreft. De DCFTA als geheel zou het huidige rekeningsaldo van Moldavië moeten verbeteren en het bbp met 5,4% moeten verhogen (142 miljoen EUR groei in nationaal inkomen), op voorwaarde dat de hervormingen zijn afgerond.

Conclusies

De rapporteur is van oordeel dat het Europees Parlement, door de associatieovereenkomst goed te keuren, Moldavië de kans biedt een welvarende toekomst voor zichzelf op te bouwen binnen Europa. Hij is ingenomen met het feit dat het Parlement van Moldavië de associatieovereenkomst op 23 juli 2014 heeft geratificeerd en zodoende de voorlopige toepassing ervan vanaf 1 september 2014 mogelijk heeft gemaakt. De rapporteur benadrukt dat de associatieovereenkomst succesvol zal zijn als zij door beide partners volledig en consequent wordt uitgevoerd. Het Europees Parlement is zich ervan bewust dat de tenuitvoerlegging van de DCFTA veel inspanningen en kostbare hervormingen vergt van Moldavië. Daarom zou de EU Moldavië moeten ondersteunen bij de invoering van de desbetreffende wetten en uitvoeringsovereenkomsten en zou zij de daadwerkelijke handhaving moeten controleren.

******

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie buitenlandse zaken het Parlement aan te bevelen zijn goedkeuring te hechten aan het ontwerp van besluit van de Raad, namens de Europese Unie, betreffende de sluiting van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

7.10.2014

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

29

5

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Bolesław G. Piecha, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Georgios Katrougkalos, Seán Kelly, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Pedro Silva Pereira

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 200, lid 2)

Jozo Radoš

(1)

Titel V van de associatieovereenkomst.


UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

16.10.2014

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

44

3

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Pablo Iglesias, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Kati Piri, Andrej Plenković, Alyn Smith, Joachim Starbatty, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Bodil Ceballos, Andrzej Grzyb, Liisa Jaakonsaari, Gabrielius Landsbergis, Fernando Maura Barandiarán, Marietje Schaake, Jean-Luc Schaffhauser, Renate Weber, Janusz Władysław Zemke

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Jeroen Lenaers, Maurice Ponga, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Juridische mededeling