Процедура : 2014/0047(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0026/2014

Внесени текстове :

A8-0026/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/12/2014 - 5.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0078

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 167kWORD 67k
12.11.2014
PE 537.529v03-00 A8-0026/2014

относно проект за решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумение за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство и на три свързани споразумения

(06698/2014 – C8‑0002/2014 – 2014/0047(NLE))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Александър Граф Ламбсдорф

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 КРАТКА ОБОСНОВКА
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проект на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумение за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство и на три свързани споразумения

(06698/2014 – C8‑0002/2014 – 2014/0047(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (06698/2014),

–  като взе предвид Споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство и три свързани споразумения (06696/2014),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 217 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0002/2014),

–  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A8-0026/2014),

1.  дава своето одобрение за сключване на споразумението и на три свързани споразумения;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия.


КРАТКА ОБОСНОВКА

Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), беше подписано на 2 май 1992 г. и влезе в сила на 1 януари 1994 г. Съгласно Акта за присъединяването ѝ към ЕС Република Хърватия се задължава да се присъедини, при условията, установени в Акта, към Споразумението за Европейското икономическо пространство в съответствие с член 128 от това споразумение.

За да стане възможно участието на Хърватия в Европейското икономическо пространство, разглежданото решение на Съвета цели сключване на:

1.   Споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство;

2.   свързания Допълнителен протокол към Споразумението между Кралство Норвегия и Европейския съюз за финансов механизъм на Норвегия за периода 2009 – 2014 г. вследствие на участието на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство;

3.   Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия вследствие на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз; както и

4.   Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия вследствие на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз.

Споразумението за ЕИП обединява държавите – членки на ЕС, и трите членки на Европейската асоциация за свободна търговия – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия – в единен пазар.

Споразумението за ЕИП предвижда въвеждане на законодателството на ЕС, обхващащо четирите свободи – свободното движение на стоки, услуги, лица и капитали – във всички държави от ЕИП. Освен това споразумението включва сътрудничество в други важни области като научноизследователска и развойна дейност, образование, социална политика, околна среда, защита на потребителите, туризъм и култура, обединени под общото наименование „странични и хоризонтални“ политики. Споразумението гарантира равни права и задължения в рамките на вътрешния пазар за гражданите и стопанските субекти в ЕИП.

Докладчикът счита, че участието на Хърватия в Европейското икономическо пространство е естествено продължение на присъединяването ѝ към ЕС. Съвсем логично е повече от година след присъединяването, Комисията и Съветът да предприемат необходимите стъпки, които да направят това участие възможно.

В светлината на горепосоченото докладчикът препоръчва Парламентът да даде своето одобрение за сключване на споразумението за участие на Хърватия в Европейското икономическо пространство, както и на трите свързани допълнителни протокола.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

6.11.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

1

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Viviane Reding, Olli Rehn, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Seán Kelly, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Laura Agea, Andi Cristea, Helga Stevens

Правна информация