Postup : 2014/0047(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0026/2014

Předložené texty :

A8-0026/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/12/2014 - 5.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0078

DOPORUČENÍ     ***
PDF 153kWORD 63k
12.11.2014
PE 537.529v03-00 A8-0026/2014

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru a tří souvisejících dohod jménem Evropské unie

(06698/2014 – C8‑0002/2014 – 2014/0047(NLE))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj: Alexander Graf Lambsdorff

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru a tří souvisejících dohod jménem Evropské unie

(06698/2014 – C8‑0002/2014 – 2014/0047(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (06698/2014),

–       s ohledem na Dohodu o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru a tři související dohody (06696/2014),

–       s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s články 217 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8‑0002/2014),

–       s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec, čl. 99 odst. 2 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–       s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0026/2014),

1.      uděluje souhlas s uzavřením dohody a tří souvisejících dohod;

2.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Islandské republiky, Lichtenštejnského knížectví a Norského království.


STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Dohoda o Evropském hospodářském prostoru (Dohoda o EHP) byla podepsána dne 2. května 1992 a vstoupila v platnost dne 1. ledna 1994. Podle aktu o přistoupení Chorvatské republiky přistoupí Chorvatsko za podmínek stanovených v tomto aktu k dohodě o Evropském hospodářském prostoru v souladu s článkem 128 uvedené dohody.

V zájmu umožnění účasti Chorvatska v Evropském hospodářském prostoru má posuzované rozhodnutí Rady za cíl uzavření:

1.   Dohody o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru;

2.   souvisejícího Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Norským královstvím a Evropskou unií o norském finančním mechanismu na období 2009–2014 v důsledku účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru;

3.   Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou v důsledku přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii; a dále

4.   Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím v důsledku přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii.

Dohodou o EHP vytvářejí členské státy EU a tři členské státy Evropského sdružení volného obchodu – Island, Lichtenštejnsko a Norsko – společně jednotný trh.

Dohoda o EHP stanoví, že právní předpisy EU týkající se čtyř svobod — volného pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu – mají být platné ve všech státech EHP. V dohodě je dále zahrnuta spolupráce v dalších důležitých oblastech, jako je výzkum a vývoj, vzdělávání, sociální politika, životní prostředí, ochrana spotřebitele, cestovní ruch a kultura, které jsou známy pod společným označením „vedlejší a horizontální politiky“. V rámci vnitřního trhu zaručuje dohoda občanům a hospodářských subjektům v EHP rovná práva a povinnosti.

Zpravodaj se domnívá, že účast Chorvatska v Evropském hospodářském prostoru je přirozeným důsledkem jeho přistoupení k EU. Z hlediska načasování je proto nanejvýš příhodné, že Komise a Rada více než rok po přistoupení učinily nezbytné právní kroky k tomu, aby tuto účast umožnily.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem zpravodaj doporučuje, aby Parlament s uzavřením dohody o účasti Chorvatska v Evropském hospodářském prostoru i tří souvisejících dodatkových protokolů udělil souhlas.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

6.11.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

33

1

4

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Viviane Reding, Olli Rehn, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Seán Kelly, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Laura Agea, Andi Cristea, Helga Stevens

Právní upozornění