Διαδικασία : 2014/0047(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0026/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0026/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2014 - 5.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0078

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 166kWORD 66k
12.11.2014
PE 537.529v03-00 A8-0026/2014

επί του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και τριών συναφών συμφωνιών

(06698/2014 – C8-0002/2014 – 2014/0047(NLE))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγητής: Alexander Graf Lambsdorff

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

επί του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και τριών συναφών συμφωνιών

(006698/2014 – C8-0002/2014 – 2014/0047(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (006698/2014),

–       έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και τρεις συναφείς συμφωνίες (06696/2014),

–       έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 217 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0002/2014),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο και παράγραφος 2, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0026/2014),

1.      παρέχει την έγκρισή του για τη σύναψη της συμφωνίας και τριών συναφών συμφωνιών·

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν και του Βασιλείου της Νορβηγίας.


ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (η συμφωνία ΕΟΧ), υπεγράφη στις 2 Μαΐου 1992 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1994. Σύμφωνα με την πράξη για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας, η Κροατία αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσχωρήσει, υπό τους όρους που καθορίζονται στην πράξη, στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, σύμφωνα με το άρθρο 128 της εν λόγω συμφωνίας.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή της Κροατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η υπό εξέταση απόφαση του Συμβουλίου αποσκοπεί στη σύναψη:

1.   της συμφωνίας για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο·

2.   του συναφούς πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ του Βασιλείου της Νορβηγίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θέσπιση νορβηγικού χρηματοδοτικού μηχανισμού για την περίοδο 2009-2014 λόγω της συμμετοχής της Δημοκρατίας της Κροατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο·

3.   του πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση· και

4.   του πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συμφωνία ΕΟΧ συγκεντρώνει σε μια ενιαία αγορά τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα τρία μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών - την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία.

Η συμφωνία ΕΟΧ προβλέπει την εισαγωγή σε όλα τα κράτη του ΕΟΧ της ενωσιακής νομοθεσίας που καλύπτει τις τέσσερεις ελευθερίες - την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίων. Επιπλέον, η συμφωνία καλύπτει τη συνεργασία σε άλλους σημαντικούς τομείς όπως η έρευνα και η ανάπτυξη, η εκπαίδευση, η κοινωνική πολιτική, το περιβάλλον, η προστασία των καταναλωτών, ο τουρισμός και ο πολιτισμός, που είναι γνωστοί υπό την κοινή ονομασία «συνοδευτικές και οριζόντιες» πολιτικές. Η συμφωνία διασφαλίζει ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις εντός της εσωτερικής αγοράς για τους πολίτες και τους οικονομικούς φορείς στον ΕΟΧ.

Ο εισηγητής είναι της άποψης ότι η συμμετοχή της Κροατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο αποτελεί φυσική συνέπεια της προσχώρησής της στην ΕΕ. Αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση, περισσότερο από ένα χρόνο μετά την προσχώρηση, να έχουν ληφθεί τα κατάλληλα νομικά μέτρα από την Επιτροπή και το Συμβούλιο προκειμένου να καταστεί δυνατή η εν λόγω συμμετοχή.

Υπό το φως των προαναφερθέντων ο εισηγητής συνιστά στο Κοινοβούλιο να παράσχει την έγκρισή του για τη σύναψη της συμφωνίας σχετικά με τη συμμετοχή της Κροατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, καθώς και των τριών συναφών πρόσθετων πρωτοκόλλων.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

6.11.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

1

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Viviane Reding, Olli Rehn, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Seán Kelly, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Andi Cristea, Helga Stevens

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου