Menettely : 2014/0047(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0026/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0026/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/12/2014 - 5.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0078

SUOSITUS     ***
PDF 140kWORD 56k
12.11.2014
PE 537.529v03-00 A8-0026/2014

esityksestä neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan sopimuksen ja kolmen siihen liittyvän sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(06698/2014 – C8-0002/2014 – 2014/0047(NLE))

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Esittelijä: Alexander Graf Lambsdorff

PR_NLE-AP_Agreement

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 LYHYET PERUSTELUT
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan sopimuksen ja kolmen siihen liittyvän sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(06698/2014 – C8-0002/2014 – 2014/0047(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (06698/2014),

–       ottaa huomioon Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan sopimuksen ja kolme siihen liittyvää sopimusta (06696/2014),

–       ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 217 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0002/2014),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan, 99 artiklan 2 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–       ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen (A8-0026/2014),

1.      antaa hyväksyntänsä sopimuksen ja kolmen siihen liittyvän sopimuksen tekemiselle,

2.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Islannin tasavallan, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan hallituksille ja parlamenteille.


LYHYET PERUSTELUT

Sopimus Euroopan talousalueesta (ETA-sopimus) allekirjoitettiin 2. toukokuuta 1992 ja tuli voimaan 1. tammikuuta 1994. Kroatian tasavallan liittymisasiakirjan mukaan Kroatia sitoutuu liittymään liittymisasiakirjassa määrätyin edellytyksin Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen kyseisen sopimuksen 128 artiklan mukaisesti.

Jotta mahdollistetaan Kroatian osallistuminen Euroopan talousalueeseen, tarkasteltavana olevien neuvoston päätösten tarkoituksena on tehdä

1.   sopimus Kroatian tasavallan osallistumisesta Euroopan talousalueeseen;

2.   Norjan kuningaskunnan ja Euroopan unionin väliseen sopimukseen vuosia 2009–2014 koskevasta Norjan rahoitusjärjestelmästä Kroatian tasavallan Euroopan talousalueeseen osallistumisen johdosta tehty lisäpöytäkirja;

3.   Euroopan talousyhteisön ja Islannin tasavallan väliseen sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen johdosta tehty lisäpöytäkirja; sekä

4.   Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen johdosta tehty lisäpöytäkirja.

ETA-sopimuksella yhdistetään EU:n jäsenvaltiot ja kolme Euroopan vapaakauppa-alueen jäsenvaltiota (Islanti, Liechtenstein ja Norja) yhtenäismarkkinoiksi.

ETA-sopimuksessa määrätään neljää vapautta (tavaroiden, palvelujen, henkilöiden ja pääoman vapaa liikkuvuus) koskevien EU:n säädösten saattamisesta osaksi kaikkien ETA‑maiden lainsäädäntöä. Lisäksi sopimuksessa määrätään yhteistyöstä muilla tärkeillä aloilla, kuten tutkimus ja kehitys, koulutus, sosiaalipolitiikka, ympäristö, kuluttajansuoja, matkailu ja kulttuuri, jotka tunnetaan yhteisellä nimellä ”tukitoimet ja horisontaaliset toimet”. Sopimuksella taataan yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet sisämarkkinoilla kansalaisille ja taloudellisille toimijoille Euroopan talousalueella.

Esittelijä katsoo, että Kroatian osallistuminen Euroopan talousalueeseen on luonnollinen seuraus sen liittymisestä EU:hun. On asianmukaista, että komissio ja neuvosto ovat nyt, yli vuosi Kroatian liittymisen jälkeen, toteuttaneet tarvittavat toimet Kroatian osallistumisen mahdollistamiseksi.

Edellä olevat seikat huomioon ottaen esittelijä suosittelee, että parlamentti antaa hyväksyntänsä Kroatian osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan sopimuksen ja siihen liittyvien kolmen lisäpöytäkirjan tekemiselle.


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

6.11.2014

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

33

1

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Viviane Reding, Olli Rehn, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Seán Kelly, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Laura Agea, Andi Cristea, Helga Stevens

Oikeudellinen huomautus