Procedūra : 2014/0047(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0026/2014

Pateikti tekstai :

A8-0026/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/12/2014 - 5.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0078

REKOMENDACIJA     ***
PDF 154kWORD 64k
12.11.2014
PE 537.529v03-00 A8-0026/2014

dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje ir trijų susijusių susitarimų sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(06698/2014 – C8–0002/2014 – 2014/0047(NLE))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėjas: Alexander Graf Lambsdorff

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 TRUMPAS PAGRINDIMAS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje ir trijų susijusių susitarimų sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(06698/2014 – C8-0002/2014 – 2014/0047(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (06698/2014),

–       atsižvelgdamas į Susitarimą dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje ir tris susijusius susitarimus (06696/2014),

–       atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 217 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį (C8-0002/2014),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas ir 2 dalį, taip pat į 108 straipsnio 7 dalį,

–       atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A8-0026/2014),

1.      pritaria susitarimo ir trijų susijusių susitarimų sudarymui;

2.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės vyriausybėms ir parlamentams.


TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos ekonominės erdvės susitarimas (toliau – EEE susitarimas) buvo pasirašytas 1992 m. gegužės 2 d. ir įsigaliojo 1994 m. sausio 1 d. Pagal Aktą dėl Kroatijos Respublikos stojimo Kroatija įsipareigoja jame nustatytomis sąlygomis prisijungti prie Europos ekonominės erdvės susitarimo, laikydamasi to susitarimo 128 straipsnio.

Tam, kad būtų sukurtos sąlygos Kroatijos dalyvavimui Europos ekonominėje erdvėje, nagrinėjamu Tarybos sprendimu siekiama sudaryti:

1.   Susitarimą dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje;

2.   susijusį Norvegijos Karalystės ir Europos Sąjungos susitarimo dėl 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo papildomą protokolą, sudarytą dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje;

3.   Europos ekonominės bendrijos ir Islandijos Respublikos susitarimo papildomą protokolą, sudarytą dėl Kroatijos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą, ir

4.   Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės susitarimo papildomą protokolą, sudarytą dėl Kroatijos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą.

Pagal EEE susitarimą ES valstybės narės ir trys Europos laisvosios prekybos asociacijos narės – Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija – suvienijamos į bendrąją rinką.

EEE susitarimu numatomas ES teisės aktų, apimančių keturias laisves (laisvą prekių, paslaugų, asmenų ir kapitalo judėjimą), taikymas visose EEE valstybėse. Be to, minėtasis susitarimas aprėpia bendradarbiavimą kitose svarbiose srityse, pvz., mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, švietimo, socialinės politikos, aplinkos, vartotojų apsaugos, turizmo ir kultūros – šios sritys kartu laikomos gretutine ir horizontaliąja politika. Susitarimu užtikrinamos vienodos piliečių ir ekonominės veiklos vykdytojų teisės ir prievolės EEE vidaus rinkoje.

Pranešėjas laikosi nuomonės, kad Kroatijos dalyvavimas Europos ekonominėje erdvėje yra savaime suprantama jos įstojimo į ES pasekmė. Taip ir turėjo būti, kad, praėjus daugiau nei metams po šalies įstojimo, Komisija ir Taryba ėmėsi būtinų teisinių veiksmų siekdamos sudaryti sąlygas šiam dalyvavimui.

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, pranešėjas rekomenduoja, kad Parlamentas pritartų Susitarimo dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje ir trijų susijusių papildomų protokolų sudarymui.


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

6.11.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

1

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Viviane Reding, Olli Rehn, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Seán Kelly, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Laura Agea, Andi Cristea, Helga Stevens

Teisinis pranešimas