Procedūra : 2014/0047(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0026/2014

Iesniegtie teksti :

A8-0026/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 16/12/2014 - 5.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0078

IETEIKUMS     ***
PDF 156kWORD 64k
12.11.2014
PE 537.529v03-00 A8-0026/2014

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu par Horvātijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā un trīs ar to saistītus nolīgumus

(06698/2014 – C8-0002/2014 – 2014/0047(NLE))

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Referents: Alexander Graf Lambsdorff

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ĪSS PAMATOJUMS
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu par Horvātijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā un trīs ar to saistītus nolīgumus

(06698/2014 – C8-0002/2014 – 2014/0047(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (06698/2014),

–       ņemot vērā Nolīgumu par Horvātijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā un trīs ar to saistītos nolīgumus (06696/2014),

–       ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 217. pantu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu (C8-0002/2014),

–       ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. punkta pirmo un trešo daļu un 99. panta 2. punktu, kā arī 108. panta 7. punktu,

–       ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu (A8-0026/2014),

1.      sniedz piekrišanu Nolīguma un trīs ar to saistīto nolīgumu noslēgšanai;

2.      uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Islandes Republikas, Lihtenšteinas Firstistes un Norvēģijas Karalistes valdībai un parlamentam.


ĪSS PAMATOJUMS

Līgums par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) tika parakstīts 1992. gada 2. maijā un stājās spēkā 1994. gada 1. janvārī. Saskaņā ar Aktu par Horvātijas Republikas pievienošanos Horvātija apņemas atbilstīgi šajā aktā paredzētajiem nosacījumiem pievienoties Līgumam par Eiropas Ekonomikas zonu, kā noteikts minētā līguma 128. pantā.

Lai Horvātija varētu piedalīties Eiropas Ekonomikas zonā, izskatāmo Padomes lēmumu mērķis ir noslēgt:

1.   Nolīgumu par Horvātijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā;

2.   saistīto papildprotokolu Nolīgumam starp Eiropas Savienību un Norvēģijas Karalisti par Norvēģijas finanšu mehānismu laikposmam no 2009. gada līdz 2014. gadam saistībā ar Horvātijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā;

3.   papildprotokolu Eiropas Ekonomikas kopienas un Islandes Republikas nolīgumam pēc Horvātijas Republikas pievienošanās Eiropas Savienībai un

4.   papildprotokolu Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Norvēģijas Karalisti pēc Horvātijas Republikas pievienošanās Eiropas Savienībai.

Ar EEZ līgumu tiek nodrošināta ES dalībvalstu un trīs Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstu — Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas — sadarbība vienotā tirgū.

EEZ līgumā ir paredzēts visās EEZ valstīs ieviest ES tiesību aktus, kas reglamentē četras brīvības, proti, preču, pakalpojumu un kapitāla brīvu apriti un personu brīvu pārvietošanos. Turklāt Līgums attiecas uz sadarbību citās nozīmīgās jomās, piemēram, pētniecības un izstrādes, izglītības, sociālās politikas, vides, patērētāju aizsardzības, tūrisma un kultūras jomā, kuras kopā dēvē par horizontālās un papildu politikas jomām. Līgums nodrošina pilsoņiem un uzņēmējiem vienlīdzīgas tiesības un pienākumus EEZ iekšējā tirgū.

Referents uzskata, ka Horvātijas dalība Eiropas Ekonomikas zonā likumsakarīgi izriet no tās pievienošanās Eiropas Savienībai. Nepieciešams vien nodrošināt to, lai vairāk nekā gadu pēc pievienošanās Komisija un Padome veiktu vajadzīgos tiesiskos pasākumus šīs dalības īstenošanai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, referents iesaka Parlamentam sniegt piekrišanu Nolīguma par Horvātijas dalību Eiropas Ekonomikas zonā un trīs ar to saistīto papildprotokolu noslēgšanai.


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

6.11.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

33

1

4

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Viviane Reding, Olli Rehn, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Seán Kelly, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Agea, Andi Cristea, Helga Stevens

Juridisks paziņojums