Postup : 2014/0047(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0026/2014

Predkladané texty :

A8-0026/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/12/2014 - 5.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0078

ODPORÚČANIE     ***
PDF 156kWORD 64k
12.11.2014
PE 537.529v03-00 A8-0026/2014

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov Dohody o účasti Chorvátskej republiky v Európskom hospodárskom priestore a troch súvisiacich dohôd

(06698/2014 – C8-0002/2014 – 2014/0047(NLE))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajca: Alexander Graf Lambsdorff

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STRUČNÉ ODÔVODNENIE
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov Dohody o účasti Chorvátskej republiky v Európskom hospodárskom priestore a troch súvisiacich dohôd

(06698/2014 – C8-0002/2014 – 2014/0047(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (06698/2014),

–       so zreteľom na Dohodu o účasti Chorvátskej republiky v Európskom hospodárskom priestore a tri súvisiace dohody (06696/2014),

–       so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 217 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0002/2014),

–       so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0026/2014),

1.      udeľuje súhlas s uzatvorením dohody a troch súvisiacich dohôd;

2.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Islandskej republiky, Lichtenštajnského kniežatstva a Nórskeho kráľovstva.


STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Dohoda o Európskom hospodárskom priestore bola podpísaná 2. mája 1992 a nadobudla platnosť 1. januára 1994. Podľa Aktu o pristúpení Chorvátskej republiky sa Chorvátsko zaväzuje, že podľa podmienok stanovených v akte pristúpi k Dohode o Európskom hospodárskom priestore, v súlade s článkom 128 uvedenej dohody.

S cieľom umožniť účasť Chorvátska v Európskom hospodárskom priestore je kontrolované rozhodnutie Rady zamerané na uzatvorenie:

1.   Dohody o účasti Chorvátskej republiky v Európskom hospodárskom priestore;

2.   súvisiaceho Dodatkového protokolu k Dohode medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o nórskom finančnom mechanizme na obdobie rokov 2009 – 2014 v dôsledku účasti Chorvátskej republiky v Európskom hospodárskom priestore;

3.   Dodatkového protokolu k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandskou republikou v dôsledku pristúpenia Chorvátska k Európskej únii; a

4.   Dodatkového protokolu k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom v dôsledku pristúpenia Chorvátska k Európskej únii.

Dohodou o EHP sa spájajú členské štáty EÚ a traja členovia Európskeho združenia voľného obchodu – Island, Lichtenštajnsko a Nórsko – v rámci jednotného trhu.

V dohode o EHP sa ustanovuje, aby sa právne predpisy EÚ týkajúce sa štyroch slobôd – voľného pohybu tovaru, služieb, osôb a kapitálu – zaviedli vo všetkých štátoch EHP. Dohoda okrem toho zahŕňa spoluprácu v iných dôležitých oblastiach, ako sú výskum a vývoj, vzdelávanie, sociálna politika, životné prostredie, ochrana spotrebiteľa, cestovný ruch a kultúra, ktoré sa spoločne označujú ako „sprievodné a horizontálne politiky“. Dohodou sa občanom a hospodárskym subjektom v EHP zaručujú rovnaké práva a povinnosti v rámci vnútorného trhu.

Spravodajca sa domnieva, že účasť Chorvátska v Európskom hospodárskom priestore prirodzene vyplýva z pristúpenia Chorvátska k EÚ. Bol najvyšší čas, aby Komisia a Rada vykonali viac ako rok po pristúpení, potrebné právne kroky umožňujúce túto účasť.

Na základe uvedených skutočností spravodajca odporúča, aby Parlament udelil súhlas s uzatvorením dohody o účasti Chorvátska v Európskom hospodárskom priestore, ako aj troch dodatkových protokolov.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

6.11.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

1

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Viviane Reding, Olli Rehn, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Seán Kelly, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Agea, Andi Cristea, Helga Stevens

Právne oznámenie