Postup : 2014/0808(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0027/2014

Předložené texty :

A8-0027/2014

Rozpravy :

PV 25/11/2014 - 21
CRE 25/11/2014 - 21

Hlasování :

PV 26/11/2014 - 12.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0061

ZPRÁVA     *
PDF 200kWORD 276k
12.11.2014
PE 537.495v02-00 A8-0027/2014

o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2533/98 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou

(11200/2014 – C8‑0109/2014 – 2014/0808(CNS))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodaj: Roberto Gualtieri

PR1034541+AM1037825

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2533/98 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou

(11200/2014 – C8‑0109/2014 – 2014/0808(CNS))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–       s ohledem na doporučení Evropské centrální banky (11200/2014 – ECB/2014/13),

–       s ohledem na čl. 129 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie a články 5.4 a 41 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0109/2014),

–       s ohledem na memorandum o porozumění o spolupráci mezi členy Evropského statistického systému a členy Evropského systému centrálních bank podepsané dne 24. dubna 2013,

–       s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0027/2014),

1.      schvaluje návrh obsažený v doporučení Evropské centrální banky v pozměněném znění;

2.      vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.      vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh obsažený v doporučení Evropské centrální banky;

4.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Evropské centrální bance a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod -1 – bod 1 (nový)

Nařízení (ES) č. 2533/98

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

1. V prvním odstavci článku 3 se písmeno c) nahrazuje tímto:

c) může zčásti nebo zcela zprostit určité třídy zpravodajských jednotek statistické zpravodajské povinnosti.

 

c) může zčásti nebo zcela zprostit určité třídy zpravodajských jednotek statistické zpravodajské povinnosti. Každé zproštění určitých tříd zpravodajských jednotek musí mít podobu odůvodněného písemného rozhodnutí. Toto rozhodnutí se zveřejňuje.“

Odůvodnění

Každé zproštění zpravodajských jednotek musí být odůvodněné. Rozhodnutí o zproštění musí být navíc transparentní, a proto je třeba je zveřejnit.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod -1 – bod 2 (nový)

Nařízení (ES) č. 2533/98

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d (nové)

 

Návrh Evropské centrální banky

Pozměňovací návrh

 

2. V prvním odstavci článku 3 se doplňuje nové písmeno, které zní:

 

„d) vezme v úvahu příslušné právní předpisy Unie týkající se pokrytí trhu a rozsahu sběru údajů.“

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod -1 – bod 3 (nový)

Nařízení (ES) č. 2533/98

Čl. 3 – odst. 1a (nový)

 

Návrh Evropské centrální banky

Pozměňovací návrh

 

3. V článku 3 se za první odstavec vkládá nový odstavec, který zní:

 

„Hospodářským subjektům může být umožněno předkládat informace pomocí svých běžných zpravodajských kanálů.“

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod -1a – bod 1 (nový)

Nařízení (ES) č. 2533/98

Čl. 5 – odst. 1

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

1. V článku 5 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

1. ECB může přijímat nařízení k vymezení a ukládání statistické zpravodajské povinnosti skutečnému souboru zpravodajských jednotek zúčastněných členských států.

1. ECB může přijímat nařízení k vymezení a ukládání statistické zpravodajské povinnosti skutečnému souboru zpravodajských jednotek zúčastněných členských států. ECB dodržuje při definování a ukládání povinností v souvislosti s poskytováním statistických informací zásadu proporcionality.“

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod -1b – bod 1(nový)

Nařízení (ES) č. 2533/98

Čl. 6 – odst. 1 – úvodní část

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

1. V čl. 6 odst. 1 se úvodní část nahrazuje tímto:

1. Je-li zpravodajská jednotka, která je rezidentem některého zúčastněného členského státu, podle čl. 7 odst. 2 podezřelá z porušení statistické zpravodajské povinnosti vůči ECB, mají ECB a, v souladu s článkem 5.2 statutu, národní centrální banka dotčeného zúčastněného členského státu právo ověřovat správnost a kvalitu statistických informací a provádět jejich nucené shromažďování. Jsou-li však dotyčné statistické informace nezbytné k prokázání splnění povinnosti minimálních rezerv, mělo by být ověření provedeno podle článku 6 nařízení Rady (ES) č. 2531/98 ze dne 23. listopadu 1998 o uplatňování minimálních rezerv Evropskou centrální bankou (10). Právo ověřovat statistické informace nebo provádět jejich nucené shromažďování sestává z práva

1. Je-li zpravodajská jednotka, která je rezidentem některého zúčastněného členského státu, podle čl. 7 odst. 2 podezřelá z porušení statistické zpravodajské povinnosti vůči ECB, mají ECB a, v souladu s článkem 5.2 statutu, národní centrální banka dotčeného zúčastněného členského státu právo ověřovat správnost a kvalitu statistických informací a provádět jejich nucené shromažďování. Jsou-li však dotyčné statistické informace nezbytné k prokázání splnění povinnosti minimálních rezerv, mělo by být ověření provedeno podle článku 6 nařízení Rady (ES) č. 2531/98 ze dne 23. listopadu 1998 o uplatňování minimálních rezerv Evropskou centrální bankou (10). Právo ověřovat statistické informace nebo provádět jejich nucené shromažďování sestává zejména z práva

Odůvodnění

Je vhodné ujasnit, že právo ověřování nezahrnuje nezbytně pouze právo na přístup k dokumentům, knihám a záznamům.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod -1b – bod 2 (nový)

Nařízení (ES) č. 2533/98

Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

2. V čl. 6 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

b) kontrolovat účetní knihy a záznamy zpravodajských jednotek;

b) kontrolovat účetní knihy a záznamy zpravodajských jednotek, včetně nezpracovaných údajů;

Odůvodnění

Je třeba ujasnit, že ECB musí mít přístup k tištěným a počítačovým databázím obsahujícím nezpracované údaje, aby mohla provádět srovnávací statistické analýzy.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod -1c – bod 1 (nový)

Nařízení (ES) č. 2533/98

Čl. 7 – odst. 2 – písm. b

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

1. Článek 7 nařízení (ES) č. 2533/98 se mění takto:

 

V odstavci 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:

b) jsou statistické informace nesprávné, neúplné nebo ve formě, která neodpovídá požadavkům.

b) jsou statistické informace zfalšované, zmanipulované, nesprávné, neúplné nebo ve formě, která neodpovídá požadavkům.

Odůvodnění

Při udělování sankcí je velmi důležité rozlišovat mezi jednotlivými typy porušení a mezi tím, zda k porušení došlo záměrně, či vlivem nedbalosti. Nesprávné informace by se tedy měly týkat chyb, nikoli záměrného falšování či manipulace. To je zejména důležité při dodržování zásady proporcionality.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod -1c – bod 2 (nový)

Nařízení (ES) č. 2533/98

Čl. 7 – odst. 3

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

2. Odstavec 3 se nahrazuje tímto:

3. Má se za to, že povinnost umožnit ECB a národním centrálním bankám ověřit správnost a kvalitu statistických informací předkládaných zpravodajskými jednotkami ECB nebo národním centrálním bankám byla porušena, jestliže zpravodajská jednotka této činnosti brání. Bránění zahrnuje například odstranění dokumentů a zabraňování fyzickému přístupu ECB nebo národní centrální bance, který je nutný k tomu, aby mohly provést ověření nebo nucené shromažďování.

3. Má se za to, že povinnost umožnit ECB a národním centrálním bankám ověřit správnost a kvalitu statistických informací předkládaných zpravodajskými jednotkami ECB nebo národním centrálním bankám byla porušena, jestliže zpravodajská jednotka této činnosti brání. Bránění zahrnuje například falšování nebo odstranění dokumentů a zabraňování fyzickému přístupu ECB nebo národní centrální bance, který je nutný k tomu, aby mohly provést ověření nebo nucené shromažďování.

Odůvodnění

Mezi neoprávněné chování by mělo patřit i následné falšování údajů po předání statistických informací.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod -1c – bod 3 (nový)

Nařízení (ES) č. 2533/98

Čl. 7 – odst. 6

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

3. Odstavec 6 se nahrazuje tímto:

6. Při výkonu pravomocí stanovených v tomto článku postupuje ECB v souladu se zásadami a postupy uvedenými v nařízení (ES) č. 2532/98.

6. Při výkonu pravomocí stanovených v tomto článku postupuje ECB v souladu se zásadami a postupy uvedenými v nařízení (ES) č. 2532/98 a v nařízení (EU) č. 1024/2013.

Odůvodnění

Udělování sankcí je nyní regulováno i v nařízení EU 1013/2014.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 2

Nařízení (ES) č. 2533/98

Čl. 8 – odst. 4 – písm. a

 

Návrh Evropské centrální banky

Pozměňovací návrh

„a) v rozsahu a na úrovni podrobnosti, jež jsou nezbytné pro plnění úkolů ESCB uvedených ve Smlouvě nebo úkolů v oblasti obezřetnostního dohledu, které byly svěřeny členům ESCB, nebo“

 

„a) v rozsahu a na úrovni podrobnosti, jež jsou nezbytné pro plnění úkolů ESCB uvedených ve Smlouvě nebo úkolů v oblasti obezřetnostního dohledu, které byly svěřeny ECB, nebo“

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3a (nový)

Nařízení (ES) č. 2533/98

Čl. 8 – odst. 4b (nový)

 

Návrh Evropské centrální banky

Pozměňovací návrh

 

3a. Vkládá se nový odstavec, který zní:

 

„4b. Orgány nebo subjekty členských států a Unie, které jsou v souladu s unijními nebo vnitrostátními právními předpisy odpovědné za dohled nad finančními institucemi, trhy a infrastrukturou nebo za stabilitu finančního systému, jimž jsou v souladu s odstavcem 4a předávány důvěrné statistické informace, přijmou v rámci svých příslušných pravomocí veškerá nezbytná právní, správní, technická a organizační opatření, aby zajistily fyzickou a logickou ochranu důvěrných statistických informací. Členské státy zajistí, aby veškeré důvěrné statistické informace, které jsou v souladu s odstavcem 4a předány ESM, byly předmětem veškerých nezbytných právních, správních, technických a organizačních opatření s cílem zajistit fyzickou a logickou ochranu důvěrných statistických informací.“

Odůvodnění

Viz čl. 8a odst. 5 nařízení (ES) č. 2533/1998.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodaj vítá doporučení Evropské centrální banky pozměnit nařízení (ES) č. 2533/1998 tak, aby zohledňovalo nové úkoly dohledu ECB podle nařízení (EU) č. 1024/2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (nařízení o jednotném mechanismu dohledu). ECB začne úkoly dohledu v souladu s posledně uvedeným nařízením v plné míře vykonávat dne 4. listopadu 2014.

Pozměňovací návrhy, které ECB předkládá, upřesňují, že ECB může využívat důvěrné statistické informace za účelem výkonu svých nových dozorčích funkcí, jak je tomu v případě národních centrálních bank, kterým byly svěřeny zvláštní funkce v oblasti obezřetnostního dohledu, a které proto mohou využívat důvěrné statistické informace v oblasti obezřetnostního dohledu podle stávajícího nařízení (EC) č. 2533/1998. Důvodem je záměr snížit zátěž spojenou s vykazováním na minimum a zajistit, aby stejné údaje byly shromažďovány pouze jednou.

Navrhovaná změna navíc umožňuje předávání důvěrných statistických informací shromážděných podle článku 5 statutu ESCB v rámci Evropského systému centrálních bank (ESCB) za účelem provádění úkolů v oblasti obezřetnostního dohledu, které byly svěřeny členům ESCB. Zpravodaj navrhuje omezit tuto novou pravomoc pouze na takové předávání důvěrných údajů, které je nezbytné pro výkon nových úkolů dohledu ECB podle nařízení o jednotném mechanismu dohledu. Podle tohoto nařízení nezískává nové pravomoci ESCB, nýbrž ECB.

Pozměňovací návrhy, které předkládá ECB, navíc umožňují, aby Evropský systém centrálních bank (ESCB) mohl předávat důvěrné statistické informace orgánům a subjektům členských států a Unie, které jsou odpovědné za dohled nad finančními institucemi, trhy a infrastrukturami nebo za stabilitu finančního systému v souladu s unijními nebo vnitrostátními právními předpisy, jakož i Evropskému mechanismu stability (ESM) v rozsahu a na úrovni podrobnosti, jež jsou nezbytné pro plnění jejich příslušných úkolů. Zpravodaj se domnívá, že předávání důvěrných údajů řadě orgánů je natolik odpovědnou záležitostí, že je třeba zavést požadavek, aby přijímající orgány přijaly veškerá nezbytná právní, správní, technická a organizační opatření k zajištění fyzické a logické ochrany těchto důvěrných statistických informací. Podobný požadavek byl zaveden v základním aktu v roce 2009 v souvislosti s členy ESCB, kteří přijímají důvěrné statistické informace od orgánů Evropského statistického systému (nařízení rady (ES) č. 951/2009 ze dne 9. října 2009, čl. 8a odst. 5).


POSTUP

Název

Shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou

Referenční údaje

11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS)

Datum konzultace s EP

15.7.2014

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

17.7.2014

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Roberto Gualtieri

22.7.2014

 

 

 

Projednání ve výboru

13.10.2014

3.11.2014

 

 

Datum přijetí

11.11.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

48

6

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Matt Carthy, Frank Engel, Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Datum předložení

12.11.2014

Právní upozornění