Διαδικασία : 2014/0808(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0027/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0027/2014

Συζήτηση :

PV 25/11/2014 - 21
CRE 25/11/2014 - 21

Ψηφοφορία :

PV 26/11/2014 - 12.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0061

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 205kWORD 289k
12.11.2014
PE 537.495v02-00 A8-0027/2014

σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2533/98 σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

(11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητής: Roberto Gualtieri

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2533/98 σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

(11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (11200/2014 –ECB/2014/13),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 129 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα άρθρα 5.4 και 41 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0109/2014),

–  έχοντας υπόψη το μνημόνιο συνεννόησης για τη συνεργασία μεταξύ των μελών του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος και των μελών του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, της 24ης Απριλίου 2013·

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0027/2014),

1.  εγκρίνει το σχέδιο που προτείνεται στη σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο σχέδιο που προτείνεται στη σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στην Επιτροπή

Τροπολογία    1

Σχέδιο κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο -1 – σημείο 1 (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) 2533/98

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

1. Στο άρθρο 3 παράγραφος 1, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

γ) μπορεί εν όλω ή εν μέρει να εξαιρέσει συγκεκριμένες κατηγορίες μονάδων παροχής στοιχείων από τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θέτει.

«γ) μπορεί εν όλω ή εν μέρει να εξαιρέσει συγκεκριμένες κατηγορίες μονάδων παροχής στοιχείων από τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θέτει. Οποιαδήποτε εξαίρεση ειδικών κατηγοριών μονάδων παροχής στοιχείων έχει τη μορφή αιτιολογημένης γραπτής απόφασης. Η εν λόγω απόφαση δημοσιοποιείται.»

Αιτιολόγηση

Οι εξαιρέσεις μονάδων παροχής στοιχείων πρέπει να αιτιολογούνται. Επιπλέον, η απόφαση πρέπει να διέπεται από διαφάνεια, και επομένως να δημοσιοποιείται.

Τροπολογία    2

Σχέδιο κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο -1 – σημείο 2 (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2533/98

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ (νέο)

 

Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Τροπολογία

 

2. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:

 

«δ) λαμβάνει υπόψη τις σχετικές διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας για την κάλυψη της αγοράς και την έκταση της συλλογής στοιχείων.»

Τροπολογία    3

Σχέδιο κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο -1 – σημείο 3 (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2533/98

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Τροπολογία

 

3. Στο άρθρο 3, μετά την πρώτη παράγραφο παρεμβάλλεται η εξής παράγραφος:

 

«Οι οικονομικοί παράγοντες μπορούν ενδεχομένως να υποβάλλουν πληροφορίες μέσω του συνήθους διαύλου υποβολής στοιχείων τους.»

Τροπολογία    4

Σχέδιο κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο -1α – σημείο 1 (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2533/98

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

1. Στο άρθρο 5, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Η ΕΚΤ μπορεί να εκδίδει κανονισμούς για τον καθορισμό και την επιβολή των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων που θέτει στον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων των συμμετεχόντων κρατών μελών.

«1. Η ΕΚΤ μπορεί να εκδίδει κανονισμούς για τον καθορισμό και την επιβολή των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων που θέτει στον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων των συμμετεχόντων κρατών μελών. Η ΕΚΤ σέβεται την αρχή της αναλογικότητας στον ορισμό και την επιβολή απαιτήσεων υποβολής στατιστικών στοιχείων.»

Τροπολογία    5

Σχέδιο κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο -1 β – σημείο 1 (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2533/98

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

1. Στο άρθρο 6 παράγραφος 1, το εισαγωγικό τμήμα αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Αν μια μονάδα παροχής στοιχείων, εγκατεστημένη σε ένα συμμετέχον κράτος μέλος, είναι ύποπτη για παράβαση, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων στην ΕΚΤ, η ΕΚΤ και, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του καταστατικού, η εθνική κεντρική τράπεζα του ενδιαφερόμενου συμμετέχοντος κράτους μέλους, έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την ακρίβεια και την ποιότητα των στατιστικών πληροφοριών και να προβούν στην υποχρεωτική συλλογή τους. Ωστόσο, στην περίπτωση που οι σχετικές στατιστικές πληροφορίες είναι απαραίτητες προκειμένου να καταδειχτεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τα ελάχιστα αποθεματικά, η επαλήθευση θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2531/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, της σχετικά με την εφαρμογή ελάχιστων αποθεματικών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (10). Το δικαίωμα επαλήθευσης των στατιστικών πληροφοριών ή εκτέλεσης της υποχρεωτικής συλλογής τους, περιλαμβάνει το δικαίωμα:

«1. Αν μια μονάδα παροχής στοιχείων, εγκατεστημένη σε ένα συμμετέχον κράτος μέλος, είναι ύποπτη για παράβαση, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων στην ΕΚΤ, η ΕΚΤ και, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του καταστατικού, η εθνική κεντρική τράπεζα του ενδιαφερόμενου συμμετέχοντος κράτους μέλους, έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την ακρίβεια και την ποιότητα των στατιστικών πληροφοριών και να προβούν στην υποχρεωτική συλλογή τους. Ωστόσο, στην περίπτωση που οι σχετικές στατιστικές πληροφορίες είναι απαραίτητες προκειμένου να καταδειχτεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τα ελάχιστα αποθεματικά, η επαλήθευση θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2531/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, της σχετικά με την εφαρμογή ελάχιστων αποθεματικών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (10). Το δικαίωμα επαλήθευσης των στατιστικών πληροφοριών ή εκτέλεσης της υποχρεωτικής συλλογής τους, περιλαμβάνει ειδικότερα το δικαίωμα:»

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να καταστεί σαφές ότι το δικαίωμα επαλήθευσης δεν εξαντλείται αναγκαστικά στο δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα, βιβλία και μητρώα.

Τροπολογία    6

Σχέδιο κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο -1 β – σημείο 2 (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2533/98

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

2. Στο άρθρο 6 παράγραφος 1 το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

β) εξέτασης των βιβλίων και των μητρώων των μονάδων παροχής στοιχείων 7

«β) εξέτασης των βιβλίων και των μητρώων των μονάδων παροχής στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των πρωτογενών στοιχείων·»

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ότι η ΕΚΤ πρέπει να έχει πρόσβαση στα αρχεία σε χαρτί και στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που περιέχουν πρωτογενή στοιχεία για τη διεξαγωγή συγκριτικών στατιστικών αναλύσεων.

Τροπολογία    7

Σχέδιο κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο -1 γ – σημείο 1 (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2533/98

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

1. Το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 τροποποιείται ως εξής:

 

Στην παράγραφο 2, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

β) η στατιστική πληροφορία είναι λανθασμένη, ελλιπής, ή κατά κάποιο τρόπο δεν πληροί την υποχρέωση.

«β) η στατιστική πληροφορία είναι παραποιημένη, διαστρεβλωμένη, λανθασμένη, ελλιπής, ή κατά κάποιο τρόπο δεν πληροί την υποχρέωση.»

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό, κατά την επιβολή κυρώσεων να γίνεται διάκριση μεταξύ των τύπων παραπτώματος και για το αν η παράβαση είναι σκόπιμη ή από αμέλεια. Συνεπώς, οι εσφαλμένες πληροφορίες θα πρέπει να αναφέρονται σε λάθη και όχι στην παραποίηση από πρόθεση ή στη διαστρέβλωση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο πλαίσιο της τήρησης της αρχής της αναλογικότητας.

Τροπολογία    8

Σχέδιο κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο -1 γ – σημείο 2 (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2533/98

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

2. H παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

3. Η υποχρέωση να επιτρέπεται στην ΕΚΤ και στις εθνικές κεντρικές τράπεζες να προβαίνουν σε επαλήθευση της ακρίβειας και της ποιότητας των στατιστικών πληροφοριών που έχουν παράσχει οι μονάδες παροχής στοιχείων στην ΕΚΤ ή στην εθνική κεντρική τράπεζα, θεωρείται ότι έχει παραβιαστεί κάθε φορά που η μονάδα παροχής στοιχείων παρεμποδίζει την εν λόγω δραστηριότητα. Η εν λόγω παρεμπόδιση περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται μόνο σ' αυτά, την αφαίρεση εγγράφων και την αποτροπή της ΕΚΤ ή της εθνικής κεντρικής τράπεζας από τη φυσική πρόσβαση, η οποία είναι απαραίτητη γι' αυτές, προκειμένου να εκτελέσουν το καθήκον τους επαλήθευσης ή υποχρεωτικής συλλογής των στοιχείων.

«3. Η υποχρέωση να επιτρέπεται στην ΕΚΤ και στις εθνικές κεντρικές τράπεζες να προβαίνουν σε επαλήθευση της ακρίβειας και της ποιότητας των στατιστικών πληροφοριών που έχουν παράσχει οι μονάδες παροχής στοιχείων στην ΕΚΤ ή στην εθνική κεντρική τράπεζα, θεωρείται ότι έχει παραβιαστεί κάθε φορά που η μονάδα παροχής στοιχείων παρεμποδίζει την εν λόγω δραστηριότητα. Η εν λόγω παρεμπόδιση περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται μόνο σ ' αυτά, την παραποίηση και/ή την αφαίρεση εγγράφων και την αποτροπή της ΕΚΤ ή της εθνικής κεντρικής τράπεζας από τη φυσική πρόσβαση, η οποία είναι απαραίτητη γι ' αυτές, προκειμένου να εκτελέσουν το καθήκον τους επαλήθευσης ή υποχρεωτικής συλλογής των στοιχείων.»

Αιτιολόγηση

Η εκ των υστέρων παραποίηση στοιχείων μετά την υποβολή των στατιστικών δεδομένων θα πρέπει να θεωρείται κακόπιστη συμπεριφορά.

Τροπολογία    9

Σχέδιο κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο -1 γ – σημείο 3 (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2533/98

Άρθρο 7 – παράγραφος 6

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

3. H παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

6. Κατά την άσκηση των εξουσιών που προβλέπει το παρόν άρθρο, η ΕΚΤ ενεργεί σύμφωνα με τις αρχές και τις διαδικασίες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98.

«6. Κατά την άσκηση των εξουσιών που προβλέπει το παρόν άρθρο, η ΕΚΤ ενεργεί σύμφωνα με τις αρχές και τις διαδικασίες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98 και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013.»

Αιτιολόγηση

Η επιβολή κυρώσεων διέπεται τώρα και από τον κανονισμό (ΕΕ) 1013/2014.

Τροπολογία    10

Σχέδιο κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2533/98

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

 

Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Τροπολογία

«α) στον βαθμό και στο επίπεδο της λεπτομέρειας που απαιτείται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του ΕΣΚΤ που αναφέρονται στη συνθήκη ή καθηκόντων στο πεδίο της προληπτικής εποπτείας που ανατίθενται στα μέλη του ΕΣΚΤ· ή»

«α) στον βαθμό και στο επίπεδο της λεπτομέρειας που απαιτείται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του ΕΣΚΤ που αναφέρονται στη Συνθήκη ή καθηκόντων στο πεδίο της προληπτικής εποπτείας που ανατίθενται στην ΕΚΤ· ή»

Τροπολογία    11

Σχέδιο κανονισμού

Άρθρο 1 - σημείο 3 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2533/98

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 β (νέα)

 

Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Τροπολογία

 

3 α. Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«4 β. Στο πλαίσιο των οικείων πεδίων αρμοδιοτήτων τους, οι αρχές ή τα όργανα των κρατών μελών της Ένωσης, που είναι αρμόδια για την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των αγορών και των υποδομών, ή για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος σύμφωνα με την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία, προς τα οποία διαβιβάζονται εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες σύμφωνα με την παράγραφο 4α, λαμβάνουν όλα τα αναγκαία κανονιστικά, διοικητικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη φυσική και λογική προστασία των εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε για όλα τα εμπιστευτικά στατιστικά στοιχεία που διαβιβάζονται στον ΕΜΣ σύμφωνα με την παράγραφο 4α να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία κανονιστικά, διοικητικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που εξασφαλίζουν τη φυσική και τη λογική προστασία των εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών.»

Αιτιολόγηση

Bλέπε άρθρο 8α παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/1998.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο εισηγητής υποστηρίζει τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/1998 προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα νέα εποπτικά καθήκοντα της ΕΚΤ δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, ο οποίος αποδίδει ειδικά καθήκοντα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τις πολιτικές που σχετίζονται με την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (κανονισμός SSM). Η ΕΚΤ θα αναλάβει πλήρως τα εποπτικά της καθήκοντα σύμφωνα με τον τελευταίο αυτό κανονισμό στις 4 Νοεμβρίου 2014.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις της ΕΚΤ ορίζουν ότι η ΕΚΤ έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες για την άσκηση των νέων εποπτικών λειτουργιών της, παρόμοια όπως οι εθνικές κεντρικές τράπεζες στις οποίες έχουν ανατεθεί ειδικά καθήκοντα στον τομέα της προληπτικής εποπτείας και οι οποίες μπορούν επομένως να χρησιμοποιούν εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες στον τομέα της προληπτικής εποπτείας σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/1998. Αυτό αιτιολογείται με την πρόθεση να ελαχιστοποιηθεί ο φόρτος της παροχής στατιστικών στοιχείων και να εξασφαλιστεί ότι τα ίδια στοιχεία θα χρειάζεται να συλλέγονται μία μόνο φορά.

Επιπροσθέτως, η προτεινόμενη τροποποίηση προβλέπει τη διαβίβαση, εντός του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών που έχουν συλλεχθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ για την άσκηση των καθηκόντων προληπτικής εποπτείας που αποδίδονται στα μέλη του ΕΣΚΤ. Ο εισηγητής προτείνει να περιοριστεί η νέα αυτή δυνατότητα σε εκείνη μόνο τη διαβίβαση εμπιστευτικών στοιχείων που είναι απαραίτητη για την άσκηση των νέων εποπτικών καθηκόντων της ΕΚΤ δυνάμει του κανονισμού SSM. Οι νέες εξουσίες χορηγούνται από τον εν λόγω κανονισμό στην ΕΚΤ, όχι στο ΕΣΚΤ.

Τέλος, σύμφωνα με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της ΕΚΤ, το ΕΣΚΤ μπορεί να διαβιβάζει εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες σε αρχές ή όργανα των κρατών μελών και της Ένωσης που είναι αρμόδια για την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αγορών και υποδομών ή τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος σύμφωνα με την ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία, καθώς επίσης και στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ), στον βαθμό και στο επίπεδο λεπτομέρειας που απαιτείται για την εκπλήρωση των αντίστοιχων καθηκόντων τους. Ο εισηγητής θεωρεί ότι αυτή η σημαντική εξουσιοδότηση για διαβίβαση εμπιστευτικών πληροφοριών σε ορισμένες αρχές πρέπει να εξισορροπηθεί με την υποχρέωση των παραληπτριών αρχών να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία κανονιστικά, διοικητικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίζουν τη φυσική και λογική προστασία αυτών των εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών. Μια παρόμοια υποχρέωση έχει θεσπιστεί με τη βασική πράξη του 2009 όσον αφορά τα μέλη του ΕΣΚΤ που λαμβάνουν εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες από αρχές του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 951/2009 του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2009, άρθρο 8α παράγραφος 5).


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Έγγραφα αναφοράς

11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

15.7.2014

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

17.7.2014

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Roberto Gualtieri

22.7.2014

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

13.10.2014

3.11.2014

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

11.11.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

48

6

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Γεώργιος Κύρτσος, Νότης Μαριάς, Κώστας Μαυρίδης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Matt Carthy, Frank Engel, Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Ημερομηνία κατάθεσης

12.11.2014

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου