Menetlus : 2014/0808(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0027/2014

Esitatud tekstid :

A8-0027/2014

Arutelud :

PV 25/11/2014 - 21
CRE 25/11/2014 - 21

Hääletused :

PV 26/11/2014 - 12.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0061

RAPORT     *
PDF 173kWORD 267k
12.11.2014
PE 537.495v02-00 A8-0027/2014

mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt

(11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS))

Majandus- ja rahanduskomisjon

Raportöör: Roberto Gualtieri

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt

(11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Keskpanga soovitust (11200/2014 – ECB/2014/13),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 129 lõiget 4 ning Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikleid 5.4 ja 41, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0109/2014),

–       võttes arvesse 24. aprilli 2013. aasta vastastikuse mõistmise memorandumit Euroopa statistikasüsteemi liikmete ja Euroopa Keskpankade Süsteemi liikmete vahelise koostöö kohta,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–       võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0027/2014),

1.      kiidab Euroopa Keskpanga soovituses esitatud eelnõu muudetud kujul heaks;

2.      palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.      palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Keskpanga soovituses esitatud eelnõud oluliselt muuta;

4.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, Euroopa Keskpangale ja komisjonile.

Muudatusettepanek  1

Määruse eelnõu

Artikkel 1 – lõik -1 – punkt 1 (uus)

Määrus (EÜ) nr 2533/98

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt c

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

1. Artikli 3 esimese lõigu punkt c asendatakse järgmisega:

c) võib teatavad andmeesitajate rühmad täielikult või osaliselt vabastada statistiliste andmete esitamise nõuetest.

„c) võib teatavad andmeesitajate rühmad täielikult või osaliselt vabastada statistiliste andmete esitamise nõuetest. Iga andmeesitajate rühma vabastamise kohta tuleb vormistada põhjendatud kirjalik otsus. Otsus tuleb avaldada.”

Selgitus

Andmeesitajate vabastamist tuleb põhjendada. Peale selle peab otsus olema läbipaistev, mistõttu tuleb see avaldada.

Muudatusettepanek  2

Määruse eelnõu

Artikkel 1 – lõik -1 – punkt 2 (uus)

Määrus (EÜ) nr 2533/98

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt d (uus)

 

Euroopa Keskpanga eelnõu

Muudatusettepanek

 

2. Artikli 3 esimesse lõiku lisatakse järgmine punkt:

 

„d) võtab arvesse liidu õigusaktides sisalduvaid asjaomaseid sätteid andmekogumise turuhõlmatuse ja ulatuse kohta.”

Muudatusettepanek  3

Määruse eelnõu

Artikkel 1 – lõik -1 – punkt 3 (uus)

Määrus (EÜ) nr 2533/98

Artikkel 3 – lõik 1 a (uus)

 

Euroopa Keskpanga eelnõu

Muudatusettepanek

 

3. Artikli 3 esimese lõigu järele lisatakse järgmine lõik:

 

„Majandussubjektidel võib lubada esitada teavet nende tavapäraste aruandluskanalite kaudu.”

Muudatusettepanek  4

Määruse eelnõu

Artikkel 1 – lõik -1 a – punkt 1 (uus)

Määrus (EÜ) nr 2533/98

Artikkel 5 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

1. Artikli 5 lõige 1 asendatakse järgmisega:

1. EKP võib anda määrusi selliste statistiliste andmete esitamise nõuete määratlemise ja kehtestamise kohta, mis on seotud osalevate liikmesriikide tegelikku andmeid esitava üldkogumiga.

1. EKP võib anda määrusi selliste statistiliste andmete esitamise nõuete määratlemise ja kehtestamise kohta, mis on seotud osalevate liikmesriikide tegelikku andmeid esitava üldkogumiga. Statistiliste andmete esitamise nõuete määratlemisel ja kehtestamisel järgib EKP proportsionaalsuse põhimõtet.”

Muudatusettepanek  5

Määruse eelnõu

Artikkel 1 – lõik -1 b – punkt 1 (uus)

Määrus (EÜ) nr 2533/98

Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

1. Artikli 6 lõike 1 sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

1. Kui osalevas liikmesriigis resideerivat andmeesitajat kahtlustatakse EKP statistiliste andmete esitamise nõuete rikkumises, nagu on nimetatud artikli 7 lõikes 2, on asjaomase osaleva liikmesriigi keskpangal õigus kontrollida statistilise teabe täpsust ja kvaliteeti ning lasta seda kohustuslikus korras koguda. Kui asjassepuutuvat statistilist teavet on siiski vaja selleks, et tõestada kohustuslike reservide nõude täitmist, tuleks teavet kontrollida kooskõlas nõukogu 23. novembri 1998. aasta määrusega (EÜ) nr 2531/98 kohustuslike reservide kohaldamise kohta Euroopa Keskpanga poolt. (10) Statistilise teabe kontrollimise või kohustusliku kogumise õigus hõlmab õigust:

1. Kui osalevas liikmesriigis resideerivat andmeesitajat kahtlustatakse EKP statistiliste andmete esitamise nõuete rikkumises, nagu on nimetatud artikli 7 lõikes 2, on asjaomase osaleva liikmesriigi keskpangal õigus kontrollida statistilise teabe täpsust ja kvaliteeti ning lasta seda kohustuslikus korras koguda. Kui asjassepuutuvat statistilist teavet on siiski vaja selleks, et tõestada kohustuslike reservide nõude täitmist, tuleks teavet kontrollida kooskõlas nõukogu 23. novembri 1998. aasta määrusega (EÜ) nr 2531/98 kohustuslike reservide kohaldamise kohta Euroopa Keskpanga poolt. (10) Statistilise teabe kontrollimise või kohustusliku kogumise õigus hõlmab eelkõige õigust:

Selgitus

Tuleks täpsustada, et kontrolliõigus ei piirdu üksnes õigusega pääseda ligi raamatupidamis-, äri- ja muudele dokumentidele.

Muudatusettepanek  6

Määruse eelnõu

Artikkel 1 – lõik -1 b – punkt 2 (uus)

Määrus (EÜ) nr 2533/98

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

2. Artikli 6 lõike 1 punkt b asendatakse järgmisega:

b) kontrollida andmeesitajate raamatupidamis- ja äridokumente;

b) kontrollida andmeesitajate raamatupidamis- ja äridokumente, sh toorandmeid;

Selgitus

Tuleb täpsustada, et EKP-l on võrdlevate statistiliste analüüside koostamisel õigus pääseda ligi paberil ja arvutis olevatele andmebaasidele, mis sisaldavad töötlemata andmeid.

Muudatusettepanek  7

Määruse eelnõu

Artikkel 1 – lõik -1 c – punkt 1 (uus)

Määrus (EÜ) nr 2533/98

Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

1. Määruse (EÜ) nr 2533/98 artiklit 7 muudetakse järgmiselt:

 

Lõike 2 punkt b asendatakse järgmisega:

b) statistiline teave on vale, puudulik või ei ole esitatud nõuetele vastavas vormis.

b) statistiline teave on võltsitud, sihilikult vääralt esitatud, vale, puudulik või ei ole esitatud nõuetele vastavas vormis.

Selgitus

Sanktsioonide määramisel on väga oluline eri tüüpi rikkumistel vahet teha ja võtta arvesse seda, kas rikkumine oli tahtlik või tekkis hooletuse tagajärjel. See tähendab, et kui teave on vale, siis on see nii vigade ja mitte tahtliku võltsimise tõttu. See on eriti oluline proportsionaalsuse põhimõtte järgimisel.

Muudatusettepanek  8

Määruse eelnõu

Artikkel 1 – lõik -1 c – punkt 2 (uus)

Määrus (EÜ) nr 2533/98

Artikkel 7 – lõige 3

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

2. Lõige 3 asendatakse järgmisega:

3. Kui andmeesitaja takistab EKP kontrolli EKP-le või riigi keskpangale esitatud statistilise teabe täpsuse ja kvaliteedi üle, on ta rikkunud vastavat kohustust. Takistamine hõlmab muu hulgas dokumentide kõrvaldamist ning EKP-le või riigi keskpangale teabe kontrollimiseks või kohustuslikuks kogumiseks vajaliku ligipääsu takistamist.

3. Kui andmeesitaja takistab EKP kontrolli EKP-le või riigi keskpangale esitatud statistilise teabe täpsuse ja kvaliteedi üle, on ta rikkunud vastavat kohustust. Takistamine hõlmab muu hulgas dokumentide võltsimist ja/või kõrvaldamist ning EKP-le või riigi keskpangale teabe kontrollimiseks või kohustuslikuks kogumiseks vajaliku ligipääsu takistamist.

Selgitus

Andmete võltsimine pärast statistilise teabe esitamist peaks samuti kuuluma pahatahtliku käitumise alla.

Muudatusettepanek  9

Määruse eelnõu

Artikkel 1 – lõik -1 c – punkt 3 (uus)

Määrus (EÜ) nr 2533/98

Artikkel 7 – lõige 6

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

3. Lõige 6 asendatakse järgmisega:

6. Käesoleva artikliga antud volitusi kasutades teeb EKP otsused kooskõlas määruses (EÜ) nr 2532/98 sätestatud põhimõtete ja korraga.

6. Käesoleva artikliga antud volitusi kasutades teeb EKP otsused kooskõlas määruses (EÜ) nr 2532/98 ja määruses (EL) nr 1024/2013 sätestatud põhimõtete ja korraga.

Selgitus

Sanktsioone reguleeritakse nüüd ka määrusega (EL) nr 1031/2014.

Muudatusettepanek  10

Määruse eelnõu

Artikkel 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 2533/98

Artikkel 8 – lõige 4 – punkt a

 

Euroopa Keskpanga eelnõu

Muudatusettepanek

„a) asutamislepingus osutatud EKPSi ülesannete või EKPSi liikmetele antud usaldatavusnõuete täitmise järelevalvega seotud ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses ja üksikasjalikkusega või”

„a) asutamislepingus osutatud EKPSi ülesannete või EKP-le antud usaldatavusnõuete täitmise järelevalvega seotud ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses ja üksikasjalikkusega või”

Muudatusettepanek  11

Määruse eelnõu

Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 2533/98

Artikkel 8 – lõige 4 b (uus)

 

Euroopa Keskpanga eelnõu

Muudatusettepanek

 

3 a. Lisatakse järgmine lõige:

 

„4 b. Liikmesriikide ja liidu asutused ja organid, mis vastutavad finantseerimisasutuste, turgude ja infrastruktuuride järelevalve või finantssüsteemi stabiilsuse eest vastavalt liidu või siseriiklikele õigusaktidele ning millele edastatakse konfidentsiaalset statistilist teavet vastavalt lõikele 4a, võtavad oma pädevusalas kõik vajalikud regulatiivsed, halduslikud, tehnilised ja korralduslikud meetmed, et tagada konfidentsiaalse statistilise teabe füüsiline ja digitaalne kaitse. Liikmesriigid tagavad, et lõike 4a kohaselt ESMile edastatud konfidentsiaalse statistilise teabe suhtes on võetud kõik vajalikud regulatiivsed, halduslikud, tehnilised ja korralduslikud meetmed, millega tagada konfidentsiaalse statistilise teabe füüsiline ja digitaalne kaitse.”

Selgitus

Vt määruse (EÜ) nr 2533/1998 artikli 8a lõiget 5.


SELETUSKIRI

Raportöör kiidab heaks Euroopa Keskpanga soovituse määruse (EÜ) nr 2533/1998 muutmiseks, et võtta arvesse EKP uusi järelevalveülesandeid määruse (EL) nr 1024/2013 (millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga) (ühtse järelevalvemehhanismi määrus) kohaselt. EKP alustab järelevalveülesannete täiemahulist täitmist viimati nimetatud määruse kohaselt 4. novembril 2014.

EKP esitatud muudatusettepanekutes on märgitud, et EKP võib kasutada konfidentsiaalset statistilist teavet oma uute järelevalveülesannete täitmiseks sarnaselt liikmesriikide keskpankadele, millele on antud eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalvega ning mis võivad seetõttu kasutada konfidentsiaalset statistilist teavet usaldatavusnõuete täitmise järelevalve valdkonnas praeguse määruse (EÜ) nr 2533/1998 alusel. Eesmärk on vähendada aruandluskoormust ning tagada, et ühtesid ja neidsamu andmeid kogutakse ainult ühe korra.

Lisaks võimaldab muudatusettepanek Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) põhikirja artikli 5 kohaselt kogutud konfidentsiaalse statistilise teabe edastamist EKPSis, et täita EKPSi liikmetele antud usaldatavusnõuete täitmise järelevalvega seotud ülesandeid. Raportöör soovitab täpsustada, et edastamine võib toimuda ainult sellise konfidentsiaalse teabe puhul, mis on vajalik EKP uute järelevalveülesannete täitmiseks ühtse järelevalvemehhanismi määruse alusel. Kõnealuse määrusega saab uued volitused EKP, mitte EKPS.

EKP esitatud muudatusettepanekud võimaldavad EKPSil edastada konfidentsiaalset statistilist teavet liikmesriikide või liidu asutustele ja organitele, mis vastutavad finantseerimisasutuste, turgude ja infrastruktuuride järelevalve või finantssüsteemi stabiilsuse eest kooskõlas liidu või siseriikliku õigusega, ning Euroopa stabiilsusmehhanismile (ESM) asjaomaste ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses ja üksikasjalikkusega. Raportöör on seisukohal, et sellist märkimisväärset õigust edastada konfidentsiaalset teavet mitmetele asutustele peab tasakaalustama nõue, et teavet saav asutus peab võtma kõik vajalikud regulatiivsed, halduslikud, tehnilised ja korralduslikud meetmed, et tagada konfidentsiaalse statistilise teabe füüsiline ja loogiline kaitse. Sarnane nõue on kehtestatud 2009. aastal põhiõigusaktiga ka EKPSi liikmete suhtes, kes saavad konfidentsiaalset statistilist teavet Euroopa statistikasüsteemi asutustelt (nõukogu 9. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 951/2009, artikli 8a lõige 5).


MENETLUS

Pealkiri

Statistilise teabe kogumine Euroopa Keskpanga poolt

Viited

11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

15.7.2014

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

17.7.2014

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Roberto Gualtieri

22.7.2014

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

13.10.2014

3.11.2014

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

11.11.2014

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

48

6

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Matt Carthy, Frank Engel, Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Esitamise kuupäev

12.11.2014

Õigusalane teave