Menettely : 2014/0808(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0027/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0027/2014

Keskustelut :

PV 25/11/2014 - 21
CRE 25/11/2014 - 21

Äänestykset :

PV 26/11/2014 - 12.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0061

MIETINTÖ     *
PDF 176kWORD 260k
12.11.2014
PE 537.495v02-00 A8-0027/2014

esityksestä neuvoston asetukseksi Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja annetun asetuksen (EY) N:o 2533/98 muuttamisesta

(11200/2014 – C8‑0109/2014 – 2014/0808(CNS))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Roberto Gualtieri

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston asetukseksi Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja annetun asetuksen (EY) N:o 2533/98 muuttamisesta

(11200/2014 – C8‑0109/2014 – 2014/0808(CNS))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan keskuspankin suosituksen (11200/2014 – ECB/2014/13),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 129 artiklan 4 kohdan ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 5.4 ja 41 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0109/2014),

–       ottaa huomioon 24. huhtikuuta 2013 allekirjoitetun Euroopan tilastojärjestelmän ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän jäsenten yhteistyötä koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–       ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0027/2014),

1.      hyväksyy Euroopan keskuspankin suositukseen sisältyvän esityksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.      pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.      pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia Euroopan keskuspankin suositukseen sisältyvään esitykseen;

4.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, Euroopan keskuspankille ja komissiolle.

Tarkistus  1

Esitys asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 2533/98

3 artikla – 1 kohta – c alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

1. Korvataan 3 artiklan ensimmäisen kohdan c alakohta seuraavasti:

c) EKP voi vapauttaa tietyt tietojen antajien ryhmät tilastointiin liittyvistä tietojenantovaatimuksista kokonaan tai osittain.

”c) EKP voi vapauttaa tietyt tietojen antajien ryhmät tilastointiin liittyvistä tietojenantovaatimuksista kokonaan tai osittain. Tiettyjen tietojen antajien ryhmien vapauttamisesta on tehtävä perusteltu kirjallinen päätös. Tämä päätös on julkistettava.”

Perustelu

Tietojen antajien ryhmien vapauttaminen on perusteltava. Lisäksi päätöksen on oltava avoin ja näin ollen julkinen.

Tarkistus  2

Esitys asetukseksi

1 artikla – -1 kohta – 2 alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 2533/98

3 artikla – 1 kohta – d alakohta (uusi)

 

Euroopan keskuspankin esitys

Tarkistus

 

2. Lisätään 3 artiklan ensimmäiseen kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”d) otettava huomioon markkinakattavuutta ja tietojenkeruun alaa koskevat unionin lainsäädännön asiaankuuluvat säännökset.”

Tarkistus  3

Esitys asetukseksi

1 artikla – -1 kohta – 3 alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 2533/98

3 kohta – 1 a kohta (uusi)

 

Euroopan keskuspankin esitys

Tarkistus

 

3. Lisätään 3 artiklaan ensimmäisen kohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

 

”Talouden toimijoiden voidaan sallia toimittavan tietoja tavanomaisen tietojenantokanavansa kautta.”

Tarkistus  4

Esitys asetukseksi

1 artikla – -1 a kohta – 1 alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 2533/98

5 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

1. Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1. EKP voi antaa asetuksia niiden tilastoihin liittyvien tietojenantovaatimustensa määrittelemiseksi ja täytäntöönpanemiseksi, jotka koskevat rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden varsinaisten tietojen antajien joukkoa.

”1. EKP voi antaa asetuksia niiden tilastoihin liittyvien tietojenantovaatimustensa määrittelemiseksi ja täytäntöönpanemiseksi, jotka koskevat rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden varsinaisten tietojen antajien joukkoa. EKP:n on noudatettava suhteellisuusperiaatetta tilastoihin liittyvien tietojenantovaatimusten määrittelyssä ja täytäntöönpanossa.”

Tarkistus  5

Esitys asetukseksi

1 artikla – -1 b kohta – 1 alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 2533/98

6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

1. Korvataan 6 artiklan 1 kohdan johdantokappale seuraavasti:

1. Jos rahaliittoon osallistuvassa jäsenvaltiossa olevaa tietojen antajaa epäillään 7 artiklan 2 kohdan mukaisesta tilastoihin liittyvien EKP:n tietojenantovaatimusten rikkomisesta, EKP:lla ja, perussäännön 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti, kyseisen rahaliittoon osallistuvan jäsenvaltion kansallisella keskuspankilla on oikeus tarkistaa tilastotietojen virheettömyys ja laatu sekä toimittaa niiden pakollinen keruu. Jos kyseiset tilastotiedot kuitenkin ovat välttämättömät vähimmäisvarantovelvoitteen täyttämisen osoittamiseksi, tiedot on tarkistettava Euroopan keskuspankin soveltamista vähimmäisvarannoista 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2531/98 (10) 6 artiklan mukaisesti. Oikeus tarkistaa tilastotiedot tai toimittaa niiden pakollinen keruu sisältää oikeuden”

1. Jos rahaliittoon osallistuvassa jäsenvaltiossa olevaa tietojen antajaa epäillään 7 artiklan 2 kohdan mukaisesta tilastoihin liittyvien EKP:n tietojenantovaatimusten rikkomisesta, EKP:lla ja, perussäännön 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti, kyseisen rahaliittoon osallistuvan jäsenvaltion kansallisella keskuspankilla on oikeus tarkistaa tilastotietojen virheettömyys ja laatu sekä toimittaa niiden pakollinen keruu. Jos kyseiset tilastotiedot kuitenkin ovat välttämättömät vähimmäisvarantovelvoitteen täyttämisen osoittamiseksi, tiedot on tarkistettava Euroopan keskuspankin soveltamista vähimmäisvarannoista 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2531/98 (10) 6 artiklan mukaisesti. Oikeus tarkistaa tilastotiedot tai toimittaa niiden pakollinen keruu sisältää erityisesti oikeuden”

Perustelu

On syytä selventää, että oikeus tarkistaa tilastotiedot ei välttämättä merkitse yksinomaan oikeutta saada tutustua asiakirjoihin, kirjanpitoon ja arkistoihin.

Tarkistus  6

Esitys asetukseksi

1 artikla – -1 b kohta – 2 alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 2533/98

6 artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

2. Korvataan 6 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

b) tutkia tietojen antajien kirjanpito ja arkistot;

”b) tutkia tietojen antajien kirjanpito ja arkistot, raakatiedot mukaan luettuina;

Perustelu

On tärkeää selventää, että EKP:llä on oltava oikeus tutustua käsittelemättömiä tietoja sisältäviin asiakirjoihin ja tietokantoihin vertailevien tilastollisten analyysien suorittamiseksi.

Tarkistus  7

Esitys asetukseksi

1 artikla – -1 c kohta – 1 alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 2533/98

7 artikla – 2 kohta – b alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

1. Muutetaan asetuksen (EY) N:o 2533/98 7 artikla seuraavasti:

 

Korvataan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

b) tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia tai ne toimitetaan muussa kuin vaaditussa muodossa.

b) tiedot ovat väärennettyjä, muuteltuja, virheellisiä tai puutteellisia tai ne toimitetaan muussa kuin vaaditussa muodossa.

Perustelu

Seuraamuksia asetettaessa on erittäin tärkeää erottaa toisistaan erilaiset väärinkäytökset ja se, onko rikkomus tahallinen vai tuottamuksellinen. Tämän vuoksi virheellisillä tiedoilla olisi viitattava virheisiin eikä tahalliseen tietojen väärentämiseen tai peukalointiin. Tämä on erityisen tärkeää suhteellisuusperiaatetta noudatettaessa.

Tarkistus  8

Esitys asetukseksi

1 artikla – -1 c kohta – 2 alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 2533/98

7 artikla – 3 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

2. Korvataan 3 kohta seuraavasti:

3. Tietojen antajan katsotaan rikkoneen velvollisuutta antaa EKP:n ja kansallisten keskuspankkien tarkistaa tietojen antajan EKP:lle tai kansalliselle keskuspankille toimittamien tilastotietojen virheettömyys ja laatu, jos se estää tämän toiminnan. Toiminnan estämisellä tarkoitetaan muun muassa asiakirjojen hävittämistä sekä sitä, että EKP:ltä tai kansalliselta keskuspankilta estetään tarkistustehtävän suorittamisen tai tietojen pakollisen keruun edellyttämä pääsy toimitiloihin.

3. Tietojen antajan katsotaan rikkoneen velvollisuutta antaa EKP:n ja kansallisten keskuspankkien tarkistaa tietojen antajan EKP:lle tai kansalliselle keskuspankille toimittamien tilastotietojen virheettömyys ja laatu, jos se estää tämän toiminnan. Toiminnan estämisellä tarkoitetaan muun muassa asiakirjojen väärentämistä ja/tai hävittämistä sekä sitä, että EKP:ltä tai kansalliselta keskuspankilta estetään tarkistustehtävän suorittamisen tai tietojen pakollisen keruun edellyttämä pääsy toimitiloihin.

Perustelu

Tietojen väärentäminen tilastotietojen toimittamisen jälkeen olisi sisällytettävä vilpillisessä mielessä toimimiseen.

Tarkistus  9

Esitys asetukseksi

1 artikla – -1 c kohta – 3 alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 2533/98

7 artikla – 6 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

3. Korvataan 6 kohta seuraavasti:

6. Käyttäessään tässä artiklassa annettuja toimivaltuuksia EKP toimii Euroopan keskuspankin valtuuksista määrätä seuraamuksia annetussa asetuksessa (EY) N:o 2532/98 säädettyjen periaatteiden ja menettelytapojen mukaisesti.

6. Käyttäessään tässä artiklassa annettuja toimivaltuuksia EKP toimii Euroopan keskuspankin valtuuksista määrätä seuraamuksia annetussa asetuksessa (EY) N:o 2532/98 ja asetuksessa (EU) N:o 1024/2013 säädettyjen periaatteiden ja menettelytapojen mukaisesti.

Perustelu

Seuraamusten määräämiseen sovelletaan nykyisin myös asetusta (EU) N:o 1024/2013.

Tarkistus  10

Esitys asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Asetus (EY) N:o 2533/98

8 artikla – 4 kohta – a alakohta

 

Euroopan keskuspankin esitys

Tarkistus

”a) siinä määrin ja niin yksityiskohtaisina kuin on tarpeen perussopimuksessa tarkoitettujen EKPJ:n tehtävien tai EKPJ:n jäsenille annettujen, vakavaraisuusvalvontaan liittyvien tehtävien hoitamiseksi; tai”

”a) siinä määrin ja niin yksityiskohtaisina kuin on tarpeen perussopimuksessa tarkoitettujen EKPJ:n tehtävien tai EKP:lle annettujen, vakavaraisuusvalvontaan liittyvien tehtävien hoitamiseksi; tai”

Tarkistus  11

Esitys asetukseksi

1 artikla – 3 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 2533/98

8 artikla – 4 b kohta (uusi)

 

Euroopan keskuspankin esitys

Tarkistus

 

3 a. Lisätään kohta seuraavasti:

 

4 b. Jäsenvaltioiden ja unionin viranomaisten tai elinten, jotka vastaavat rahoituslaitosten, markkinoiden ja infrastruktuurien valvonnasta tai rahoitusjärjestelmän vakaudesta unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja joille luovutetaan luottamuksellisia tilastotietoja 4 a kohdan mukaisesti, on toimivaltansa puitteissa toteutettava kaikki tarvittavat lainsäädännölliset, hallinnolliset, tekniset ja organisatoriset toimenpiteet luottamuksellisten tilastotietojen fyysisen ja loogisen suojauksen varmistamiseksi. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että luottamuksellisiin tilastotietoihin, jotka luovutetaan EVM:lle 4 a kohdan mukaisesti, sovelletaan kaikkia tarvittavia lainsäädännöllisiä, hallinnollisia, teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä luottamuksellisten tilastotietojen fyysisen ja loogisen suojauksen varmistamiseksi.”

Perustelu

Katso asetuksen (EY) N:o 2533/1998 8 a artiklan 5 kohta.


PERUSTELUT

Esittelijä pitää myönteisenä Euroopan keskuspankin suositusta asetuksen (EY) N:o 2533/1998 muuttamisesta luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2013 (YVM-asetus) mukaisten EKP:n uusien valvontatehtävien huomioon ottamiseksi. EKP ryhtyy hoitamaan kaikkia jälkimmäisen asetuksen mukaisia valvontatehtäviään 4. marraskuuta 2014.

EKP:n ehdottamissa muutoksissa täsmennetään, että EKP saa käyttää luottamuksellisia tilastotietoja uusien valvontatehtäviensä hoitamiseksi samalla tavoin kuin kansalliset keskuspankit, joille on annettu vakavaraisuusvalvontaan liittyviä erityistehtäviä ja jotka voivat siksi nykyisen asetuksen (EY) N:o 2533/1998 mukaan käyttää luottamuksellisia tilastotietoja vakavaraisuusvalvonnassa. Tämän perusteena on pyrkimys minimoida tietojen antamisesta aiheutuva rasite ja varmistaa, että samat tiedot tarvitsee kerätä vain kerran.

Lisäksi ehdotettu muutos mahdollistaa Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) perussäännön 5 artiklan mukaisesti kerättyjen luottamuksellisten tilastotietojen luovuttamisen EKPJ:n sisällä EKPJ:n jäsenille annettujen vakavaraisuusvalvontaan liittyvien tehtävien suorittamiseksi. Esittelijä ehdottaa tämän uuden valtuutuksen rajoittamista sellaiseen luottamuksellisten tietojen luovuttamiseen, joka on välttämätöntä EKP:n uusien YVM-asetuksen mukaisten valvontatehtävien suorittamiseksi. Mainitussa asetuksessa annetaan uusia valtuuksia EKP:lle eikä EKPJ:lle.

EKP:n ehdottamat muutokset antavat Euroopan keskuspankkijärjestelmälle mahdollisuuden luovuttaa luottamuksellisia tilastotietoja niille jäsenvaltioiden ja unionin viranomaisille tai elimille, jotka vastaavat rahoituslaitosten, markkinoiden ja infrastruktuurien valvonnasta tai rahoitusjärjestelmän vakaudesta unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti, sekä Euroopan vakausmekanismille (EVM), siinä määrin ja niin yksityiskohtaisina kuin on tarpeen niiden tehtävien hoitamiseksi. Esittelijä katsoo, että tällainen merkittävä valtuutus luovuttaa luottamuksellisia tietoja useille eri viranomaisille tarvitsee vastapainokseen vaatimuksen, että vastaanottavien viranomaisten on toteutettava kaikki tarvittavat lainsäädännölliset, hallinnolliset, tekniset ja organisatoriset toimenpiteet kyseisten luottamuksellisten tilastotietojen fyysisen ja loogisen suojauksen varmistamiseksi. Samanlainen vaatimus on otettu vuonna 2009 käyttöön perussäädöksessä koskien EKPJ:n jäseniä, jotka saavat luottamuksellisia tietoja Euroopan tilastojärjestelmän viranomaisilta (9. lokakuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 951/2009 8 a artiklan 5 kohta).


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan keskuspankin valtuudet kerätä tilastotietoja

Viiteasiakirjat

11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

15.7.2014

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

17.7.2014

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Roberto Gualtieri

22.7.2014

 

 

 

Valiokuntakäsittely

13.10.2014

3.11.2014

 

 

Hyväksytty (pvä)

11.11.2014

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

48

6

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Matt Carthy, Frank Engel, Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

12.11.2014

Oikeudellinen huomautus